close

Enter

Log in using OpenID

Tüketici No :

embedDownload
Onay/Takip No :.............................
Sözleşme Versiyonu:
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. SABİT FAİZLİ BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Sayfa 1)
TARAFLAR
KREDİ VEREN : KOÇ FİNANSMAN A.Ş. (Koçfinans)
TÜKETİCİ Adı Soyadı: : ....................................................... T.C.Kimlik No: .................................
Adresi
: ....................................................................................................................
E-Posta
:………………………………………
Telefon: …………………………………..
MÜŞTEREK BORÇLU - KEFİL (KEFİL) :
1.Kefil Adı Soyadı : ...................................................... T.C.Kimlik No: .................................
Adresi
: .................................................................................................................
E-Posta
:………………………………………
Telefon: …………………………………..
2.Kefil Adı Soyadı : ......................................................... T.C.Kimlik No: .................................
Adresi
: ............................................................................................................................
E-Posta
:………………………………………
Telefon: …………………………………..
KREDİ ŞARTLARI
GERİ ÖDEME PLANI
Sözleşme Tarihi
: ....../...... /.......
Sözleşmenin Süresi Vade (Ay):
Taksit Sayısı:
Akdi Faiz Oranı
: %..........(Aylık) %........ (Yıllk) Kredi Tutarı : ………….TL
Temerrüt Faiz Oranı : %......... (Aylık) %.......(Yıllık) Aylık/Taksit Ödeme Tutarı:
İndirimli Faiz Oranı : % ...... (Aylık)% ...... (Yıllık)
İlk /Son Ödeme Tarihi:
BSMV Oranı : % ....... KKDF Oranı : % .......
Efektif Yıllık Faiz Oranı : %
Toplam Borç tutarı(Faiz ve diğer unsurlar dahil): ............... TL
KredininToplamMaliyeti:……………..TL (Faiz ve diğer unsurlar dahil)
ÜCRETLER (Vergiler Dahil Edilmiştir) :Kredi Tahsis Ücreti :…..TL (BSMV Dahil) Satıcı Hizmet Bedeli:……TL Bu iki
ücret/ler toplamı Tüketici tarafından Satıcıya nakit olarak ödenmelidir. Ödenecek diğer ücret ve masraflara ilişkin
tablo Sözleşme’nin ekindedir.
SİGORTA:
Prim Tutarları Toplamı : ......................................... (Verilen kredi tutarı içerisinde yer almaktadır.)
KREDİYE KONU MAL VEYA HİZMET : Markası: ...................
Tipi : ................................................
Motor Numarası : ............................ Şasi Numarası : ....................................
KREDİNİN İŞLEYİŞİ : Kredi, ürünün teslimi ile birlikte Tüketici’nin nam ve hesabına Satıcı'ya ödenerek kullanılır.
Sözleşmenin tekemmülü ve bağlayıcılığı, kredi tutarının Satıcı’ya ödenmesi ile başlar.
MÜŞTEREK BORÇLU - KEFİL(Kefil): Kefil, bu Sözleşmede yazılı toplam borç tutarını, faizi, vekalet ücreti ve yasal
eklentilerini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
FAİZ, VERGİ VE MASRAFLAR: Tüketici ve Kefil, iş bu Sözleşmenin ekinde kendilerine teslim edilen Ücret Ve Masraf
Formunda belirtilen ücretler ile bu maddede açık onay verdikleri bildirimlere ilişkin ücretleri kredi
kullandırıldığında nakden veya hesaben ödeyeceklerini, karşılıklı müzakere belirlenen bu ücretlerin sonradan
iadesini istemeyeceklerini; Akdi Faizin tamamı veya bir kısmının özel uygulamalar nedeniyle 3. şahıslar tarafından
karşılandığı durumda, geri ödeme planı indirimli faiz üzerinden hesaplansa da temerrüt halinde, belirtilen Akdi Faiz
Oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere, gecikme faizi uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
CAYMA HAKKI : Tüketici, on dört gün içinde yazılı olarak Koçfinans’a bildirmek ve otuz gün içinde anapara ile akdî
faiz oranına göre tahakkuk edecek faizi ve kamu kurum/kuruluşlarına, üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları
Koçfinans’a ödeyerek kredi sözleşmesinden cayabilir. Ödeme yapılmaması hâlinde cayma yok hükmünde sayılır.
SİGORTA : Tüketici iş bu Sözleşmenin ekinde talep ettiği sigortaları yaptıracaklarını, primlerini ödeyeceklerini, süre
bitiminde yenileyeceklerini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
ÜRÜN TESLİMİ : Tüketici, ürünü eksiksiz teslim aldığını, bu hususta Koçfinans’ın sorumlu olmayacağını, kredi
tutarının Satıcı ve/veya onun emrühavelesine ödenmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
Tüketici
1. Kefil
2.Kefil
Koç Finansman A.Ş.
İmza………………..
İmza…….. İmza………………..
Kurumsal
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. SABİT FAİZLİ BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Sayfa 2)
TEMERRÜT UYGULAMASI: Birbirini izleyen iki taksitin tamamı veya bir kısmının süresinde ödenmemesi halinde
Koçfinans, kalan borcun tümünü talep edebilecektir. Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit
tutarlarına herhangi bir ihbara gerek olmaksızın vade tarihinden taksit tutarının tamamen ödeneceği tarihe kadar
anapara tutarı üzerinden temerrüt faizi işletilecektir. Bu tutara kamusal yükümlülükler ve ilgili mevzuat gereği
ödenecek diğer ücretler eklenecektir. Oluşan faiz ve ferileri tamamen ödenmedikçe yapılan ödemeler izleyen taksit
tutarlarına mahsup edilmeyecektir. Karşılıklı mutabakat ile ödemenin ertelenmesi veya borcun yeniden
yapılandırılması halinde teminatlar ve sözleşme hükümleri geçerli kalacak, yalnızca ödeme planı değiştirilecektir.
REHİN SÖZLEŞMESİ: Bu Sözleşme, aynı zamanda TMK. 940. maddesi gereği rehin sözleşmesi hükmündedir.Kredinin
teminatını teşkil etmek üzere, yeteri kadar ipotek/rehin tesis edilecektir.
Tüketici ve Kefil, krediye konu otomotiv ürünü ve daha öncesinde Koçfinans rehni bulunan diğer otomotiv ürünleri
üzerindeki rehinlerin doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil edeceğini, tüm borçlarını ödenmeden bu
rehinlerin kaldırılmasını istemeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
ERKEN ÖDEME : Tüketici’nin krediye ilişkin bir veya birden fazla taksidini erken ödemesi halinde ilgili mevzuat
gereğince faiz ve diğer maliyet unsurlarında indirim yapılacaktır.
TEBLİGAT : Tüketici ve Kefil, Koçfinans’a bildirdikleri mobil numaralarına iletilecek kısa mesajların, e-posta
adreslerine gönderilecek e-postaların da kendilerine yapılmış tebliğ hükmünde sayılacağını, iletişim bilgilerinde bir
değişiklik olması halinde bu değişiklikleri derhal Koçfinans’a bildireceklerini kabul ve beyan ederler.
DELİL SÖZLEŞMESİ: Taraflar, kendilerinde bulunan belge ve kayıtlarının kesin delil, bu düzenlemenin de HMK. 193.
maddesine göre “Delil Sözleşmesi” hükmünde olduğunu kabul ve beyan ederler.
CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ: Bu Sözleşme T.T.K.’nun ilgili hükmüne göre cari hesap sözleşmesi niteliğindedir.
ÖDEME : Geri Ödeme Planı ilk sayfada veya Sözleşmenin ayrılmaz parçası hükmünde ekinde olup, birden fazla kredi
olması halinde Koçfinans yapılacak ödemeyi dilediği krediye mahsup edebilecektir.
GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE DİĞER HÜKÜMLER: Tüketici ve Kefil, Koçfinans’ın özel veya kamu kuruluşlarına
başvurarak haklarında bilgi alabileceğini, mobil imzalar için kurumsal başvuru hizmeti verebileceğini, bu hususta
başvurular yapabileceğini, edineceği bilgileri uygun göreceği kuruluşlara verebileceğini, bunların CRM
faaliyetlerinde kullanılabileceğini, tüm bu işlemlerin hiç bir şekilde TCK. 136. maddesi veya sair mevzuat
kapsamında bir ihlali teşkil etmeyeceğini, sundukları bilgi ve belgelerin doğruyu yansıtmadığının anlaşılması veya
Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeleri, sair borçlarını ödeyememeleri, kısıtlanmaları halinde,
Koçfinans’ın borcun tamamını muaccel kılmaya, haklarında takip yapmaya yetkili olduğunu; Sözleşmeden doğacak
hak ve yükümlülüklerini ancak Koçfinans’ın muvafakati ile devir, nakil ve temlik edebileceklerini ihtilaf halinde
İstanbul (Çağlayan) Tüketici Mahkeme ve Hakem Heyetinin, İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu; Sözleşmenin
koşulları hakkında bilgi aldıklarını, içeriğine etki ederek tamamını müzakere ettiklerini, tahsis ücreti ve masraf
hükümleri başta olmak üzere tüm hükümlerini kabul ederek imzaladıklarını, imzalarının arka sayfadaki maddelere
de şamil olduğunu, Sözleşme ve ekleri ile Ücret Masraf Ve Sigorta Talep Formu ve Bilgilendirme Formunun bir
nüshasını teslim aldıklarını, başkası hesabına hareket etmediklerini, krediye konu mal veya hizmetin gerçek
faydalanıcısı olduklarını buna ilişkin sorumluluklarının kendilerine hatırlatıldığını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Tüketici
Koç Finansman A.Ş.
Adı Soyadı: ………………………………
......................................................................
Tüketici tarafından “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” Yazılmalıdır.
İMZA………………
Tarih ../ …/…
Saat : …:…
Müşterek Borçlu Kefil/Kefiller
Kefil Adı Soyadı: …………………
İmza: …………………
Kefalet Tarihi: …/…/……
Azami Kefalet Tutarı:..............TL
Kefalet Türü: Birlikte Kefalet
Kefil Adı Soyadı:…………………
İmza:…………………………
Kefalet Tarihi: …/…/……
Azami Kefalet Tutarı:...............TL
Kefalet Türü: Birlikte Kefalet
Koç Finansman A.Ş.
Ünalan Mah.Koç Çamlıca İş Merkezi A Blok P.K. 34700 Üsküdar-İstanbul TSN: 323299
Müşteri Hizmetleri: (216) 556 03 03 www.kocfinans.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
798 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content