close

Enter

Log in using OpenID

31/03/2014 Şeker Yatırım Faaliyet Raporu

embedDownload
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
01.01.2014 – 31.03.2014
1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER
1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2014 – 31.03.2014 dönemine ait faaliyet raporudur.
1.b. Şirketin Ticaret Unvanı, Merkez ve Şube Bilgileri
Şirketin ticaret ünvanı : ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. dir.
Ticaret sicil no: 359210
İşletme adı : Şekeryatırım
1997 yılında faaliyetine başlayan Şeker Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu’nun İMKB ve VOB için verdiği tüm
yetki
belgelerine sahiptir.
Genel Müdürlük Merkezi İstanbul’da bulunan Şeker Yatırım’ın, biri Ankara ve diğeri İzmir’de olmak üzere iki
şubesi bulunmaktadır.
Buna ilaveten Şekerbank T.A.Ş. ile tesis edilmiş bulunan acentelik sözleşmesi ile Şekerbank’ ın bütün şubeleri
Şeker Yatırım’ın acentesi statüsüne sahiptir. Borsa seans salonu bulunan şube sayısı ise 69’dur.
30 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan Şeker Yatırım, dördü Şekerbank’ın iki kendisinin toplam altı adet
yatırım fonunu yönetmektedir.
Ticaret Ünvanı
: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Ticaret Sicili
: İstanbul
Ticaret Sicil No
: 359210
Web adresi
: www.sekeryatirim.com
E – mail
: [email protected]
Genel Müdürlük
: Büyükdere Cad. No:171 MetroCity A Blok Kat :4-5 34330 Esentepe -Şişli/İstanbul
Telefon
: +90 (212) 334 33 33
Faks
: +90 (212) 334 33 34
Ankara Şubesi
: Atatürk Bulvarı Çakmak Apt.No:171/5-8 Bakanlıklar/ Ankara
Telefon
: +90 (312) 424 00 65
Faks
: +90 (312) 418 12 54
İzmir Şubesi
: Cumhuriyet Bulvarı No:22/2 Konak/ İzmir
Telefon
: +90 (232) 441 00 07
Faks
: +90 (232) 489 06 60
1.c. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu
Tescil edilmiş sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortaklık Yapısı-31.03.2014
Hissedarlar
Hisse Tutarı
1 - Şekerbank T.A.Ş.
99.04
240,000.00
0.80
48,000.00
0.16
5.00
0.00
30,000,000.00
100.00
2- Dr. Hasan Basri Göktan
3- Çetin Aydın
4- Diğer
Toplam
Hisse Oranı %
29,711,995.00
31.03.2014 tarihinde şirketimiz Ödenmiş Sermayesi 30.000.000,00 TL dir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Organizasyon Şeması
31.03.2014 tarihi itibarıyla toplam 89 adet personel istihdam edilmekte olup toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.
Dönem içerisinde ayrılan 4 personel ve yeni başlayan 2 personel ile önceki dönem sonu 91 olan personel
sayısı 31.03.2014 itibariyle 89 olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK)”Aracaı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler” çerçevesinde
şirketimiz personeline düzenli ücretlendirme yapılmıştır.
1.d. Şirketin Yönetim Kurulu, Üst Yönetim Kadrosu ve Personel Bilgileri
Şirketin yönetim kurulu ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri 27.02.2014 tarihli 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında;3 yıllık süre ile seçilmişlerdir.
Adı Soyadı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş Görevi
Dr.Hasan Basri Göktan
Yönetim Kurulu Başkanı
Meriç Uluşahin (**)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ramazan Karademir
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Batmaz(*)
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Göktan
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Ramazan Öznacar
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı
Mehtap Önay
Mali ve İdari İşler Grup Başkanı
A.Necati Simer
Hazine Grup Başkanı
Özlem Sezen
Hisse & Pazarlama & FX Grup Başkanı
Banu Yargılı
Operasyon Grup Başkanı
(*) 27.02.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğine Halit Haydar Yıldız
yerine ErdaL Batmaz atanmıştır.
(**) Meriç Uluşahin 31.03.2014 itibariyle şirketimizdeki görevinden istifaen ayrılmış olup, yerine Halit Haydar
Yıldız’ın 21.04.2014 tarihi itibariyle yönetim kurulu başkan vekili olarak ataması yapılmıştır.
3
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:
27.02.2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur
hakkı ile birlikte üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin brüt toplamı 487.894,86 TL’ dir.
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
3.a. Şirketin 2013 Hesap Döneminde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler
Finansal durum bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
3.b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Şirkette, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V No:68 sayılı tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin
esaslar uygulanmkta olup, aylık olarak sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine raporlama yapılmaktadır.
3.c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri
Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir:
İştirakler - 31-03-2014
İştirak
İştirak Payı
İştirak Tutarı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş
% 7.23
3.255.441,72
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş
% 0.00002
3,20
Şeker Mortgage Finansman A.Ş
% 0.000005
1,00
3.d. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
2014 hesap dönemi içinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
3.e. Hesap dönemi içerisinde yapılan denetimler
Hesap dönemi içerisinde sözleşme yapılan denetim kuruluşları aşağıda gösterilmiştir.
Şirket
Konusu
Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( KPMG)
Bağımsız Denetim
Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( KPMG)
BT Denetimi
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)
Vergi ve Mali Müşavirlik
*şirket dönem içersisinde herhangibir kamu denetiminden geçmemiştir.
3.f. Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar
Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
3.h. Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü Genel Kurullar
27.02.2014 tarihinde A grubu, B grubu pay sahipleri ve genel olmak üzere 2 adet olağan Genel Kurul yapılmıştır.
3.ı Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar
İlgili dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 150,-TL.
Türk Eğitim Vakfı
150
4
3.j. İlişkili şirketlerle yapılan işlemler
Şirketin ilişkili kişi ve şirketler ile yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir:
Acn.Komisyon
giderleri
Kira gideri
(TL)
(TL)
Şekerbank T.A.Ş S.S. San. Vak.
0
Şekerbank T.A.Ş.
Sigorta İşlemleri
Diğer giderleri
(Teminat
mektup+Kredi
faizi)+bina+kur faizi
(TL)
(TL)
16.125
556.480
3.858
Şekerbank Munzam Vakfı SEMVAK
0
Sekar Oto Kiralama
172.055
38.775
Sbn Sigorta A.Ş.
556.480
Portföy Yön.
Ücretleri
0
308.433
54.900
480.488
3.858
Komisyon
Gelirleri
Şekerbank T.A.Ş.
39.345
Şekerbank T.A.Ş Sos.Sig.San. Vak.
7.645
Şekerbank T.A.Ş Pers.Munzam San.Vakfı
25.935
BTA Securıtıes JSC
8.914
Samruk Kzyna
16.618
Şekerbank T.A.Ş.Yatırım Fonları (*)
361.437
42.720
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
750
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
1.374
361.437
143.300
Şekerbank T.A.Ş.Yatırım Fonları (*)
Portföy Yönetim Ücretleri
Komisyon Gelirleri
(TL)
(TL)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Fonu
500,64
386,42
Şekerbank B Tipi Likit Fon
223.343,21
34.857,62
Şekerbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
226,16
64,83
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
137.367,31
7.411,39
361.437,32
42.720,25
5
4. FİNANSAL DURUM
4.a. Sektörel Gelişmeler
2014 Birinci Çeyrekte Makro Görünüm
2014 yılı birinci çeyrek hem küresel hem de yerel tarafta önemli gelişmelerin kaydedildiği bir dönem olmuştur. Küresel tarafta
gelişmekte olan ülkeler Fed’in varlık alım miktarında yavaşlamaya başladığı Ocak ayı itibariyle dalgalı bir seyir izlerken, Fed
kaygılarına ek olarak Kırım-Ukrayna kaynaklı Rusya-ABD gerginliği de piyasaları etkilemiştir. Mart ayının son haftasında Fed
Başkanı Janet Yellen’in parasal teşviklerin 2014 yılsonu itibariyle biteceğini ifade etse de düşük faiz politikasının iş gücü
piyasalarındaki ciddi zayıflıkla devam edeceğine dair yönlendirmesi, değişen likidite koşullarından en fazla etkilenecek olan
gelişmekte olan ülkelere fon girişinde artışa sebep olmuştur. Yerel tarafta ise 30 Mart yerel seçimleri iktidar partisinin %44
seviyelerinde oy alması ile sonuçlanmıştır. Yerel tarafta politik belirsizliğin azalması ve küresel ekonomiye ilişkin de daha
yumuşak mesajların gelmesi ile Türk Lirası ABD Doları karşısında 2.20 seviyelerinin üzerinden 2.13 seviyelerine güçlenirken,
gösterge faiz de %11 seviyelerinden %10 seviyelerinin altına gerilemiştir.
4. Çeyrekte büyüme hanehalkı harcamaları, stok artışı ve kamu harcamalarının desteği ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşmiştir…
4. Çeyrek büyümesi beklentilerin üzerinde yıllık bazda %4,4 olarak açıklandı. Böylece 2013 yılı GSYH büyümesi %4 düzeyinde
hükümet tahmini olan %3.6’nın üzerinde gerçekleşmiş oldu. Harcamalar tarafında hanehalkı harcamalarının, kamu
harcamalarının ve stok birikiminin manşet rakama en önemli katkı sağlayıcılar olarak öne çıktıkları görülmektedir. İç talepteki
genişlemeye rağmen dış talep daralma göstermiş ve manşet rakamdan 3 puan çalmıştır. İç talepteki güçlü görünüm ile
finansal kuruluşlar iktisadi faaliyetler tarafında 1.7 baz puan ile büyümeye en fazla katkı sağlayan kalem olarak öne çıkmıştır.
Onu sanayi üretim, ticaret ve ulaştırma izlemiştir.
Her ne kadar 2013 yılı hükümetin hedefinin üzerinde bir büyüme oranı yakalamış olsa da 2014 yılının ilk çeyreğini baskı altına
alan politik belirsizlikler, Fed etkisi ve ciddi oranda sıkılaştırılan para politikası ile 1Ç14’de büyümenin yıllık bazda yatay
kalabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan yerel seçimlerden siyasi istikrarın devam edeceği sonucunun çıkmasıyla birlikte
ekonominin tekrar gündemin üst sıralarına yükseleceği beklentimiz dahilinde 2014 yılı için %3 büyüme tahminimizi koruyoruz.
Piyasa beklentisi %2.4 ve hükümet hedefi ise %4 seviyesinde bulunmaktadır.
2014 Ocak-Şubat döneminde büyüme momentumundaki yavaşlamaya ile cari açık gerilemekte…
12 aylık birikimli cari açık Şubat ayı itibariyle 64.1 milyar dolar seviyesinden 62.2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. İç
ekonomik aktivitenin Ocak-Şubat döneminde yavaşlamasının etkisinin yanı sıra, 2013 tüm yıl boyunca nette yaklaşık 10 milyar
dolar altın ithalatı Oca-Şub14 döneminde yavaşlamıştır. Yılın ilk çeyreğinde Fed’in varlık alımlarının azaltımına bağlı olarak tüm
gelişmekte olan ülkelerde görülen fon çıkışlarının yanında yerel seçimler nedeniyle artan siyasi belirsizlik nedeniyle
Türkiye’den bir fon çıkışı yaşandığı görülmüştür. Ancak, Merkez Bankası’nın 28 Ocak ara toplantısındaki yüksek miktarlı faiz
artışları ve yerel seçimlerin siyasi istikrarın devam edeceği beklentisini kuvvetlendirmesi sonrasında tekrar fon girişlerinin
yaşandığı görülmüştür. Yılın geneline baktığımızda iç talepteki yavaşlama ve kurun ihracata verdiği desteğin olumlu etkisiyle
cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini ve 2014 yılını 50-55 milyar dolar (GSYH’nın %7’si) seviyelerinde tamamlayacağı
görüşümüzü koruyoruz.
Kur geçirgenliği ile enflasyon yılın ilk çeyreğinde yüksek seyrini korumuştur…
Yıllık enflasyon Mart ayı sonu itibariyle gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisi ile yüksek trendini korumaktadır. 1Ç14
itibariyle yıllık enflasyon %8.4 seviyelerine gelmiştir. Volatil seyreden gıda kalemini dışarıda bıraktığımızda kur geçirgenliğinin
başta ulaştırma kalemine yaptığı baskı ile genel enflasyon dinamiklerinde hakim olduğunu görmekteyiz. Esas kur baskısını
yansıtan Çekirdek I ve H endeksleri %9.3 ve %9.5 seviyelerine yükselmiştir.
Kurdaki zayıflamanın etkisi ile Ocak sonunda açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası enflasyon beklentisini %5.3’den
%6.6’e revize ederken bizim 2014 yıl sonu hedefimiz %7.5-%8 bandında bulunmaktadır.
İlk çeyrekte bütçe Maliye Bakanlığının beklentileri dahilinde performans gösterdi… Yılın ilk çeyreğinde genel olarak politik
belirsizliklerin özellikle vergi gelirlerinin performansını negatif etkilediğini görmekteyiz. Bu çerçevede vergi gelirlerindeki yıllık
reel artış %2 ile sınırlı kalmıştır. Diğer yandan özellikle faiz dışı giderlerdeki katılık %6 yıllık reel artış ile varlığını hissettirmeye
devam etmiştir. Bu çerçevede ilk çeyrekte bütçe açığı 1.5 milyar TL ile geçen senenin aynı dönem rakamı olan 0.9 milyar TL’nin
üzerinde gerçekleşmiştir. 2014 yılı için Maliye Bakanlığı 2014 yılında 33.2 milyar TL bütçe açığı ve 18.8 faiz dışı fazla
tahmininde bulunurken bizim tahminimiz de bu seviyelerde bulunmaktadır.
6
PAY PİYASASI FAALİYETLERİ
BIST’in 2014 yılının ilk çeyreğinde işlem hacmi 2013 yılının aynı dönemine göre %6.3 azalışla 195.2 milyar TL seviyesinde
gerçekleşti.
İşlem Hacmi (Milyon TL)
BİST
Şekeryatırım
2014
76.858
Değişim
Ocak
2013
83.886
2013
2014
Değişim
Şubat
63.154
57.598
-%8.38
1.692
1.714
%1.34
Mart
61.180
60.724
-%8.80
1.653
1.116
-%32.45
-%0.75
1.210
1.104
-%8.74
Toplam
208.221
195.181
4.554
3.935
-%6.26
-%13.60
Şekeryatırım’ın 2014 yılının ilk çeyreğinde işlem hacmi ise 2013 yılının aynı dönemine göre %13.7 azalarak 3.9 milyar TL
seviyesinde gerçekleşmiştir.
2013 yılını %1.08 kümülatif pazar payı ile tamamlayan Şeker Yatırım’ın 2014 yılının ilk çeyreği sonu itibariyle kümülatif pazar
payı %1.01 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şeker Yatırım’ın hisse senetleri Pazar payını sektörde faaliyet gösteren aracı kurumlar ile karşılaştırırsak;
2014 yılının ilk çeyreğinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %1.01 kümülatif Pazar payı ile 89 aracı kurum arasında
35. sırada yer almıştır.
7
BORÇLANMA ARAÇLARI FAALİYETLERİ
*Aracı Kurumlar
BONO
31.03.2014
31.03.2013
Değişim %
SKY
87.285.336
429.256.719
*PİYASA
25.355.321.729
34.154.476.753
-25.76%
PAZAR PAYI
%0.31
%1.26
-75.39%
-79.67%
REPO
31.03.2014
31.03.2013
Değişim %
SKY
7.146.368.340
7.690.952.305
-7.08%
*PİYASA
295.952.739.158
265.586.502.984
PAZAR PAYI
2.41%
%2.90
FON ADI
FON BÜYÜKLÜĞÜ
31.03.2014
PİYASA DEĞERİ
31.03.2013
11.43%
-16,89%
YATIRIM FONLARI:
PİYASA
ORAN %
ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
350.155
360.419.621
0,10%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON
551.128
414.328.873
0,13%
1.345.788
463.185.840
0,29%
130.633
1.390.852.343
0,01%
101.560.370
11.107.047.236
0,91%
25.068.314
11.720.333.857
0,21%
129.006.388
25.456.167.770
0,51%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ALTIN FON
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FON
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU
TOPLAM
FON BÜYÜKLÜĞÜ
31.03.2013
FON ADI
PİYASA DEĞERİ
31.03.2013
PİYASA
ORAN %
ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
717.007
271.792.371
0,26%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON
341.986
436.495.227
0,08%
4.328.321
636.539.039
0,68%
947.097
1.971.334.312
0,05%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FON
80.719.747
17.133.264.208
0,47%
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU
45.771.271
2.763.408.203
1,66%
132.825.429
23.212.833.360
0,57%
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ALTIN FON
ŞEKERBANK T.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
TOPLAM
Yönetimini yapmış olduğumuz yatırım fonları portföy büyüklüğü 2013 yılı 1. çeyrek dönem sonunda 132.8 milyon TL
iken, 2014/1. çeyrek dönem sonunda 129 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
V.İ.O.B
31.03.2014
İşlem hacmi
komisyon geliri
Pazar payı
8
31.03.2013
Değişim %
1.319.656.282
683.535.925
93.06 %
308.553
210.129
46.83 %
0.67
0.34
97.05 %
PORTFÖY YÖNETİMİ
31.03.2014
31.03.2013
Bireysel Müşteriler Portföy Toplamı TL
781,781
526,864
Bireysel Müşteriler Sayısı
62
55
Kurumsal Müşteriler Portföy Toplamı TL
45,627
1,098,410
Kurumsal Müşteriler Sayısı
1
2
Toplam TL
827,408
1,625,274
Toplam Müşteri Sayısı
63
57
SWEET İŞLEMLERİ
31.03.2014
31.03.2013
İşlem Hacmi -EUR-
1.448.051
753.071
İşlem Hacmi -TL-
4.300.567
1.746.298
Komisyon -EUR-
10.305
5.997
Komisyon -TL-
30.604
13.907
YURTDIŞI KURUMSAL SATIŞ FAALİYETLERİ
31.03.2014
31.03.2013
İşlem hacmi
142.669.519
232.552.809
komisyon geliri
77.239
58.553
Dönem içinde açılan hesap sayısı
1
2
Toplam hesap sayısı
36
12
KALDIRAÇLI İŞLEMLER
31.03.2014
31.03.2013
Hesap Açma Sayısı
79
109
Para Yatırma
755.776
924.077
Para Çekme
-168.051
-127,742
İşlem Hacmi -USD-
1.319.874.409
1,040,853,974
Gelir -TL-
430.030
237,759
9
4.b. Şirket hakkında finansal bilgiler
Şirketin 31.03.2014 ve 31.03.2013 dönemlerine ait karşılaştırmalı gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
Cari Dönem
31.03.2014
Önceki Dönem
31.03.2013
Değişim %
4.150.884.142
7.277.968.722
-43%
-4.146.319.771
-7.271.801.410
-43%
4.564.372
6.167.312
-26%
-375.125
-385.739
-3%
-4.924.432
-4.925.315
0%
59.942
198.114
-70%
-928
-24.526
-96%
FAALİYET KAR ZARARI
-676.172
1.029.846
-166%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
323.586
190.868
70%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-297.759
-1.099.768
-73%
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI
-650.345
120.946
-638%
Finansman Giderleri
-453.344
-484.562
-6%
-1.103.689
-363.616
204%
70.566
26.932
162%
-1.033.123
-336.684
207%
KAR-ZARAR TABLOSU-KarşılaştırmalıSatış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR ZARAR
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
VERGİ ÖNCESİ KAR ZARARI
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR ZARARI
Tüm Finansal tablolar ve dipnotlara www.sekeryatirim.com adresinden ulaşılabilmektedir.
MALİ BÜYÜKLÜĞÜMÜZ
31.03.2014
Ödenmiş Sermaye
30.000.000
Özsermaye
Aktif Büyüklük
Vergi Öncesi Dönem Karı
: 3.022.482,91
Asgari Özsermaye Fazlası
: 25.813.935,86
35.314.114
3,66%
179.076.770
-43,85%
-1.103.689
-363.616
203,53%
70.566
26.932
162,02%
-1.033.123
-336.684
206,85%
Toplam Borçlar/Sermaye yet.tabanı : 2,54
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar : 1,36
6. SERMAYE ARTTIRIMI
01.03.2014 - 31.03.2014 tarihleri arasında sermaye artırımı yapılmamıştır.
7. DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
10
0,00%
36.606.996
Seri V No:34 sayılı tebliğe göre 31.03.2014 tarihinde hesaplanan
Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası
30.000.000
31.03.2013
100.550.318
Vergi
Net Dönem Karı
31.03.2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content