close

Enter

Log in using OpenID

deneme sınavı çözüm kitapçığı

embedDownload
KPSS
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
EĞİTİM
BİLİMLERİ
DENEME
SINAVI
16
ÇÖZÜM
KİTAPÇIĞI
Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA
Tel: (0312) 229 84 94
Web: www.yaklasimkitap.com - www.yaklasimkitabevi.com
e-posta: [email protected]
DENEME - 16
1.
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
7.
“Hizmet Sonrası Eğitim”, emeklilik dönemindeki boş
vakitlerin amaçlı değerlendirilmesi ile ilgili olan hobilerde uzmanlaşma veya yeni hobiler edinme yeni bilgi ve
beceriler kazanma ile ileri yaşların getirdiği sorunlarla
baş etmek ve sağlıklı yaşamak hedeflerini kapsar. Bu
uygulama yaşam boyu öğrenme ile ilgilidir.
B) Hem ekonomik hem de çevresel sorunlara yol
açan katı yakacaklara olan bağımlılığı azaltmak
için bir dizi alternatif öneriniz. SENTEZ
C) Kısa bir okuma parçası için başlık oluşturunuz.
KAVRAMA
CEVAP: C
2.
A) Tanzimat Dönemi şairlerinden üçünün ismini söyleyiniz. BİLGİ
D) Yabancı dilde bir parçayı sözel olarak okuyunuz.
UYGULAMA
(I) Kendisini ve başkalarını olduğu gibi kabul etmek,
DOĞRU
E) Bir romandaki önemli ve daha az önemli olan karakterleri gösteren bir şema çiziniz. ANALİZ
(II) Yaşamın temel deneyimlerini derinlemesine değerlendirmek, DOĞRU
CEVAP: B
(III)Ben merkezli olmaktan çok problem merkezli olmak, DOĞRU
(IV)Birden fazla alanda değil tek bir alanda uzmanlaşma, YANLIŞ
(V) Gerçekliği etkin biçimde algılamak ve belirsizliği giderebilmek DOĞRU.
8.
Modern yaşam mono-tek değil çoklu alanlarda uzmanlığa şans vermektedir. Tek bir alan uzmanlığı sanayi
dönemine aittir.
3.
Milli Eğitim Bakanlığının yıllık çalışma planların hazırlanmasından sorumlu olan birim Strateji Geliştirme
Başkanlığıdır.
CEVAP: B
4.
Eğitimin başlıca amacı, bir toplumsal reform programı
uygulamaya koyarak toplumu geliştirmek olmalıdır. İfadesi yeniden kurmacıdır.
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
Erişiye dayalı değerlendirme girdi ile çıktı arasındaki
farka dayalıdır. Buna göre
9.
“Canlıların Hareketi” konusunu işlerken sınıfa bir karınca parkı getirerek karıncaların davranışlarını ve vücut şekillerini öğrencilere göstermiş (AÇIKLIK)ve daha
sonra da onlara bir proje ödevi vererek karıncaların diğer canlılardan farklarını ortaya koymalarını istemiştir
(AKTİVİTE)
CEVAP: B
CEVAP: C
5.
Öğrenme-öğretme durumlarının düzenlenmesinde ve
bur öğrenme durumlarının öğrenci düzeyine uygunluğunda eğitim psikoloji verilerine bakılır.
CEVAP: B
6.
10. A) Araştırma ve inceleme stratejisi sınıf dışında gerçekleşir DOĞRU
B) Buluş yolu ile öğrenme yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere ikiye ayrılır. DOĞRU
Bir ülkedeki okul sayısı ile okullardaki ve sınıflardaki öğrenci sayısını etkileyen tek etmen nüfustur.
Nüfusun yaşa, cinsiyete, bölgelere vb. çeşitli etmenlere göre dağılımı ile toplumun yapısı arasında doğrudan
bir ilişki vardır. TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğüne göre
(2007) “Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda
yaşayanların oluşturduğu toplam sayı” olarak tanımlanan nüfus; birey başına düşen gelir miktarını, üretim tüketim oranını, okul sayısını, okullardaki ve sınıflardaki
öğrenci sayısını etkileyen önemli bir etmendir.
C) Sunuş yolu ile öğretim dersin girişinde etkilidir.
DOĞRU
D) Araştırma ve inceleme stratejisi dersin gelişme bölümünde kullanılır. YANLIŞ
E) Buluş yolu ile öğrenme dersin gelişme bölümünde
kullanılır. DOĞRU
Araştırma ve inceleme stratejisi dersin SONUÇ bölümünde kullanılır
CEVAP: C
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: D
1
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 16
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
11. Çevresinde hareket eden varlıkları gözlemleyerek hareketlerindeki farklılıkları ayırt eder. Kazanımını öğrencilere kazandırmak için Serkan öğretmen aşağıdaki etkinliği düzenler;
14. •
“Haydi, Hareket Edelim!”: Öğrenciler; daha önce izledikleri kuş, balık, tavşan, kedi, araba vb. hareket eden
varlıkların hareketlerini taklit ederler. (DRAMA) Yaptıkları hayvan ve araç taklitlerinin seslerini çıkartarak belirli bir süre hareketleri yapmaya devam ederler. Ardından öğretmenin uyarısı ile öğrenciler iki, üç dk. heykel
gibi dururlar (EĞİTSEL OYUN). Bu çalışmaları belirli
bir süre yapıp izledikten sonra (GÖZLEM) hareketlerin
farklılıkları ve hareket etmenin insanlar için önemini ortaya koyarlar.(GRUP TARTIŞMASI)
•
Dalton planı,
•
Tutor destekli eğitim,
•
Akran öğretimi
CEVAP: D
15. Doç.Dr. Eren ARSLAN sosyoloji dersinde bir grup öğrencisi ile “Bir Sosyalleşme Ortamı Olarak Kadın Günleri” adlı proje konusunu belirlemiş ve üç kadın gününe giderek ortamı izlemişler ve şu sonuca ulaşmışlardır. Vurgusunda kullanılan teknik bizzat ortamın içine
girerek kadın günündeki kadınlar ile etkileşmeleri bağlamında katılımcı gözlemdir.
CEVAP: E
CEVAP: A
16. Programlı Öğretim
www.yaklasimkitap.com
Sosyal zekânın ilgi alanı insan ilişkileri, başka kişilerle ortak çalışma, diğer insanları tanıma ve onlardan bir
şeyler öğrenme konularıdır. Zamanımızın çoğunu diğer insanlarla çalışarak ve iletişim kurarak geçirdiğimizden bazı açılardan bu zekâ türlerinin içinde en anlaşılabilir olanı olarak gözükebilir. Yine de bu konuda
ne kadar iyiyiz? Diğer kişilerle yoğun çalışmalar gerektiren durumlarda her şeyi yeterince anlıyor ve değerlendirebiliyor muyuz?
Bilgisayar destekli öğretim,
Yukarıda verilen teknikler bireysel öğretim teknikleridir.
Öğrenciler kendi ortamlarında ya da uzmanla çalışırlar.
Bu uygulamada rol oynama yoktur
12. Kulüp ve dernek gibi çalışmalarda başarılı olabilme
çoklu zekâ kuramının sosyal zekâ ile ilgilidir. İster bir
spor takımı, ister işinizdeki bir çalışma grubu isterse
bir organizasyondaki grup projesi olsun bir takımın parçası olmaktan dolayı yaşadığınız güzel deneyimleriniz
var mı? Diğerleriyle çalışmaktan öğrendiğiniz önemli şeyleri hatırlayabiliyor musunuz? En son ne zaman
size birisi bir konuyu anlatmaya ya da öğretmeye çalıştı? Kendi kendinize bitiremeyeceğiniz bir işi ya da projeyi (başka kişilere bağımlı olduğunuz durumlar) başkalarıyla bitirdiğinizi hatırlıyor musunuz?
Programlı öğretim,
•
Ünlü psikolog Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış bir öğretim tekniğidir. Öğretimin
bireyselleştirilmesini ve hatanın en aza indirilmesini
amaçlar. Programlı Öğretimin ilkeleri şunlardır:
1. Küçük adımlar ilkesi
2. Etkin katılım ilkesi
3. Başarı ilkesi
4. Anında düzeltme ilkesi
5. Kademeli ilerleme ilkesi
6. Bireysel hız ilkesi
Programlı öğretim, bireyin kendi kendine öğrenmesidir.
Bir öğrencinin önceden belirlenmiş hedef davranışlara
ulaşmasına yardım etmek üzere, deneysel olarak geliştirilmiş öğrenme tekniklerinin sistematik olarak uygulanmasıyla düzenlenmiş süreçtir.
Tam Öğrenme Modeli (Bloom)
CEVAP: C
Bloom, geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde
okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel
farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel
farklılıkları öğrenci,okul ve toplum yararına olacak şekilde en aza indirmek için alınması gerekli önlemleri
açıklamaya çalışmaktadır Okulda öğrenme kuramı ya
da tam öğrenme modeli, ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında,hemen hemen tüm öğrencilerin
okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir. Bloom’a göre; insanlar
arasında zihinsel güçler bakımından doğuştan gelen
bazı farkların bulunduğunu inkar edilemez
13. Yaşamdan öğrenmek diğer kaynaklara göre daha etkilidir. Her şeyden önce yaşayarak öğrendiklerimiz ilk
elden bilgilerdir. Hâlbuki diğer kaynaklar, örneğin kitaplar, yaşama ait bilgilerin ikinci, hatta üçüncü veya
dördüncü elden aktarılmasıdır. Bunun yanında yaşamı
görme, işitme veya dokunma gibi temel duyularımızla
öğrendiğimiz halde, diğer kaynaklar yaşamın kelime,
sembol veya şekil gibi dolaylı araçlar kullanarak yapılmış çevirileridir. Hiçbir çevirinin aslını tutmadığını hepimiz biliriz.” Vurgusu sınıf dışı öğretim tekniklerine aittir. Ve Tekin öğretmen Gösteri gibi öğretmen merkezli görsel sunu tekniğini kullanırsa bu anlayışını ihlal etmiş olur.
Bu bilgilere göre her iki uygulamanın ortak noktası: Her
iki model de etkin katılım olmasıdır.
CEVAP: C
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: D
2
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 16
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
17. Sait öğretmen, Sosyoloji dersinde Küreselleşme kavramını bir film izledikten sonra tartışacağız derken “ Küreselleşme nedir öğretmenim?” diye soran öğrencisine
filmi beklemesini isteyerek, filmden sonra kavramı anlatacağını söylemesi en uygun olan davranıştır.
22. Kurallar önceden belirlenen davranış kalıplarıdır ve etkili olmasında en önemli faktör öğrencilerin çoğunluğunun zihinsel ve duygusal ittifakı sağlamalarıdır.
CEVAP: B
CEVAP: C
23. İşletmeci Edward de Bono tarafından geliştirilmiştir.
Renklerin insan psikolojine olan etkisinden hareket
eder. Bir konuya ya da problem durumuna çeşitli açılardan bakmayı (analitik düşünme), düşüncelerin, önerilerin belirli bir düzen içinde sunulmasını, sistematikleştirilmesini temel alan bir öğretim tekniğidir. Tartışma
konusu ile ilgili farklı duygular irdelenir.
18. Çevre dersinde İlhan Bey yukarıdaki hareketsiz resmi
dersinde kullanmıştır. Ancak dersin sonunda öğrencilerin konuyu anlayamadıklarını sorduğu sorulara doğru
yanıt veremediklerini gözlemlemiştir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için Öğrencilerinden çevrelerindeki yaprak numunelerini sınıfa getirmelerini söyleyebilir. Böylece yaşama yakınlık ilgisi kurulabilir.
Teknikte kullanılan şapkalar düşüncelerin ayrıştırılması amaçlı birer semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe,
rengin simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen içinde
sırasıyla aktarılması beklenir.
CEVAP: D
19. Soruda vurgulanan örnekler yakınlık ilkesi ile ilgilidir.
Yakınlık ilkesi öğeler arasındaki ilişkiyi gösterir. Birbirleri ile yakın öğeler ilişkili, yakın olmayan öğeler ise ilişkisiz olarak betimlenir.
CEVAP: E
20. GERÇEK NESNELER VE MODELLER
•
www.yaklasimkitap.com
Tekniğin temel amaçları şöyledir:
Gerçek nesneler, doğal ortamlardan alınarak sınıf ortamına getirilmiş ve öğrenenlerin görme, dokunma, koklama gibi çeşitli duyularına hitap ederek öğrenmelerin kalıcı olmasına yardımcı olan cisimlerdir.
•
Modeller, gerçek nesnelerin sınıf ortamına getirilemediği durumlarda, bu nesnelerin farklı maddelerden gerçeğine uygun olarak imal edilmesiyle
öğretim etkinliklerinde kullanılan araçlardır.
•
Modeller temsil ettikleri nesnelerden büyük ya da
küçük olabilir. Ayrıntılı ya da basit olabilirler.
•
Öğrencilerin bir problem durumuna odaklanıp onu
geliştirmelerini sağlamak,
•
Paralel ve lateral (yanal) düşünmeyi geliştirmek
•
Bir karar almadan konunun tüm boyutlarını görme
amaçlıdır. Böylece doğru karar almayı hedefler.
•
Tartışma sürecinde dağınıklık, düzensizlik ve karmaşayı engeller.
•
Doğru karar vermek
•
Fikirleri sistemli hale getirmek ve düzenlemek
•
Gereksiz tartışmalardan kaçınmak
Yaşanmış hızlı tren kazalarını örnek göstererek olası
riskler üzerinde durma siyah şapka ile ilgilidir.
CEVAP: B
24. Akran öğretimi, yardım etme ve destek verme aktiviteleri doğrultusunda bilgi ve becerinin kazanılması olarak tanımlanmaktadır. Akran öğretimi birbirlerine yardım ederek öğrenen fakat öğretmen olmayan benzer
sosyal gruplardan insanları kapsamaktadır. Akran öğretimi öğrencilerin birbirine yardım ettikleri ve öğreterek öğrendikleri bir öğretim yöntemidir. Bireyselleşmeyi
Ön plana çıkartan akran öğretimi öğretmenin rehberliğinde, eğitim almış yetenekli bir öğrencinin aynı sınıf
düzeyinde bulunan bir ya da birkaç öğrenciye bir kavramı ya da beceriyi öğrettikleri bir süreçtir.
CEVAP: C
Akran öğretimi sürecinin doğru sıralaması şöyledir:
I.
Akran öğretimi programına başlama
II. Akran öğretimini tasarımlama ve-planlama
III. Öğrencileri seçme ve öğreticileri eşleştirme
21. Bu etkinlikte bir başkasının yerine geçerek onun gözünden yorum analiz ve yaşantı kurgulamaya dönük
bir çalışma yani EMPATİ bulunmamaktadır.
IV. Akran öğreticilerin katılımını ve ilgisini sürdürmek
V. Programı değerlendirmek
CEVAP: B
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: D
3
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 16
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
25. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir
kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı
unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme,
öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir. Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci
ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün
ortaya çıkar.
29. Koşucunun koşma süresi kronometre ile ölçülür. Kronomometre süreyi süre ile ölçtüğü için doğrudan ölçme
yapar. Bu durumda D seçeneğinde verilen ifade doğrudan ölçme işlemine örnektir.
CEVAP: D
30. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak yapılan değerlendirmede değerlendirme zaman aralıklarıyla değil süreç içinde sürekli olarak yapılır.
CEVAP: B
26. İnsanın, kendi duygularını, duygusal tepkilerinin derecesini, kendi biliş bilgisi sürecini tanıma, kendi öz benliğini anlama ve başkalarına ifade etme yetisidir. İnsanın
kendi kişiliği, kendini aşma yeteneği içsel zekânın işleyen kısmıdır. Bu zekâ türünde gelişmiş insanlar, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, nesne ötesi konularda konsantre olma gibi konularda başarılıdırlar ve
meditasyon yapmaktan hoşlanırlar. Gardner, bu zekâ
türünün çok özel olduğunu ve diğer zekâ türlerinin tümünü kapsadığını savunmaktadır. Kişinin kendini anlama, düşüncelerini, duygularını ve devinimlerini yönlendirme yetisine ilişkin zekâ türüdür.
CEVAP: C
27. I. Dikte ettirmez, izlettirir. DOĞRU
II. Öğretmenin yerini tutmaz, gücünü arttırır, yükünü
azaltır. DOĞRU
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
31. Gelir düzeyinin belirlenmesinin para miktarı ölçülen
özellik olduğundan kullanılan ölçek türü eşit oranlıdır.
Mahalle sakinlerini gelir düzeyine göre listeleme işlemi
azlık-çokluk durumuna göre derecelendirme işlemi olduğundan kullanılan ölçek türü sıralama ölçeğidir.
CEVAP: C
32. Bu duruma en uygun olan III. testtir. Çünkü III. testin
yordama geçerliği en yüksektir.
CEVAP: C
III. Araçların birbirine üstünlüğü yoktur. DOĞRU
IV. Aynı anda birden fazla araç kullanılması öğrenmeyi artırır. YANLIŞ
V. Değişik kullanılma yolları vardır. DOĞRU
CEVAP: D
33. Standart sapması en yüksek ve güvenirliği düşük olan
testin standart hatası en yüksektir. Bu duruma uygun
IV. testtir.
28. A) İyi tasarlanmış görsel materyaller sadece öğrenimi
kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda öğrencilerin yaratıcılıkları için estetik modeller oluştururlar.
DOĞRU
CEVAP: D
B) Çizgiler düz, eğik, noktalı veya kesik kesik olabilir ve ilgi çekme ve yönlendirme amaçlı kullanılırlar
DOĞRU
C) Şekil üç boyutlu bir biçimdir ve özel veya genel olabilir. YANLIŞ ŞEKİLLER İKİ BOYUTLUDUR.
34. X ve Y değişkenleri arasındaki ilişki aynı yönde çok
kuvvetli olduğundan buna uygun olan grafik artan doğrusal grafiktir. Bu grafik E seçeneğinde verilmiştir. B seçeneğinde verilen grafikte aynı yönlü zayıf ilişki vardır.
D) Desen kaba, ince, düz, v.b. olabilir. DOĞRU
E) Renk, görünümünüzün dikkat çekme ve iletişim
özelliklerini önemli ölçüde güçlendirir. DOĞRU
CEVAP: E
CEVAP: C
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
4
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 16
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
35. Testin iç tutarlığı düşük olduğundan iki yarının güçlük
düzeyi farklıdır. İki yarının kapsamı farklıdır. İki yarı
yöntemi kullanılmıştır. Test gruba 1 kez uygulandığı için
ölçülen özelliğin zaman içinde değişip değişmediğine
ilişki bilgi alınamaz.
39. Alt testin ortalaması madde güçlük indekslerinin toplamıdır.
CEVAP: E
CEVAP: B
X = P1 + P2 + P3 + P4 + P5
X = 0,35 + 0,50 + 0,40 + 0,20 + 0,30 = 1,75 olur.
36. Bilimsel düşünme becerilerini geliştirmede en etkili
araç performans değerlendirmedir. Çünkü performans
değerlendirme araştırmaya, incelemeye ve üst düzey
yaratıcı düşünmeyi gerektirir.
40. Maddelerin ayırıcılık düzeyleri hesaplanacak olursa
37. Verilen özelliklere sahip ölçme araçları jurnallerdir.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
r1 =
60 − 10
= 0, 50
100
r2 =
70 − 30
= 0, 40
100
r3 =
50 − 30
= 0, 20
100
r4 =
30 − 10
= 0, 20
100
r5 =
32 − 28
= 0, 04
100
Ayırıcılığı en yüksek madde 1. maddedir.
CEVAP: A
38. Güçlük düzeyi 0,5’e en yakın olan maddenin puanları
en çok farklılaşır.
40 + 20 + 4 + 6 70
P1 =
=
= 0,35
200
200
30 + 40 + 10 + 20 100
P2 =
=
= 0,50
200
200
10 + 10 + 40 + 20
80
P3 =
=
= 0,40
200
200
10 + 20 + 5 + 5
40
P4 =
=
= 0,20
200
200
10 + 10 + 22 + 18
60
P5 =
=
= 0,30
200
200
2. maddenin güçlük düzeyi 0,50 olduğundan 2. maddenin puanları en hetergendir.
CEVAP: B
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
5
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 16
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
41. Eş (tek) yumurta ikizlerinden doğum anındaki benzerlik
oldukça yüksektir. Yaşamın sonraki dönemlerinde çevre az da olsa bazı özelliklerinde değişikliğe neden olsa
da (ilgiler ve politik düşünceler gibi), zeka ve yetenek
(sayısal ve sözel) gibi diğer bazı özelliklerinde ise fazlaca bir değişiklik olmamaktadır. Bu örnek olayda olduğu gibi bireyin kişiliği de önemli ölçüde kalıtımın etkisiyle gelişmektedir.
46. Elif, soruya mevcut şemasıyla cevap verdiği için özümseme söz konusudur. Soruda özelden özele akıl yürütme ise çeldirici olarak verilmiştir. Eğer Elif, yeni durumu
mevcut şemasının dışında bırakmış olsaydı, bu durumda bu seçeneğe gitmemiz gerekirdi.
CEVAP: C
47. Vygotsky’ye göre, çocuğun bilişsel gelişiminde tek başına çevre kültüre önem verdiği için öğretim gelişimin
önünde olmalıdır. Diğer bir ifadeyle öğretim etkinlikleri çocuğun gelişimini desteklemelidir. Bunun için çocuğun bilişsel gelişiminde aracılara (akran ve yetişkinlere) ihtiyaç vardır. Piaget’de ise öncelikle yetenekler olgunlaştığı için gelişim öğretime temel oluşturur. Bunun
için de öğretim öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmalıdır.
CEVAP: C
42. Zihni Bey, tarih dersindeki bu uygulamasıyla öğrencilerinden “olmayan bir durum hakkında olmuş gibi” yorum yapmalarını isteyerek “olasılıktan gerçeğe” ulaşmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Piaget’nin kuramında bu durumun karşılığı olan düşünme biçimi bilişsel
gelişimin soyut işlemler döneminde ortaya çıkan “hipotetik düşünme”dir.
CEVAP: B
43. Vygotsky’de içsel konuşmanın (düşünme, sessiz konuşma) tersi olan durum yansıtıcı (dışşal) konuşmadır (iç dünyanın dışa vurumu). Dil gelişimiyle ilgili bu
metinde her üç durumda da dışsal konuşmanın temel
özelliklerine vurguda bulunulmuştur.
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: E
48. Bu örnek olayda şipşak sayılama yönteminin insanlarda ve bazı hayvanlarda doğuştan getirilen bir özellik olduğuna vurguda bulunulmaktadır. Öğrenme psikolojisinde bu durumun karşılığı olan kavram “türe özgü hazır oluş”tur.
CEVAP: A
49. Benmerkezci düşünme olayları başkasının bakış açısıyla değerlendirememe, persfektif alamamadır. Çocuk burada perspektif alamamış, konuma göre göreceği şeylerin değişebileceğini düşünememiştir.
CEVAP: A
44. Vygotsky’nin sosyo-kültürel kuramına göre, üç tür konuşma bulunmaktadır: sosyal, özel ve içsel konuşmalar. İçsel konuşmada, birey sessizce düşünür, sosyal
konuşmada ise amaç karşımızdaki kişiye mesaj iletmektir.
50. Kohlberg’e göre, bu kişi saf çıkarcıdır, zira çıkarlarını
düşünerek hareket etmiştir.
CEVAP: B
CEVAP: D
51. Nil kimlik edinme sürecinde ailesiyle yaşadığı çatışma
sonucu kararsızlığa düşmektedir. Erikson bireyin kararsızlığa düşmesi ve bir kimlik kazanamaması durumunu kimlik karmaşası olarak açıklamaktadır. Eğer Nil,
anne babasının söyledikleriyle hareket etmiş olsaydı
bu durumda ipotekli bir kimlik, bunu baskı altında yapmış olsaydı gölgelenmiş kimlik olduğunu söylerdik. Ailesinin tersine, onların değerlerinin aksine bir tercihte
bulunmuş olsaydı bu durumda da olumsuz kimlik statüsü ile açıklanırdı.
45. Kritik dönem bir gelişimsel özelliğin belli bir dönemde
kazanılmadığında sonradan kazanılmasının zor olduğunu ifade eder. Kelebeğin erken kozadan çıkması nedeni ile kanatlarını kullanamaması ve bu özelliği daha
sonra kazanamaması gelişlimde kritik dönemin önemine yapılan bir vurgudur.
CEVAP: E
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: C
6
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 16
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
52. Meta-analizi, belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız, birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme
ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir.
58. Kasım Bey’in yaptığı konuşma sonrasında övgüler alması olumlu pekiştirmedir. Ancak soru köküne dikkatlice bakıldığında uzmanlık alanı olmayan diğer konularda da konuşması tepki genellemesine örnek olabilir. Çünkü tepki genellemesinde, yapılan davranışın ardından pekiştirilen organizma yaptığı davranışa benzer
davranışlarda bulunur.
CEVAP: A
CEVAP: A
53. Eşik yöntemi; istenen tepkiyi meydana getirecek uyarıcının istenmeyen tepkiyi ortaya çıkaracak eşiği aşmadan çok küçük dozlarda verilmesi esasına dayanır. Bu
dozlar aşama aşama artırılarak organizmaya sunulmaya devam edilir. Sonuncu aşamada ise uyarıcı bir bütün olarak sunulur.
59. Bu örnek olayda sosyal bilişsel öğrenmenin temel ilkelerinden biri olan “karşılıklı belirleyicilik” ilkesine vurguda bulunulmuştur. Lider bir kişilik yapısına sahip olan
Kerem, bölüm başkanı ve bölümdeki diğer hocaların
da olumlu yaklaşımlarının bir sonucu olarak sahip olduğu özellikleri kullanarak çevresini etkileyebilmiştir.
CEVAP: A
CEVAP: C
54. Öğrenilmiş bir tepkinin ortaya çıkmasını engelleyen
faktörler bir durumdan diğer duruma göre değişiklik
gösterir. Hull bu engelleme potansiyeline “salınım etkisi” adını verir.
55. Öğrenilecek yeni bilgi ile bireyin önceki bilgileri arasında ilişkiler kurulması yeni bilginin anlamlı hale getirilmesi bilgiyi işleme kuramında anlamlandırma ile açıklanır. Öğretmen, öğrenciyi uzun süreli belleğinde var
olan diğer bilgilerle yeni bilgi arasında bağlantılar kurmaya yönlendirerek bilginin daha anlamlı olmasını
sağlamış hem de hatırlanmasını kolaylaştırmıştır.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
60. Mehmet Bey’in indirim kazanması, hem olumlu pekiştirme hem de doğrudan pekiştirmedir. Sonradan indirim kazanamaması nedeni ile bir daha bu yere gitmemesi sönme, arkadaşına indirim çıktığı için tekrar gitmesi ise dolaylı pekiştirmedir. Ancak kendiliğinden geri
gelme söz konusu değildir. Çünkü pekiştirme olmadığı
halde Mehmet Bey bir süre sonra tekrar alış veriş merkezine gitmemiş, arkadaşına indirim çıkması nedeni ile
tekrar gitmeye başlamıştır. Bu durumda sosyal öğrenme söz konusudur. Kendiliğinden geri gelme ise edimsel koşullanmanın bir kavramıdır.
CEVAP: C
CEVAP: A
56. Alışkanlık sürekli tekrar yapılması sonucu organizmanın davranışı düşünmeden yapar hale gelmesi yani
davranışın otomatikleşmesi olarak açıklanır. Hülya
Hanım’ın tepkisi alışkanlık ile açıklanabilir. Algısal kurulum ise bireyin beklentilerine, önyargılarına göre uyarıcıları algılamasıdır.
61. Bilgiyi işleme kuramına göre, uzun süreli belleğe aktarılmış bir bilginin unutulması mümkün değildir. Bunun
için çevresel uyarıcıların duyusal kayda geldikten sonra kısa süreli belleğe geçebilmesi için dikkat ve seçici
algı söz konusu olur. Nermin Hanımın ses tonunu yükseltmesi ve alçaltması konusundaki uyarısı bilgiye dikkat edilmesini sağlayacaktır.
CEVAP: D
CEVAP: B
57. Sırasıyla gidersek, kazada yaralanma öğrenme sonucu ortaya çıkmayan, bireyde doğrudan bir tepki ortaya çıkaran koşulsuz uyarıcıdır. Ancak motosiklet kullanmaktan korkmak yaşantı sonucu gerçekleştiğinden
ve bunun sonucu bir tepki olarak ortaya çıktığından koşullu tepkidir. Son olarakta koşullu tepkinin zamanla ortadan kalkması da sönme olarak açıklanabilir.
62. Bireyin beklentilerinin uyarıcının algılamasını etkilemesine algısal kurulum denilmektedir. Deneklere öncelikle
harf ya da rakam gösterilerek onlarda bir beklenti oluşturulmuştur. Bu beklenti, onların aynı uyarıcıyı farklı algılamalarına yol açmıştır.
CEVAP: C
CEVAP: B
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
7
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 16
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
63. Bellek destekleyici ipuçları daha çok olgusal bilgi, ilke,
yabancı sözcükler gibi uyarıcılarla karşılaştığımızda
kullandığımız bir stratejidir. Bunlardan biri olan anahtar
sözcük stratejisini daha çok yabancı dil öğrenirken kullanırız. Her iki dildeki sesteş sözcükler aynı cümle içinde bir araya getirilir.
69. Organizmasından ve çevresinden gelen her türlü uyarını hiçbir sansüre tabi tutmadan, yani bozmadan, çarpıtmadan, ayıklamadan olduğu gibi alabilen kişi yaşantılara açık bir kimsedir.
CEVAP: A
CEVAP: D
70. B, C, D ve E seçeneklerindeki yargılar, özel eğitimin
temel ilkeleri bağlamında doğru yargılardır. A seçeneğindeki yargı ise özel eğitimin temel ilkeleri bağlamında hatalı bir yargıdır. Doğru yargı ise, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerinde yeterlikleri ve ihtiyaçları
esas alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
64. Yeni ev kiralayacak olan bireylerin çevrelerindeki emlâk
bürolarını öncelikle algılamaları algıda seçicilik, karanlıkta siyah görünen Türk bayrağının kırmızı olarak algılanması algıda değişmezlik, gürültüyle geçen uçağın
algılanması algıda seçicilik ve yerdeki bez parçasının
fare olarak algılanması illüzyona birer örnektir.
CEVAP: A
CEVAP: D
65. Aktif olarak işlemler yapıldığından bu bellek kısa süreli bellektir. Hatırlamama ise bu belleğin kapasitesinden
kaynaklanmaktadır. Depolanma süresi güçlü bir çeldirici olarak verilmiştir ama parçada hatırlamama nedeni
olarak kelimelerin uzunluğuna vurgu yapılmıştır.
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
71. Öğrencilerin çevrenin baskısıyla kendi benlik tasarımlarına yönelik kaygılar duyduklarından verilecek öncelikli yardım kişisel sosyal alana yönelik olmalıdır.
66. Burada kullanılan bellek destekleyici strateji akronimdir. Akrostiş ile karıştırılmamalıdır. Akrostiş kelime değil cümlelerle yapılır.
CEVAP: D
72. Metinde öğrencinin yapmış olduğu tercihin umduğu sonuçları doğurduğu görülmektedir. Bu durum dikkate
alındığında öğrencin izleme ve sınama basamağında
olduğu söylenebilir.
CEVAP: C
73. Gerçekçi tip sabırlı, hoşgörülü, erkeksi, anti sosyal, doğal vb. gibi özelliklere sahiptir. Araştırıcı tip entelektüel, analitik, rasyonel ve eleştirel düşünce yapısına sahip, titiz ve içe dönük özellikler taşır. Sosyal tip yardımsever, sosyal, sevecen, empatik özellikler gösterir. Girişimci tip ise dışa dönük, enerjik, atılgan, ikna yeteneği yüksek özelliklere sahiptir. Artistik tip ise heyecan ve
coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, sezgileri güçlü, duygusal ve duyarlıdır.
CEVAP: C
67. Uyarıcı ya da olayların ne olduklarına- içeriklerine ilişkin bilgiler açıklayıcı bilgiye örnek oluşturmaktadır.
CEVAP: B
CEVAP: C
68. Kullanıcıların bu davranışı Crespi etkisi ile açıklanabilir. Yapılan araştırmalar pekiştirecin büyüklüğü değiştirilirse, kullanıcının performansının da büyük ölçüde değiştiğini göstermiştir. Yani pekiştirecin büyüklüğü performansın gücünü etkiler. Bu ise Crespi etkisinin tanımıdır.
74. Maslow’a göre kendini gerçekleştirme sürecindeki birey öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılamalı ve kendini
güvende hissetmelidir. Daha sonra ise sevgi ihtiyacını
karşılamalı, evlenmeli, çocuk sahibi olmalı ve bir gruba ait olmalıdır. Asım Bey’in asıl sorunu bu durumdur.
CEVAP: C
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: C
8
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 16
EĞİTİM BİLİMLERİ / ÇÖZÜMLERİ
75. Rehberliğin en önemli ilkelerinden biri olan özerklik ilkesi amacı, öğrencinin ayakları üzerinde durmasını
ve kendi başına sağlıklı kararlar almasını sağlamaktır.
Çünkü rehberlikte bireye acıma, kayırma, her sıkıntıya
düştüğünde kol kanat germe anlayışı yoktur.
79. Sosyometriye baktığımızda Ali üç kişi tarafından problem çözen kişi olarak görülürken bir kişi tarafından ise
problem meydana getiren kişi olarak görülmektedir. Bu
durumda sosyogramda Ali’yi üç kişi düz çizgi ile seçmiş olması ve bir kişinin de kesikli çizgi ile Ali’yi seçmesi gereklidir. Ayrıca Ali iki kişiyi seçmiştir. Bunlardan birincisi kendisini seçmeyen Ferhat diğer de Nedim’dir.
Bu durumda Ali, Z harfi ile tanımlanmıştır. Y: Ferhat Z:
Ali
S: Nedim T: Ceyda V: Esra…
CEVAP: E
CEVAP: B
76. Soruda öğrencinin, Türkçe Öğretmeninden daha fazla ilgi görmek istediğini, onu önemsemesini, dikkate
almasını belirten ifadeler yer almaktadır. Bu durumda
Türkçe Öğretmeninden ilgi görme isteği daha baskın
olarak karşımıza çıkmaktadır.
77. Z Puanı hesaplanırken şu formülden yaralanılır:
X–X
Z=
S
Z = Z puanı
X = Bireyin ölçme sonucu
X = Aritmetik ortalama
S = Standart sapma
Tablodan yararlanarak sadece Mehmet’in hangi harfle
tanımlandığını bulmamız gerekiyor. Bunun için
60 – 54
Mehmet’in yetenek Z puanı =
=1
6
56 – 56
Mehmet’in başarı Z puanı =
=0
4
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
80. Akran arabuluculuğu, çatışma çözme ve arabuluculuk
eğitimi almış olan öğrenciler kendilerine yakın yaş grubunda bulunan bireylerin sorunlarının çözümüne yardımcı olacak etkinliklerde bulunurlar. Arabulucu çatışmaya yaşayan tarafların bir araya gelmesini sağlar.
Arabuluculuk eğitimine öğrencileri seçmek için sosyometriden yararlanılabilir. Bu pozisyona en uygun kişi,
sınıftaki popüler kişidir. Bu durumda
CEVAP: E
Grafiğe bu değerlerle baktığımızda Mehmet’in G harfi
ile tanımlandığını görürüz.
CEVAP: B
78. Z puanı hesaplandığında öğrencilerin Z puanları şöyledir.
X–X
Z=
S
Adı
Yetenek Z puanı
Meral
1
Nesrin
0
Barış
2
Savaş
–1
Zeynep
–2
Mehmet
1
Lale
2
Başarı Z puanı
2
0
–2
0
1
0
2
Tanımlanan Harf
A
D
K
C
H
G
F
Buna göre, Barış ve Mehmet yeteneğinin altında bir
başarı göstermiştir.
CEVAP: C
2014 - 16 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
9
YAKLAŞIM KARİYER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
658 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content