close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
BİGA ORTA OKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
7.SINIF I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
No:
C E V A P
ANAHTARI
1- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden
6- Kelime anlamı itibariyle iki şey arasındaki perde ve
birisi değildir?
set anlamına gelen; terim anlamı ise ölümden sonra
a) Nurdan yaratılmış varlıklardır.
II.Sur’un
b) Yeme-içme gibi özellikleri yoktur.
mezar’daki hayata ne denir?
c) melekler geleceği bilirler.
a) Berzah
d) Allahtan aldıkları emirleri eksiksiz yerine getirirler..
İsrafil
(as)
tarafından
üfleninceye
kadar
b) Ba’s
c) Sırat
d) Mizan
2- Şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep
7- Sevap ve günahlarımızı yazmakla görevli melek
olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
hangisidir?
a) Kibir [Büyüklenmek]
a- Hafaza
b- Münker-Nekir
c- Kiramen Katibin
d- İsrafil
b) Gıybet
c) İftira
d) Yalan
8- İnsanların dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün
3- - Batıl inanç İslam dinine sonradan ilave edilen akıl
yazıldığı ve kaydedildiği; mahiyeti bizce bilenemeyen
dışı söylemlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
ilahi kayda ne denir?
batıl inanç değildir?
a) Mizan
a)Gece tırnak kesilirse ömür kısalır.
b) Kevser
c) Sırat
d) Amel defteri
b)Duanın kabulü için yalnızca Allah ‘tan istenir.
c)Nazar boncuğu taşımak nazardan korur.
9- .
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak
d)Fal bakarak gelecekle ilgili bilgi edinilebilir.
amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi, avuç içi gibi
şeylere bakarak anlam çıkarmak anlamına gelen batıl
inanç aşağıdakilerden hangisidir?
4- .İslam dinine göre dünya ve ahiret hayatı arasındaki
bağlantı
düşünüldüğünde
aşağıdaki
atasözlerinden
hangisi bu durumu en iyi şekilde açıklar?
A) Fal
B) sihir
C) Büyü
D) Adak
a-Damlaya damlaya göl olur
b-Bugünün işini yarına bırakma
10- İnsanın bu dünyadaki amelleriyle inşa edilecek
c-Sakla samanı gelir zamanı
olan
d-Ne ekersen onu biçersin
ve
inanları
Cennete
ulaştırmayı
sağlayan
Cehennemin üzerinde kurulu olduğu bildirilen ilahi
yola (köprüye) ne denir?
5-
Sura üflenmesiyle bütün yaratılanların yerle bir
a) Sırat
b) Mizan
c) Mahşer
d) Haviye
olması ve bu dünyadaki hayatın son bulmasına verilen
isim aşağıdakilerden hangisidir?
11-İnsanların tekrar diriltilip, yaptıklarından dolayı
A) Ecel
B) Kıyamet
hesap vermek için toplanacakları yere ne denir?
C) Doğum
D) Cehennem
a- Kıyamet
b-KabirHayatı
c- Mahşer
d- Sırat
12- I.Melekler
17-“Yaptığımız davranışların yazıcı melekler tarafından
II.Şeytan
III.İnsanlar
IV.Hayvanlar
izlendiğini
ve
kayıt
altına
alındığını
Yukarıdaki varlık guruplarından hangileri gözle
göremeyip ama var olduğuna kesin olarak inandığımız
varlıklardır?
davranışlarımızı olumlu yönde etkiler.”
A-) I-III
B-) I-IV
davranışlardan hangisi buna uygun düşmez?
C-) I-II-IV
D-) I-II
a) Sadaka vermek
Yukarıdaki
ifadeden
yola
gelen dini anlamda ise müminlerin içinde ebedi olarak
aşağıdaki
b) Hile yapmamak
c) Çevreyi kirletmek
13- Sözlükte yeşilliklerle örtülü yer, bahçe anlamına
çıkarak
bilmemiz
d) Sözünü tutmak
18- Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden
kalacakları ve kalplerinden kin, nefret gibi negatif
yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?
duyguların söküp atılacağı mükafat yerine denir?
a-
Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka
kimse bilemez
a) Berzah
b) Cehennem
c) Cennet
d) Kevser
b-
Ahiret
hayatına
sadece
Müslümanlar
ulaşabileceklerdir.
c-
İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını
ahirette mutlaka göreceklerdir.
" Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükâfatını;
d- Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan
kim de zere ağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını
ebedi hayat demektir
görür. " ( Zilzal Suresi 7 – 8. Ayetler )
14- Yukarıdaki Ayet-i Kerime aşağıdakilerden hangisini
19“İradeleri
anlatmaktadır?
a) Kaza ve kaderi
dolayı
b) İlahi adaleti
vardır,yerler,içerler,evlenirler,yaptıklarından
hesaba
çekilirler,ölürler.yalın
ateşten
yaratılmıştır.”
c) Meleklere imanı
d)Peygamberlere imanı
Yukarıda anlatılan varlık hangisidir.? İşaretleyiniz.
A) Melek
B) Müslüman
C) Cin
D) İnsan
15- Aşağıdaki seçeneklerde Mikail meleğinin görevleri
ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a- Mikail,Allah’ın izni ile tabiat olaylarını düzenleyen
20-Batıl inançların (hurafelerin) toplumda yaygınlaşma
melektir
sebeblerinden biri değildir?
b- Mikail,kıyametin zamanını haber veren melektir
c- Mikail,Allah (c.c)’tan aldığı vahiyleri peygamberlere
a- Cehalet (bilgisizlik)
iletir
b- Geleceği merak etmek
d- Mikail,Allah’ın izni ile insanları kötülüklerden korur
c- Kur’an –ı Kerim’i ve Peygamberimizin hayatını doğru
bir şekilde öğrenmek
d- Dini konuların yanlış anlaşılıp,yorumlanması
16- Kıyamet günü insanların dünyada işledikleri sevap
ve
günahları
tartan
ilahi
teraziye
verilen
BAŞARILAR….
ad
Kemalettin MERDİN
aşağıdakilerden hangisidir?
İrfan KURU
İbrahim TOMBUL
a) Mahşer
c) Amel defteri
Din Kült. Ve Ah. B. Öğretmenleri
b) Arasat
d) Mizan
“Allah’ın
rızası,anne vebabanın
Rızasındadır”Hz. Muhammed(s.a.v)
“
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
145
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content