close

Enter

Log in using OpenID

APD 25-70_TR

embedDownload
JENERATÖR SETLERİ
Jeneratör
Seti
Modeli
25
70
APD
APD
APD
APD
APD
APD
APD
20
56
Gücü Gf.0,8
400 / 230 V - 50 Hz
Standby
Prime
25 A
30 C
33 A
40 A
43 C
50 A
70 A
kVA
kVA
25
30
33
40
43
50
70
23
27
30
36
39
45
64
Standby: Değişken yük miktarı altında
aralıklı çalışma şekli.Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir.
Aşırı yüklenemez.
Prime :
Şebeke enerjisi olmadığında
sürekli güç kaynağı olarak çalışma şekli.
Günde 24 saat değişken yük altında
çalışırken her 12 saat arayla 1 saat
% 10 aşırı yüklemeye izin verilmiştir.
Diğer çalışma şartları için firmamızı arayınız.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLERİ
MOTOR
KONTROL SİSTEM
• Ağır hizmet tipi dizel motor
• 4 zamanl›, su soğutmal›
• Direkt enjeksiyonlu yak›t sistemi
• Mekanik governör sistemi
• Elektronik governör sistemi APD30C, APD43C
• 12 Volt D.C. ve 24 Volt D.C. starter ve şarj altarnatörü
• Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve kuru elemanl›
hava filtresi
• Soğutma radyatörü ve fan›
• Start aküsü (kurşun asidli), kablolar› ve sehpas›
• Esnek yak›t hortumlar› ve yağ boşaltma vanas›
• Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek genleşme
kompansatörü
• Ceket suyu ›s›t›c›s›
• Kullan›m ve montaj el kitab› ve pano devre şemalar›
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine
monte edilmiştir. Kontrol pano özellikleri aşağ›dad›r.
ALTERNATÖR
• F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu
• İzolasyon s›n›f› H
• Koruma s›n›f› IP21
• Kendinden ikazl› ve regülasyonlu
• Elektronik otomatik voltaj regülatörlü
• Yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile yal›t›lm›şt›r
ŞASE
• Şekillendirilmiş çelik şase üzerine montajl› jeneratör grubu
• Çelik şase ile motor ve alternatör ayaklar› aras›na montaj›
yap›lm›ş antivibrasyon takozlar
• Şase içerisinde yak›t tank›
• Kanca ile kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Yak›t tank›nda; yak›t dolum kapağ›, göstergesi ve
boşaltma tapas›
KABİN
• Modüler prensiplere göre tasarlanm›ş kabin parçalar›
• Civata ve somun ile yap›lan kaynaks›z bağlant›lar
• Kabinin her iki taraf›nda kap›lar
• Kimyasal temizleme işleminden sonra elektrostatik
polyester toz boyayla boyanm›ş ve f›r›nlanm›ş kabin saç
parçalar›
• Is›ya karş› izole edilmiş kabin içi egzoz sistemi
• Kabin d›ş›na montajl› acil stop butonu
• Kabin üzerinden direkt kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Kolay bak›m ve kullan›m olanağ›
KALİTE STANDARDI
• Jeneratör setleri kalite güvence sistemi ISO 9001 sertifikal›d›r
1) Otomatik Kontrol Panosu özellikleri - P 602
Cihazlar :
•
•
•
•
DSE 6020 kontrol modülü ile sistemin kontrolü
Elektronik, otomatik akü sarj cihaz›
Acil stop butonu
Gerekli terminaller, sigortalar ve röleler
a) Jeneratör Kontrol Modülü DSE 6020 Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör ve şebeke ar›zalar›n›n izlenmesi ve kontrolü
Şebeke veya jeneratörün devreye verilmesi
LCD ekrandan sistem parametrelerinin izlenmesi
4-s›ra, 64 x 132 grafik ekran
Modül ayarlar›n›n ön panelden programlanmas›
Basma tuşlarla kontrol pozisyonlar›n›n kolay seçimi
STOP - MANUEL - OTOMATİK - TEST - START
Sayfa butonu
Ekran bilgisini ilerletme butonu
Uzaktan çal›şt›rma
Mikro işlemci ile kontrol
b) Göstergeler, LCD Ekran Üzerinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör Volt (F-F, F-N)
Jeneratör Amper (L1, L2, L3)
Jeneratör Frekans› (Hz)
Şebeke Volt (F-F, F-N)
Şebeke Frekans› (Hz)
Motor YağBas›nc›
Motor Su s›cakl›ğ›
Motor Devri
Çal›şma Saati
Akü Voltaj›
Haf›zaya kay›tl› 5 alarm
Ayarlanabilir zamanlama
c) Korumalar
Durdurma Alarmlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aşırı / Düşük Hız
Aş›r› Akım / Aşırı Yük
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor Düşük Yağ Bas›nc›
Yüksek Motor Su S›cakl›ğ›
Start Ar›zas›
Acil Durdurma
Yağ bas›nc› müşir bağlant›s› yok
Hararet müşiri bağlant›s› yok,
İkaz Alarmlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
Aş›r› / Düşük H›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor Düşük Yağ Bas›nc›
Yüksek Motor Su S›cakl›ğ›
Düşük / Yüksek akü voltaj›
Şarj alternatör ar›zas›
Stop ar›zas›
d) Led göstergeleri
•
•
•
•
Şebeke haz›r
Şebeke kesici devrede
Jeneratör haz›r
Jeneratör kesici devrede
2) Şaseye Montajl›
Jeneratör, Güç
Ç›k›ş› Bağlant›
Paneli
DSE
6020
AUTO
0
2
60
Model
Standby
Gücü
Gf. 0,8
Prime
APD 25 A
APD 30 C
APD 33 A
APD 40 A
APD 43 C
APD 50 A
kVA
25
30
33
40
43
50
kW
20
24
26,4
32
34,4
40
56
kVA
23
27
30
36
39
45
68
24
31,2
36
kW
Marka
21,6
Cummins
4B3,9-G2
A4CRX25T
A3CRX32T
4BT39-G2
A4CRX47
A4CRX46T
27
29,7
36
40
48
68
HP
32,4
36,2
39,8
48,2
54
64,3
91
Doğal
Turbo Şarjl›
4,95
4,58
Doğal
DİZEL MOTOR
Litre
2,54
Turbo Şarjl›
3,9
2,54
3,117
4 - S›ral› tip
mmxmm
4 - S›ral› tip
1500
90 x 100
102 x 120
90 x 100
105 x 120
18:1
17:1
S›k›şt›rma Oran›
18:1
17,3:1
Governör S›n›f›
Mekanik
Elektronik
Yak›t Sarfiyat›, tam yükte
3,9
3 - S›ral›
d / dk.
Çap ve Strok
91
Aksa
24,2
Silindir Say›s› ve Tipi
Motor Devri
Cummins
A4CRX25
Aspirasyon ve Soğutma
Toplam Silindir Hacmi
28,8
Aksa
70
kW
Model
Gücü, Standby
(an›lan devirde)
18,4
Aksa
APD 70 A
Mekanik
102 x 120
108 x 135
108 x 125
17,3:1
17:1
17 : 1
Elektronik
Mekanik
Mekanik
L / sa.
5,5
6,7
6,8
8,7
9,3
11,1
17,1
Yak›t Tank› Kapasitesi
Litre
95
154
95
82
154
154
154
Yağ Kapasitesi
Litre
8,5
10,9
8,5
11
11
14
14
Su Kapasitesi
Litre
20
19,2
20
16,5
19,2
25
18
180
120
180
120
120
180
180
1,9
2
2,4
4,3
2,7
3,1
6,3
5
4,3
6,1
11,2
6,5
8,3
16,2
m
1,5 x 0,9 x 1,1
1,86 x 0,9 x 1,4
1,5 x 0,9 x 1,1
1,73 x 0,9 x 1,14
1,86 x 0,9 x 1,4
1,86 x 0,9 x 1,34
1,88 x 0,9 x 1,34
kg.
665
750
680
892
805
960
1060
-
-
-
m
1,93 x 0,96 x 1,21
2,49 x 0,96 x 1,54
1,93 x 0,97 x 1,21
2,27 x 0,97 x 1,28
2,5 x 0,96 x 1,54
kg.
895
1070
910
Radyatörden at›lan hava
m /dk
Yanma havas› miktar›
m /dk
Egzoz Gaz› miktar›
m /dk
3
3
3
Aç›k Gruplar
Boyutlar
(boy x en x yükseklik)
Aş›rl›k (kuru)
Ses Yal›t›m Kabinli Grup
Kabin Modeli
-
-
Boyutlar
(boy x en x yükseklik)
Aş›rl›k, (kuru)
1100
1125
1280
1380
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel motor
• Uzak radyatör
Alternatör
• 3 kutuplu ç›k›ş şalteri
• Rutubet önleyen ›s›t›c›
Pano
• Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
• Transfer panosu 4 kutuplu
• Toprak kaçağ›, tek jeneratör
Aksesuarlar
• Ana yak›t tank›
• Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t - su ay›r›c› filtre
• Düşük yak›t seviyesi alarm›
• Muhafaza kabini
• Ses yal›t›m kabini
• Römork
• Manual yağ boşaltma pompas›
• Tak›m seti, bak›m için
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Rüzgarlıbahçe Mah., Selvi Çıkmazı, No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T: 0216 681 00 00 F: 0216 681 57 81
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
19.06.2014
GRUP
DIESELJENERATÖR
GENERATINGGRUBU
SETS
DİZEL
400 / 230
400
230 V
V -- 50Hz
50Hz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
58
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content