close

Enter

Log in using OpenID

AJD 33

embedDownload
DİZEL MOTORLU
JENERATÖR
SETLERİ
Jeneratör
Seti
Modeli
33
110
,
26 4
88
Gücü
Gf.0,8
Standby: Değişken yük miktarı altında
400 / 230 V - 50 Hz
Standby
Prime
kVA
kVA
AJD
33
33
28
AJD
AJD
45
75
45
75
40
68
AJD
90
90
80
AJD 110
110
100
aralıklı çalışma şekli.Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir.
Aşırı yüklenemez.
Prime:
Şebeke enerjisi olmadığında
sürekli güç kaynağı olarak çalışma şekli.
Günde 24 saat değişken yük altında
çalışırken her 12 saat arayla 1 saat
% 10 aşırı yüklemeye izin verilmiştir.
Diğer çal›şma şartlar› için firmam›z› aray›n›z.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLERİ
MOTOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JOHN DEERE ağ›r hizmet tipi dizel motor.
4 zamanl› , su soğutmal›.
Mekanik guvernör sistemi.
Değişebilir sulu tip silindir gömlekleri.
Direkt enjeksiyonlu yak›t sistemi.
12 Volt D.C.starter ve şarj alternatörü.
Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve hava filtresi.
Soğutma radyatörü ve fan›.
Esnek yak›t hortumlar› ve yağ boşaltma vanas›.
Endüstriyel kapasitede egzoz susturucu ve genleşme kompensatörü.
Starter aküsü (kurşun asitli) kablolar› ve sehpas›.
Ceket suyu ›s›t›c›s›.
Kullan›m ve montaj el kitab› ve pano devre şemalar›.
ALTERNATÖR
• F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu.
• İzolasyon s›n›f› H.
• Koruma s›n›f› IP 21.
• Kendinden ikazl› ve regülasyonlu.
• Elektronik otomatik voltaj regülatörlü.
• Harmonik bozulmalar›na karş›,stator sarg›lar› 2/3 ad›ml›.
• Sarg›lar, yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile vakum bas›nc›
alt›nda yal›t›lm›şt›r.
ŞASE
•
•
•
•
•
Çelik şase ve antivibrasyon takozlar›.
Şase içerisinde günlük yak›t tank›.
Modüler kabin montaj›na uygun.
Kanca ile kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›.
Yak›t tank›nda, yak›t dolum kapağ›, göstergesi ve boşaltma tapas›.
KABİN
• Modüler prensiplere göre tasarlanm›ş kabin parçalar›.
• Civata ve somun ile yap›lan kaynaks›z bağlant›lar.
• Kolay bak›m ve kullan›m olanağ›.
• Kimyasal temizleme işleminden sonra elektrostatik polyester toz
boyayla boyanm›ş kabin saç parçalar›.
• Alüminyum kapl› sac ile üretilmiş egzoz susturucusu.
• Kabin d›ş›na monte edilmiş acil stop butonu.
• Kabin üzerinden direkt kald›rma ve taş›ma olanağ›.
• Modüler kabin ileri tarihte montaja uygundur.
• Her iki tarafta kilitlenebilen kap›lar
• Şeffaf pano penceresi
KALİTE STANDARDI
• Jeneratör VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34-1,
ISO 3046 standartlar›n› karş›lar ve kalite güvence
sistemi Szutest ISO 9001 sertifikal›d›r.
KONTROL SİSTEM
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine
monte edilmiştir. Kontrol pano özellikleri aşağ›dad›r.
1) Otomatik Kontrol Panosu özellikleri - P 602
Cihazlar :
•
•
•
•
DSE 6020 kontrol modülü ile sistemin kontrolü
Elektronik, otomatik akü sarj cihaz›
Acil stop butonu
Gerekli terminaller, sigortalar ve röleler
a) Jeneratör Kontrol Modülü DSE 6020 Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör ve şebeke ar›zalar›n›n izlenmesi ve kontrolü
Şebeke veya jeneratörün devreye verilmesi
LCD ekrandan sistem parametrelerinin izlenmesi
4- s›ra, 64 x 132 grafik ekran
Modül ayarlar›n›n ön panelden programlanmas›
Basma tuşlarla kontrol pozisyonlar›n›n kolay seçimi
STOP - MANUEL - OTOMATİK - TEST - START
Sayfa butonu
Ekran bilgisini ilerletme butonu
Uzaktan çalıştırma
Mikro işlemci ile kontrol
b) Göstergeler, LCD Ekran Üzerinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör Volt (F-F, F-N)
Jeneratör Amper (L1, L2, L3)
Jeneratör Frekans› (Hz)
Şebeke Volt (F-F, F-N)
Şebeke Frekans› (Hz)
Motor Yağ Bas›nc›
Motor Su S›cakl›ğ›
Motor Devri
Çal›şma Saati
Akü Voltaj›
Ayarlanabilir zamanlama
Haf›zaya kay›tl› 5 alarm
c)Korumalar
Durdurma Alarmlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aş›r› Ak›m / Aş›r› yük
Aş›r› / Düşük h›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor düşük yağ bas›nc›
Yüksek motor su s›cakl›ğ›
Start ar›zas›
Acil durdurma
Yağ basınç müşir bağlantısı yok
Hararet müşir bağlantısı yok
İkaz Alarmlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
Aş›r› / Düşük H›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor Düşük yağ bas›nc›
Yüksek Motor su s›cakl›ğ›
Düşük / Yüksek akü voltaj›
Şarj alternatör ar›zas›
Stop ar›zas›
d) Led göstergeleri
•
•
•
•
Şebeke haz›r
Şebeke kesici devrede
Jeneratör haz›r
Jeneratör kesici devrede
DSE
6020
AUTO
0
2
60
Model
Standby
Gücü
Gf. 0,8
Prime
AJD 33
AJD 45
AJD 75
kVA
33
45
75
kW
26,4
36
60
72
88
kVA
28
40
68
80
100
kW
22.4
32
54,4
64
80
Marka
90
AJD 110
110
John Deere
Model
Gücü, Standby
(an›lan devirde)
kW
HP
Aspirasyon ve Soğutma
DİZEL MOTOR
AJD 90
3029 D
3029 T
4045 T-70
4045 T-83
4045 H
31
42
70
83
102
41
56
94
111
Silindir Hacmi
Litre
Silindir Say›s› ve Tipi
Motor Devri
Turbo Şarjl›
Doğal Emişli
2,9
4,5
3 - S›ral›
4 - S›ral›
1500
dev. / dak.
Çap ve Strok
106 x 127
106 x 110
mmxmm
17,2 : 1
17,2 : 1
1 / 2
3,6
5,3
8,1
11,8
13,5
yük 3 / 4
5,2
7,5
12,2
16,5
19,4
S›k›şt›rma Oran›
Guvernör S›n›f›
Yak›t Sarfiyat› (L. / sa.)
137
Turbo CAC*
17 : 1
Mekanik
Tam
6,8
9,8
16
33
27,6
Yak›t Tank› Kapasitesi
Litre
70
100
240
240
240
Yağ Kapasitesi
Litre
6
8,5
13,2
13,2
17
Litre
15,5
23
32
32
32
80,32
91,43
108,25
159,03
159,03
1,8
3,2
4,6
6,1
7
Su Kapasitesi (radyatör ve motor)
Radyatörden atılan hava
m /dak.
Emilen Hava Miktar›
m /dak.
Egzozdan At›lan Gaz Miktar›
m /dak.
5,2
7,6
12,2
13,6
18,7
˚C
610
609
538
600
565
1,49 x 0,90 x 1,23
1,78 x 0,95 x 1,13
720
830
AK 20
AK 30
2,1 x 0,96 x 1,44
2,47 x 1,01 x 1,46
900
1050
Egzoz Gaz S›cakl›ğ›
3
3
3
Aç›k Gruplar
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)
Ağ›rl›k (kuru)
m
kg.
2,15 x 1,05 x 1,46
1050
2,15 x 1,05 x 1,45
1120
1200
Ses Yal›t›m Kabinli Grup
Kabin Modeli
Boyutlar (boy x en x yükseklik)
Ağ›rl›k, (kuru)
m
kg.
AK 40
3,1 x 1,11 x 1,74
1400
1470
1550
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel motor
• Elektronik (yak›t) guvernör
• Düşük su seviyesi alarm›.
• Yağ I›s›t›c›s›
• Uzak radyatör (AJD110 hariç)
Alternatör
• Ç›k›ş şalteri
• Büyük güçte alternatör.
• Alternatör ›s›t›c›s›.
Pano
• Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
• Transfer panosu 4 kutuplu
• Toprak kaçağ›, tek jeneratör
Aksesuarlar
• Ana yak›t tank›
• Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t-su ay›r›c› filtre
• Düşük yak›t seviyesi alarm›
• Meskun mahal tip susturucu
• Muhafaza kabini
• Ses yal›t›m kabini
• Römorklar
• Manuel yağ boşaltma pompas›
• Tak›m seti, bak›m için
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Rüzgarlıbahçe Mah., Selvi Çıkmazı, No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T: 0216 681 00 00 F: 0216 681 57 81
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
15.08.2014
GRUP
DİZEL JENERATÖR GRUBU
400 / 230 V - 50Hz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
978 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content