close

Enter

Log in using OpenID

AC 880 - Aksa

embedDownload
DİZEL MOTORLU
JENERATÖR
SETLER
Gücü
Jeneratör
Seti
Modeli
1410
3000
AC
AC
AC
AC
AC
AC
1128
2400
1410
1675
1675
2250
2500
3000
Gf.0,8
400 / 230 V - 50 Hz
Standby
Prime
kVA
kVA
1410
1675
1675
2250
2500
3000
1280
1400
1500
2045
2000
2750
Standby: Değişken yük miktarı altında
aralıklı çalışma şekli. Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir aşırı
yüklenemez.
Prime:
Şebeke enerjisi olmadığında
değişken yük altında sürekli güç kaynağı
olarak çalışma şekli. Günde 24 saat
değişkengüç altında çalışırken her 12 saat
1 saat arayla %10 aşırı yüklenmeye izin
verilmiştir. Diğer çal›şma şartlar› için
firmam›z› aray›n›z.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLER
MOTOR
KONTROL SİSTEMİ
• CUMMINS ağ›r hizmet tipi dizel motor
• 4 zamanl› , su soğutmal› turbo şarjl›
• Elektronik yak›t guvernör sistemi
• Değişebilir ›slak tip silindir gömlekleri
• Direkt enjeksiyonlu yak›t sistemi
• 24 Volt D.C.starter ve şarj alternatörü
• Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve hava filtresi
• Soğutma radyatörü ve fan›
• Dönen ve s›cak parçalar için muhafaza
• Esnek yak›t hortumlar› ve manuel yağ boşaltma pompas›
• Endüstriyel kapasitede egzoz susturucu ve genleşme
kompensatörü
• Starter aküsü (kurşun asitli) kablolar› ve sehpas›
• Ceket suyu ›s›t›c›s›
• Kullan›m ve montaj el kitab› ve pano devre şemalar›
Otomatik Şebeke Ar›za ve jeneratör kontrol panosu - P732
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine montajl›d›r.
ALTERNATÖR
•
•
•
•
•
•
•
F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu
İzolasyon s›n›f› H
Koruma s›n›f› IP 21
Kendinden ikazl› ve regülasyonlu
Elektronik otomatik voltaj regülatörlü
Harmonik bozulmalar›na karş›,stator sarg›lar› 2/3 ad›ml›
Sarg›lar, yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile vakum
bas›nc› alt›nda yal›t›lm›şt›r
ŞASE
• Şase ile motor ve alternatör ayaklar› aras›na montajl›
antivibrasyon takozlar›
• Kanca ile kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Şaseden ayr› yak›t tank› ve göstergesi
KABİN
• Modüler tasar›m
• Kimyasal temizleme işleminden geçirilmiş kabin sac parçalar›,
polyester toz boyayla boyan›p f›r›nlan›r.
• Model AK 99 kabin; jeneratör üzerine giydirme tarz›ndad›r.
• Her iki tarafta kilitlenebilen kap›lar
• Alüminyum zemin (AK 99 hariç)
• Meskun mahal tip susturucu ve esnek çelik kompensatör
• Dahili ayd›nlatma
• Şeffaf pano penceresi
• Kabin rengi siyah/sar› (RAL9005/RAL1003)
• Kabinin dört noktas›nda kald›rma için mapalar vard›r.
KALİTE STANDARDI
• Jeneratör VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34-1,
ISO 3046 standartlar›n› karş›lar ve kalite güvence
sistemi Szutest ISO 9001 sertifikal›d›r
Cihazlar:
- DSE, model 7320 modül ile sistem kontrolü
- Elektronik, otomatik akü şarj cihaz›
- Acil stop butonu
a) DSE 7320 kontrol modülü özellikleri
• Modül şebeke voltaj›n› ve frekans›n› izler ve yedek jeneratör
grubunu ve güç transfer sistemini kontrol eder
• Modül çal›şma ve ar›za durumlar›n› LCD ekran›nda gösterir
• Mikro-işlemci kontrollü
• Ön panelden ve PC yaz›l›m vas›tas›yla programlama
• 132 x 64 piksel LCD ekran› ile bilgileri kolay okuma
• Yumuşak tuşlu membran klavye ve beş tuşlu menü navigasyon
• Ethernet ve RS232, RS 485 vas›tas›yla uzaktan iletişim ve
SMS ile rapor alma
• Tarih ve saat ile kay›t defterinde (50) ar›za/olay gösterme
• Motor egzersiz durumu ve bak›m program›n› tarih ve
saat ile ekranda gösterme
Kontroller
Stop - Manuel - Otomatik - Test - Start - Sessiz/Lamba test jeneratöre transfer - Şebekeye transfer - Menü navigasyon butonlar›
b) LCD ekrandan ölçme göstergeleri
Motor
• Yağ bas›nc› (PSI & Bar)
• S›cakl›k (°C & °F )
• H›z, d/d
• Çal›şma saati
• Akü voltaj›
• Zaman› gelen bak›m
Şebeke
• Volt (L-L / L-N)
• Frekans (Hz)
c) Korumalar
İkaz Alarmlar›
• Şarj ar›zas›
• Düşük akü voltaj›
• Stop ar›zas›
• Düşük yak›t seviyesi (opsiyon.)
• kW aş›r› yük
• Ters faz s›ras›
• Hız sensör sinyali kayıp
Ön-alarmlar
• Düşük yağ bas›nc›
• Yüksek motor s›cakl›ğ›
• Düşük motor s›cakl›ğ›
• Düşük/yüksek h›z
• Düşük/yüksek jeneratör frekans›
• Düşük/yüksek jeneratör voltaj›
• ECU ikaz
d) LED 'li göstergeler
• Şebeke haz›r
• Şebeke devrede
• Jeneratör haz›r
• Jeneratör devrede
DSE
Jeneratör
• Volt (L-L / L-N)
• Ak›m (L1, L2, L3)
• Frekans (Hz)
• kW
• Cos
• kVA, kVAr,
• kWh, kVAh, kVArh
• Faz s›ras›
Durdurma alarmlar›
• Start ar›zas›
• Acil stop
• Düşük yağ bas›nc›
• Yüksek motor s›cakl›ğ›
• Düşük su seviyesi
• Düşük/yüksek h›z
• Düşük/yüksek jeneratör frekans›
• Düşük/yüksek jeneratör voltaj›
• Yağ bas›nç alg›lay›c› bağl› değil
• Faz yönü
Elektriksel devreyi açma
• Toprak hatas›
• kW aş›r› yük
• Jeneratör aş›r› ak›m
• Ters faz s›ras›
DEEP SEA ELECTRONICS
AUTO
0
2
3
DSE 7320
7
Model
Gücü
Gf. 0,8
kVA
Standby
Prime
AC 1410
AC 1675
AC 1675
AC 2250
AC 2500
AC 3000
1410
1675
1675
2250
2500
3000
kW
1128
1340
1340
1800
2000
2400
kVA
1280
1400
1500
2045
2000
2750
kW
1024
1120
1200
1636
1600
2200
QSK 78 G9
Cummins
Marka
Model
Standby Gücü
an›lan devirde
kW
HP
Aspirasyon ve Soğutma
DİZEL MOTOR
Toplam Silindir Hacmi
Litre
KTA 50 G3
KTA 50 G8
KTA 50 GS8
QSK 60 G4
QSK 60 G13
1227
1429
1429
1915
2164
2539
2567
2901
3404
1645
1915
1915
Turbo Şarj & AC
Turbo Şarj + Çift Devre
Çift Pompa
Turbo Şarj + Çift Devre
Tek Pompa
50,3
50,3
50,3
60,2
Motor Devri
1500
d/dk.
Çap ve Strok
77,6
18 V
16 V
Silindir say›s› ve tipi
159 x 159
159 x 159
159 x 159
159 x 190
159 x 190
170 x 190
13,9 : 1
14,9 : 1
14,9 : 1
14,5 : 1
14,5 : 1
15,5 : 1
1 / 2
139
155
167
200
210
291
3 / 4
199
222
238
291
302
406
Tam
261
289
309
394
399
528
Litre
2000
2000
2000
2000
2000
N/A
Litre
177
204
204
280
280
466
mmxmm
S›k›şt›rma Oran›
Elektronik
Guvernör s›n›f›
Yakıt sarfiyatı
Turbo Sarj + Çift Devre Çift Pompa
60,2
(L/sa)
Yak›t tankı kapasitesi
yük
Açık
Grup
Yağ Kapasitesi
415
420
420
500
N/A
N/A
1770
2631
2631
2374
N/A
N/A
3
104,8
99,3
99,3
144,3
154,4
193,14
3
240,7
261
261
336,6
393,2
432,5
525
510
510
450
507
427
5,68 x 2,28 x 2,96
6,0 x 2,5 x 3,22
N/A
15500
17200
N/A
Su kapasitesi (radyatör ve motor)
Litre
Radyatörden al›nan hava miktar›
m /dk
3
Yanma havas› miktar›
m /dk
Egzoz gaz› miktar›
m /dk
Egzoz gaz s›cakl›ğ› (ort.)
o
C
IC: Ara soğutuculu (Inter Cooler)
AC: Son Soğutuculu (After Cooler)
Aç›k Grup
Boyutlar
m
4,86 x 2,10 x 2,41
5,45 x 1,95 x 2,45
kg.
9900
10100
(Boy x En x Yükseklik)
Ağ›rl›k (kuru)
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
Ses Yalıtım Kabinli Grup
Kabin Modeli
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)
m
Ağ›rl›k (kuru)
Yak›t Tank Kapasitesi
kg.
litre
AK 98
AK 99
N/A
9,0 x 2,27 x 2,55 / 3,2
9,0 x 2,8 x 3,3 /4,80
N/A
14000
15100
1900
21100
22800
2200
N/A
N/A
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel motor
• Yağ Is›t›c›s›
• Uzak radyatör
Alternatör
• Ç›k›ş şalteri
• Büyük güçte alternatör
• Alternatör ›s›t›c›s›
Panel
• Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
• Transfer panosu 4 kutuplu
• Otomatik senkronizasyon ve
güç kontrol sistemi
• Toprak kaçağ›, tek jeneratör
• Uzaktan izleme
Aksesuarlar
• Ana yak›t tank›
• Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t-su ay›r›c› filtre
• Düşük yak›t seviyesi alarm›
• Meskun mahal tip susturucu
• Muhafaza konteyneri
• Ses yal›t›m konteyneri
• Tak›m seti, bak›m için
www.aks
i
s testin
r›n›n se
m›ş
r grupla
onaylan
jeneratö
ve
l›
a
›m
kt
l›t
a
pm
s ya
ktedir.
uygun ya
AKSA, se
etlenme
/ EC’ye
dan den
14
n
/
f›
0
ra
0
ta
20
Szutest
kuruluş
a.com.tr
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Rüzgarlıbahçe Mah., Selvi Çıkmazı, No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T: 0216 681 00 00 F: 0216 681 57 81
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
15.08.2014
GRUP
DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
400 / 230 V - 50Hz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 019 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content