close

Enter

Log in using OpenID

apd 9,6

embedDownload
MONOFAZE
JENERATÖR SETLERİ
Jeneratör
Seti
Modeli
9,6
33
APD
APD
APD
AJD
AJD
Gücü Gf.1
230 V - 50 Hz
Standby
Prime
12 EM
16 MA
20 MA
24 M
33 M
kW
kW
9,6
11
16,5
24
33
8,8
10
15
21
30
Standby: Değişken yük miktarı altında
aralıklı çalışma şekli.Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir.
Aşırı yüklenemez.
Prime :
Şebeke enerjisi olmadığında
sürekli güç kaynağı olarak çalışma şekli.
Günde 24 saat değişken yük altında
çalışırken her 12 saat arayla 1 saat
% 10 aşırı yüklemeye izin verilmiştir.
Diğer çalışma şartları için firmamızı arayınız.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLERİ
MOTOR
KONTROL SİSTEM
• Dizel yak›tl› motor
• 4 zamanl›, su soğutmal›
• Direkt enjeksiyonlu yak›t sistemi (APD 12EM hariç)
• Mekanik governör sistemi
• Elektronik governör sistemi APD 12EM
• 12 Volt D.C. starter ve şarj altarnatörü
• Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve kuru elemanl›
hava filtresi
• Soğutma radyatörü ve fan›
• Start aküsü (kurşun asidli), kablolar› ve Sehpas›
• Esnek yak›t hortumlar› ve yağ boşaltma vanas›
• Endüstriyel kapasitede susturucu ve esnek genleşme
kompansatörü
• Ceket suyu ›s›t›c›s›
• Kullan›m ve montaj el kitab› ve pano devre şemalar›
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine
monte edilmiştir. Kontrol pano özellikleri aşağ›dad›r.
ALTERNATÖR
• F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu
(APD 12EM f›rçasız, milli, 2 kutuplu)
• İzolasyon s›n›f› H
• Koruma s›n›f› IP21
• Kendinden ikazl› ve regülasyonlu
• Elektronik otomatik voltaj regülatörlü (APD 12EM kondansatörlü)
• Yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile yal›t›lm›şt›r
ŞASE
• Şekillendirilmiş çelik şase üzerine montajl› jeneratör grubu
• Çelik şase ile motor ve alternatör ayaklar› aras›na montaj›
yap›lm›ş antivibrasyon takozlar
• Şase içerisinde yak›t tank›
• Kanca ile kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Yak›t tank›nda; yak›t dolum kapağ›, göstergesi ve
boşaltma tapas›
KABİN
• Modüler prensiplere göre tasarlanm›ş kabin parçalar›
• Civata ve somun ile yap›lan kaynaks›z bağlant›lar
• Kabinin her iki taraf›nda kap›lar
• Kimyasal temizleme işleminden sonra elektrostatik
polyester toz boyayla boyanm›ş ve f›r›nlanm›ş kabin saç
parçalar›
• Is›ya karş› izole edilmiş kabin içi egzoz sistemi
• Kabin d›ş›na montajl› acil stop butonu
• Kabin üzerinden direkt kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Kolay bak›m ve kullan›m olanağ›
KALİTE STANDARDI
1) Otomatik Kontrol Panosu özellikleri - P 602
Cihazlar :
• DSE 6020 kontrol modülü ile sistemin kontrolü
• Elektronik, otomatik akü sarj cihaz›
• Acil stop butonu
• Gerekli terminaller, sigortalar ve röleler
a) Jeneratör Kontrol Modülü DSE 6020 Özellikleri
• Jeneratör ve şebeke ar›zalar›n›n izlenmesi ve kontrolü
• Şebeke veya jeneratörün devreye verilmesi
• LCD ekrandan sistem parametrelerinin izlenmesi
• 4-s›ra, 64 x 132 grafik ekran
• Modül ayarlar›n›n ön panelden programlanmas›
• Basma tuşlarla kontrol pozisyonlar›n›n kolay seçimi
STOP - MANUEL - OTOMATİK - TEST - START
• Sayfa butonu
• Ekran bilgisini ilerletme butonu
• Uzaktan çalıştırma
• Mikro işlemci ile kontrol
b) Göstergeler, LCD Ekran Üzerinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör Volt (F-F, F-N)
Jeneratör Amper (L1, L2, L3)
Jeneratör Frekans› (Hz)
Şebeke Volt (F-F, F-N)
Şebeke frekans› (Hz)
Motor Yağ Bas›nc›
Motor Su s›cakl›ğ›
Motor devri
Çal›şma Saati
Akü Voltaj›
Ayarlanabilir bakım zamanı
Haf›zaya kay›tl› 5 alarm
c) Korumalar
Durdurma Alarmlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
d) Led göstergeleri
•
•
•
•
İkaz Alarmlar›
Aş›r› Ak›m / Elektriksel trip
Aş›r› / Düşük H›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor Düşük Yağ Bas›nc›
Yüksek Motor S›cakl›ğ›
Start Ar›zas›
Acil Durdurma
Yağ basıncı müşir bağlantısı yok
Hararet müşir bağlantısı yok
Şebeke haz›r
Şebeke kesici devrede
Jeneratör haz›r
Jeneratör kesici devrede
•
•
•
•
•
•
•
Aş›r› / Düşük H›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor Düşük Yağ Bas›nc›
Yüksek Motor S›cakl›ğ›
Düşük / Yüksek akü voltaj›
Şarj alternatör ar›zas›
• Stop ar›zas›
*APD 12EM modelinde
P452 kontrol panosu kullan›lmaktad›r.
DSE
6020
• Jeneratör setleri kalite güvence sistemi ISO 9001 sertifikal›d›r
AUTO
0
2
60
Model
Gücü
Standby
Prime
Gf. 1
APD 12 EM
APD 16 MA
APD 20 MA
AJD 24 M
AJD 33 M
kW
9,6
11
16,5
24
33
kW
8,8
10
15
21
Marka
Aksa
Model
A2CRX08
A4CRX18
A4CRX22
3029DF128
3029TF120
Gücü, Standby
kW
13,2
15
20
31
42
(an›lan devirde)
HP
18
20,1
26,8
41
Toplam Silindir Hacmi
Litre
Silindir Say›s› ve Tipi
Motor Devri
d / dk.
0,794
1,808
2,543
2,9
4 - S›ral› tip
4 - S›ral› tip
3 - S›ral› tip
90 x 100
106 x 110
3000
S›k›şt›rma Oran›
24:1
18:1
Governör S›n›f›
Elektronik
Yak›t Sarfiyat›, tam yükte
1500
1500
80 x 90
mmxmm
Turbo Şarjlı
2-V tip
80 x 79
Çap ve strok
56
Doğal
Aspirasyon ve Soğutma
DİZEL MOTOR
30
John Deere
18:1
17,2:1
Mekanik
17,2:1
Mekanik
L / sa.
4
4,1
4,50
6,8
9,8
Yak›t Tank› Kapasitesi
Litre
15
32
95
70
100
Yağ Kapasitesi
Litre
2,3
5
8,5
6
8,5
Su Kapasitesi
Litre
6,4
9
20
15,5
23
48
120
180
81
92
Radyatörden at›lan hava
3
m /dk
1
2
1,56
1,8
3,2
2,07
5,8
4,08
5,2
7,6
-
1,40 x 0,76 x 0,93
1,50 x 0,90 x 1,06
1,49 x 0,90 x 1,22
1,78 x 0,95 x 1,13
-
390
640
720
830
AK 01
ANS 1
ASM 3
AK 20
AK 30
m
1,16 x 0,73 x 0,85
1,67 x 0,82 x 1,13
1,93 x 0,96 x 1,21
2,1 x 0,96 x 1,44
2,47 x 1,01 x 1,46
kg.
231
520
870
900
1050
Yanma havas› miktar›
m /dk
Egzoz Gaz› miktar›
m /dk
3
3
Aç›k Gruplar
Boyutlar
m
(boy x en x yükseklik)
Ağ›rl›k (kuru)
kg.
Ses Yal›t›m Kabinli Grup
Kabin Modeli
Boyutlar
(boy x en x yükseklik)
Ağ›rl›k, (kuru)
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel motor
• Uzak radyatör
Alternatör
• 3 kutuplu ç›k›ş şalteri
• Rutubet önleyen ›s›t›c›
Pano
• Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
• Transfer panosu 4 kutuplu
• Toprak kaçağ›, tek jeneratör
Aksesuarlar
• Ana yak›t tank›
• Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t - su ay›r›c› filtre
• Düşük yak›t seviyesi alarm›
• Muhafaza kabini
• Ses yal›t›m kabini
• Römork
• Manual yağ boşaltma pompas›
• Tak›m seti, bak›m için
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Evren Mah. Camii Yolu Cad. No:5
34212 Güneşli, Bağcılar - İstanbul
T: 0212 478 66 66 (pbx) F: 0212 657 55 04
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
20.01.2014
GRUP
DIESELJENERATÖR
GENERATING
SETS
DİZEL
GRUBU
400 V
/ 230
V - 50Hz
230
- 50Hz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
60
File Size
1 091 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content