close

Enter

Log in using OpenID

AJD 132

embedDownload
DİZEL MOTORLU
JENERATÖR
SETLERİ
Jeneratör
Seti
Modeli
132
275
,
105 6
220
Gücü
Gf.0,8
400 / 230 V - 50 Hz
Standby
Prime
Standby: Değişken yük miktarı altında
aralıklı çalışma şekli.Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir.
kVA
kVA
AJD 132
132
120
AJD 170
AJD 200
170
200
155
180
sürekli güç kaynağı olarak çalışma şekli.
AJD 275
275
250
% 10 aşırı yüklemeye izin verilmiştir.
Aşırı yüklenemez.
Prime:
Şebeke enerjisi olmadığında
Günde 24 saat değişken yük altında
çalışırken her 12 saat arayla 1 saat
Diğer çal›şma şartlar› için firmam›z› aray›n›z.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLERİ
MOTOR
KONTROL SİSTEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine
monte edilmiştir. Kontrol pano özellikleri aşağ›dad›r.
JOHN DEERE ağ›r hizmet tipi dizel motor.
4 zamanl› , su soğutmal›.
Mekanik guvernör sistemi. (AJD275 elektronik)
Değişebilir sulu tip silindir gömlekleri.
Direkt enjeksiyonlu yak›t sistemi.
12 Volt D.C.starter ve şarj alternatörü.
Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve hava filtresi.
Soğutma radyatörü ve fan›.
Esnek yak›t hortumlar› ve yağ boşaltma vanas›.
Endüstriyel kapasitede egzoz susturucu ve genleşme kompensatörü.
Starter aküsü (kurşun asitli) kablolar› ve sehpas›.
Ceket suyu ›s›t›c›s›.
Kullan›m ve montaj el kitab› ve pano devre şemalar›.
ALTERNATÖR
• F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu.
• İzolasyon s›n›f› H.
• Koruma s›n›f› IP 21.
• Kendinden ikazl› ve regülasyonlu.
• Elektronik otomatik voltaj regülatörlü.
• Harmonik bozulmalar›na karş›,stator sarg›lar› 2/3 ad›ml›.
• Sarg›lar, yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile vakum bas›nc›
alt›nda yal›t›lm›şt›r.
ŞASE
•
•
•
•
•
Çelik şase ve antivibrasyon takozlar›.
Şase içerisinde günlük yak›t tank›.
Modüler kabin montaj›na uygun.
Kanca ile kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›.
Yak›t tank›nda, yak›t dolum kapağ›, göstergesi ve boşaltma tapas›.
1) Otomatik Kontrol Panosu özellikleri - P 602 (AJD275 - P732)
Cihazlar :
•
•
•
•
DSE 6020 kontrol modülü ile sistemin kontrolü
Elektronik, otomatik akü sarj cihaz›
Acil stop butonu
Gerekli terminaller, sigortalar ve röleler
a) Jeneratör Kontrol Modülü DSE 6020 Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör ve şebeke ar›zalar›n›n izlenmesi ve kontrolü
Şebeke veya jeneratörün devreye verilmesi
LCD ekrandan sistem parametrelerinin izlenmesi
4- s›ra, 64 x 132 grafik ekran
Modül ayarlar›n›n ön panelden programlanmas›
Basma tuşlarla kontrol pozisyonlar›n›n kolay seçimi
STOP - MANUEL - OTOMATİK - TEST - START
Sayfa butonu
Ekran bilgisini ilerletme butonu
Uzaktan çalıştırma
Mikro işlemci ile kontrol
b) Göstergeler, LCD Ekran Üzerinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeneratör Volt (F-F, F-N)
Jeneratör Amper (L1, L2, L3)
Jeneratör Frekans› (Hz)
Şebeke Volt (F-F, F-N)
Şebeke Frekans› (Hz)
Motor Yağ Bas›nc›
Motor Su S›cakl›ğ›
Motor Devri
Çal›şma Saati
Akü Voltaj›
Ayarlanabilir zamanlama
Haf›zaya kay›tl› 5 alarm
KABİN
c)Korumalar
Durdurma Alarmlar›
• Modüler prensiplere göre tasarlanm›ş kabin parçalar›.
• Civata ve somun ile yap›lan kaynaks›z bağlant›lar.
• Kolay bak›m ve kullan›m olanağ›.
• Kimyasal temizleme işleminden sonra elektrostatik polyester toz
boyayla boyanm›ş kabin saç parçalar›.
• Alüminyum kapl› sac ile üretilmiş egzoz susturucusu.
• Kabin d›ş›na monte edilmiş acil stop butonu.
• Kabin üzerinden direkt kald›rma ve taş›ma olanağ›.
• Modüler kabin ileri tarihte montaja uygundur.
• Her iki tarafta kilitlenebilen kap›lar
• Şeffaf pano penceresi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KALİTE STANDARDI
• Jeneratör VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34-1,
ISO 3046 standartlar›n› karş›lar ve kalite güvence
sistemi Szutest ISO 9001 sertifikal›d›r.
İkaz Alarmlar›
Aş›r› Ak›m / Aş›r› yük
Aş›r› / Düşük h›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor düşük yağ bas›nc›
Yüksek motor su s›cakl›ğ›
Start ar›zas›
Acil durdurma
Yağ basınç müşir bağlantısı yok
Hararet müşir bağlantısı yok
•
•
•
•
•
•
•
•
Aş›r› / Düşük H›z
Düşük / Yüksek jeneratör voltaj›
Düşük / Yüksek jeneratör frekans›
Motor Düşük yağ bas›nc›
Yüksek Motor su s›cakl›ğ›
Düşük / Yüksek akü voltaj›
Şarj alternatör ar›zas›
Stop ar›zas›
d) Led göstergeleri
•
•
•
•
Şebeke haz›r
Şebeke kesici devrede
Jeneratör haz›r
Jeneratör kesici devrede
DSE
6020
AUTO
0
2
60
Model
Standby
Gücü
Gf. 0,8
Prime
AJD 132
AJD 170
AJD 200
kVA
132
170
200
kW
105,6
136
160
220
kVA
120
155
180
250
kW
96
124
144
200
Marka
275
John Deere
Model
Gücü, Standby
(an›lan devirde)
kW
HP
Aspirasyon ve Soğutma
DİZEL MOTOR
AJD 275
6068 T
6068 H-153
6068 H-183
6068 HFG55
121
155
183
250
162
208
245
335
Turbo Şarjl›
Silindir Hacmi
Turbo Şarjl› - CAC*
6,8
Litre
Silindir Say›s› ve Tipi
Motor Devri
6 - S›ral›
1500
dev. / dak.
Çap ve Strok
106 x 127
mmxmm
S›k›şt›rma Oran›
Guvernör S›n›f›
17,2 : 1
Mekanik
Elektronik
14
17,8
20,5
27,4
yük 3 / 4
20,2
26,2
31,3
40,4
1 / 2
Yak›t Sarfiyat› (L. / sa.)
17 : 1
Tam
26,7
33,8
41
53
Yak›t Tank› Kapasitesi
Litre
380
380
380
470
Yağ Kapasitesi
Litre
17
24,6
32
33
Litre
35
36,5
36,5
31,2
159
252,1
252,1
301
7
9,8
11,5
14,5
Su Kapasitesi (radyatör ve motor)
Radyatörden atılan hava
m /dak.
Emilen Hava Miktar›
m /dak.
Egzozdan At›lan Gaz Miktar›
m /dak.
18,6
20,8
32,9
37,3
˚C
584
600
603
523
2,3x 1,05 x 1,51
2,4 x 1,15 x 1,56
2,45 x 1,15 x 1,56
2,75 x 1,3 x 1,66
1440
1510
1570
1970
Egzoz Gaz S›cakl›ğ›
3
3
3
Aç›k Gruplar
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)
Ağ›rl›k (kuru)
m
kg.
Ses Yal›t›m Kabinli Grup
Kabin Modeli
Boyutlar (boy x en x yükseklik)
Ağ›rl›k, (kuru)
m
kg.
1860
AK 50
MS 60
3,4 x 1,22 x 1,94
3,96 x 1,36 x 2,1
1930
1990
2680
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel motor
• Elektronik (yak›t) guvernör
• Düşük su seviyesi alarm›.
• Yağ I›s›t›c›s›
Uzak radyatör (Sadece AJD 132)
Alternatör
• Ç›k›ş şalteri
• Büyük güçte alternatör.
• Alternatör ›s›t›c›s›.
Pano
• Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
• Transfer panosu 4 kutuplu
• Toprak kaçağ›, tek jeneratör
Aksesuarlar
• Ana yak›t tank›
• Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t-su ay›r›c› filtre
• Düşük yak›t seviyesi alarm›
• Meskun mahal tip susturucu
• Muhafaza kabini
• Ses yal›t›m kabini
• Römorklar
• Manuel yağ boşaltma pompas›
• Tak›m seti, bak›m için
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Rüzgarlıbahçe Mah., Selvi Çıkmazı, No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T: 0216 681 00 00 F: 0216 681 57 81
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
12.08.2014
GRUP
DİZEL JENERATÖR GRUBU
400 / 230 V - 50Hz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
963 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content