GAZETEM - Quomodo

GAZETEM
N° 14- Mars /Mart 2014
Edito
'HSXLV OD UHQWUpH QRV DFWLYLWpV VH SRXUVXLYHQW
/D GHUQLqUH SpULRGH GH 1RsO D pWp OҋRFFDVLRQ GH
UHQFRQWUHV HW GH UpXQLRQV DLQVL QRXV DYRQV
UHWURXYp QRV DPLHV GH 3LHUUH *XpGRX DXWRXU GҋXQ
NDKYDOW× SHWLW GpMHXQHU j OD WUND XQ EUXQFK HQ
TXHOTXH VRUWH FH IXW OD IrWH HW DXVVL OҋRFFDVLRQ
GH VH UHWURXYHU DXWRXU GX SURMHW 4XLQ]DLQH FDUXQHIRLVGHSOXVDYHFOHVGDPHVGHOҋDWHOLHUGX
MHXGL3LHUUH*XpGRXXQWUDYDLOFRPPXQHVWHQFRXUV
GҋH[pFXWLRQ
(QMDQYLHUQRXVDYRQVHXODFKDQFHGHUHYRLU+DVDQ
XQpWXGLDQWWXUFYHQXLO\DTXHOTXHVDQQpHVGDQVOH
FDGUH GX SURJUDPPH (UDVPXV FRPPH OHV DXWUHV
pWXGLDQWV LO QH QRXV RXEOLH SDV PDLV FRPPH LO D
OҋRFFDVLRQGHYHQLUHQ)UDQFHHWGҋKDELWHUúVWDQEXO
FҋHVWOҋRFFDVLRQGHUHQFRQWUHVSOHLQHVGHSURMHWVHW
GH VRXYHQLUV +DVDQ HVW XQ UHODLV DYHF OD7XUTXLH
XQFRQWDFWSUpFLHX[
/ҋDVVRFLDWLRQ D SDUWLFLSp j OD PDQLIHVWDWLRQ © /H
0DQVJR€WH/H0RQGHªFHIXWOҋRFFDVLRQSRXUQRXV
QRQVHXOHPHQWGHQRXVIDLUHFRQQDvWUHPDLVDXVVLGH
UHQFRQWUHUGҋDXWUHVDVVRFLDWLRQVFHIXWXQHMRXUQpH
LQWpUHVVDQWH
3HQGDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHVQRXVQRXVHIIRUoRQV
FRPPH FRQYHQX GH IDLUH GpFRXYULU OD 9LOOH DX[
HQIDQWVOD9LOOHHWOHTXRWLGLHQOD9LOOHHWOHVVHUYLFHV
GH OD 9LOOH $LQVL OHV HQIDQWV RQW YLVLWp OD FDVHUQH
GHV SRPSLHUV PRQ SHWLWÀOV D WHQX j DFKHWHU OH
FDOHQGULHU GHV SRPSLHUV SRXU UHWURXYHU OHV
pWDSHVGHODGHUQLqUHYLVLWHOHVPDUFKpVOD9LOOHj
1RsOHWFRPPHOHSULQWHPSVHVWDUULYpOHVHQIDQWV
VRQWDOOpVDX-DUGLQGHV3ODQWHVYRLUHWSKRWRJUDSKLHU
OHVSUHPLqUHVÁHXUVGpMjpFORVHV
/HVSOXVJUDQGVVHVRQWWHOOHPHQWYDQWpVGҋrWUHDOOpV
j 0RQWRLUH DX 0XVpH GHV LQVWUXPHQWV GH PXVLTXH
TXҋLODIDOOXHPPHQHUOHVSOXVSHWLWVDX&3),DLQVL
LOV VRQW WRXV VDWLVIDLWV PHUFL j FHX[ TXL OHV RQW
DFFXHLOOLVHWVXUWRXWLQWpUHVVpV
Suite dernière page
%Dü\D]×
2NXOODU Do×OG×ù×QGDQ EHUL GXUPDNV×]×Q IDDOL\HWOHULPL]H
GHYDP HGL\RUX] 1RHO G|QHPL ROGXNoD \RùXQ YH
WRSODQW×ODUODJHoWL3LHUUH*XpGRXҋGDNLGRVWODU×P×]DWUN
XVXO ELU NDKYDOW× \DSPD\D GDYHW HWWLN EX NDKYDOW×GD
VRQEDKDU×QGD \DSDFDù×P×] HWNLQOLN LoLQ ELU
NRQXüPD I×UVDW× ROXüWXUGX ]LUD 3LHUUH *XpGRXҋGDNL
SHUüHPEHDW|O\HVLQHJHOHQED\DQODUODELUoRNNH]RUWDN
ELUSURMHJHUoHNOHüWLUGLN
2FDN D\×QGD +DVDQҋ× WHNUDU J|UPH üDQV×P×] ROGX
+DVDQ(UDVPXVSURJUDP×oHUoHYHVLQGHELUNDo\×O|QFH
GLùHU|JUHQFLOHUJLELEXUD\DJHOPLüWLEL]OHUOHLOHWLüLPLQL
KLo NRSDUPDG× ÀUVDW EXOGXùXQGD )UDQVDҋ\D JHOL\RU
7UNL\HҋGHLüEXOGXYHDUW×NRUDGD\Dü×\RU%LUoRNNH]
J|UüS VRKEHW HGLS DQ×ODU× WD]HOHGLN +DVDQ EL]LP
7UNL\HLOHoRNGHùHUOLELUEDù×P×]
%XQGDQEDüND©/H0DQVGQ\D\×WDG×\RUª/H0DQV
JR€WH/H0RQGHDG×DOW×QGDEHOHGL\HFHG]HQOHQHQELU
HWNLQOLNWH\HUDOG×NoRNIDUNO×ELUJQG
2NXOWDWLOOHULQGHGDKD|QFHSODQODG×ù×P×]JLELoRFXNODUOD
üHKULPL]L ûHKULPL] YH *QON<DüDP ûHKLU YH ûHKLU
+L]PHWOHUL NHüÀPL]L VUGUPH\H GHYDP HWWLN $\U×FD
oRFXNODUúWIDL\Hҋ\LKDWWDWRUXQXPELULWIDL\HWDNYLPLDO×S
RUDGD J|UGNOHULQL EL]OHUH J|VWHUGL VHPW SD]DUODU×Q×
1RHO ]DPDQ× üHKLU PHUNH]LQL ]L\DUHW HWWLOHU +DYDODU
×V×QPD\D EDVOD\×QFD GD %RWDQLN %DKoHVLҋQH JLWWLOHU
YH EDKDU×Q JHOPHVL\OH Do×ODQ oLoHNOHULQ IRWRùUDÁDU×Q×
oHNWLOHU
*HoHQ WDWLOGH E\NOHU 0RQWRLUHҋGDNL P]LN DOHWOHUL
P]HVLQLRNDGDUoRNDQODWW×ODUNLNoNOHULGH&3),ҋ\H
HVNLP]LNDOHWOHULPHUNH]LJ|WUPHNLKWL\DF×KLVVHWWLN
EX RQODU×Q oRN KRüXQD JLWWL 2QODUD ELOJL YHUHQ YH
LOJLOHQHQKHUNHVHoRNWHüHNNUHGHUL]
'HYDPVRQVD\×IDGD
eGLWpSDUOҋ$VVRFLDWLRQ&pQRPDQH)UDQFR7XUTXH
UXHGH7XUTXLH/H0DQV7pO
HPDLODFIW#JPDLOFRP
6LWHLQWHUQHWKWWSFOXETXRPRGRFRPDFIWDFFXHLO
3HUPDQHQFHVOHOXQGLGHKjK
OHPDUGLHWOHMHXGLGHKjK
HWVXU5HQGH]YRXV
Une visite à la caserne des pompiers
Dernekle İtfaiye Gezimiz
Noel tatilinde dernekle birlikte İtfaiyeyi ziyaret ettik. O gün
yaklaşık 15 kişiydik. İtfaiyeye vardığımızda bir sorumlu
bizi bekliyordu. Bizleri itfaiye araçlarının ve aletlerinin
bulunduğu büyük bir hangara götürdü.
Pendant les vacances de Noël, nous avons visité la
caserne des pompiers avec l’Association. Nous étions
environ 15 enfants et adultes ce jour-là. Quand nous
sommes arrivés à la caserne, un responsable nous a
accueillis. Il nous a emmenés vers un grand hangar
où nous avons trouvé les véhicules d’incendie et les
matériels de feu. Il y avait beaucoup d’outils et de
matériels utilisés pour différentes tâches. En plus dans
un véhicule il y avait des cages où on place les animaux
perdus recueillis. Je n’étais jamais monté dans un
camion de pompiers, et j’ai pensé que j’étais un peu
perdu dans le gros véhicule.
Il y avait beaucoup de tenues de feu. Dans un coin
de nombreux pompiers faisaient leur entraînement et
nous les avons regardés. Nous avons appris beaucoup
de choses nouvelles, entres autres, combien de litres
d’eau il faut pour un camion de pompiers.
Ensuite, on a visité le musée des pompiers. Il y avait
différents matériels très intéressants et nous avons pris
des photos. Il y avait des téléphones, des machines
à écrire, des pioches, des pelles, des civières et du
matériel d’incendie qui ne sert plus parce qu’il a été
modernisé. Nous avons compris que le travail d’un
pompier était très difficile autrefois et leurs conditions
2
Birçok farklı işlerde kullanılan araç ve gereçler vardı, hatta
bir aracın içinde sahipsiz
hayvanların toplanıp içine
konulduğu kafesler vardı.
Hiç
itfaiye
arabasına
binmemiştim,
o
büyük
aracın içinde kayboldum
sanki. Pekçok itfaiye elbisesi
vardı. Bir köşede itfaiyeciler
antreman yapiyordu, onları
izledik. Bir itfiye aracının kaç
litre su aldığını ve bununla
ilgili pekçok yeni şeyler öğrendik.
de travail étaient primitives. J’ai réalisé qu’ être pompier
est une profession très risquée et dangereuse. Après
cette visite, quand j’entends la sirène d’un camion de
pompiers, je leur souhaite bonne chance. Chèrs amis
pompiers, votre travail est très difficile.
Mahir ARIKAN
Sonra itfiye müzesini gezdik. Çok ilginç ve değişik
malzemeler vardı, resim çektik. Günümüzde artık
kullanılmayan ya da modernleşen telefon, daktilo, kazma,
kürek, sedye ve itfiye malzeleri vardı. Eskiden itfaiyeciliğin
çok zor olduğunu, çok ilkel şartlarda çalıştıklarını gördük.
Anladım ki itfaiyecilik çok zor ve riskli ve tehlikeli bir
meslek. Bu ziyaretten sonra ne zaman bir itfaiye aracının
siren sesini duysam, onlara bol şans diliyorum. İşiniz çok
zor sevgili itfaiyeci büyüklerimiz.
Mahir ARIKAN
Mahir est élève en 3ème au collège Costa Gavras. Il
est arrivé en France il y a seulement 18 mois. Il est
assidu aussi bien au collège qu’à l’Association.
Mahir üçüncü sınıfta Costa Garvas’ta kolej ögrencisi.
18 ay önce Fransa’ya geldi. O hem koleje gidiyor hem
de devamlı dernege geliyor.
La Dernière Sortie… Montoire
Son Yaptığımız Gezi... Montoire
Sema : Esin, dis moi, pourquoi nous sommes partis à
Montoire pendant les vacances de Noël ?
Esin : Nous avons visité le musée des instruments qui
étaient fabriqués par plusieurs pays.
Sema : Söyle Esin, Noel Tatili’nde niçin Montoire’a gittik?
Esin : Birçok ülkede yapılmış olan müzik aletleri müzesini
ziyaret etmek için Montoire’a gittik.
Sema : Montoire’a nasıl gittik?
Esin : Bir araba ve bir minibüsle yola çıktık.
Sema : Kaç çocuk ve kaç büyük vardı bu gezi esnasında?
Esin : 9 çocuk ve 4 büyük olmak üzere toplam 13 kişiydik.
Sema : O gün hava nasıldı ?
Esin : O gün hava çok soğuk ve yağmurluydu.
Sema : Montoire’a vardığınızda ne yaptınız?
Esin : Öğle yemeği saatiydi, bu yüzden önce lokantada
yemeğimizi yedik sonra müzeyi gezmeye gittik.
Sema : Anlat bana müzede ne yaptınız?
Esin : Bir bayan sorumlu çeşitli ülkelerden gelen müzik aletleri
ile ilgili açıklamalarda bulundu, bizlere gösterdi, seslerini
dinlettirdi. Bambu ve metalden yapılmış çok büyük bir müzik
aleti bize suyun sesini dinlettirdi. Çok değişik müzik seslerini
dinledik. Hiç bu kadar çok çeşitli müzik aleti görmemiştim.
Gerçekten çok harikaydı. Diğer bir bölümde Türkiye ile ilgili
Sema : Comment sommes-nous partis à Montoire ?
Esin : Nous sommes partis avec une voiture et un
minibus.
Sema : Combien d’enfants et d’adultes y avait-il ?
Esin : Il y avait 4 adultes et 9 enfants.
Sema : Quel temps faisait-il ce jour-là ?
Esin : Il faisait froid et il pleuvait.
Sema : Qu’est-ce que vous avez fait quand vous êtes
arrivés à Montoire ?
Esin : Il était l’heure de manger, donc d’abord nous
sommes allés au restaurant puis nous sommes partis au
musée des instruments.
Sema : Explique-moi ce que vous avez fait au musée.
Esin : Une animatrice nous a expliqué, montré et fait écouter
les instruments venus du monde entier. Il y avait une sorte
d’énorme instrument fabriqué en bois de bambou et en
métal qui nous ont fait entendre le bruit de l’eau. Nous
avons écouté différentes sortes de sons. Je n’ai jamais vu
autant d’instruments. C’était vraiment formidable. Dans
une autre salle, il y avait une exposition sur la Turquie.
Nous avons observé les vêtements turcs, le coin consacré
à l’Orient et à l’art de l’Ebru. Nous avons senti que nous
étions en Turquie.
bir sergi vardı. Orada eski türk elbiselerini, şark köşesini
ve Ebru sanatı ile ilgili tabloları gördük. Sanki kendimizi
Türkiye’deymiş gibi hissettik.
Sema : Müzik aletleri müzesini ziyaret ettikten sonra sorumlu
bayan sizi nereye götürdü?
Esin : Bizi başka bir salona götürdü, orada Metalafon gibi
ses yapan büyük teller vardı. Herkes bir alet seçti ve sorumlu
bayan bizlere basit bir müzik çalmayı öğretti. Hatta Odile,
Annie, Jean ve sen de bizlerle beraber çalmaya çalıştınız.
Sema : Dernekle yapılan böyle gezilere gitmekten hoşlanıyor
Sema : Après avoir visité la galerie des instruments où
vous a conduits l’animatrice et qu’avez-vous fait là-bas ?
Esin : Elle nous emmenés dans une petite salle où il y avait
des grandes cordes qui font des sons et des instruments
comme des metalafons. Chacun a choisi un instrument et
la dame nous a appris à jouer une musique simple. Même
nos accompagnateurs ont participé. C’était amusant.
Sema : Est-ce que tu es contente de faire cette sorte
d’excursion avec l’association ?
Esin : Vraiment, j’adore partir avec vous. Ce sont des
excusions que j’aime parce qu’ on y apprend beaucoup de
choses. Nous remercions notre association.
Sema : C’est nous qui vous remercions si vous êtes
heureux. Merci beaucoup ma chère Esin.
Esin (CM2)
musun?
Esin : Gerçekten sizlerle bir yerlere gitmeyi çok seviyorum.
Böyle geziler hem eğitici hem de eğlendirici. Derneğimize çok
teşekkür ediyoruz.
Sema : Bizler teşekkür ederiz eğer sizler mutluysanız.
Teşekkürler sevgili Esin.
Esin (CM2)
3
Les cours de Français à l’Association
'(51(.7(.ú)5$16,=&$'(56/(5ú
1.
LES ENFANTS
Chaque Mercredi nous accueillons une douzaine de
jeunes scolaires du Primaire et du Collège pour les
aider à gérer leur travail personnel.
Nous travaillons des points de programme qui
peuvent poser souci ;
Les tables de multiplications,
La conjugaison,
Les points de grammaire…..
1.
ÇOCUKLAR
+HU oDUüDPED |ùOHGHQ VRQUD \DNODü×N LONRNXO YH
RUWDRNXO |ùUHQFLVL oRFXN GHUQHùH JHOL\RU YH RQODU×Q
|GHYOHULQH\DUG×PF×ROX\RUX]
2QODU×Q ]RUODQG×NODU× NRQXODU ]HULQGH oDO×ü×\RUX]
û|\OHNL
dDUS×PWDEORVX
)LLOoHNLPOHUL
Dilbilgisi....
%L] EX oDO×üPDODU HVQDV×QGD G]HQOL RODUDN GHUVOHUH
JHOPHOHUL YH oDO×üPDODUGD FLGGL\HWOLN ]HULQGH ×VUDUOD
GXUX\RUX] %X oDO×üPD VUHVL EHONL RQODUD RNXO
KD\DWODU×QGDL\LELUYHULPDOPD\×VDùODPDNDo×V×QGDQ
NoNELUGHVWHNYHUHELOLU8QXWPD\×Q×]NLoRFXNODU×Q×]×Q
EDüDU×V×G]HQOLRODUDN|ùUHWPHQOHUL\OHLOHWLüLPKDOLQGH
ROPDQ×]DGD\DQPDNWDG×U
Nous insistons sur l’organisation dans le travail, sur
la rigueur et la régularité. Ce temps d’échange peut
donner le petit coup de pouce qui permet d’optimiser
le parcours scolaire. N’oubliez pas qu’un lien régulier
avec les maîtres de vos enfants est indispensable
pour leur réussite.
2.
LES ADULTES
Deux fois par semaine, nous accueillons pour
l’enseignement du Français des femmes de
nationalités différentes (turques, marocaines,
tunisiennes, russes).
Plusieurs niveaux sont pratiqués :
Grands débutants avec Dominique, le mardi,
et avec Jacqueline, le jeudi,
Niveau II ou Intermédiaire, le lundi et le jeudi
avec Catherine,
Un cours particulier avec Françoise, a été
organisé pour Touda qui apprend à lire et à écrire, et
qui est très assidue.
Tous ces cours sont assurés par des professeurs à
la retraite.
L’ambiance est très sympathique mais nous
regrettons malgré tout le manque d’assiduité de
certaines femmes.
Les cours étant mixtes (femmes de nationalités
différentes) il est important que le Français soit la
seule langue pratiquée pendant les cours pour que
chacune se sente parfaitement à l’aise.
<(7úû.ú1/(5
+DIWDGD LNL NH] IDUNO× PLOOL\HWOHUGHQ JHOHQ 7UN )DV
7XQXV5XVED\DQODUDIUDQV×]FDGHUVLYHUL\RUX]
3.
POUR LES HOMMES
Une fois ou deux par semaine, selon leur planning,
trois hommes travaillant tous et s’exprimant déjà en
français, viennent, pendant leur temps de repos (seul
ou à deux), améliorer la pratique de notre langue.
L’ambiance est agréable et studieuse ; avec eux ce
sont des exercices de lecture et de compréhention
de texte ; sans oublier un peu de grammaire : gros
morceau pour certains. Pendant certaines séances,
après étude de vocabulaire, chacun tient un rôle
dans un court dialogue : cela peut être: répondre à
un passant qui demande son chemin, ou une halte
chez un garagiste, ou encore faire des courses.
Parfois nous ecrivons : un peu d’écrit, remplir une
ÀFKH GH UHQVHLJQHPHQWV UpGLJHU XQ FRXUW UDSSRUW
sur un événement donné.
(5.(./(5údú1
+DIWDGD ELU YH\D LNL NH] LüOHUL QHGHQL\OH oDO×üDQ
YH IUDQV×]FDODU×QGD NHQGLOHULQH \HWHELOHQ o ED\
GLQOHQPHVDDWOHULLoLQGHWHN\DGDDUNDGDü×LOHELUOLNWH
IUDQV×]FDODU×Q× GDKD L\L JHOLüWLUHELOPHN DPDF×\OD GHUVH
JHOL\RUODU dRN X\XPOX YH FLGGL ELU RUWDP LoLQGH
GHUVOHU \DS×OPDNWD RQODUOD NRQX\X RNXPDDQODPD
DO×üW×UPDODU×WDELLEXQXQ\DQ×QGDED]×ODU×LoLQELUD]]RU
olsa da dilbilgisi...
%D]HQ GH NHOLPH oDO×üPDODU×QGDQ VRQUD N×VD
GL\RORJODUGDNLUROOHULQHEUQS\ROXVRUDQELULQH\DQ×W
veriyor, ya da araba tamircisinde sorunu bildiriyor ve
ED]HQGHELUIRUPXGROGXUX\RUODUED]HQGHDO×üYHULü
OLVWHVL\D]×\RU\DGDELUROD\KDNN×QGDN×VDELUWXWDQDN
KD]×UO×\RUODU
Bientôt une quatrième élève va rejoindre notre petit
groupe ; elle a étudié le français, mais faute de l’avoir
pratiqué depuis longtemps, elle comprend bien, mais
ne sait pas s’exprimer…
4
%XGHUVOHUELUNDoNXUGDQROXüPDNWDG×U
'RPLQLTXH LOH <HQL %DüOD\DQODU VDO× JQ VDEDK
-DFTXHOLQHLOHGHSHUüHPEH|ùOHGHQVRQUD
&DWKHULQHLOH'DKD,\L%LOHQOHUSD]DUWHVLYHSHUüHPEH
JQ|ùOHGHQVRQUD
)UDQoRLVH LOH g]HO 2NXPD<D]PD NXUVX 7XQXVOX
ED\DQ7RXGDGHUVOHUHG]HQOLJHOL\RUYHoDO×üNDQLOH
ELUOLNWHVDO×VDEDK×
7P EX GHUVOHU HPHNOL |ùUHWPHQOHU WDUDI×QGDQ
YHULOPHNWHGLU
2UWDPoRNX\XPOXDPDED]HQNDW×O×P×QD]ROPDV×QGDQ
GROD\×GD]QWGX\X\RUX]
'HUVOHULIDUNO×POOL\HWOHUGHQJHOHQED\DQODUROXüWXUGXNODU×
LoLQNRQXüXODQWHNGLOLQIUDQV×]FDROPDV×GHUVHVQDV×QGD
KHUNHVLQNHQGLQLUDKDWKLVVHWPHVLDo×V×QGDQGD|QHPOL
bir durum.
<DN×QGD G|UGQF ELU |ùUHQFL EX NoN JUXED GDKLO
RODFDN R GDKD |QFH IUDQV×]FD |ùUHQPLü DPD X]XQ
]DPDQGDQ EHUL SUDWLN \DSPDG×ù× LoLQ KDWD \DSDELOL\RU
oRNüH\DQO×\RUDPDLIDGHHGHPL\RU
Et c’est avec grand plaisir que je vais
retrouver prochainement à Istanbul
une de mes anciennes élèves
(actuellement répétitrice d’anglais
dans une université) qui m’a invité à
passer la voir pour dialoguer avec elle.
Les occasions de pratiquer le français
étant rares…
<DN×QGD HVNL |ùUHQFLOHULPGHQ
ELUL\OH úVWDQEXOҋGD NDUü×ODüDFDù×P
LoLQoRNVHYLQoOL\LP2úVWDQEXOҋGD
ELU
QLYHUVLWHGH
RNXWPDQ
)UDQV×]FDV×Q×NXOODQDFDù×KHUKDQJL
ELU I×UVDW× ROPDG×ù×QGDQ RQXQOD
EXOXüXSNRQXüDFDù×]
Marie-Thérèse/Françoise/Jacqueline/Dominique/
Catherine/Jean
Marie-Thérèse/Françoise/Jacqueline/Dominique/
Catherine/Jean
Nishtiman
Le vendredi 6 décembre 2013, plusieurs membres
de l’Association (turcs et français) se sont retrouvés
à l’Espal pour assister ensemble au spectacle
musical intitulé Nishtiman.
1LVKWLPDQVLJQLÀHSDWULHHQNXUGHFҋHVWODUHQFRQWUH
exceptionnelle de 7 musiciens virtuoses venus des
TXDWUHFRLQVGXPRQGHNXUGHPDLVDXVVLGҋ(XURSH
célébrant l’unité et la diversité des musiques du
.XUGLVWDQLUDQLHQLUDNLHQHWWXUF
Sur scène, les voix et les instruments (tanbur,
NDPDQFKpRXG]RUQDEDODEDQGXGXFNSHUFXVVLRQV
et contrebasse) se succèdent, dialoguent entre eux
ou exécutent de long solos et ceci à la fois dans une
vision contemporaine et enracinée.
Le spectacle, qui a duré à peine une heure et demie
nous a, à tous, paru bien trop court !
Dominique Péan
$UDO×N FXPD DNüDP× )UDQV×]7UN GHUQHN \HVL
DUNDGDüODU 1LVWKLPDQ P]LN JUXEXQXQ J|VWHULVLQL
L]OHPHNLoLQ(VSDOҋGHEXOXüWXN
1LVKWLPDQ NUWoH ©YDWDQª GHPHN .UW GQ\DV×Q×Q
G|UW ELU N|üHVLQGHQ YH KDWWD $YUXSDҋGDQ XVWD
P]LV\HQLQ úUDQ 7UN ,UDN YH .UW P]LùLQLQ
ELUOLN YH oHüLWOLOLùLQL NXWODPDN DPDF×\OD LVWLVQDv ELU
EXOXüPDV×\G×
6DKQHGHVHVOHUYHHQVWUPDQODUWDQEXUNHPHQoH
XG ]XUQD EDODEDQ GGN YXUPDO× VD]ODU YH
NRQWUDEDV KHP oDùGDü KHP GH JHOHQHNVHO ELU
YL]\RQ oHUoHYHVLQGH V×UD\OD VROR \D GD NDUü×O×NO×
RODUDNKQHUOHULQLVHUJLOHGLOHU
<DNODü×NELUEXoXNVDDWVUHQEXJ|VWHULL]OH\HQOHUH
oRNN×VDJHOGL
Dominique Péan
Visite tardive à Istanbul.
*Ho.DOP×ü%LU=L\DUHWúVWDQEXO
Quand j’étais enfant, j’ai grandi avec la radio et les
ÀOPVWXUFVHQQRLUHWEODQFFRPPHWRXVFHX[GHPRQ
kJH%LHQTXHMHVRLVRULJLQDLUHGҋ,]PLUJUkFHjFHV
ÀOPV FҋpWDLW FRPPH VL MҋDYDLV YpFX j ,VWDQEXO HW MH
dRFXNNHQ JHQoNHQ KHSLQL] JLEL UDG\R YH VL\DK
EH\D] WUN ÀOPOHUL\OH E\PüWP 6L\DKEH\D] WUN
ÀOPOHULQGHQ úVWDQEXOҋX WDQ×\RU JLEL KLVVHGL\RUGXP
NHQGLPLú]PLUҋOL\GLPDPDVDQNLúVWDQEXOҋGD\DüDP×üW×P
R ÀOPOHUGHQ GROD\× YH EXJQH NDGDU KLo ]L\DUHW
HWPH\LGüQPHPLüWLP\DGDGDKDGRùUXVX]DPDQ×P
ROPDP×üW× ÀOPOHU YDUG× \D =DPDQ LoLQGH EXQXQ
HNVLNOLùLQLKLVVHWPH\HEDüODG×PYHJHoHQVRQEDKDUGD
EXI×UVDW×\DNDODG×P9H218J|UGP
úVWDQEXOҋX NHüIHGHUNHQ WDELL ELU E|OPQ WDULKLQ
]HULQGH \U\RUGXP VDQNL KHU \HU WDULK I×üN×U×\RUGX
\HUOHUGH \XNDU×ODUGD <ROODUGD GRODü×UNHQ WDULKLQ
VHVLQL GX\X\RUGXP VDW×F×ODU×Q EDù×U×üODU×Q× DWODU×Q
\U\üQNDG×QODU×QI×V×OW×ODU×Q×oRFXNODU×QN×O×oODU×Q
H]DQODU×Q oDQODU×Q VHVOHULQL VHYLQoOHUL NRUNXODU×
]QWOHULNDKNDKDODU×GX\X\RUGXPVDQNL
QҋDYDLVSDVWURXYpOHWHPSVGҋ\DOOHU«SHXLPSRUWDLW
SXLVTXҋLO \ DYDLW OHV ÀOPV0DLV DX ÀO GX WHPSV
MҋDLFRPPHQFpjVHQWLUXQPDQTXHHWFRPPHMҋDLHX
OҋRSSRUWXQLWp GH PH UHQGUH j ,VWDQEXO DX FRXUV GH
OҋDXWRPQHGHUQLHUMH/ҋDLYX
7RXW HQ GpFRXYUDQW ,VWDQEXO VHXOHPHQW XQH SDUWLH
ELHQV€UFҋpWDLWFRPPHVLMHPDUFKDLVVXUOҋKLVWRLUH«
OҋKLVWRLUHpWDLWSUpVHQWHSDUWRXWLFLVXUOHVROHWDXVVL
DLOOHXUV (Q PH SURPHQDQW MҋHQWHQGDLV OH EUXLW GH
OҋKLVWRLUH«/HVFULVGHVYHQGHXUVHWGHVHQIDQWVOHV
SDV GHV FKHYDX[ OHV FKXFKRWHPHQWV GHV IHPPHV
les bruits des épées, les appels à la prière, les sons
GHV FORFKHV OD MRLH OD SHXU OD WULVWHVVH OH ULUH«
&RPPHVLMҋ\pWDLV
6OH\PDQL\HODIDEXOHXVHHWVRQIDEXOHX[$UFKLWHFWH
0LPDU6LQDQ«2QQHSHXWVҋHPSrFKHUGҋDGPLUHU
une beauté dans la journée, la nuit une autre gloire.
(WSXLV6XOWDQDKPHW«jFKDTXHLQVWDQWjFKDTXH
PLQXWH JURXLOODQW GH JHQV -XVWH HQ IDFH GDQV OD
PrPHSHUIHFWLRQXQHDXWUHEHDXWpQRXVUHJDUGH«
6DLQWH6RSKLH'HSXLVGHVVLqFOHVHOOHVVRQWHQFRUH
GHERXWHOOHVVHUHJDUGHQWOҋXQHOҋDXWUHFRPPHGHV
MXPHOOHVVpSDUpHV
(Q PDUFKDQW MH QH VDYDLV SOXV R GRQQHU OD WrWH
-H SRXYDLV UDWHU OD EHDXWp VXU PD GURLWH ORUVTXH
MH UHJDUGDLV j JDXFKH HW YLFH YHUVD (W OH 3DODLV
GH 7RSNDSL TXH GH ULFKHVVHV TXHOOH DUFKLWHFWXUH
«UHJDUGH] UHJDUGH]« QH YRXV DUUrWH] SDV«
6
0XKWHüHP 0LPDU 6LQDQҋ×Q 0XKWHüHP (VHUL
6h/(<0$1ú<( LQVDQ L]OHPHNWHQ NHQGLQL DODP×\RU
JQG] D\U× ELU J]HOOLN JHFH D\U× ELU J|UNHP <D
68/7$1$+0(7 LQVDQ ND\Q×\RU oHYUHVL KHU DQ KHU
GDNLND 7DP NDUü×V×QGD D\Q× PXKWHüHPOLNWH ELU EDüND
J]HOOLN EDN×\RU $<$62)<$ $V×UODUG×U GLPGLN
D\DNWDODU EDN×ü×\RUODU ELUELUOHULQH D\U× \XPXUWD LNL]OHUL
gibi.
<UUNHQ QHUH\H EDNDFDù×P× üDü×U×\RUGXP 6DùD
EDNVDP VROGDNL VROD EDNVDP VDùGDNL J]HOOLùL
NDo×U×\RUGXP7RSNDS×6DUD\×
R ]HQJLQOLN R PLPDUL R LüoLOLN
EDN EDN ELWPL\RU dHüLWOL
N|NHQOHULQ ELUELUOHUL\OH DV×UODUFD
\DüDG×ù× EX \HUOHUGH EXOXQPDN
EDPEDüND ELU PXWOXOXN 7DP
NDUü×GD WP EXQODU×Q DNVLQH
ELU PRGHUQOLN \D\×O×\RU ERùD]×Q
|WHVLQGH%RùD]GDQJHoHQFHüLWOL
E\NONOHUGHNLJHPLOHUJQER\X
]LJ]DJ oL]LS GXUX\RUODU WUDÀN
KLoGXUPX\RUúVWLNODO&DGGHVL
KHUNHVLPGHQLQVDQODUYLWULQOHUSDKDO×XFX]NDOLWHOL
NDOLWHVL]GDUDF×NN×YU×PO×VRNDNODUoHüLWoHüLWLULOLXIDNO×
HYOHU 7DNVLPELUoRN PDQLIHVWRODU×Q JHoWLùL ÀOPOHUH
NRQXROGXùXKDON×QPHUNH]L*H]LSDUN×]DIHULQHGDV×\OD
NDUü×PGDGXUXSEDQDJ|]N×US×\RU
9HH.DSDO×dDUü×JH]JH]ELWPL\RUODELUHQWJLELEDN
EDN GR\DP×\RU LQVDQ YLWULQGHNL J|] QXUX HO \DS×P×
Hü\DODUD dDUü×Q×Q PLPDULVL WDULKL DGHWD YLWULQGHNLOHUL
ÈWUHGDQVFHOLHXRWDQWGHJHQVGLIIpUHQWVDYDLHQW
YpFXHQVHPEOHSHQGDQWGHVVLqFOHVHVWXQERQKHXU
HWMXVWHHQIDFHVRQFRQWUDLUHODPRGHUQLWpTXLVH
SURSDJHDXGHOjGX%RVSKRUH'HVQDYLUHVGHWDLOOHV
différentes traversent le détroit pendant la journée
HQIDLVDQWGHV]LJ]DJVOHWUDÀFQHVҋDUUrWHSDV/D
rue de l’Indépendance....qui grouille de piétons avec
VHVYLWULQHVFKqUHVHWSDVFKqUHVGHTXDOLWpRXQRQ
les rues étroites et sinueuses,
OHVPDLVRQVJUDQGHVHWSHWLWHV
(W« 7DNVLP OH FRHXU GX
SHXSOHRVHVRQWGpURXOpHVGH
QRPEUHXVHVPDQLIHVWDWLRQVOH
OLHX HW OH VXMHW GH QRPEUHX[
ÀOPV(WOH«3DUF*H]LIDFH
jPRLDYHFVRQDLUGHYLFWRLUH
TXL VHPEOH PH IDLUH XQ FOLQ
d’oeil.
(W OH *UDQG %D]DU« 2Q
QH SHXW SDV VҋHPSrFKHU GH
YLVLWHU OHV UXHOOHV GX ODE\ULQWKH RQ QҋD SDV DVVH]
Gҋ\HX[ SRXU UHJDUGHU WRXV FHV REMHWV IDLWV PDLQ
/ҋDUFKLWHFWXUH GX ED]DU HW VRQ KLVWRLUH VRQW DXVVL
LPSUHVVLRQQDQWHVTXHVHVIDEXOHXVHVYLWULQHV
&LWHUQH %DVLOLTXH -H PH UrYH GDQV XQ ÀOP
KLVWRULTXH HW FҋHVW FRPPH VL &QH\W$UN×Q RX
.DUWDO7LEHWDOODLWVXUJLUOҋpSpHjODPDLQGHGHUULqUH
OHVPDJQLÀTXHVFRORQQHV«
/HVMRXUVVRQWFRPSWpVHWSDVVHQWYLWHPDYLVLWHj
,VWDQEXOHVWWHUPLQpH(\«,VWDQEXOMHUHYLHQGUDL
&RPPHOHVSDUROHVGҋXQHFKDQVRQTXLGLVHQW©$K
«,VWDQEXO«ª
Sema
&QH\W$UN×QHW.DUWDO7LEHWVRQWGHVDFWHXUVWUqVFRQQXV
GH OҋKLVWRLUH GX FLQpPD WXUF ,OV RQW MRXp GDQV GH ORQJV
PpWUDJHVHQSDUWLFXOLHUGHVÀOPVKLVWRULTXHVHWGHVÀOPV
GҋDYHQWXUHV
/D FKDQVRQ © $K« ,VWDQEXO ª HVW FKDQWpH SDU XQH
FKDQWHXVHWUqVSRSXODLUH6H]HQ$.68-HYRXVFRQVHLOOH
GHOҋpFRXWHU
$\VKHj,VWDQEXO
6DPHGL MDQYLHU UHWURXYDLOOHV DYHF $\VKH j
,VWDQEXO 1RXV GHYLRQV IDLUH XQH SURPHQDGH DX[
ÍOHV DX[ 3ULQFHV %X\XN $GD PDLV YX OH WHPSV
QRXVDYRQVRSWpSRXUXQEUXQFKGDQVXQK{WHOVXU
OH%RVSKRUH(Q7XUTXLHRQDLPHVҋDWWDUGHUDXSHWLW
GpMHXQHUVXUWRXWHQÀQGHVHPDLQHjGpJXVWHUGHV
VSpFLDOLWpV GHYDQW XQ EXIIHW HQYDKL GH SODWV WRXV
DXVVLVXFFXOHQWVOHVXQVTXHOHVDXWUHVODGLIÀFXOWp
pWDQWGHFKRLVLU-ҋDLDGRUpSLRFKHUGDQVFHVSHWLWHV
DVVLHWWHVHWIDLUHOHSOHLQGHQRXYHOOHVVDYHXUV3XLV
QRXV DYRQV PDUFKp OH ORQJ GX %RVSKRUH HW DYRQV
YLVLWp OD IRUWHUHVVH GH 5RXPpOL +LVVDU TXҋHOOH QH
FRQQDLVVDLW SDV SHQGDQW FH WHPSV OH VROHLO pWDLW
avec nous.
'HSXLVVRQUHWRXUHQ7XUTXLHHOOHDIDLWGHJUDQGV
progrès en français. Toute la journée, nous avons
pFKDQJpVDQVXWLOLVHUXQHVHXOHIRLVOHGLFWLRQQDLUH
1RXVQRXVVRPPHVTXLWWpVYHUVKHXUHV$\VKH
HVSqUHYHQLUHQ)UDQFHFHWpWpHOOHPҋDGLWTXHҊҋ
/H0DQVOXLPDQTXHҊҋ«
-HDQ0RUFKRLVQH
J|OJHGHE×UDNDFDNGHUHFHGHPXKWHüHP
<HUHEDWDQ 6DUD\× 7DULKL ÀOPOHUGHQ ELULQGH
R\QX\RUXP VDQNL D] VRQUD J|UQW\H \D &QH\W
$UN×Q JLUHFHN \D GD .DUWDO
7LEHW HOLQGH N×O×QF×\OD R
PXKWHüHP
VWXQODU×Q
DUNDV×QGDQ
6D\×O× JQOHU oDEXN JHoHU
úVWDQEXO
]L\DUHWLP
EX
VHIHUOLNELWWL<LQHJHOHFHùLP
úVWDQEXOELUüDUN×Q×QGHGLùL
JLEL©$KKKúVWDQEXOª
Sema
$\üH,VWDQEXOҋGD
2FDNFXPDUWHVLJQ$\üHLOHúVWDQEXOҋGD\HQLGHQ
J|UüPHI×UVDW×HOGHHWWLP%\N$GDҋGDGRODüDFDNW×N
DPDKDYDüDUWODU×QHGHQL\OH%RùD]LoLҋQGHNLRWHOOHULQ
ELULQGH J]HO ELU NDKYDOW× \DSW×N 7UNL\HҋGH Do×N
EIHGHQ VHoPHNWH ]RUODQG×ù×P×] HQYD\L oHüLW
\L\HFHNOHUGHQ ROXüDQ |]HOOLNOH GH KDIWD VRQX JHo
VDDWOHUGH \DS×ODQ EX WLS NDKYDOW× oRN VHYLOLU .oN
WDEDNODUDGROGXUXODQODU×ELWLUPHNYH\HQLGHQWDEDNODUD
EDüND oHüLWOHUL GROGXUPDN oRN KRüXPD JLGL\RU %X
J]HO NDKYDOW×GDQ VRQUD %RùD]ҋGD \U\üH o×NW×N
üLPGL\H NDGDU KLo J|UHPHGLùL 5XPHOL +LVDUҋ×Q×
JH]GLNEXDUDGDGDJQHüJ|UQPH\HEDüODP×üW×
$\üH 7UNL\Hҋ\H G|QGùQGHQ EHUL IUDQV×]FDV×Q×
ROGXNoD LOHUOHWPLüWL %WQ JQ V|]ON NXOODQPDGDQ
EHQLPOH NRQXüWX YH VDDW ҋ\H GRùUX D\U×OG×N
$\üH\D]×QJHOPH\LGüQ\RUYHVDQ×U×P/H0DQVҋ×
|]OHPLü
-HDQ0RUFKRLVQH
La nouvelle Bourgeoisie Islamique - Le
modèle turc
Dilek Yankaya * - PUF mars 2013
On les appelle les «tigres anatoliens»,
en référence aux tigres asiatiques des
économies émergentes d’Asie du sudest et parce qu’ils viennent des provinces
anatoliennes autrefois marginalisées
par la modernisation laïque voulue par
Mustafa Kémal Atatürk.
Dilek Yankaya a mené son enquête
auprès des patrons de PME appartenant
à l’organisation du Müsiad, fondée en
1990 par cette élite économique liée
au mouvement islamique et partageant
des valeurs et une conception du travail
imprégnées par l’islam.
La valeur du travail est considérée
comme un devoir vis-à-vis de la société, l’entreprise
devient un facteur de cohésion sociale et semble,
ainsi, autoriser les rapprochements avec l’éthique
protestante et une conception affirmée du libre
arbitre, l’islam n’est pas considéré comme la
solution aux problèmes économiques mais comme
une ressource culturelle et intérieure au service de
l»activité économique.
Pour coller à l’actualité, il faut citer Gilles Kepel qui,
dans la préface à l’ouvrage de Dilek Yankaya a cette
phrase prémonitoire : « cette révolution bourgeoise
et religieuse qui a profondément transformé le pays
d’Atatürk est à la croisée des chemins, une partie
du mouvement ayant entrepris de démocratiser
la pratique politique de l’islam tandis qu’une autre
tendance retrouve les voies d’un islamisme autoritaire
dont les femmes et les libertés publiques seraient les
premières victimes.»
Jean-louis BERNAUS
* Dilek Yankaya est Docteur de Sciences Politiques Paris,
chercheuse à l’Observatoire de recherche interdisciplinaire
sur la Turquie contemporaine (OBTIC) et chargée de cours
à l’INALCO, elle travaille également sur les questions
d’immigration et de diversité en France.
Bachi-bouzouk,
la fameuse injure de
l’inénarrable capitaine
Haddock, complice du
célèbre reporter Tintin, est
un mot composé turc.
Il signifie «têtes cassées», avec le sens de
«têtes folles».
L’expression désignait les soldats irréguliers de l’ancienne armée impériale ottomane.
8
Ça c’est de l’info, mille sabords !!!
YENİ İSLAMI BURJUVA - Türk Modeli
Dilek Yankaya* - PUF Yayınları, Mart 2013
Onları «Anadolu Kaplanları» olarak
adlandırıyoruz; Güney Doğu Asya’da ki
gelişmekte olan ekonomilere verilen Asya
Kaplanları gibi Anadolu’dan geldikleri için
bu isim onlara uygun görülmüş. Zira onlar
bir zamanlar Mustafa Kemal Atatürk’ün
istediği modern-laik devlet tarafından
dışlanmış Anadolu insanı.
Dilek Yankaya, Müsiad’taki (Müstakil
Sanayici ve İş Adamları Derneği) küçük
ve orta boy şirketlerdeki patronlarla
anket yapmıştır. 1990 yıllarında faaliyete
geçen Müsiad, dev bir ekonomiyi İslamın
değerlerine uygun bir iş kavramıyla
yönetmektedir.
Toplulukta, iş değeri bir görev olarak algılanıyor. Şirket
bir sosyal uyum faktörü olma yolunda hızlıca ilerliyor.
İslamiyet, ekonomik problemlere çözüm olarak değil
ancak ekonomi’ye hizmet eden kültürel ve yerli bir
kaynak olarak görülüyor.
Gündeme bakacak olursak, Dilek Yankaya’nın
kitabındaki önsöz bölümünde Gilles Kepel şu cümleleri
kullanmış ; “ Atatürk’ün ülkesini derinden değiştiren bu
dini ve burjuvazi devrim bir yol ayrımında; devrimin
bir yanı siyasal islamı demokratikleştirmek isterken,
bir yanı ise otoriter islamcılığa eğimli. Bu durumda ilk
kurbanlar kadınlar ve insan hakları.”
Jean-Louis BERNAUS
• Dilek Yankaya, Paris Siyaset Bilimi Doktoru, çağdaş Türkiye
konusunda Disiplinlerarası Araştırma Gözlemevinde (OBTIC)
araştırmacı ve INALCO’da öğretim görevlisi. Fransa’da göç
ve çeşitlilikler konuları üzerinde de çalışmaları var.
«Başıbozuk» ünlü gazeteci Tenten’in ortağı Kaptan
Hadok’un meşhur küfürü bir türkçe kelimedir. Bu ifade
eski Osmanlı İmparatorluğu ordusundaki düzensiz
askerleri tanımlamaktadır».
Le royaume sans racines
Sema Kılıçkaya
KÖKENSİZ KRALLIK
Sema Kılıçkaya
Suane Gül, bientôt rejoint par sa famille, quitte sa
ville Antakya et sa région le Hatay, près de la frontière
syrienne pour l’»El Dorado» européen.
Il rejoint une petite bourgade de la Haute-Marne :
Allanville.
Dans ce roman Sema Kılıçkaya nous fait vivre l’exil
à travers les trois personnes d’une famille turque, le
père Suane , la mère Selime et la fille Zora.
Trois autres petites filles naîtront en France.
Avrupa için, Suriye sınırına yakın
Antakya şehrini terkeden Suane
Gül ailesine kavuşur. Ailesi,
Fransa’nın Haute-Marne yerleşim
bölgesindeki küçük bir kasaba
olan Allanville’e gelirler.
Bu romanda Sema Kılıçkaya
bizlere bir türk ailesinin üç ferdi
olan baba Suane, anne Sevim ve kızları Zora’nın
sürgün hayatlarını yaşatır. Diğer üç küçük kız Fransa’da
doğarlar.
Suane, daha önce bu ülkeye yerleşmiş
olan ermeni ustabaşı Daniel’in yardımıyla
bıçkı fabrikasında bir iş bulur ve türk,
suriyeli kürt ya da arap arkadaşları ile de
birlikte yaşamına devam eder.
Her toplumun kendi geçmişi vardır
ama hepsi de yaşadıkları ülkede
«yabancı»dırlar. Onlar çabalarlar, ayakta
durmaya çalışırlar, taşınırlar, ama yine
de ülkelerinde bıraktıkları diğer yarılarını
kaybederler. Suane üçlü bahiste asla
kazanamaz ve tüm yaşamı boyunca
Antakya’da çalışacağı o küçük dükkanı
hayal edip durur.
Sevim’in Fransa’da karşılaştığı günlük
rahatsızlıklar ve dil nedeniyle çektiği
zorluklar onu hüsrana uğratır. Türkiye’de
arapça konuşuyor ve türkçe yazıyordu
ve şimdi de anlayamadığı fransızca ile
karşılaşır.
Sevim daha sonra bir fabrikada kalifiyesiz işçi, evde
bir anne ve apartmanlarında diğer kadınlara destekçi
olarak, yaşamına devam eder.
Adeta bir «Bağdat Kulesi»ni andıran apartmanlarında
kızı Zora diğer komşularıyla olan ilişkilerde gelenek
bakımından zenginleşir. Eski ermeni sürgün olan
arkadaşı Diaz’la fransızcayı öğrenir ve 3 dilde tercüme
yapacak hale gelir. Öğretmeni Bayan Zambala birgün
onu kütüphaneye götürür ve artık o, oradan çıkmaz ve
orası onun okuyacağı, anlayacağı, araştıracağı bir ev
haline gelir.
Daha sonra Zora, bu alafranga yaşam tarzı nedeniyle
ailesiyle bir çatışma içine girer ve ailesi onu kendi
duvarlarının ve kendi geleneklerinin içinde hapsetmek
isterler.
Hatta Türkiye’deki tatiller bile gittikçe zorlaşmaya
başlar, bazen dönüşler bile acı verici olur. Çünkü şimdi
GÜL ailesi de artık Alamancı olmuşlardır.
Suane, à l’aide du contremaître Daniel, un arménien
déjà bien implanté dans le pays
découvrira le travail à la scierie, la vie
locale avec des compagnons turcs,
syriens kurdes, ou arabes. Chaque
communauté ayant son histoire, mais
tous «étrangers» dans le pays où ils
vivent . Ils s’entraident, ils survivent,
ils déménagent mais ont perdu une
partie d’eux-mêmes laissée au pays.
Suane ne gagnera jamais au tiercé
l’argent du retour et toute sa vie
il rêvera d’une petite échoppe à
Antakya où il aurait voulu travailler.
Sevime, déçue par sa vie en France,
lutte contre l’inconfort quotidien et
les difficultés dues au langage. Elle
avait parlé arabe en Turquie puis écrit
en turc et elle découvre le français
qu’elle ne comprend pas.
Sevime restera travailleuse à l’usine, sans
qualification et mère dans son foyer, solidaire des
autres femmes de l’immeuble.
Dans l’immeuble, véritable «Tour de Babel», la fille
Zora s’enrichit des coutumes des uns et des autres.
Avec son ami Diaz, ancien exilé arménien, bien
implanté dans le pays, elle s’ouvre à la force des
mots et à la richesse de pouvoir les traduire en 3
langues. Madame Zambala, l’institutrice l’emmène à
la bibliothèque, elle n’en sortira plus et deviendra à
la maison celle qui déchiffre, explique …
Plus tard Zora entrera en conflit avec ses parents qui
refusent la vie «à la française» pour leur fille et veulent
la garder dans leurs murs et leurs coutumes.
Même les vacances en Turquie deviennent difficiles
au fil des années, un retour parfois douloureux car
maintenant les Gül sont considérés comme des
«Alamanjı» (turcs expatriés en allemagne)
Ni d’un pays, ni de l’autre. Quel avenir ?
Livre à découvrir avec plaisir. Une belle écriture qui
mêle des récits de souvenirs de la famille turque
au pays, racontés avec beaucoup de poésie et une
analyse de l’abîme qui sépare les 2 mondes dans
lesquels évolue la famille Gül : un pied de chaque
côté avec les difficultés que cela soulève.
Michèle Hervé
Ülkeleri ne orasıdır,
nerededir ?
ne de burası. Peki gelecekleri
Güzel bir kitap. Türk ailesinin anılarını hikayeleştiren,
şiirleştiren, Gül ailesinde gelişen ve onları iki ayrı
dünyaya ayıran, her iki tarafta oluşan bu zorlukları, bu
büyük ayırımı analizleştiren güzel bir kitap.
Michèle Hervé
9
De la part de la princesse morte
g/h35(16(6
0DJQLÀTXH URPDQ pFULW SDU .HQL]p 0RXUDG
ÀOOH GH 6HOPD OҋXQH GHV GHUQLqUHV VXOWDQHV
de la dynastie ottomane.
3DVVLRQQDQW VXU OH SODQ KLVWRULTXH DYHF OD
YLVLRQGHODWRXWHMHXQH6HOPDHWGHODIDPLOOH
RWWRPDQHVXUOHVpYpQHPHQWVOLpVjOD*XHUUH
GH OҋRFFXSDWLRQ Gҋ,VWDQERXO SDU OHV
WURXSHV DOOLpHV OD UpVLVWDQFH GH 0XVWDSKD
.HPDOIDFHjOҋHQYDKLVVHXUJUHFQRWDPPHQW
VRQ DVFHQVLRQ MXVTXҋj OD FRQTXrWH GX
SRXYRLU OH GpVDVWUHX[ WUDLWp GH 6qYUHV OD
GHVWLWXWLRQ GX GHUQLHU VXOWDQ 9DKLGGHGLQH
HWVDIXLWHDYHFODFRPSOLFLWpGHV$QJODLVOD
SURFODPDWLRQGHOD5pSXEOLTXHSDU$WDWUNHWOҋH[LOGH
ODIDPLOOHRWWRPDQH
5pFLWFDSWLYDQWGXGHVWLQWUDJLTXHGHODSHWLWH6HOPD
SULQFHVVHRWWRPDQHTXLDSUqVDYRLUYpFXOHVIDVWHV
GHODFRXUYRLWOҋ(PSLUHVҋpFURXOHUjOҋkJHGHVHSWDQV
©/ҋKRPPHPDODGHGHOҋ(XURSHªHVWPRUWPDOKHXU
DX[YDLQFXV$SUqVDYRLUYpFXDX/LEDQHWHQ,QGH
R HOOH UHVWH © OҋpWUDQJqUH ª HOOH FRQQDvWUD OҋDPRXU
j 3DULV HW GRQQHUD QDLVVDQFH j XQH ÀOOH DYDQW GH
PRXULUGDQVODPLVqUHjYLQJWQHXIDQV
&H URPDQ DYDLW REWHQX OH *UDQG 3UL[ OLWWpUDLUH GHV
OHFWULFHVGH(OOH3XEOLpSDU/H/LYUHGH3RFKH
2VPDQO×+DQHGDQO×ù×Q×QVRQVXOWDQODU×QGDQ
ELUL6HOPDҋQ×QN×]×.HQL]p0RXUDGWDUDI×QGDQ
\D]×OP×üKDULNDELUURPDQ
, 'Q\D 6DYDü× HVQDV×QGD
RVPDQO× DLOHVL YH NoN 6HOPDҋQ×Q
YL]\RQX\OD KH\HFDQ YHULFL WDULKVHO ELU
DQODW× PWWHÀN NXYYHWOHULQFH LüJDO HGLOHQ
úVWDQEXO |]HOOLNOH <XQDQ LüJDOFL\H NDUü×
GLUHQHQ0XVWDID.HPDOYHLNWLGDU×QIHWKLQH
NDGDU RODQ LOHUOH\LüL 6HYU DQWODüPDV×Q×Q
EDüDU×V×]O×ù× VRQ 6XOWDQ 9DKGHWWLQҋLQ D]OL
YH úQJLOL]OHULQ \DUG×P×\OD ONHGHQ NDo×ü×
$WDWUN WDUDI×QGDQ &XPKXUL\HWҋLQ úODQ× YH
RVPDQO×DLOHVLQLQVUJQ
\DüODU×QGD LPSDUDWRUOXùXQ o|NüQ J|UHQ VDUD\
ONVQ \DüDG×NWDQ VRQUD NoN SUHQVHV 6HOPDҋQ×Q
LOJLQoNDGHULQLDQODW×UURPDQ©$YUXSDҋQ×QKDVWDDGDPת
|OU PDùOXS ROPXüWXU 6HOPD KHU ]DPDQ NHQGLQL
©\DEDQFתKLVVHWWLùL/EQDQYH+LQGLVWDQҋGD\DüDG×NWDQ
VRQUD 3DULVҋWH DüN×Q× EXOXU \Dü×QGD VHIDOHW LoLQGH
|OPHGHQ|QFHELUN×]oRFXNGQ\D\DJHWLULU
%XURPDQ(//(GHUJLVLRNX\XFXODU×WDUDI×QGDQHGHEL\DW
GDO×QGD%\NgGOҋHOD\×NJ|UOU
%X NLWDS ©/LYUH GH 3RFKHª \D\×QHYL WDUDI×QGDQ
EDV×OP×üW×U
Francis LANDIER
Francis LANDIER
.pUDEDQOH7rWXDXWRXUGHODPHUQRLUH
(FULWHQ©.pUDEDQOH7rWXªHVWOҋXQ
GHV URPDQV OHV PRLQV FRQQXV GH -XOHV
9HUQH .pUDEDQ XQ ULFKH PDUFKDQG WXUF
VҋDSSUrWH j UHQWUHU FKH] OXL VXU OD ULYH
DVLDWLTXH GX %RVSKRUH PDLV LO DSSUHQG
TXH OH 6XOWDQ GH OD 6XEOLPH 3RUWH LPSRVH
DX[ YR\DJHXUV GH VҋDFTXLWWHU GҋXQ RFWURL
SRXU SDVVHU OH SRQW GpFLGpPHQW QRWUH
URPDQFLHU pWDLW XQ SUpFXUVHXU GDQV WRXV
OHVGRPDLQHV3RXUQHSDVSD\HUFHGURLW
GH TXHOTXHV VRXV TXҋLO HVWLPH LQMXVWH OH
QpJRFLDQW ULFKLVVLPH HQWUHSUHQG XQ ORQJ
SpULSOHGHNLORPqWUHVDXWRXUGHODPHU
Noire.
$YHFKXPRXU-XOHV9HUQHQRXVLQYLWHjXQYR\DJH
DXWRXU GX 3RQW (X[LQ GҋXQH ULYH j OҋDXWUH GX
%RVSKRUHHQSDUWDQWGH&RQVWDQWLQRSOHSRXUDUULYHU
j6FXWDUL8VNXGDUHWHQWUDYHUVDQWGHVSD\VTXL
DXMRXUGҋKXLVҋDSSHOOHQW%XOJDULH5RXPDQLH8NUDLQH
5XVVLH HW SRXU ÀQLU OD 7XUTXLH$FFRPSDJQp GҋXQ
DPLKROODQGDLVGHVRQQHYHX$KPHWHWGHQRPEUHX[
VHUYLWHXUV .pUDEDQ YD FRQQDvWUH GHV VLWXDWLRQV
EXUOHVTXHV PDLV DXVVL GH JUDQGV SpULOV HW GHV
FDWDVWURSKHVSURYRTXpHVSDUVRQHQWrWHPHQW
/HFKHPLQHVWORQJTXLWUDYHUVHOHGHOWDGX'DQXEH
SDVVHSDU2GHVVDDUULYHHQ&ULPpHPDLVpYLWHGH
FRQWRXUQHUODPHUGҋ$]RIIUDQFKLWOHGpWURLWGҋ,pQLNDOp
.DUDGHQL]L7XUOD\DQúQDWo×.HUDEDQ
%XNLWDS\×O×QGD\D]×OP×ü-XOHV9HUQHҋLQ
H] D] ELOLQHQ URPDQODU×QGDQ ELULGLU =HQJLQ
WFFDU.HUDEDQ%RùD]ҋ×QDV\D\DNDV×QGDNL
HYLQH G|QPH\H KD]×UODQ×U DPD 2VPDQO×
6XOWDQҋ×N|SU\JHoHQKHUNHVWHQELUYHUJL
YHUPH ]RUXQOXOXùX NR\PXüWXU %XQXQ
KDNV×]O×NROGXùXQXYHEXSDUD\×YHUPHPH\L
GüQHQEX]HQJLQWFFDUNLORPHWUHOLN
ELU .DUDGHQL] WXUX \DSPD\D NDUDU YHULU
1NWHOL ELU WDU]GD -XOHV 9HUQH EL]L
.DUDGHQL]ҋGH HVNL \XQDQFDGD 3RQW
(X[LQ GHQLUGL ERùD]LoLҋQLQ ELU
N×\×V×QGDQ ,VWDQEXOҋGDQ \ROD o×NDUDN
EXJQ %XOJDULVWDQ 5RPDQ\D 8NUDQ\D 5XV\D GL\H DGODQG×UG×ù×P×] ONHOHUL JHoHUHN GLùHU
\DNDGDNL hVNGDUҋD YDU×ü \ROFXOXùXQD GDYHW HGHU
.HUDEDQ EX VDoPDVDSDQ GXUXPODU×Q YH LQDWo×O×ù×\OD
EDü×QD JHOHFHN WHKOLNH YH IHODNHWOHULQ GH IDUN×QGDG×U
%X X]XQ ELU \ROFXOXNWXU 7XQD GHOWDV×Q× JHoHUHN
2GHVVDҋ\D JHOLU RUDGDQ $]DN 'HQL]LҋQL GRODüPDGDQ
.×U×PҋD<HQLNDOHERùD]×Q×DüDUDN.DINDV'DùODU×ҋQDYH
$ùU×'Dù×ҋQD\NVHNOLùLPHWUHGLUWHùHWJHoHUHN
ELUVRQUDNLHWDSRODQ$UJRQRWODUYHOLGHUOHUL,DVRQҋ×Q\D
GD-DVRQL]OHULQLWDNLSHGHUHN*UFLVWDQҋ×QEDW×V×QGDNL
3RWL OLPDQ NHQWLQH JHOLU RUDGDQ GD ,]PLWҋH YDUPDGDQ
|QFH 7UDE]RQҋGDQ JHoHUHN X]XQ ELU \ROFXOXN \DSDU
VHIURWWHDX[0RQWV&DXFDVHHWDX0RQW$UDUDWjXQH
DOWLWXGHGHPSDUPLGҋDXWUHVVRPPHWVIDLWpWDSH
j3RWLVXUOHVWUDFHVGH-DVRQHWGHV$UJRQDXWHV
SXLV j 7UpEL]RQGH VXU FHOOHV GH ;pQRSKRQ DYDQW
GҋDUULYHUj,VPLG
(Q
PDUV
OҋpPLVVLRQ WpOpYLVpH
(FKDSSpHV
EHOOHV
D
FRQVDFUp
XQ
pSLVRGH j UHIDLUH FH
SpULSOH GH QRV MRXUV
0 D O K H X U H X V H P H Q W
QRWUH YR\DJHXU QҋD
SDV SX DFFRPSOLU OH
WRXU FRPSOHW GH OD
PHU 1RLUH (Q UDLVRQ
GHV
pYqQHPHQWV
SROLWLTXHV VXUYHQXV
HQ *pRUJLH LO D G€
SDVVHU SDU 0RVFRX j
FDXVHGHODIHUPHWXUH
GҋXQHIURQWLqUH0rPH
-XOHV9HUQHWRXMRXUVWRXUQpYHUVOHSURJUqVQҋDXUDLW
SDVRVpLPDJLQHUSDUHLOOHFKRVH
$XFRXUVGHVVLqFOHVODPHU1RLUHDFRQQXSOXVLHXUV
QRPV 'DQV OҋDQWLTXLWp OHV *UHFV OD GpVLJQqUHQW
GҋDERUG6N\WKLNRV3RQWRVODPHUGHV6F\WKHVSXLV
DSUqV OҋDYRLU DSSULYRLVpH 3RQWRV (X[HLQRV FҋHVW
jGLUH OD PHU DPLFDOH RX DFFXHLOODQWH HQ IUDQoDLV
3RQW(X[LQ/HV5RPDLQVOҋDSSHOqUHQW0DUH&DHFLOH
FHTXLVLJQLÀH©PHUDYHXJOHªRX©IHUPpHªHWOHV
*pQRLVPHU0DMRXUHRX©JUDQGHPHUªGHOҋLWDOLHQ
maggiore.
3RXUH[SOLTXHUOHQRPGH1RLUHFHUWDLQVVHUpIqUHQW
0DUWҋGH)UDQFH©(FKDSSpHVEHOOHVª*]HO
<ROFXOXNODU SURJUDP×QGD EX \ROFXOXùX JQP]GH
GH JHUoHNOHüWLUPDN DPDF×\OD ELU E|OP \DS×OG×
$PDQH\D]×NNLEXJH]JLQLPL]*UFLVWDQҋGDJHOLüHQ
SROLWLN QHGHQOHUGHQ GROD\×
.DUDGHQL]ҋGHNL EX WXUX
JHUoHNOHüWLUHPHGL 6×Q×U×Q
NDSDW×OPDV×QGDQ GROD\×
0RVNRYDҋ\D
JHoPHN
]RUXQGD NDOG× -XOHV
9HUQHҋQLQ ELOH E|\OH ELU
KD\DOL JHUoHNOHüWLUPH\H
FHVDUHWL
ROPD]G×
<]\×OODU
ER\XQFD
.DUDGHQL] ELUoRN LVLPOH
DQ×OG× $QWLN oDùODUGD
<XQDQO×ODU|QFH6N\WKLNRV
3RQWRVúVNLW
'HQL]L
GDKD VRQUDODU× 3RQWRV
(X[HLQRV \DQL 'RVWOXN
'HQL]L \D GD .RQXNVHYHU
'HQL] GL\H DGODQG×UP×üODU
5RPDO×ODU LVH 0DUH &DHFLO \DQL .|U 'HQL] \D GD
.DSDO× 'HQL] &HQHYL]OLOHU LVH 0DMRXUH úWDO\DQODU
0DJJLRUH \DQL ©%\N 'HQL]ª GHPLüOHUGLU
.DUD LVPLQL Do×NODPD\D JHOLUVHN ED]×ODU× GHQL]LQ
UHQJLQLQ NR\X ROPDV×QD DW×IWD EXOXQXUODU DPD
UHQJLKHU]DPDQGHùLüNHQGLUJ|N\]JLELLQVDQ×Q
UXK KDOL JLEL %X YDUVD\×P EHONL ELUD] LQDQG×U×F×
RODELOLU $PD JHQHOOLNOH HQ VRQ Do×NODPD WHUFLK
HGLOPHNWHGLU |QFH 6HOoXNOX 7UNOHUL GDKD VRQUD
UHQNOHUOH WHPHO QRNWDODU× EHOLUOH\HQ 2VPDQO×ODU
WDUDI×QGDQ .DUDGHQL]ҋH EX LVLP YHULOPLüWLU =LUD
©NDUDª NX]H\L EHOLUWPHNWHGLU 7UNL\HҋQLQ NX]H\LQGH
EXOXQDQ EX GHQL]H WUNoH ©.DUDGHQL]ª JQH\LQGH
EXOXQDQ GHQL]H GH ©$NGHQL]ª GHQLOHJHOPLüWLU \×OODU
ER\X *QH\GHNL N×]NDUGHüLQH QD]DUDQ GDKD D]
WXULVW oHNHQ .DUDGHQL] GH DVO×QGD EHNOHQPHGLN
RODùDQVW PDQ]DUDODU VHUJLOHQPHNWHGLU GDùO×N
N×\×ODU× oD\ WDUODODU× HOEHWWH NDUDGHQL] LQVDQ×Q×Q
V×FDNNDQO×O×ù×g\OH\VHELUVRQUDNLJH]LQL]L7UNL\HҋGH
\DS×Q DPD úQDWo× .HUDEDQҋ×Q \DSW×ù× JLEL GHùLO Francis Landier
jVDFRXOHXUVRPEUHPDLVVDFRXOHXUHVWWUqVFKDQJHDQWH
FRPPHVRQKXPHXUHWODFRXOHXUGXFLHO&HWWHWKpRULHHVW
GRQFSHXFUpGLEOH2QOXLSUpIqUHVRXYHQWXQHH[SOLFDWLRQ
SOXV UpFHQWH FH QRP OXL DXUDLW pWp DWWULEXp SDU OHV
7XUFV 6HOGMRXNLGHV SXLV SDU OHV 2WWRPDQV TXL GpVLJQHQW
OHV SRLQWV FDUGLQDX[ SDU GHV FRXOHXUV .DUD OH © QRLU ª
FRUUHVSRQGDQW DX QRUG 6LWXp DX QRUG GH OD 7XUTXLH OH
3RQW (X[LQ D GRQF pWp GpVLJQp HQ WXUF © .DUDGHQL] ª
RX PHU 1RLUH DORUV TXH OD 0pGLWHUUDQpH DX VXG VҋHVW
DSSHOpHPHU%ODQFKHRX©$NGHQL]ª
0RLQVFRQQXHGHVWRXULVWHVTXHVDJUDQGHV±XUGXVXG
ODPHU1RLUHQҋHQRIIUHSDVPRLQVGHVSD\VDJHVVXSHUEHV
HW LQDWWHQGXV GHV F{WHV PRQWDJQHXVH GHV SODQWDWLRQV
GH WKp HW FHOD YD GH VRL«XQ DFFXHLO FKDOHXUHX[ GH OD
SRSXODWLRQ$ORUVIDvWHVHQYRWUHSURFKDLQHGHVWLQDWLRQHQ
7XUTXLHVXUOHVSDVGH.pUDEDQOH7rWX!
Francis Landier
11
3DU DLOOHXUV OHV DSSUHQWLV SKRWRJUDSKHV RQW SURÀWp
GҋXQEHDXVXMHW
6LQRQ OHV FRXUV GH IUDQoDLV VH SRXUVXLYHQW DYHF
SOXV RX PRLQV GH UpJXODULWp PDOKHXUHXVHPHQW HW
FҋHVW GRPPDJH SDUFH TXH QRXV VRPPHV GH SOXV
HQ SOXV VROOLFLWpV GH WRXWHV SDUWV HW TXҋLO DUULYH TXH
QRXV VR\RQV REOLJpV GH UHIXVHU GHV SODFHV DORUV
TXH FHUWDLQV LQVFULWV QH VRQW SDV DVVLGXV«VXU FH
SODQOjLO\DHQFRUHXQYUDLWUDYDLOjIDLUHGHODSDUW
GHV GDPHV HW SRXUWDQW FH VRQW SDUIRLV OHV PrPHV
TXL VH PRQWUHQW DVVLGXHV DX FRXUV GҋLQLWLDWLRQ DX
&RGH GH OD URXWH GLVWULEXp SDU 6HPD TXHVWLRQ
GHPRWLYDWLRQ
-H YRXV VRXKDLWH ERQQH OHFWXUH GH *D]HWHP «
YRXV\UHWURXYHUH]ODYLHGHOҋDVVRFLDWLRQHQFRQWLQX
GHSXLVPRLV
$\U×FD DFHPL IRWRùUDIo×ODU GD J]HO ELU NRQXGDQ
\DUDUODQP×üROGXODU
%XQXQ \DQ×QGD IUDQV×]FD GHUVOHULQH PDDOHVHI NDW×O×P
G|QHPG|QHPGHùLüVHGHG]HQOLRODUDNGHYDPHGL\RU
]DPDQ]DPDQEDüNDNHVLPOHUGHQGHGHUVHEDüYXUXODU
ROPDNWD YH QH \D]×N NL EX EDüYXUXODU× JHUL oHYLUPHN
]RUXQGDNDO×\RUX]NDGURQXQGROXROPDV×QGDQGROD\׫
$PD \LQH GH ED]× ED\DQODU×Q WUDÀN NXUDOODU× |Q ELOJL
GHUVOHULQL GHYDPO× RODUDN WDNLS HWPHOHUL ELU JHUoHN
EXUDGDPRWLYDV\RQGXU|QHPOLRODQ
6RQUDEXVD\×GDL\LRNXPDODUGLOL\RUXP«D\GDQEHUL
GHUQHNWH \DS×ODQ oHüLWOL IDDOL\HWOHULQ \HU DOG×ù× ELOJLOHU
EXODFDNV×Q×]
Nazmiye SÖZEN
Nazmiye SÖZEN
UHWHQH]GqVPDLQWHQDQWOHVGDWHVGHODSURFKDLQH
4XLQ]DLQH)UDQFR7XUTXHGXDXRFWREUHYRXV
VHUH]LQIRUPpVGHVPDQLIHVWDWLRQVHWH[SRVLWLRQVTXL
VHGpURXOHURQWGqVOHVSUHPLHUVMRXUVGHVHSWHPEUH
HNLPWDULKOHULQGHGHUQHùLQELUVRQUDNLJQON
NOWUHOHWNLQOLùLQLVL]OHUHKDW×UODWPDNLVWHULP(\OOD\×Q×Q
LON JQOHULQGHQ LWLEDUHQ \DS×ODFDN VHUJL YH J|VWHULOHUOH
LOJLOLELOJLOHULVL]OHUHXODüW×UDFDù×]
'DQVFHQXPpUR
%XVD\×GD
3 3
3 3
3
3
3
3
3 3 3 6 6
6
6 6
6
eGLWR
/DFDVHUQHGHVSRPSLHUV
VRUWLHGHÀQGҋDQQpH0RQWRLUH
/HVFRXUVGH)UDQoDLV
1LVKWLPDQ
9LVLWHWDUGLYHj,VWDQEXO
/DQRXYHOOHERXUJHRLVLHLVODPL TXH©%DFKL%RX]RXNª
/HUR\DXPHVDQVUDFLQH
'HODSDUWGHODSULQFHVVHPRUWH
.pUDEDQOHWrWX
6XLWHpGLWR
Sur le site de l’association Francis Landier passe
régulièrement en revue les actualités franco-turques .
Figurent aussi les articles déja parus dans différentes
rubriques comme les livres et les recettes sans
parler des récits de voyages, photos, liens utiles, etc.
Une vraie mine d’informations !
http://club.quomodo.com/acft72/accueil.html
12
%DüODUNHQ
'HUQHNOHúWIDL\H*H]LPL]
6HQHVRQXJH]LPL]0RQWRLUH 'HUQHNWHNL)UDQV×]FDGHUVOHUL
1LVKWLPDQ
6
*Ho.DOP×ü%LU=L\DUHWúVWDQEXO
<HQLLVDODP×EXUMDYD
6
6
6
©%Dü×ER]XNª
.|NHQVL].UDOO×N
gOSUHQVHV
6
.DUDGHQL]L7XUOD\DQúQDWo×
%Dü\D]×Q×QGHYDP×
'HUQHùLQ VLWHVLQGH )UDQFLV /DQGLHU G]HQOL RODUDN
IUDQNRWUNLOHLOJLOLJQONKDEHUOHU\D]PDNWD$\U×FD
NLWDSODUWDULÁHUVH\DKDWKLND\HOHULIRWRùUDÁDUYH\DUDUO×
EDùODQW×ODU JLEL IDUNO× \HUOHUGH \D\×QODQDQ PDNDOHOHUL
GH EX VLWH\H J|QGHUPHNWHGLU 2 ELU JHUoHN ELU ELOJL
hazinesi!
http://club.quomodo.com/acft72/accueil.html