TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

o
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
EBOLA
VİRÜSÜ
HASTALIĞI NEDİRP
■ Ebola Virüsü hastalığı, insanlar ve vahşi hayvanlarda
(şem panze, goril, maym un) görülen ciddi, ölüm cül
bir viral hastalıktır.
■ H astalığa m aruz kaldıktan sonra 2-21
günlük (sıklıkla 8-10 gün) kuluçka
süresinin ardından yüksek ateş,
baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı, halsizlik,
ishal, kusma, karın ağrısı, iştahsızlık belirtileriyle ortaya çıkar.
■ A ğır vakalarda vücutta yaygın döküntü,
gözlerde kızarıklık, öksürük,
nefes alm akta güçlük, boğaz ağrısı,
yutkunm a zorluğu, hıçkırık, vücut içinde
ve dışında kanamalar, karaciğer ve böbrek yetm ezliği görülür.
■ Özel bir tedavisi ve aşısı yoktur.
■ Ölüm oranı % 90’na varmaktadır.
NASIL BULAŞIRP
■ Enfekte şem panze, goril, maymun,
yarasa gibi vahşi hayvanlardan
insanlara bulaşır.
■ Hastanın kan ve vücut sıvılarıyla
(ter, tükrük, sperm ) direkt tem asla veya
hastanın kan ve vücut sıvılarıyla
kirlenm iş objelerle, şırınga /iğnelerle
tem asla bulaşır.
■ Ebola virüsü hastalığından ölmüş
kişinin kan ya da vücut sıvılarına
tem asla bulaşır.
■ Enfekte canlı ya da ölü vahşi hayvanlar
veya bunların çiğ ya da az pişirilmiş
etleriyle tem as etm ekle bulaşır.
YOLCULAR İÇİN RİSKLER NELERDİRP
■ Ebola virüsü salgınının görüldüğü yerlere seyahat edecek
kişiler için risk mevcuttur.
■ O rm anlık bölgelerde, yerel pazarlarda, sağlık tesislerinde
hastalık bulaşm a riski daha yüksektir.
■ Bazı m eslek grupları (sağlık çalışanları, doğa gezginleri )
daha fazla risk altındadır.
NASIL KORUNABİLİRİZP
■ Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi
ellerin su ve sabunla sık sık yıkanması
korunmada önemlidir. Su ve sabun
bulunamazsa alkol bazlı el dezenfektanlarıyla eller temizlenmelidir.
■Yerel pazarlarda satılan vahşi hayvanlarla temastan kaçınılmalıdır.
Vahşi hayvan eti yenmemeli, ölü hayvanlara dokunulmamalıdır.
■ Hasta olduğundan şüphelenilen insanlardan uzak d u ru lm a lı,
hasta ve şüpheli insanlar iyi izole edilmelidir. Hasta ve ölülere
özel koruyucu kıyafetlerle (maske, gözlük, eldiven, tulum gibi)
yaklaşılmalıdır.
■ Enfekte insan ya da hayvanların kan ve
vücut sıvılarıyla her türlü temastan
kaçınılmalıdır.
■ Enfekte bir insanın kanı ya da vücut sıvılarıyla temas etmiş
olabilecek nesnelere dokunulmamalıdır. Bunlar ya yakılmalı yada
dezenfekte edilmelidir.
DÜNYADA NERELERDE GÖRÜLÜRP
■ Ebola Virüsü Hastalığı salgını Gine, Liberya ve Sierra Leone
Cumhuriyetlerinde halen devam etmektedir.
■ Demokratik Kongo, Gabon,
Güney Sudan, Fildişi Sahilleri,
Sera Leone
Liberya
fildişi SahilleriUganda, K o n g o , Güney Afrika ve
GabonKongo Cumhuriyeti
Mali Cumhuriyeti daha önce vakaların
bildirildiği ülkelerdir.
SEYAHAT DÖNÜŞÜ ÖNERİLER
■ Salgından etkilenen bölgelere yapılan seyahatlerin dönüşünde
21 gün süreyle sağlığınızı takip edin.Eğer siz ya da aile
bireylerinizden birinde ateş, titreme, kas ağrısı, bulantı,
kusma, cilt döküntüleri ya da gözlerde kızarıklık görülürse
acilen bir sağlık kuruluşuna başvurun.
■ Seyahatiniz esnasında hastalanmışsanız, ülkeye döner dönmez
şikâyetleriniz hafif bile olsa acilen bir sağlık kuruluşuna başvurun.
■ Hekiminizi seyahatiniz ve potansiyel temaslılarınız hakkında
mutlaka bilgilendirin.
Seyahatte
Genel Sağlık
Kuralları
Uluslararası yolculuklarla ilgili
riskler yolcunun özelliklerine
( yaş, cinsiyet, sağlık durumu vs. ) ve
yolculuğun özelliğine ( güzergah,
amaç, süresi vs. ) göre değişir.
Uygun koruyucu tedbirler ve özel önlemler, kötü sağlık
sonuçlarının risklerini büyük ölçüde azaltmaktadır.
■ Yurtdışına çıkm adan önce gidilecek bölgeye özgü koşulları
öğrenm enin ve alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında
bilgilenm enin sağlıklı bir gezi için büyük önem taşıdığını
unutmayın
■ Kalış süresine göre ilaç reçetesi temin edin ve doktorunuzdan
uygun bir sağlık çantası oluşturm a ile ilgili tavsiyeler alın,
■ içm ek için güvenli olm ayan suları m utlaka kaynatın.
■ Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın.
■Tazeliğinden ve kaynağından emin olm adığınız gıdaları
yemeyin.
■ Herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna başvurm anız
durum unda sizin için kullanılan iğnelerin tek kullanım lık
( disposable ) ve aletlerin steril olm asına dikkat edin.
■ Haşerelere karşı gerekli önlem leri alın. Sinek kovucu spreyler
kullanmak, gece yatarken cibinlikle yatm ak faydalı olacaktır.
Seyahat Sağlığı
Danışma Hattı
“ Seyahat Sağlığı
Danışma Hattı ”
vasıtasıyla;
«Seyahat öncesi, gidilecek ülkelerle ilgili sağlık riskleri ve gerekli
koruyucu önlem ler hakkında bilgilendirm e yapılm aktadır.
ıY urtdışına seyahat eden kişiler ile bu ülkelerde yaşayan
vatandaşlarım ız ve soydaşlarım ızın yaşadığı sağlık sorunlarıyla
ilgili danışm anlık hizmeti verilmektedir. 7/24 yanınızdayız.
0212 444 77 34
Seyahat Sağlığı Danışma Hattı
www.seyahatsagligi.gov.tr
*
&
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
*
id)
Republic of Turkey Ministry of Health
General Directorate of Health for Borders and Coastal Areas of Turkey
WHAT IS EBOLA VIRUS
DISEASE?
■ Ebola virus disease is a severe and
fatal viral disease that affects humans
and wild anim als (m onkeys, gorillas and
chim panzees).
■ Follow ing the incubation period of
2-21 days (8-10 days mostly) after
being exposed to the disease, some
sym ptom s such as high fever, headache,
joint and muscle pain, weakness,
diarrhea, vom iting, abdom inal pain and lack of appetite can be
observed.
■ In severe cases, sym ptom s such as skin
eruption, red eyes, cough, dyspnea, sore
throat, difficulty in swallowing, hiccup,
internal and external bleeding and liver
and renal failure are also observed.
■ There is no specific treatm ent or vaccine against this disease.
■ Mortality rate due to the disease is alm ost about 90%.
HOW IS IT TRANSMITTED?
■ It is transm itted to people from infected
wild anim als like chim panzees, gorillas,
m onkeys and bats.
■ It is transm itted through direct contact with blood or body fluids
(sweat, saliva, sperm ) o f an infected person or with objects
and syringes/needles contam inated with that person’s
blood or body fluids.
■ It is transm itted through contact with blood or body fluids o f a
person died o f Ebola virus disease.
■ It is transm itted through contact with living or dead wild
anim als or their raw or undercooked meat.
WHAT ARE RISKS FOR TRAVELERS?
■ There is risk for people traveling to the places Ebola
virus outbreak is present.
■ Transm ission risk o f disease is higher in forestry areas,
local bazaars, and healthcare facilities.
■ Some occupational groups (healthcare professionals,
nature travelers etc) are under higher risk.
HOW CAN WE PROTECT OURSELVESP
■ A s in other contagious diseases, washing
hands with soap and water frequently is
important for protection. If there is no water
and soap, hands should be cleaned with alcohol-based hand
disinfectants.
■ Contact with wild animals sold in local bazaars should be avoided.
Meat of wild animals should not be eaten and dead animals
should not be touched.
■ Patients with suspected infection with this disease should be
stayed away from and infected or suspected people should be
isolated carefully. Infected or dead people should be approached
with special protective equipment (mask, goggles, gloves,
medical overalls etc).
■ Contact with blood or body fluids of
infected people or animals should be
avoided.
■ Objects that may have contacted with blood or body fluids of an
infected person should not be touched. Such objects should be
burned or disinfected.
WHERE DOES EBOLA VIRUS DISEASE OCCUR ?
■ Ebola virus disease outbreak still goes on in Republics of Guinea,
Liberia, Sierra Leone and Nigeria.
■ Democratic Republic of Congo, Gabon,
South Sudan, Ivory Coast, Uganda,
Congo, South Africa and Republic of
Mali are also places that some cases
were reported in the past
SUGGESTIONS FOR TRAVELERS AFTER THEY RETURN
■ Monitor your health for 21 days after your return from your travel
to epidemic areas. If you or any family member suffer from fever,
shivering, muscle pain, nausea, vomiting, skin eruption or
red eyes, immediately apply to a healtcare center.
■ If you fell sick during your travel, after you return to country,
immediately apply to a healthcare center even if your complaints
are not so serious.
■ Inform your doctor about your travel and potential disease
contacts definitely.
Risks related to international
GENERAI
travels vary according to the
of traveler (age, gender,
HEALTHRULES characteristics
health status etc) and travel itself
IN TRAVELS (route, purpose, duration etc).
Appropriate preventive measures and special precautions
significantly reduce the risks of harmful health outcomes.
■ Do not forget that learning the specific circum stances in
your chosen destination and seeking advice on health
m easures needed to be taken before your travel begins is
really important.
■Obtain enough prescriptions for your entire travel duration and
get advices from your doctor on how to prepare an appropriate
m edical kit.
■ Boil the w ater that is not safe to drink definitely.
■W ash your hands frequently with w ater and soap
■ Do not eat foods unless you are sure about their freshness and
sources.
■ If you apply to a healthcare center for any reason, be sure
that the needles and instrum ents used for you are disposable
and sterile.
■Take necessary precautions against pests. It will be hepful
to use fly-repellent sprays and m osquito nets when sleeping.
Trauel Health
SUPPOrt Line
Support Line”;
■ Medical advices about health risks in the countries chosen for
travel and required preventive m easures are provided for
people before their travels.
■ C onsultancy services are provided about the health problem s
of people travelling abroad and our citizens and cognates living
in those countries. We are with you 7/24.
"Ö21~444 7734
Travel Health Support line
Republic of Turkey Ministry of Health
General Directorate of Health for Dorders and Coastal Areas of Turkey
M ALADIE DE
VİR ÜS D’EBO LA
R.T. Ministère de Défense
Direction Générale de la Santé des Frontières et des Côtes de la Turquie
C’EST QUOI LA MALADIE
DU VIRUS
D’EBOLA?
■ La maladie du Virus d’Ebola est une maladie virale mortelle,
observée chez les humains et les animaux sauvages (chimpanzés,
gorille, singe).
■ A la suite de la période d ’incubation de
2-21 jours (en général 8-10 jours) après
L’exposition a la maladie, elle se révèle avec
Les symptômes de forte fièvre, maux de tète,
Maux des articulations et des muscles,
Faiblesses, diarrhée, vomissem ent, douleurs
abdominales et manques d’appétit.
■ Dans les cas graves, on peut aussi voir des
Eruptions de corps, rougeurs aux yeux,
toux, difficulté de respiration, maux de gorge,
difficultés de déglutition, hoquets, des
saignements a l’intérieur et a l’extérieur du corps,
et des insuffisances hépatiques et rénales.
■ Cette maladie n’a pas de traitem ent spéciale ni de
vaccin.
■ La mortalité atteint les 90%.
COMMENT EST-ELLE TRANSMISE?
■ Elle est transm ise a l’humain directem ent par
Les animaux sauvages infectés comme les
Chimpanzés, les gorilles, les singes, les
C hauves-souris.
■ Elle est transm ise par le contact direct avec
le sang et les liquides humoraux des malades
(la sueur, la salive, les spermes) ou par le contact
Direct avec les objets, les seringues/les aiguilles
Les liquides humoraux des malades.
■ Elle est transm ise par le contact avec le
Sang ou avec les liquides humorales de la
Personne décédée à cause de la maladie
Du Virus d ’Ebola.
■ Elle est transm ise par le contact avec les
Animaux vivants ou morts infectés ou par le
Contact avec les viandes crues ou insuffisam m ent cuite.
QUELS SONT LES RISQUES POUR LES
PASSAGERS?
■ Il a des risques pour les personnes qui vont voyager aux endroits dont
l’épidémie est aperçue.
■ Le risque de contam ination de la maladie est plus élevé dans les
Etablissem ents de santé, dans les marchés locaux et dans les régions
forestières.
■ Certains groupes professionnelles (le personnel de santé, les
explorateurs de nature) sont sous un plus grande risque
COMMENT SE PROTEGER?
I Comme pour les autres maladies contagieuses, laver souvent les mains
avec de l’eau et du savon est im portant pour la protection. S ’il n’y a pas
d ’eau ni de savon, il faut nettoyer les mains avec les
a base
d ’alcool.
ı Il faut éviter le contact avec les animaux sauvages vendus dans les
marchés locaux. Il ne faut pas manger la viande des anim aux sauvage
il ne faut pas toucher les animaux morts.
■ Il faut se tenir loin des personnes soupçonnées d ’être malades, il faut
que les personnes soupçonnées d ’être malades ou qui sont malades
doivent être bien isolées. Il faut s ’approcher des personnes malades et
aux cadavres avec des vêtements de protection spéciaux (comme des
masques, lunettes, gants et des salopettes).
■ Il faut éviter tout contact avec le sang et les
Liquides humorales des personnes infectées ou
Des animaux.
■ Il ne faut pas toucher les objets qui ont eu
Des contacts avec le sang ou les liquides humorales des personnes ou
des animaux infectés.
OU EST APERÇU DANS LE MONDE?
■ L’épidémie de la Maladie du Virus d ’Ebola continue toujours dans les
républiques comme le Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.
■ Les pays comme le Congo Démocratique, le Gabon, le Soudan Sud, la
Cote d ’Ivoire, l’Uganda, le Congo, l’Afrique du Su
Mali sont les pays ou cette épidémie a été
observée dans le passé.
Sera Leone
Cot<
d'ivoire
CONSEILS POUR LE RETOUR
DU VOYAGE
GUrwy Afrfcj
Cumhuriyeti
■ Suivez votre santé pendant les 21 jours après votre retour de vos
voyages réalisés aux régions infectées de cette épidémie. Si vous
observez de la fièvre, des frissons, des maux de muscle, des nausées, des
vomissem ents, des éruptions de peaux ou des rougeurs aux yeux d ’un
membre de votre fam ille ou de vous-même, consultez rapidem ent un
établissem ent de santé.
■ Si vous tom bez malades lors de votre voyage, consultez rapidem ent a
votre retour un établissem ent de santé même si les symptômes ne sont
pas a un niveau grave.
■ Renseignez absolum ent votre médecin a propos de cos contacts
possibles et de votre voyage.
Règles
Générales
de Santé
de Séjour
Les risques à propos des voyages
internationaux varient selon les
informations du passager (âge, sexe, état
de santé, etc.) et les caractéristiques du
voyage (itinéraire, objectif, durée, etc.)
Les mesures de protection adaptées et les précautions spécia les
diminuent considérablement les risques des conséquences de la
mauvaise santé.
■ Ne pas oubliez que pour un voyage sain, il est très im portant de
s ’inform er avant le voyage, a propos des précautions de santé a
prendre et d ’apprendre les conditions spéciaux a la région de
séjour.
■ Fournissez des médicaments selon la prescription et prenez des
conseils de votre médecin pour la formation d’une trousse médicale
conforme aux conditions.
■ Faire bouillir absolum ent les eaux non sécurisés pour boire.
■ Nettoyez souvent vos mains avec de l’eau et du savon.
■ Ne mangez pas les alim ents dont vous n’êtes pas surs de leur source
et de leur fraicheur.
■ Au cas ou vous vous adressez a un établissem ent de santé pour
un quelconque raison, faites attention a ce que les seringues sont
des seringues a usage unique et que les appareils soient stériles.
Ligne de Conseils
de Santé de
Voyage
Grace à la “Ligne
de
Conseils
de
Santé de Voyage
I Avant le voyage, il y a des instituions qui donnent des inform ations a
propos des risques de santé du pays de destination et des précautions
de protection nécessaires. I Des services de conseil a propos des
problèmes de santé sont assurés pour les personnes qui voyagent à
l’étranger, pour nos citoyens qui vivent dans ces pays et pour nos
compatriotes qui ont des problèmes de santé. Nous sommes avec vous
7/24.
0212 444 77 34
Ligne de Conseils de Santé de Voyage
www.seyahatsagligi.gou.tr
*
R.T. Ministère de Défense
Direction Générale de la Santé des Frontières et des Côtes de la Turquie