close

Enter

Log in using OpenID

AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının alımı

embedDownload
Koç Holding A.Ş. Duyurusu
Tarih
:
13.10.2014
Kimden :
Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel : +90 216 531 0535 veya 0533 veya 0516
e-mail : [email protected]
Konu
AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının alımı
:
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Edinme Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Beher Payın Alış Fiyatı
Toplam Tutar
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran
Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan
Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet
Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
13 Ekim 2014
AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.
Elektrik Üretimi
538.500.000 TL
Hisse satın alımı
EPDK onayı ve gerekli yasal
izinlerin alınmasını takiben
tamamlanacaktır.
Peşin bedelle
133.594.282 TL
1 TL nominal değerli 20 adet pay
için yaklaşık 0,4678 ABD Doları
62.500.000 ABD Doları
%24,81
Bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.’nin
sahip olduğu paylar ile birlikte
toplam %99,24
Bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.’nin
sahip olduğu oy hakları ile birlikte
toplam %99,24
%0,23
Elektrik enerjisi sektöründeki
şirketimizde kontrol gücü elde
edilecektir.
Doğmayacaktır
Doğmayacaktır
AES Mont Blanc Holdings B.V.
AES Entek Elektrik Üretimi
A.Ş.’deki iş ortağı
Taraflarca mutabık kalınan değer
Düzenlenmedi
Zorunlu değil
Düzenlenmedi
Düzenlenmedi
1/2
Koç Holding A.Ş. Duyurusu
Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde, iş ortaklıklarımızdan AES Entek Elektrik
Üretimi A.Ş.’nin (“AES Entek”) sermayesinde AES Mont Blanc Holdings B.V.’nin sahip olduğu AES
Entek’in sermayesinin %24,81’ine denk gelen 133.594.282 TL nominal değerli payların Şirketimiz
tarafından, 133.594.282 TL nominal değerli payların ise bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. tarafından
toplam 125.000.000 ABD Doları bedel karşılığında satın alınmasına yönelik olarak Şirketimiz, Aygaz
A.Ş. ve AES Mont Blanc Holdings B.V. arasında bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Alım
işlemleri sonrasında Şirketimizin AES Entek sermayesindeki toplam payı %99,24’e ulaşacak olup, AES
Entek alım tarihinden itibaren finansal tablolarımızda bağlı ortaklık olarak izlenecektir. Hisse devir
işlemlerinin EPDK onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben tamamlanması ve alım bedelinin
nakden ve peşin olarak ödenmesi öngörülmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Koç Holding Yatırımcı İlişkileri
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content