close

Enter

Log in using OpenID

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK)10

embedDownload
ANA
rUzUr
siRiNci KrsrM
niniNci n0lUtvt
TANIMLAR
Sendikanrn Adr
Madde 1: Sendikanrn adr rumivp HARB SANAYII VE YARDIMCI
SENDiKASI'drr. Krsa adr TURK HARB-i$'tir.
igrollent igqirnni
Sendikanrn Merkezi
Madde 2: Sendikarun merkezi Ankara'dadrr. Adresi: inkrlap Sokak No:20 Krzrlay-Ankara'du.
Merkezin bagka il'e nakline genel kurul, il iginde adres deligikligine ilgili mercilere bilgi vermek
koguluyla Merkez Y<inetim Kurulu yetkilidir.
Sendikanrn iqkolu
Madde 3: Sendika,6356 sayrh Sendikalar ve Toplu ig Scizlegmesi Kanunu'nun 4. Maddesi (l).
bendinde yer alan ekli I sayrh cetvelde belirtilen 19 sra numaralt Savunma ve Giivenlik igkolu'nda
kurulmugtur. Savunma ve Giivenlik iqkolu kapsamma giren iqyerlerinde ve bu igyerlerinin
eklentilerinde Ttirkiye genelinde faaliyet gosterir.
iriNci
SOLUIvI
SENDiKANIN AMACI, YETKiLERi VE
QALr$MA voNrnui
Sendikanrn amacr
Madde 4: Sendika, iiyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliqtirme amacl
tagrr. Bu amacrn gergeklegtirilmesi igin gahqmamn herkesin hakkr ve g<irevi oldu[u bilinci ile
gairqanlaln insanca yagamasmt, gahqma hayatrmn kararhhk iginde gegmesini, i9 gtivencesinin ve i9
giivenlipinin sa[lanmasrru, igsizlilin <inlenmesini, galtganlann giictine ve cinsiyetine uygun olmayan
iqlerde gahgtrnlmamalarrnr, sosyal gtivenliklerinin saflanmasmt, dinlenme haklanm, kiilti.irel ve
ekonomik haklanmn geliqtirilmesini, emefin toplum igindeki de[erlili[inin korunmasrnr, sendika igi
demokrasinin en geniq anlamda smrsrz ve kesintisiz iqlemesini gahganlann s6z ve karar sahibi
olmasmtn cjni.indeki engellerin kaldrnlmasmt amaqlar.
Sendika, devletin tilkesi ve milleti ile b<iltinmez biitiinli.i[iintin korunmast ve Atatiirk ilkelerinin
yaqatrlmasr do[rultusunda demokratik ilkelerden sapmadan;
a) Uyelerin emekleri karqrhprnda, temel hak ve <izgiirltiklerini gergekten kullanabilecek
dinlenme, seyahat, bilim ve sanatr <iprenme, saphkh yagama haklarrnr gerqekleqtirecek,
ga[dag ya$ama olanaklannr sa[layacak bir ticret dtizeyine erigmeleri igin gahqrr.
b)-EmeSin en yiice de[er oldugu gdz <intine almarak, milli gelirin paylaqrlmasrnrn bu ilke
do!rultusunda gergeklegtirilmesi iqin upraq verir'
c) Sendika, dil, trk, renk, cinsiyet, siyasi diiqtince, felsefi inang, din ve mezhep farkr
grizetilmeksizin tiim gahqanlann; banq, <izgiirliik, sosyal adalet, sosyal gtivenlik ve insan haklanmn
ya$ama gegirilmesi igin birlikte mticadele vermelerine katkrda bulunur.
Ttim diinya gahqanlarrrun bu amaglarla biittinleqmesi, giig birli[i yapmasl igin gahqrr.
g) Sendika, sendikal hak ve cizgtirliiklerin tiim toplumsal alanlarda gergekleqecek
demokratiklegme ile birlikte geligeceSine inarur. Demokratikleqmenin ise, iiyelerinin bili
ulragrmr sonucunda olugacalr bilinci ile tiyelerinin bu yolda bilinglenmesi ve yrl
etmesi igin gerekli her tiirlii gabayr gdsterir.
'et=
-)x
1/
\)
Sendikanrn Yetkileri
Madde 5: Yasa ve mevzuattan dolan hak ve yetkilerini kullanmaktan bagka;
a)Toplu ig scizleqmesi akdetmek,
b)Toplu ig uyuqmazhklannda ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullanna, ig mahkemelerine ve
diler tiim yargl organlanna bagvurmak, gcirii$ bildirmek, istemde bulunmak,
c)Qahqma hayatrndan, mevzuattan, toplu iq sdzleqmesinden, <irf ve adetlerinden dopan hususlarda,
temsilen veya yanh bagvurulan tizerine, nakliye, neqir veya adi girket mukaveleleri ile hizmet
akdinden do[an haklarr ve sigorta haklannda iiyelerini ve mirasgtlartm temsilen davaya ve bu
miinasebetle agrlan davadan 6ttiri.i husumete ehil olmak,
g)Greve karar vermek ve idare etmek,
d)Uluslararasr iggi rirgtitlerine iiye olmak, iiyelikten aynlmak, iiyesi bulundulu uluslar arasr iqqi
cirgiitlerine delege, temsilci ve gtizlemci gcindermek,
e)Yasa ve uluslararasr anlaqma htiktimlerine gcire toplanan kurullara temsilci gtindermek,
f)igyeri Sendika Temsilcilerinin segim esaslannt da belirleyecek Temsilciler Ytinetmelipini
hazrrlamak.
g)Faaliyette bulundu[u igkolu ve iqyerlerinde gahqan iqgileri sendika ilkeleri doSrultusunda
orgtitlemek,
h)Ttizel kiqi olarak genel hiiktimlere g<ire sahip oldu[u yetkileri kullanmak,
i)Qalrgtrrmayr doluran hukuki iliqkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve betueri haklarrn
kullamlmasryla ilgili olarak i.iyelerine ve mirasgtlarrna adli yardrmda bulunmak,
j)Uyelerinin mesleki bilgilerini artrracak, milli tasamrf ve yattnmm geligtirilmesine, reel
verimlili$n artmlmagnu hir-.t edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, salhk ve spor tesisleri,
kiitiiphane, basrm igleri ile ilgili gerekli tesisleri kurmak, iggilerin boq zamanlarrnr iyi geqirmesi igin
imkanlar sa[lamak,
gibt
k)Bagrqta Uutunmamak kaydryla evlenme, dopum, hastahk, ihtiyarhk, <iltim, sakathk' iqsizlik
halleidl yardrm ve epitim amagh sandrklar kurulmasrna nakit mevcudunun Yo S'inden fazla
olmamak kogulu ile kredi vermek suretiyle yardtmct olmak,
l)Ba[rgta bulunmamak kaydryla tiyeierinin kooperatif kurmalanna yardtm etmek ve nakit
mevcudunun o/o 10'unu gegmemek kaydryla kooperatife kredi vermek,
gahgmak; teknik ve mesleki
-juv"i.ri"in mesleki Jgiii-, bilgi ve tecrubellrini yi.ikseltmek igin
egitim tesisleri kurmak,
o/o 4}'ndan fazla olmamak kaydryla sanayi ve ticaret
n} Genel kurul kararryla nakit mevcudunun
kuruluqlanna yattrtmlar YaPmak,
o)Nakilgetrlerinin yo s;inigegmemek izere Sosyal amaqh harcama yapmak,
cijqatrgantaln dayamgmasimn gereklerini yerine getirebilmek igin igkolumuzda ve diper
ijkollanndaki galgmalara etkin olarak katrlmak. Bu amagla ulusal ve uluslararasr alanda demokratik
yaPmak.
drgiitlerle iqbirlifi
-ru
Uurttnt, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda tiyelik gartr aranmaksrzrn nakit
p)Vangrn,
ulrayan
mevcudunun o/o 10,unu aqmamak kaydryla dogrudan veya yetkili makam aracrh[ryla afete
bolgelerde konut, sa[hk ve e[itim tisisieri yapmak veya bu amagla kamu kurum ve kuruluglanna
uynf rr. nakdi yardrmda bulunmak veya afet b<ilgesine ayni yardrmda bulunmak.
Sendika faaliyetlerinden yararlandrrmada tiyeleri arasmda eqitlile uymak zorundadrr.
Sendikanrn Qahqma Yiintemi
ve
Madde 6: Sendika, amaglanm gergeklegtirmek iizere Anayasa'nrn koydu[u demokratik ilkelere
ona uygun olarak grkanlan yasalara ve demokratik prensiplere baph kalrr'
6Fry"i
IKINCI KISIM
Uvnlix
niniNci nolUtvt
snNnix,q. UynliGittliN x,q,zANILMAsI,
soNA nnunsi vn rnvriNATI
Uyeligin Kazanllmast
VI"AO. 7za)6356 Sayrh Sendikalar ve Toplu iq Stizleqmesi Kanunu'nun 4. Maddesi 1. Bendinde yer
alan ekli I sayrh cetvelde belirtilen 19 srra numaralt Sawnma ve Giivenlik iqkolunda gahgan 15
yaqrnr bitirmiq iqgiler sendikaya iiye olabilirler.
t)-sendikaya tiyetigi, 6356 Sayrh Kanun'un 18 ve 19. maddelerine dayamlarak hazrrlanan "Sendika
Uyeli[inin- Kazanrlmasr ve Sona Ermesi ile Uyelik Aidatrmn Tahsili Hakkrndaki Y<inetmelik"
dogruttusunda kazamlrr. Uyelik igin yaprlan bagvuru, en gok otuz giin iginde Sendika Merkez
Y<inetim Kurulu tarafindan reddedilmedi[i takdirde tiyelik istemi kabul edilmig sayrltr.
c) Hakl bir sebep gcisterilmeden tiyelili kabul edilmeyen iqginin Kanun'da belirtilen stirede dava
agma hakkt vardr. Mahkemenin bu husustaki kararr kesindir.
gj Uyeler, Sendika Tiiziigii ile Yonetmeliklerde gdsterilen hususlara uygun harekette bulunmayt
kabul ederler.
d) Sendika tarafindan iiyeye iiyelik kartr verilebilir.
Uyelikten gekilme
Madde g: Sendika i.iyeli[inden gekilme "sendika Uyeli[inin Kazanrlmast ve Sona Ermesi Ile
Uy.nf. Aidatrmn fansif Hakkrndaki Yonetmelik" hiikiimlerine gcire yaprlrr. Sendika tiyelilinden
gekilenlerin, bildirim tarihinden itibaren I ay daha aidat <idemeleri zorunludur.
Uyelikten Qlkarrlma
Kurulca
tvtuOO" 9:af Sendika tiyelerinin iiyelikten kesin (stiresiz) olarak grkanlma karan Genel
verilir.
Uyelikten grkallma karan, sendika Ana Tiizti[ii'ne, Y<inetmeliklere ve bunlara uygun olarak
Merkez yclnetim Kurulunca grkanlan genelge hiikiimlerine ve yetkili kurul kararlanna uymamak,
sendika,
sendika ilke, amag ve hedeflerine ulaqilabilmesini engelleyici gahgmalarda bulunmak,
yada ydnetici
sendika qubeleri ve iist kurullara kargi otarak do[rudan htikmi qahsiyete y<inelik
faaliyetlerde
ve
hakkrnda ispatr mtmktin olmayan yalan, yanhg, yrktcr, b<iliicti s<iz, hakaret
gibi nedenlerle
bulunmak; hakl bir sebep olmaksrzrn iiyetik aidatrm tist tiste 3 ay stire ile tidememek
verilir.
6 ayt
b) Sendika iiyeli[inden gegici ihrag karan Merkez Disiplin Kurulunca verilir. Ancak, bu siire
gegemez.
Bakanhga bildirilir ve oyelikten grkanlana yazrile
stirede
teUiig edilir. Qrkallma kararlanna karqr iiye, karann tebli[inden itibaren yasada belirtilen
e itirazedebilir. Uyelik, grkanlma karan kesinleginceye kadar devam eder.
I) b*anlma kararlan, e-Devlet kaprsr iizerinden
-uti.*"y
Uyeligin Sona Erdigi Haller
Madde 10: Sendika iiyeli[i aqa[rdaki hallerde sona erer;
a)Sendika iiyeli[inden istifa edenler, (8. Madde gartlanyla)
b)Sendika iiyelilinden grkanlanlar, (9.Madde gartlanyla)
c)iq akdi emeklilik drqrnda bir sebeple sona erenlerden veya Sendika ve qube
g<irevleri segime girmemek veya segilmemek suretiyle sona erenlerden igkolu
D3;>
t\e
herhangi bir igyerinde bir yrldan fazla bir siire bir iq akdi ile gahgmayanlann tiyeli[i kendililinden
sona erer.
9) Sosyal Gtvenlik Kurumundan yaghhk veya malulltik ayhfr ya da toptan <ideme alarak igten
ayrrlan iggilerin sendika iiyelili sona erer. Ancak bir yrl igerisinde aym iqkolunda gahgmaya devam
edenler veya ara verdikten sonra bir yrl igerisinde tekrar gahgmaya baglayanlar ile konfederasyon,
sendika ve gubelerinin yonetim, denetleme ve disiplin kurullanndaki g<irevleri srasrnda yaqhhk
veya malulliik ayh[r ya da toptan cideme alanlann tiyeli[i, gcirevleri siiresince ve yeniden
segildikleri siirece devam eder.
d)Hakh bir sebep olmakszrn tist iiste tig ay siire ile tiyelik aidatr ddemeyen iqqinin iiyelik srfatr
kendililinden sona erer.
e) iqkolunu deligtirenler.
Yukaldaki fikralara gore tiyeli[i sona erenlerin merkez ve gubelerde segme ve segilme haklarr
yoktur.
Uyeligin Devaml ve Asktya Allnmast
Madd; 11: a) Sendika ve gubelerde yrinetim, denetleme ve disiplin kurullannda gorev almalanndan
dolayr iqyerinden ayrrlan sendika iiyelerinin bu g<ireve getirildikleri anda sendikadaki tiyelik srfatlan
tiyelik aidatr cidemek kaydryla devam eder.
b) Sendikaya iiye olma hakkrna sahip olanlardan, bir igletme, kurumun veya kuruluqun ycinetim
veya benzeri kurullarrnda iggi temsilci srfatryla bulunanlann sendika i.iyeli[i devam eder.
c) Herhangi bir askeri ddev nedeniyle silah altma alman iiyenin iqgi sendikasr ile tiyelik iliqkisi bu
stire iginde askrda kalrr.
g) Sendika tiyesi igginin bir yrh gegmemek tizere gegici olarak igsiz kalmasr veya sendika faaliyet
alanr iginde kalmak qartryla bagka bir ige gegmesi sendika tiyeli[ini etkilemez.
iriNci
SOLUNI
Usr runut,u$ vE ULUSLARARASI
KURULU$LAR uvnliGi
Ust Kuruluq Uye[fi
Madde l2t'a) S.nJik*ttr bir iist kuruluga iiye olabilmesi igin genel kurul delege tam saytsrrun salt
go[unlu[u ile karar almasr garttrr. Delege tam saytstrun salt golunlulunun karan olmadan
konfederasyona iiye olunamaz.
b) Ust Kurulug tiyeli[inden gekilmede delege tam sayrsmn2l3 go$unluk karan aranrr.
Uluslararast Kurutuglar Uyeligi
Madde 13: Sendika,6156 Sayrh yasamn Yasasr'run 21. Maddesine uygun olarak Tiirk ulusunun
egemenlik haklarrna saygrh uluslararasr kuruluglara i.iye olabilir ve tiyelikten gekilebilir.
Rr'f+
4
/nvs
*'
+ --
s'i
/I sr
,n'V
'r) ,:)/
oti:"'
UgUncU KrstM
seruoixlttttt
MERKEZ ORGANLARI
einiNci
eOuUrrlt
SCruOirR MERKEZ ORGAN LARI
Sendika Merkez Organlart
Madde 14: Sendika merkez zorunlu organlan:
a) Sendika Merkez Genel Kurulu
b) Merkez Yrinetim Kurulu
c) Merkez Denetleme Kurulu
g) Merkez Disiplin Kurulu'ndan,
istigare organlarr;
a)Bagkanlar Kurulu
b)Genel Temsilciler Kurulu
cjSendika Merkez Genel Kurulunca g<irevleri de belirtilerek kararlaqtrnlabilecek,
Organlardan ibarettir.
einiNci FASIL
GENEL KURUL
Genel Kurulun Olugmasl
yetkili organtdrr.
Madde 15: Sendika lri'erkez Genel Kurulu sendikamn en yiiksek ve
segilecek 25I (ikiyiizellibir) delege
Genel Kurul Ttiziik htikiimlerine g6re gube genel kurullarrndan
asil iiyelerinden teqekktil eder'
ile Merkez yonetim Merkez Denetleml ve frerkez Disiplin Kurulu
dalthmr, Merkez Y<inetim
251 (ikiyi.izellibir) delegenin, gubelere ve merkeze ba[h temsilciliklerine
Kurulunca, aqa[rdaki esaslara g<ire yaprlrr'
a) Oncelikle her gube igin bir delege aynltr'
saylsma
bj Sendika iiye sayrsr "a" fikrasrna gcire, gubelere tahsisten sonra kalan delege
olunur'
tahsis
gubelere
bciltinerek, quU.t.iO. kag tiye igin bir delege segilecegi bulunarak,
arasrdaki fark 'ob"
(ikiytzellibir)
c) ..a,,ve 0.b,, fikralarrnu 96r" iuhri, olunan delege saytsl ile 251
iiye saylsl gok olandan itibaren birer
fikrasma g<ire b<iliim soriucunda arttk veren, guielerin artrk
delege tatr-sisi suretiyle 251 (ikiytizellibir) delege tamamlarur.
Genel Kurulun ToPlanmasl
Madde 16: Sendika Merkez Genel Kurulu, dort
y1lda
bir ve sendika merkezinin bulundu[u Il'de
toplantr.
resmi internet sayfasrnda ilan
Genel Kurula ga[' her halde Merkez Ydnetim Kurulunca, sendikarun
genel kurula katrlacak delegeleri belirleyen
edilerek yaprlrr. Merkez y<inetim Kurulunca hazrrlanan
giindemi, birinci toplantrda gofunluk
listeler, genel kurul toplantrsrmn, yerio giinii, toplantr saati ve
giin en az onbeq giin yasamn ongdrdiipii
saplanamamasr halinde, ikinci toplantimn yaplacapr
ise ikinci toplantr en gok
mercilere v-, 1"-uiiJirilir. itk rtphntrda suit gog""luk saglanamamrq
onbeg giin sonraYa brrakrlrr.
birinden az olamaz'
Ancak, ikinci toplantrya katrlanlann saylsl delege tam saytsmrn tigte
goEunlu[udur. Ancak' bu go[unluk
Genel Kurullarda karar nisabr kongreye katrlaridelegelerin salt
delege tam saytsmrn dcirtte birinden az olamaz'
oy kullanamazlx
Genel Kurullarda delege olmayanlar nisapta nazara a\nmazlar,
Yoktur'
E'
Gt
n'
)'
Olalan Genel Kurula katrlacak delegelere iki genel kurul arastndaki d<ineme ait faaliyet ve hesap
raporu, yeminli mali miigavir raporu ile denetleme kurulu raporu ve gelecek d<ineme ait bttge teklifi
toplantr tarihinden onbeq giin 6nce gcinderilir.
Genel Kurul toplantrsrndayalmzgiindemdeki konular g<iriigiiliir. Giindeme madde eklenmesi genel
kurula katrlan delegelerin l/10'unun yazirteklifi ile mi.imktindiir.
Merkez Y<inetim Kurulu tiyelerinden biri tarafindan yoklama yaprlrr. Yeterli golunluSun bulunmasr
halinde genel kurulu sendika genel bagkam veya gdrevlendirdi[i Merkez Ytinetim Kurulu
iiyelerinden birisi agar. Genel Kurulu ydnetmek izere bir bagkan, iki baqkan vekili ve yeterince
katip segilir. Divan segimi agrk oyla yaprlrr. Baqkanhk divant, <incelikle delegeler ve
,"ndiku-qube ycineticileri arasmdan veya Ttirk-ig yada Tiirk-ig'e iiye olan teqkilat y<ineticileri
arasrndan segilir.
Genel Kurulun Qaltgma $ekli
Madde 17: Genel Kurul gahgmalarrm iki gekilde yapar'
a) Genel Kurul halindeki gahqmalar,
b) Komisyon halindeki gahqmalar,
denel Kurul gerekli gotAtigti komisyonlarr agrk oyla tegkil ettirir. Komisyonlar raporlannt
gdreve baqlarken kendi
hazrrladrktan sonra g.n;l k r;la sunarlar. 7'ger kigiden olugan komisyonlar
genel kurulda
i.iyeleri arasrndan b"ir bagkan bir de raport<ir s69erler. Komisyonlann raporlarr
grirtiqiiliip karara ba[lanmadrkga gegerli sayrlmaz'
Genel Kurulun Giirev ve Yetkileri
Madde 18: Genel Kurulun baghca g6rev ve yetkileri qunlardrr:
a) Organlann segimi,
b) Ttiziik deligiklili,
mali miiqavir raporlanmn gtiriiqiilmesi,
c) y<inetim kurulu vL denetleme kurulu raporlan-ile yeminli
gjVterkez y6netim ve Merkez Denetleme Kurullarrrun ibrast,
diizenlenmesi ve Merkez
d) Delege segiminde uyulacak esaslann, kanuna aykrn olmamak lilzerc
de[iqtirilerek kabulii,
Ydnetim Kurulunca hazrrlanan btitgenin gdriiqtiltip aynen veya
mallarrn sattlmast hususunda
tugt*e) Gerekli tagnmaz mallann sattn ahnmasl veya mevcut
Merkez Y<inetim Kuruluna yetki verilmesi,
omu, rst kuruluqlara iiye olma veya tivelikten
itiilk;ld-f;;il
Kuruluna yetki verilmesi'
g) $ube agm4 birlegtirme veya kapat-u iio""f*nda Merkez idnetim '-ekilme,
veya kattlma,
i"; Ryn, iqiolundan olmak qartryla bir baqka sendikaile birlegme
kuruluqlara tiye olma veya
uluslararasr
olma,
ku*"usu
i) Sendikamn uluslararasr kurulug*
tiyelikten gekilmesi,
j)
Sendikanrn feshi,
iiyeler hakkrnda karar verilmesi'
k) Disiplin Kurulutararlanrun incelenerek siirekli ihrag edilecek
Ydnetim Kuruluna g<irev
l) Tiizi1kte yaziru-uo, ilke ve yetkilerin gergekleqtirilmesi igin Merkez
verilmesi,
kurulu ve disiplin kurulu Oyelerine
m) Sendika ve $ubelerde gorev alan ydnetim kurulu, denetleme
verilecek iicretler ile <ldenek, yolluk ve tazminatlafln tespit edilmesi,
yolluk ve tazminatlann tespit edilmesi,
n) Gegici olarak gtlrev verilen iiyelere verilecek ridenek,
oj fonf.a.rusyon Genel Kuruluna gidecek delegelerin segilmesi,
yaprlmasr belirtilen diper iqlemlerin yerine
6) Mevzuat veya tiiziik gerepince genel kurul tJrafindan
getirilmesi, baqka bir organa brraktlmamtq konularrn karara ba[lanmast'
Merkez Genel Kurulunda
Yaprlacak segimler ve Zorunlu organlara Segilebilme Kogullarr
Madde 19: Merkez Genel Kurulundal
r
a) Merkez Ydnetim
Kurulu,
ry,v
e)
64/
tI-,
b) Merkez Denetleme Kurulu,
c) Merkez Disiplin Kurulu,
ve Ttirkiye iqgi Sendikalarr Konfederasyonu (TURK-I$) Genel Kurulu igin delege segimleri
delegeler arasmdan gizli oyla yaprlrr.
Genel Kurulda zorunlu organlara segilebilmek igin delegelerin,6356 Sayrh Yasa'nrn 6. Maddesinde
belirtilen gartlara haiz olmalarr ve bu hususu, Divan Baqkanh[rna adayhk bagvurulan ile birlikte
yazir olarak beyan etmeleri gereklidir.
Delege olmayan sendika iiyelerinin zorunlu organlara segilebilmesi igin toplam delegenin l/5'inin
yazhteklifi ile aday olabilirler.
Ola$aniistti Genel Kurul
Madde 20: Sendika Ola[antistti Genel Kurulu;
a)Merkez Ytinetim Kurulu karan ile,
b)Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gdrdii[ti hallerde,
c)Genel Kurul delegelerinin 1/5'nin gerekgeli olarak yazir istemleri iizerine,
Merkez Yonetim Kurulunca altmrq gtin iginde olalantistii olarak toplantrya ga$nlrr.
Olapaniistii Genel Kurul isteminindelegelerin 1/5'i tarafindan yaprlmasr halinde gerekgenin hakh ve
inandmcr olmast gerekir.
Talep tarihi itibanyla olapan genel kurul toplantr tarihine altr aydan azbir siire kalmrqsa olafaniistii
g.n.i kr-l yaprlamaz. Rtrrut, Ola[antistti Genel Kurul iste[ine konu olan hususlar ola[an genel
kurul gtindemine almr.
Olapantistti Genel Kurul giindemi her halde Merkez Ydnetim Kurulunca dtizenlenir ve Genel
Kurul' da gtindem deliqikli[i teklif edilemez.
ixittci
FASTL
MERKEZ YoNCT|M KURULU
Merkez Ytinetim Kurulunun Olugmast
Madde 21: Sendika Merkez Yonetim Kurulu; genel kurulda ttizti$tin 19. Maddesinde sayrlan
(6) iiyeden
niteliklere sahip olan ve genel kurula katrlan delegeler arasmdan gizli oyla segilen altr
olugur.
Baqkan
Merkez Ydnetim Kurulu iiyelerinden biri Sendika Genel Baqkam, ikisi Sendika Genel
Sekreteri olmak
Yardrmctsr, biri Genel Sekreter, biri Genel Mali Sekreter ve biri de Genel EEitim
izere iinvanlart ile birlikte seqilir.
Merkez Ydnetim Kurulu igin ayrrca altr (6)yedek tiye segilir'
Merkez Y6netim Kurulunun G6rev ve Yetkileri
ve
Madde 22.. Merkez Ycinetim Kurulu, sendikamn genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar
ytiriitme
-sendikayrorgantdrr.
timsil gdrev ve yetkisi Merkez Ydnetim Kurulu adma Genel Bagkan tarafindan kullamlrr.
Merkez Ytinetim Kurulunun baqhca gdrev ve yetkileri:
1-Uyeleri adtna toplu iq stizleqmesi akdetmek,
2-Toplulukla ig uyuqm azhpr grkarmak,
3-Grev karan almak, uygulamak ve kaldrrmak,
4-Tiiziifti uygulamak ve gerektifiinde tefsir etmek,
5-Kurullann kararlanm uygulamak,
ga[rrmak,
6-Genel Kurulu toplantrya
-ve
yeminli mali miigavir raporu
7-Faaliyet, hesap
sunmak,
ile tahmini biitgeyi
A,i>tr
z
8-Biitge fasrllarr ve yrlhk btitgeler arasmda aktarma yapmak,
? I
,
9-Gelir ve gider hesaplanna iligkin iglemleri yapmak ve karara ba[lamak,
l0-Yurt iginde ve drqrnda sendikanrn iiyesi bulundulu kuruluqlara ve diper resmi ve 6zel
kuruluglarin toplantrlarina temsilci segme, yurt iginde ve drgrnda tertiplenecek inceleme ve gezilere
katrlacaklarr tespit etmek,
11-Sendika tiyeiigine baqvuranlann iiyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,
girecek
l2-yasa, topiu ig s<izleqmesi ve ulusiararasr anlaqma hiiktimlerine gdre toplanan kurullara
iggi iiyeleri segmek ve g<indermek,
kurullanna, iq
il-ii" anlagmLhklannda ilgili makam, merci, uzlaqtrma, arabulucu ve hakem
bildirmek ve
gorib
mahkemelerine v.s. yurg, t.r.ilerine yasa htiktimlerine gdre baqvurmak,
onlardan istekte bulunmak,
hizmet
i+-Uy"i.tin. temsilen galgma hayatrndan, mevztrattan' toplu i9 sozleqmesinden'
ve
qahts
igverenle, diler
akitlerinden, orf ve adetten- do[an haklan ite sigorta haklanndan
yapmak, mahkemelerde dava
kuruluqlarla g<iriiqmelerde bulunmak, anlaqmalar yapmak, akitler
olmak, ibra etmek,
aEmak, bu seieple agtrlr davalarda husumete ehil olmak, sulh
bilim ve teknik btirolan
l5-Tiiztikte belirlenen"sendika amaglanm gergeklegtirebilmek igin gerekli
ve atamalarrnt
gahqtrrmak
kurmak; btitgede belirlenen bu kadrolari glrekli elemanlan bulup
gahqma gartlanm tesbit
yapmak, sendika ve qubede gahqacaklan atimak ve bunlann iicretlerini,
yapmak'
akitler
ve
anlaqmalar
etmek, sendika Utinyesinae guitq* iqgiler igin sendika ad11a
kurs ve konferanslar
l6-iggilerin mesleii, ekonomik, sosyal ve ktilttirel bilgilerini arttrracak,gerekli tesisleri kurmak'
ve-bastm iqleri igin
tertiplemek, sa[hk, sosyal ve spor tesisleri, kiittiphane
iqgilerin bog zamanla'm iyi ve nezih
teknik ve mesleki e[itim tesisleri yapmak veya yaptrrmak,
gekilde gegirmeleri igin imkanlar saplamak,
do[um, hastahk' ihtiyarhk' 6liim' igsizlik
l7-Herhangi bir bagrqta bulunmamak kaydryla evlenme,
sandrklar. kuirlmasrna yardtmcr olmak ve nakit
gibi hallerde yard;; ve e[itim
vermek'
o/o
5'inden fazla-otmamak kaydryla bu sandrklara kredi
mevcudunun
kurulmasma yardrm etmek
kooperatifler
igin
[yeleri
lg-Herhangi bir balrgta bulunmamrk
o/o 1O'undan r-tu ot*a-ak kaydryla bu kooperatiflere-kredi vermek'
ve nakit mevcudunun
izere btitgede belirlenen sosyal amagh
lg_Sendikamn nakit gelirlerinin % 5'ini aqmamakharcamalan YaPmak,
yatrtmlar
o/o 40,rndan fazla olmamak kaydryla sanayi ve ticaret kuruluqlanna
20-Nakit mevcudunun
yapmak,
mallann sattlmasr hususunda genel
2l-Gerekli taqrnmaz mallann satm almmasl veya tagmmaz
kurulca verilen yetkiye gdre iqlem yapmak,
toplantrya ga[rrmak,
22_B agkanlar ve Genel iemsilciler Kurulunu
yonetmelik htiktimlerine aykrn hareket eden
23-Yasaya, genel kurul kararlartna, ttiztit ve
ile iiyelerinden, liizum gordiiklerini
Merkez ve $ube zorunlu organlarrndu gorrv ul*lut
Merkez Disiplin Kuruluna sevketmek,
*,il^i6
k;d;i,
MerkezuisiplinKuruluncaverilenkararlarryerinegetirmek,
qubJolagantistii genel kurulunun toplanmasrna karar
24- TijdJkve ycinetmelik htiktiml".i g.r.lirrce
vermek,
zs-Tn;futadil tekliflerini hazrrlayrp genel kurula sunmak'
agtlan temsilciliklere temsilci ve yeterli
26-ll,ilge ve b<ilge temsilcilikteri ug-J ".Vu tuputtnak,
eleman atamak,
dolayr qube Yonetim
faaliyet alam igindeki iqyerled1d", gahgmalanndan
27-Sendika gubesinin
kurmak ve atamak veya bu konuda $ube Ydnetim
kuruluna kargr sorumlu olmak iizere temsilcilikler
Kurulu'nu Yetkili krlmak,
kasalart*]ll-Yl1*-?9"t""1*t:#i,T;
28-gubelere tahsis edilecek ayhk avans miktarlanm,
olarak yapacakla' gider ve
uygun
ydnetmelik ve usullere
;t-^#;;,';;;h.,
30-Genel Kurulca verilen yetki uyarrnca gube agmak, birlegtirmek, kapatmak ve gubelerin faaliyet
alanlanm degiqtirmek ile bunun igin gerekli iglemleri yapmak,
3l-6356 Sayli Yasarun 6. Maddesinde sayrlan suglardan biri ile mahkum olan sendika, sendika
gubesi organlalnda gdrevlendirilmig kigilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek
yazhbildirim tizerini ilgilinin gorevine son vermek iglemi de dahil olmak rdizerc gerepini yapmak'
32-a)$ube Ydnetmeli[i,
b)Temsilci Ydnetmelili,
c)Sosyal Amagh Harcama Y0netmelipi,
g)Kooperatifler igin Ikedi Ydnetmelipi,
e)Diler gerekli y<lnetmelikler,
yapmak.
,r. programlar gere[i komisyonlar kurmak, sendikanrn demokratik egit ve agrkhk ilkelerine
gahqmalarda bulunmak'
uygun olu.ak-u*uglalnr gergekleqtirmek iizere gereken her tiirlii giriqim ve
3-3-Demirba$ eqyarun terkinive qubelere devri hususlannt karara ballamak,
34-$ubelerin idari ve mali denetimini yapmak'
seyahatlere karar vermek'
35-Sendika y6neticilerinin, iiyelerin ve sendikada gahqanlann yapacaklan
g<ire maddi yardrm yapmak,
36-Grev ve lokavt siiresince, sendika tiyelerine giintin koqullanna
arasmda belirlenen hususlarr
37-Ttizti[tin ilgili maddelerinde Merkez Yctnetim Kurulu'nun gdrevleri
yerine getirmek,
ig-C.ttit Kurul'ca verilecek di[er g<irevleri
,, .
drqrndaki g<irevlerr
hususlar
giren
yetki
alamna
genel
kurulun
sayrlan
3g-Tiizii[iin 1g. Maddesinde
yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
olmast koqulu ile gerekti[inde
40-Merkez Yctnetim Kurulu i.iyeleri, sendikamn amaclna uygun
kargrh[rnda harcama yapabilirler.
bi.itgede belirlenmig limit dahilinde ve usuliine uygun belge
garh aranmaksrzrn nakit
4l-Yangrn, su baskrm, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda tiyelik
yetkili makam aracrh[ryla afete-uprayan
mevcudunun o/o lOlunu'agrnamak kaydryla do!rudan veya
amagla kamu kurum ve kuruluglanna
brilgelerde konut, saphk ve e[itim tesisieri vuimuk veya.bu
yardrmda bulunmak'
uynT.r. nakdi yardrm-da bulunmak veya afet bdlgesine ayni
sunmak.
+i- yrttrk mali bilangoyu Bagkanlar Kurulunun bilgisine
irl*
yapmak
..
Merkez Yiinetim Kurulunun
Qahgma Esaslarl
Genel Baqkan'm
Madde 23: Merkez Y<inetim Kurulu normal olarak haftada bir
birinin
Yardrmcrlannrn
bagkanhlrnda, Genel Baqkamn yoklufunda da Genel Baqkan
bagkanhsrnda toPlanrr.
Merkez Yonetim Kurulu olapantistii
Genel Bagkan veya iki ydnetim kururu iiyesinin istemiyle
toplamr.
go[unlu[u ile almr' oylafln
Merkez Ycinetim Kurulu'nda kararlar mevcut iiyelerin salt
eqli[inde toplantr baqkammn oyu, karan belirler'
verir'
oyt"u-ut*rn agrk veya kapal, ollnu.trru Merkez Yonetim Kurulu karar
istemlerini de alarak
i.iyelerinin
Kurulu
Merkez yonetim Kurulu gtindemini oig"i vr".rez Y<inetim
Genel Sekreter hazrlat.
karar tasanlan ve
Acil haller drgrndagi.indemdeki konulara iliqkin olarakhazrrlanan
getirilir'
gerekgeleri MerteiyOnetim Kurulu'na ggndemle birlikte
aynlmast halinde Merkez
kagmrn
Merkez Yonetim Kurulu asil tiyelerindei bir veya bir
kadannr gdreve gafrrrrlar ve yeniden
Yonetim Kurulu yedek iiyeleri arasmda eksilen iiye sayrsr
birinin bagvurmasr tizerine ig davalanna bakmakla gtirevli mahalli mahkeme, i.iyeler
arasrndan
segece[i iig kiqiyi bir ay iginde genel kurulu toplamakla gcirevlendirir.
Genel Baqkanrn Giirev,
Yetki ve Sorumluluklarr
Madde 242 a) Sendika tiizel kiqili[ini yurt iginde ve yurt drqrnda Genel Baqkan temsil eder.
Merkez y6netim Kurulu ve Bigkanlar Kurulu'na bagkanhk eder. Sendika biinyesinde genel
hiiktimler dahilinde kurulacak btittin komisyonlara bagkanhk eder. Ltizumu halinde bu
komisyonlaln baqkanh[rm Merkez Yonetim Kurulu tiyelerinden herhangi birine devredebilir.
b) Genel Bagkan, sendikadaki biitiin biirolann amiri olup, qubeler dahil her tiirlii gahqmalan denetim
ve tetkike yetkilidir.
c)Sendika adma basrn toplantrsr yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi Genel Baqkana aittir.
Merkez ydnetim Kurulu kararina dayanmaksrzrn yaptrfr basm toplantrsr ve verdi[i beyanattan
bizzat sorumludur.
y<ineticilerle birlikte yazrqmalan, Genel Mali Sekreter ile birlikte biitiin muhasebe ve
muamelat
';itgiti evraktnt imza eder.
g<irevlidir'
d)Denetleme Kurulu rapomnu ilk Merkez Ydnetim Kurulu toplanflsma getirmekle
belirlenmiq limit
btitgede
e)Genel baqkan sendikanrn amacrna uygun olmasr kogulu ile gerektipinde
dahilinde ve usuliine uygun belge kargrh[rnda harcama yapabilir.
flsendika yaym orgarurun sahibidir.
Genel Baqkan Yardtmcrlarlnln
Giirev, Yetki ve Sorumluluklan
Genel
Madde 25: Genel Bagkan yardrmcrlan Genel Baqkanla birlikte mesai sarfeder.
g6rev ve yetkilerini
genel
baqkantn
Baqkanrn bulunmadr pr zamanlarda Genel Baqkan vekili olarak
sorumluluklanyla tistlenirler.
a)Genel Baqkan Yardtmctst (T.i. S.' lerinden Sorumlu) ;
ve haztrltklannt
iiyerleri toptu ig sozleqmeleri ddkiimanlannr Genel Sekreter ile miigtereken toplar
sorumludur'
yipur.sozlegmelerden dolan uyugmazhklann kotanlmasrndan birinci derecede
6; Cenet Baqkan Yardrmctst (Teqkilattan Sorumlu);
denel Baqkamn yardtmctstdr. Genel Baqkanla birlikte mesai sarfeder'
Merkez Y<inetim
sendika biinyesinde bulunan Tegkilatianma, plan programlannt hazrlamak,
y<inetim Kurulu kararlanna gdre uygulamakla gorevli ve
Kuruluna onaylatmak, Merkez
sorumludur.
I)Bu amagla:
r r:1_^_--_- iiyelik arqivim
^-^:-,:
yapmak' sendikanrn -.:-.^r:r,
iggilerin tiye kayrtlal ve iiyelikten aynlmalanna iligkin iglemleri
Otirent.*"k, bu igle ilgili gorevleri ytinetmek' i.iye envanterlerini grkarmak,
kitap, broqiir ve-bildiri
Il)Tegkilatlanan iqyerierinieki iggilere tegkilatlanmanrn faydalannt anlatan
bizzat toplantrlar
veya
gibi yaym organlarrmn hazrrlanmasrni ve da[rtrlmasrm sa[lamak
hususunda ahnan kararlann
diizenleyerek teqkilatlanmarun faydalanm anlatmak, teqkilatlanma
uygulanmasrnt saplamak,
gorev Ostlenir'
Ui])Sendikamn ui'uslararasr kuruluglarla iliqkisinin dtizenlenmesinde
gahqmalarrm sa[lamak,
IV)Kendisine ba[1biiro personel ve uzmanlanm ydnetmek ve diizenli
Genel Sekreterin Giirev'
Yetki ve Sorumluluklarr
..
gahgmalannm
Madde 26: Genel Sekreter yazrqmalarla ilgili biirolann bagrdrr. Biiro
$iizeiin
yiiriittilmesini sallar. Genei eagkan ve Genel Baqkan Yardrmcrlanmn bulunmadr[t
bunlara ait gdrevleri tam yetki ile yiiriittir.
a)Genel Sekreter, her tiiriti haberlegme ve ya^$ma iglerinin ytiriitiilmesinden'
B10,g I
i
ol**
belgelerin arqivinden sorumludur.
b)Gciruqiitmesi gereken konularr diper y<inetim kurulu iiyeleri ile istigare ederek en az haftada bir
defa hazrrlayaca[r giindem ve giindemdeki konularla ilgili karar tasan dnerileriyle Merkez Yonetim
Kurulu'na getirir.
c)Genel Bagkan yardrmcrlan ile birlikte toplu ig sdzleqmesi driktimanlanmn toplanmasl ve
hazrrlklannrn yaprlmasr, ig uyugmazhklanrun toplanmasr ve haztrhklanmn yaptlmast, iq
uyugmazhklannm kotanlmastndan sorumludur'
gj Cenet Baqkamn ve Merkez Y<inetim Kurulu kararlarrrun sonuglandrnlmasmda (diler Merkez
yrinetim Kurulu tiyelerinin sorumluluklan sakh kalmak i.izere) gerekli takip ve koordineyi
sa[lamaktan sorumludur.
amiridir.
d)bendikada istihdam edilen ve Genel Sekreterlik biirolannda gahqan personelin
Sendikada istihdam edilen biittin personelin <izliik iqlerinin yiiriitiimiinden sorumludur.
yerine getirmekle g<irevlidir.
e)Genel Bagkan ve Merkez y<inetim Kurulunca,r"ril.n sair grirevleri
Genel Mali Sekreterin Giirev,
Yetki ve Sorumluluklan
gere[ince
Madde 27: a)sendikamn muhasebe iqlerini ilgili yasa, ttiztik, ytinetmelik htikiimleri
yiiriitmek, devre bi,itqelerinin uygulanmasmt sa$lamak,
her aytn sonunda
t)rUuti muvazeneyi,'tanzimeaecegi gelir-gider tablosu ve mizanlarla
Merkez Ydnetim Kuruluna sunmak,
g6re yaprlmaslnl, muhasebe ve
c)Sendika gelirlerinin toplanmasrnt, satflann biitge esaslanna
yonetmek'
kayrtlanmn-gerekti[i gibi yi.iriittilmesini sa$lamak ve muhasebe btirosunu
g)Vergi ve sigorta plmterinin zamarunda ddenmesini saplamak,
gozetim ve denetimini yapmak'
d)$ubelere zamarunda sarf avanslannln gdnderilmesi ve sarflann
ve demirbaq kayrtla.mn usuliine
e)Sendikamn tagrmr ve taqmmaz mal vLlgr ile ilgili belgelerin
uygun olarak tutulmasmr sa[lamak,
drq denetime hazrr bulundurulmasrru sa[lamak'
fs"endika hesaplarrrun her air ig ve
mal ve araqlanmn sigorta
g)Merkez Yonetim Kurulunun karan doprultusunda, sendika taqmmaz
i sa$lamak,
Jitirilmesi ve si gorta poli gelerinin zamarunda yenilenm^esin
arasr aktarmalar konusunda Merkez
h)Genel Kurul karan .ryu.rrr.u, ,arfl* u" utitgtae fasrllar
Ydnetim Kurulu'ndan karar almak ve tekliflerde bulunmak,
belgeleri. ve yzvrsmalan Genel
i)Tahsil, tediye, mahsup vesair muhasebe iqlemlerine iligkin
yoklupunda ti.iztik hiikiimlerine g<ire yetkili olan
Bagkanra birlikte irnru .t-.k, Genel Baqkarun
Merkez Yonetim Kurulu iiyesi ile imza iqlerini yuri.itmek,
ve Merkez Y<inetim Kurulu'na
j)Genel Kurullara sunulacak bilango ve tahminibtitgeleri hazrrlamak
sunmak,
30 giin iginde Merkez Y6netim
k)Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren
(urulunca belirlenecek bankalara
,.r- ^^-: ^^^
y6netim Kurulu bilgisi dt;;;t'sendika merkez muhasebe kasasrnda ayhk cari asgari
yatrmak,
r
,
l)Merkez
iicretin 15 katrndan fazla nakit para bulundurmamak'
kurulu tiyelerinin 6356 sayrh Sendikalar
m)Sendika merkez ve qube y6netim, a.n.it.-" ve disiplin
diizenleyip notere verecekleri mal
Ve Toplu iq Sozlegmesi Kanunu'nun 29. Maddesi ,ry*rn"u
yOnetim Kurulu karar defterinin 6zel bir
bildirimine ait noterden aldrkrarr u.itr.t Merkez
Merkez Ydnetim Kurulu karar defterini
sahifesine yazmak ve bu belgeleri deietgilere vererek,
denetgilere imzalatmak,
:;+:'fi;#il
A;te-u u" Sosyal Giivenlik Bakant[r'na
,,u^aniduve tam olarak bildirmek ve gdndermek,
igin
o)Sendika giderlerinde alrnabilecek tasamrf onlemleri
bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri
ydnetim:y'i::,30"11.**
18. Maddesi uyannca sendika aidatrmn kesilmesi iei
---^--r^-^
^x-l^-il*aoin{,
gdnderi
gonderilecek iiye iggilerin listelerinin zamanmda iqverenlere
;j;;:?-5;;;il-;;r*,,
a q I'
f{
s)i
$""9/,f.
*n1.'f
iqverenlerce sendika aidatrnrn tiye i.icretlerinden kesilip zamanmda sendikaya gdnderilmesini temin
igin her tiirlti iqlemleri yapmak,
p)Bu gdrevlerin drgrnda Genel Bagkan ve Merkez Y<inetim Kurulunca verilen difer gtirevleri yerine
getirmek.
Genel Elitim Sekreterinin
G0rev, Yetki ve Sorumluluklarr
Madde 28: Genel olarak;
Merkez
Sendika btinyesinde uygulanacak e[itim ve tegkilatlanma plan ve programlannt hanrlamak,
y<jnetim Kuruluna onaylatmak, Mirkez Y<inetim Kurulu kararlarrna gore uygulamakla gdrevli ve
sorumludur.
Bu amagla;
a)Efitim seminerlerinin planlanmasrnda ve yiiriittilmesinde her tiirlti araqtrmalar yaprlarak,
yayrnlar yoluyla
istatistiklerin tutulmasrnr saflamak, sendikanm grkartaca[r dergi, broqiir, kitap v.s.
iiyelerin efitilmesini temin etmek.
konusunda plan
bjSendika-btinyesindeki sosyal faaliyetterin dtizenlenmesi, geliqmesi ve icrast
y apaf . Ydnetim Kurulu karanna gdre uygulanmasrnda.sorumluluk iistlenir'
L)b.n.t Sekreter ve Genel Mali Sekreterlerin gdrevli, istirahatli veya izinli olduklannda
g<irevlerini ytir0tmek,
di[er gorevleri yerine
g)Bu gorevlerin drqrnda Genel Bagkan ve Merkez Ydnetim Kurulunca verilen
setirmek.
UgUncU FAsIL
MERKEZ DENETLEME KURULU
Merkez Denetleme Kurulunun Olugmast
19. Maddesinde sayrlan
Madde 292 MerkezDenetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu'nda Ttiziigtin
olugur.
niteliklere sahip delegeler arasmda gizl\ oyla segilen iig tiyeden
Genel Kurulda ayncaiig yedek iiye seqilir'
kendi aralannda bir baqkan ve bir
Merkez Denetleme Kurulu asil tiyeleri yapacaklan ilk toplantrda
tiyeliklerinde boqalma halinde baqkan
raport6r segerek goreve baqlarlar. trrtert<ez nenetleme Kurulu
ga[rr yaprlarak kurul tamamlamr'
veya raport<ir tarafindan yeiek iiyelerden oy slrasrna g<ire
Merkez Denetleme Kurulunun G0rev, Yetki ve Sorumluluklan
altr ayda bir sendika merkezinde toplanrp, sendika
Madde 30: Merkez Denetleme Kurulu ;;;
denetleme yapma yetkisine
gahqmalanm denetlemeye mecburdurlar. Kurul daha krsa siirede
en az iki denetginin bir araya gelmesi
sahiptir. Denetlemenin yaprlabilmesi igin kurul iiyelerinden
eqitlik halinde baqkamn katrldrlt
garttrr. Denetleme Kuruiu-kararla'm ov Eokluguvla alrr. oylarda
taraf go[unlu$u saflamrq sayrlrr.
Sendikaya ait evrak veya defterleri sendika
a)Denetgiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar.
merkezinden drqanya grkaramazlar'
idari ve mali denetimini yapar, ara
b)Merkez Denetleme kurulu, sendika tiiztipiine uygun olarak
genel kuruldan.l5 giin once delegelere
raponrnu sendika bagkanl[rna verir. Devre ionundaiaporun
yapabilece[i gibi Merkez Y<inetim
ulaqmasmr sa[layacak gekilde gopaltrlmasmm teminiiiAiziat
Kurulundan da isteYebilir.
uygun olarak yaprhp
c)Merkez Ycinetim Kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlanna
yaprlmadr[mr denetler.
\
denetimi yapar'
g)Merkez Yclnetim Kurulunun galnst tizerine gubelerde gerekli
ol
r,{$\
Gerekli gtiri.irse Merkez Yonetim Kurulundan $ube Genel Kurulunun
"Qi-'l
?
gagnlmasmt ister.
d)Sendika Ttizti[tinde gosterilen diler denetleme gorevlerini yapar.
e)Merkez Denetleme Kurulu yaptr$r denetleme ve incelemeler srasmda sendikanrn mali iqlerinde,
usulstizliik veya yolsuzluk gordiilti takdirde durumu Merkez Ytinetim Kurulu baqkanhlrna bir
raporla birlikie bilditit. Sorugturmayr derinlegtirmek iizere liizum gordiilii takdirde yukanda
belirtilen fiil veya fiilleri igleyenlerin gegici olarak gdrevden el gektirilmelerini ister.
Merkez ydnetim Kurulunun, Merkez Denetleme Kurulunun bu istegini kabul etmemesi, yolsuzluk
veya usulsiizliik yaptr[r iddia edilenlere gdrevden el gektirmeme kararrnda tsrar etmesi halinde'
Merkez Denetleme^ K-urulu, Merkez Yonitim Kurulundan genel kurulun ola[aniisti.i toplantrya
galrrlmasrnr isteyebilir.
ihraglarrna
bJreuaen uu yotta el gektirilenlerin genel kurulca g<irevlerine iade veya sendikadan
ait
karar verilir. G<jrevlerine iade edilenlerin gorevden gegici olarak el gektirdikleri stireye
sendikadan almalan gereken iicret ve sosyal haklan sendikaca <jdenir'
yargr mercilerine de
Sendikadan ihracrna karar verilenlere bir odeme yaprlmaz. Gerekiyorsa
bagvurulur.
nONOUNCiJ FASIL
MERKEZ UiSipr,iN
ruRur-u
Merkez Disiplin Kurulunun Oluqmasr
19. Maddesinde sayrlan
Madde 3l: Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulunda Tiizii[iin
oluqur'
niteliklere sahip delegeleiarasrnd an gizli oyla segilen beq asil iiyeden
Genel Kurulda ayrrcabeg de yedek tiye seqilir'
i , - r-:- L^^r-^- ,.^ L.
kendi aralanndan bir baskan ve btr
toplantrda
ilk
tatr
yapa.at
tiyeleri
asil
Kurulu
Disiplin
Merkez
raportor segerek goreve baqlarlar.
bagkan veya raport<ir tarafindan yedek
Merkez Disiplin Kurulu asil tiyeliklerinde bogalma halinde
iiyelerden oy ,r.urrtu gdre ga[rr yaprlarak kurul tamamlantr'
Merkez DisiPlin Kurulunun Giirev,
Yetki ve Sorumluluklan
Madde 32: Merkez DisiPlin Kurulu' MerkezY<jnetimKurulunungaprrsriizerineenaziigiiyesiile
halinde baqkanrn katrldr[r taraf oy
toplamr. Kararlannt oy goklu[u ile u.rir, oytutrn eqit olmast
goklu[unu sa[lamrq kabul edilir.
Merkez DisiPlin Kurulu:
davramqlarda bulundupu gozlenen yada
sendika Tiizii[iine, sendikanrn amag ve ilkelerine aykrn
gdrevli bulunanlardan;
iddia edilen sendika flyeleriyle sendika ve qube organlarrnda
sevkedilenler'
Kuruluna
a) Do[rudan Merkez irinetim Kurulunca Merkez Disiplin
sendika iiyeleri hakkrnda $ube
b)$ube y<inetim Kurulunca gube Disiplin Kuruluna.sevkedilen
ihracm gerekti[ine dair
Disiplin Kuruua'nca verilmig uy*, u. krnama cezaran ile sendikadan
verilmig kararlar,
ettirilir'
Merkez Y<inetim Kurulunca Merkez Disiplin Kuruluna intikal
ktnama cezalanmn uygunlufunu araqtuarak
c)$ube Disiplin Kurulunca hakla'nda *iif-iq uyarl ve
bu cezalanialdrrma veya onaylama yetkisine sahiptir'
ihrae gerektiline dair karar verilenlerle
iitaigi"agl
,.Jik;
.#r""1;
i
i e n - rr1--'. ^^'- l-^-^-.-^
r'6?rr6a
onayl
karann nn2vl
bu lrqrqrrn
vanrsa Lrr
ilgili araqtrrrna sonucunda cezanrn kaldrnlmasl veya hafifletilmesi karanna
urula
onaylamazsa
Merkez Ycinetim Kuruluna aittir. Merkez Ytinetim Kurulu karan
gcitiiriiltir.
dair verilmig kararlann
iuue Disiplin kurulunca kesin ihracrn gerekti[ine genel kurula gtittiriiltir.
Kurulunca da uygun bulunmast halinde karar do[rudan
ffi ffi;r,"
ililffi
13qr
g) Do[rudan veya Merkez Ydnetim Kurulunca Bagkanlar Kurulunun istiqari gcirtiqti ahnarak Merkez
Disiplin Kuruluna sevkedilenler hakkrnda Merkez disiplin Kurulu uyan, ktnama, gegici ihraq ve
kesin ihrag karan verebilir. Ancak, gegici ihrag stiresi 6 ayt gegemez ve kesin ihrag kararlarr da
Genel Kurulun onayma sunulur.
Sendika ve $ube Yrineticilerinin Merkez Disiplin Kuruluna sevkleri ve Disiplin Kurulunun
verdigi kararlann uygulanmasr, Merkez Ydnetim Kurulunca Bagkanlar Kurulunun istigari
gririigti ahnarak yaprhr.
Genel Kurullarda ihrag ve grirevden gegici uzaklaqtrrma kararlanmn kaldrrrlmasr halinde
ydneticilerin varsa gegmiq drineme ait haklan <idenir. Merkez Disiplin Kurulu kararlan
onaylarursa ilgililer bir hak talep edemezler.
d) Disiplin I{urullarrmn her ttittti k-*larr, merkezde Merkez Ytinetim Kurulu, qubelerde $ube
yonetim Kurullarmca sonuglandrrrlr. Her halde sendika iiyeli[inden kesin ihrag kararlan Merkez
Genel Kurulunca verilir (Yasal haklan sakh kalmak kay& ile)'
e) Merkez Disiplin Kurulu kendisine dogrudan dofruya intikal eden konularda ilgilinin yazrh
vermekten
savunmasmr alarak karanm verir. Ancak, belirlenen siire igerisinde yazrh savunmaslru
kagrnanlarrn durumu da gdriiqtilebilir ve kararda belirtilir.
BE$iNCi rn slt
BA$KANLAR KURULU
Baqkanlar Kurulunun Oluqmasr
Ydnetim Kurulundan oluqur'
nnaaAe 33: Baqkanlar Kurulu gube baqkanlan ve sendika Merkez
ayda bir, ltizumu
Kurul, sendika Merkez Ydnetim Kurulunun galrrsr tizerine en geg dcirt
halinde daha erken olarak toplantr.
Baqkanlar Kurulunun Giirev ve Yetkileri
Madde 34: Baqkanlar Kurulu;
yetkili kurullara tavsiyelerde bulunur'
a) $ubelerin yerel so*nla1n, dile getirir ve bu konuda
gtiriiglerini bildirir'
b) Toplu ig sdzlegmesinin di.izenlenmesi ve uygulanmasr hakkrnda
hale getirmek igin
c) Kurullann galgmalarr hakkrnda bilgi ut}ur., galqmalan daha rasyonel
tavsiyelerde bulunur.
tizerinde gdriiglerini ortaya koyar'
g) Qahqma hayatrm ilgilendiren yasa tasansr ve di[er mevzuat
hayatiyitiyle il gili konularda gdriiglerini agrklar.
ai S
g<iriiglerini agrklar'
""ait*rn
e) Sendikamn genel potiiituri6akkrnda istigare de bulunarak
.lre
dengeyi saglayrcr tinerilerde bulunur'
0 $ube iliqkileri ortak konularr hakkrnda qubeler arast ilgili 22. Maddede belirtilen hususlarda
g) Merkez Y<inetim Kurulunun gtirev ve yetkileri ile
grlr0glerini bildirir, dnerilerde bulunur.
kaydedilir, imzalanarak muhafaza
Bagkanlar Kurulunca ortaya konulacak gtiriigler,-6zel bir-deftere
ediiir. Bu kararlar sendikaMerkez Yonetim Kurulunca de[erlendirilir'
ALTINCI FASIL
GENEL TEMSiLCiINN KURULU
B'*
b) Kurul, Sendika Merkez Ycinetim Kurulunun gaprrsr iizerine en azyida bir defa toplamr.
Genel Temsilciler Kuruluna Sendika Genel Bagkanr veya gdrevlendireceli Sendika Merkez
Ycinetim Kurulu iiyelerinden birisi bagkanhk eder.
Genel Temsilciler Kurulunun
Giirev ve Yetkileri
bir
danrqma kurulu olup, sendika gahqmalanmn
degerlendirmesini yapar. Sendikal sorunlann en alt diizeyde algrlamg bigimlerini iist ydnetimlere
ileiir. Toplu ig s<izleqmesi ve genel sendikal sorunlan tartrqarak gdztim <jnerilerinde bulunur.
Madde 36: Genel Temsilciler Kurulu
iriNci
SOLUNI
$UBELERiN ORGANLARI
$ubelerin Organlart:
Madde 372 a) $ube Genel Kurulu,
b) $ube Ydnetim Kurulu,
c )$ube Denetleme Kurulu
d) $ube Disiplin Kurulu'ndan ibarettir.
Sendika qubelerinin;
y<inetim, Denetleme ve Disiplin Kurullan ile istigari organlanntn olugumu, bu kurullara segilecek
esaslanna
i.iyelerin qubeye iiye veren igyerlerine dafrhglarr, demokratik ilkeler ve sendika tiizii[il
htikiimlerine
uykr., olmamak izere Merkez y<inetim kurulunca yaprlmrg "$ubeler Y0netmelili"
gdre yaprlrr.
organlar da kurabilirler
5uU.i.t, yonetmeliklerinde belinilmiq olma koqulu ile istiqari
niNiNCi FASIL
$UBE GENEL KURULU
$ube Genel Kurulunun Oluqmast
Madde 38: $ubelerin faaliyetalam igindeki iqyerlerinde mevcut flye sayrlarr;
a)Begyiiz ve daha azise gube genel kurulu; tiyelerden oluqur'
uisoi'ila 1000 arasrnda ise lube genel kurulu; iiyeler arasmdan segilecek 120 delege ile $ube
Ycjnetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil tiyelerinin katrlmasryla olugur.
150 delege ile $ube
c)1001 ila 3000 arasmda ise gube genel kurulu; i.iyeler arasmdan segilecek
Ydnetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil iiyelerinin katrlmasr ile oluqur.
genel kurulu; tiyeler arasrndan segilecek 180 delege ile $ube Y6'netim,
E) 300l,denfazlaiiyeli gube
benetleme ve Disiplin Kurulu asil tiyelerinin katrlmasryla oluqur.
ve Esaslar
$ube Genel Kuruluna Delege seqilmesinde usul
genel
Madde 39: Delege usuli.i ii-e genel kurul yapan qubelerde qubeye iiye veren igyerlerinden
seqim Y<)netmeli[i
kurula katrlacak delegeler; cenit Merkez clnet Kurulunca kabul edilen Delege
yaprlrr'
gdre
esaslanna g<ire serbei, egit, gizli oy, agtk sayrm ve ddkiim esaslartna
$ube Genel Kurulunun Toplanma Esaslarr
Madde 40: $ube Genel Kurullan;
Merkez Ydnetim Kurulunun, Baqkanlar Kurulu
ile yapacalr ortak toplant
b"e> F+
oldu[u konfederasyon genel kurul tarihi de dikkate almarak, Merkez Genel Kurul tarihinden
yaklaqrk bir ay dnce tamamlanacak gekilde yapacaklarl program esas olmak i.izere ve dcinemi
Kurullannrnyazrhteklifi dikkate ahnarak Merkez Y<inetim
edecepi giinde toplanrr. $ube Genel Kurulu, gube tarafindan hazrlanarak
incelenmesi igin Genel MerkJz'e g<inderilmig ve Genel Merkez'ce onaylanmrg delege listesinde adt
agmamak kaydryla
-tespit $ube Yonetim
(urulu'nun
gegen iiye veya delegelerle toplamr.
gi.indemi, yeri' gtinii ve
$ute vbnetim Kuru-iu tarafindan hazrrlanan gube genel kurul toplantrslmn
gtinii, en az onbef giin
saati, birinci toplantrda go[unlulun sa[lanamamasr halinde ikinci toplantrnrn
6nce yasada belirtilen yerlere yazrile bildirilir.
karar nisabr hakkrnda ttizii[tin 16. Maddesi
$ube genel kurullanmn toplantr esas ve usulleri ile
gubelerde iiye olmayanlar,
esaslan uygulamr. $ube genel kurullarrnda i.iye ile genel kurul yapan
-genel
kurul fapan gubelerde defege olmayanlar nisapta dikkate ahnmazlar ve oy
delege ile
kullanamazlar.
Merkez Ydnetim Kurulu i.iyelerinden ve
$ube genel kurul bagkanhk divam; oncelikle sendika
sendika gube yoneticillrinden veya delegeler.arasmdan ae_1k oyla olugturulur.
Yonetim kurulu iiyeleri ile Ti.irk-i$'e baph sendika
$ube genel kurul baqkanhk divaruna r:ti*-b
Merkez Y<inetim Kurulu tiyeleri de segilebilir'
$ube Genel Kurulunun G0rev ve Yetkileri
qunlardu;
Madde 41: $ube genel kurulunun baghca g<irev ve yetkileri
a)Organlann segimi,
biyO-netim ve Denetleme Kurullan raporlanmn gtiriiqtilmesi,
c)Ytinetim ve Denetleme Kurulunun ibrast,
g) Sendika genel kuruluna delege segimi,
getirilmesi, baqka bir organa brrakrlmamtg
d)Mevzuat ve ti.iztikte belirtilen diger ijlemlerin yerine
konulann karara ba[lanmast,
yetkisi yoktur'
$ube genel kurullanmn mali ibra
$ube Olafaniistii Genel Kurulu
Madde 42: $ube genel kurulu;
a)$ube Y<inetim Kurulu karan ile,
b)$ube Denetleme Kurulunun gerekli gdrdiipiihallel$-e-' . n,,-- :,^
.,onqn gubelerin
-^-^r r.,,-,r
kurul yapan
",,heler'
Delege ile genel
c)Uye ile genel kurul yapan gubelerii tiy"i"tini" -ll5;nin,
tiye veya
Kurulunca'
Ydnetim
delegelerinin li5'nin gerekgeli olarak yazit istemleri tizerine, $ube
Ytinetim
Merkez
ve
ve inceleme yaprlmak
delegelerin bagvurulair hakkrnda g.ritli araqtrma
ii olarak toplantrya ga[rnln' Olapaniistii genel kurul
Kurulunun onayml almak suretiyle,
"f"E*trit
gelmig ise, genel kurulda <incelikle
istemi, $ube Denetleme Kurulu, yahufii].t.r veya deregeierden
istem gerekgelerinin gcirtigmesi yaprlrr'
ola[antstii genel kurul isteminin gube
iiye yada delegelerden-gelen
-Genel
$ube Denetleme Kurulu veya
Merkezi tarafindan ola[aniistii genel kurul
y<inetim kurulunca reddi iralinde Sendika
yaprlmasrna iligkin iqlemleri qube ydnetim
yaprlmasrna karar verilebilir. Olapantstti genel kurulun
Ydnetim Kurulu tarafindan yerine getirilir'
kurulunca yerine getirilmemesi halinde, iqtZ*t"r Merkez
iriNCi FASIL
$uBE vonnriu KURULU
$ube Yiinetim Kurulunun Oluqmast
tiiziiEiin
Madde 43: $ube Yonetim Kurullan qube genel kurullannda
segil en;
niteliklere sahip iiyeler arasrndan gizli oyla ve tinvanlarr ile
Uye sayrsr 1000'e kadar olan gubelerden
iig'
s
'Da
(
M
\
I
19.
Uye sayrsr 1001 ve daha fazla olan gubelerde beg tiyeden olugur.
$ube Ydnetim Kurulu, $ube Ydnetmeli[inde g<isterilen esaslar dahilinde biri $ube Bagkam, biri
$ube Genel Sekreteri, biri $ube Mali Sekreteri esas olmak iizere di[er iki iiyesi de gube
yrinetmeli[inde belirtilen tinvanlan ile birlikte segilir.
$ube Ycinetim Kurulu igin ayrrca asil i.iye kadar da yedek tiye seqilir.
$ube Yiinetim Kurulunun Giirev ve Yetkileri
Madde 44: $ubeyi temsil gdrev ve yetkisi ydnetim kurulu adtna Baqkan tarafindan kullamlrr.
Kanunlaln, sendika ttiztiEtiniin ve Merkez Y<inetim Kurulunun verdipi yetki gergevesinde qubenin
y<inetilmesi Y0netim Kuruluna aittir.
$ube Ydnetim Kurulunun gdrev ve yetkileri qunlardrr:
a)Gelir ve gider hesaplanna iligkin iqlemlerin yaptlmast, sarf yetkileri dahilinde bulunan
harcamalaln usulfinJ uygun olarak yaprlmasmrn sa$lanmasr ve bunlarrn karara ba[lanmast, sarflarla
ilgili kararlaln onayh birer <irne[inin sarf evrakr ile birlikte incelenmek ve gereli yaprlmak izere,
sarfin yaprldrgr ayr takip eden aym tigiine kadar sendikaya gdndermek,
b)$ubi ginel-kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazrrlamak, raporlan genel kurul tarihinden en
az 15 giin <incesi genel kurul i.iyelerine da[rtmak ve genel kurulu toplantrya galrrmak'
c)$ubJ hudutlarr lginde kalan resmi ve dzel kuruluglara kargr qubeyi temsilen her ttirlii iglemleri
yapmak,
gy gubede istihdam edilecek eleman igin kadro agrlmasmr Merkez Ycinetim Kurulundan talep etmek,
d;$ubenin faaliyet alam iginde mevzuattan, hizmet akdinden ve toplu i9 s<izleqmesinden
aoban uyuqmazlklarrn gciztimiinde ve her ttirlii sendikal ihtilafin halinde yeterli faaliyetleri
g<istermek,
iW ve sendikaya yeni giren iggitere igyerleri ve sendikamn tabi oldupu kurallarla iqginin hak ve
ytikimltiltiklerini-aniat*ut Utittitt-tiyelerin mesleki bilgilerini artrncr, iqgi sa[h[r, i9 giivenliEi sosyal
giivenlik ve galgma hayatr ile ilgili mevzuatlar, toplu iq s<izlegmesi, sendika iqyeri temsilcili$
konularrnda Merkez Ydnetim Kurulunun onayml alma kogulu ile e[itim, seminer ve konferanslar
b
dtizenlemek,
f istigari organlan toplantrya galrrmak,
gliryLti ."idiku temsilcilerinin atanmasr veya defiqtirilmesini, TiiziiEiin 55. Maddesi ile verilen
yetkiye dayanarak yaPmak,
ir;g"U. srnrrlarr iginde kalan iqyerlerinde gahqan iiyelerinin her tiirlti mi.iracaatlannt incelemek,
ijverenler ve ilgili mercilerle-itigti kurarak sonuglandrnnaya gahgmak, mahalli temaslannda
halledemedili konulan sendikaya intikal ettirmek,
i) $ube g"n"l kurulunca rr. ,"rrdiku yetkili organlannca verilecek diper gtirevleri yapmak.
$ube Yiinetim Kurulunun Qahqma Esaslarr
Madde 45: $ube yrinetim Kurulu normal olarak haftada bir gube bagkammn baqkanh[rnda,
yoklugunda yerine vekalet edecek iiyenin baqkanh$rnda toplamr.
nisabr ve yonetim kurulu
iuUe Vonetim Kurulunun toplantr, giindem, karar tasanlart, karar
riyeliklerinde bogalmalar halinde Tiiztiltin 23. Maddesi esaslanna gdre hareket edilir.
gube y<inetim Kurulunun yedeklerle bitlitt" iiye tam sayrsmm yansmdan agagr diigmesi halinde
gerekli iglemler Merkez Y<inetim Kurulunca yerine getirilir'
$ube Bagkanrnln Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
ve
Madde i6: gubeyi gube bagkam temsil eder. $ube bagkanr Yonetim Kuruluna, istigari organlara
qubede kurulacak komisyonlara baqkanhk eder.
ile muhasebe ve muamelat evrakmt imza eder'
$ube Sekreteri ile gube yazrqmalarinr, Mali Sekreter
ve belgeye dayah olarak bii
$ube Baqkam liizumu halinde cinceden karar almakszm
karar ve biitge gere[ince harcamalarda bulunabilir ve ilk Y<inetim Kurulu toplanttst2
harcama yalmz $ube Baqkant tarafindan yaprlabilir.
q\
%
IJ
(
17
'Y
+fl.
l-
$_$
$ube Bagkam; gubedeki biirolann ve personelin amiri olup, her tiirlti gahgmayr denetleme ve tetkik
yetkisine sahiptir.
gubenin
$ube Bagkam; yukanda sayrlanlann gdrev, yetki ve sorumluluklarr ile izin gibi iglemlerini
yetkisine
sahiptir.
ile
diizenleme
faaliyet ve fonksiyonlanrun koordinasyonunu saflama sorumlulu[u
$ube Genel Sekreterinin Giirev,
Yetki ve Sorumluluklarr
Madde 47: $ube Genel Sekreteri; yaztgmalar ve gube iglevlerinin yi.irtitiilmesinden, bunlarla ilgili
bilgi ve belgelerin arqivinden sorumludur.
a)$ube biirolannrn ydnetiminden sorumludur.
b)Goriigiilmesi gereken konulan diler ytinetim kurulu iiyeleri ile istigare ederek en az haftada bir
defa hazrrlayaca$t gi.indemi ve giindemdeki konularla ilgili karar, tasarl ve <inerileriyle birlikte
ycinetim kuruluna getirir.
.;gnU" Bagkamnrnve $ube Ydnetim Kurulu kararlanrun sonuglandrnlmasrnda (di[er
yonetim Kurulu tiyeierinin sorumluluklarr sakh kalmak tizere) gerekli takip ve koordineyi
sallamaktan sorumludur.
g)$ubede istihdam edilen personelin <izliik iqlerinin yiiriitiimi.inden sorumludur.
d)$ube Baqkanr ve $ube Ycinetim Kurulu tarafindan verilecek sair g<irevleri yerine getirmekle
gorevlidir.
$ube Mali Sekreterinin Giirev,
Yetki ve Sorumluluklan,
Madde 4g: $ubenin mali konulardaki bilciimle iglemleri, Yasa ve Tiiztik hiikiimleri ile sendikanrn
yetkili
organlanntn talimatlarr dahilinde ytiriittir.
"$ube
Baglam ve $ube Y<inetim Kurulu tarafindan verilecek sair gdrevleri yerine getirir.
Uyeleri
$ube Y0netim Kurulunun Difer
-Kurulunun
di[er i.iyelerine verilecek i.invan, gdrev,
Y<inetim
Madde 49: $ube
sorumluluklar qube ydnetmeliklerinde belirtilir.
yetki
ve
UCUNCU FASIL
$UBE DENETLEME KURULU
$ube Denetleme Kurulunun Oluqmasr
sayrlan
Madde 50: $ube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafindan Ttizti[tin 19. Maddesinde
delege ile genel
nitelige sahip olmak qartr ile iiyeyle genel kurul yapan qubelerde tiyeler arasrndan,
kurufiapatt gubelerde delegeler arasmdan gizli oyla segilen 3 asil iiyeden oluqur'
Genel Kurulda ayncatig yedek tiye seqilir.
$ube Denetleme Kurulunun
Giirev ve Yetkileri
Madde 51: $ube Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun gahqma qeklini
diizenleyen Ttizti[i.in 30. Maddesi hiiktimlerine ktyasen galtqr.
kararlanna uygun
a) $ube Denetleme Kurulu, $ube Y<inetim Kurulunun faaliyetlerinin genel kurul
olarak yaprhp yaprlmadrpmt denetler.
b) Sendika Tiizi!$i.i'ne uygun olarak gerekli denetimini Y4Ptr, ara raporunu
Devre sonu raporunu da qube genel kuruluna sunulmak iizerehanrlat'
|
8**
nOnnUNcU r^q,sIl,
guBE
nisipt iN KURULU
$ube Disiplin Kurulunun Oluqmasr
Madde 5i: $ube Disiplin Kurulu, gube genel kurulu tarafindan Tiizii[iin 19. Maddesinde sayrlan
nitelipe sahip olmak gartr ile tiyeyle gett.i kutol yapan gubelerde tiyeler arastndan, delege ile genel
kuruiyapan gubelerde delegelei -urtndun gizli oyla segilen beq asil tiyeden oluqur. Genel Kurul'da
aynca beq yedek tiye segilir.
$ube Disiplin Kurulunun Giirev ve Yetkileri
31'
Madde 53: gube Disiplin Kurulu, Sendika Disiplin Kurulu'nun gahgmast ile ilgili Tiiztiliin
Maddesi htiktimlerine ktyasen gahqmalannt yiiriitiir'
ve ilkelerine aykn hareket etti$i ileri siirulen
$ube Disiplin Kurulu, Sendika Ttizti[ii'ne, urnuE
birini verir, sonucunu
sendika tiyeleri hakkrnda soruqturma yapar ve uyarl veya krnama cezalanndan
Aynca $ube Genel Kuruluna sunar'
$ube Ycinetim Kuruluna ve di[er ilgililere bildirir.
raporlart
gube Disiplin Kurulu, sendikJtiyeliginden ihracr geiektiren suglar hakkrnda haztlayacapr
Sendika Merkezine g<inderilmek tizere $ube Bagkamna sunar.
BE$iNCi FASIL
$uBE
isriglni
ORGANLART
istigari Organlann Oluqmast ve G0revleri
iiye sayrlarr dikkate
Madde 54: $ubenin kapsamrndaki igyerlerinin sayrsl, konusu, iqyerlerindeki
almarak $ube Ydnetmelifinde belirtilen esaslara gdre;
-$ube i.iye sayrsr 1-1000'e kadar olan qubelerde en gok 10'
gok 15'
-$ube tiye sayrsr 1001-2000'e kadar olan gubelerde en
-$ubetiye'ay's'2001-4000'ekadarolanqubelerdeengok25,
gok 35'
-$uUe tiye taytst 4001-7000'e kadar olan gubelerde 1n
istiqari organlar oluqturulur'
-$ube saylsr 7001'den fazla olangubelerdl en gok 45, iiyeli
ile birlikte iki ayda bir
gube istigari organlan, gube Bagk*rrr-Lagkanh[rnda $ube YonetirnKurulu
kez toplamr.
istigari organlar:
ile bunlafln goztimleri hakkrnda bilgi
a)$ube kapsamrndaki iqyerlerinde do[an uyugmShklar
y<inetim kuruluna 6nerilerde bulunur'
a'gveriginde bulunmaktaiirtitte genel iOrtimtei igin
iqyerlerinden ve iggilerden gelen
b) Toplu ig s6zleqmesinin hazrrlklalqmalan a'.maslnda
bulunur'
irt.t t.ri degerlendirmek, Sendika Merkezine ulagtrnlmak i.izere tinerilerde
uyancl, yol gdsterici
qekilde
verecek
imkan
c)y.netim Kurulunun daha verimri iuiis-usna
yorumlar yapar.
komisyonlar kurarak belli
g) Yonetim Kurulunun gerek gtirmesi halinde istigari organlardan
olarak ta goriigiip Yonetim Kuruluna
konularda gahgma yaparak ,upo, rt-rrtut tak, raporlarr-kurul
6neri olarak verir'
mevzuat iizerinde goriiqlerini ortaya
d)Qahqma hayatmr ilgilendiren yasa tasanlan ve diser
koyar.
di[er g<irevleri yapar'
e)$ube Y<inetmeli[i ve $ube Genel Kurulunun vereceli
3*
rl
6$-{*-
UCUNcU
n0lUvt
rnvrsilcilix
iqyeri Sendika Temsilcilili
fvf"Aa. 55: Sendika Merliez Yrinetim Kurulu; sendikanrn toplu ig s<izlegmesi tarafi oldulu veya
toplu iq scizleqmesi yapmak drzerc yetkisinin kesinlegti[i igyerlerine temsilci atama yetkisini'
fiztigtin bu maddesi ile igyerlerini kapsayan $ube Y0netim Kurulu'na devretmigtir.
yonetim Kurullarr,:;igyeri Sendika Temsilcisi" atama yetkilerini Merkez Ydnetim Kurulunca
$ube
kabul edilen ..Tiirk HarU-Iq Temsilci Yrinetmeli[i" esaslanna gdre kullanacaklardrr. Ancak,
yetkisini
Temsilci y6netmeliline bu madde ile $ube Ydnetim Kuruluna devredilen temsilci atama
krsrtlayrcr htiki.imler konamaz.
rqv"ti sendika temsilcileri de temsilcilik gdrevlerini, Yasa, Sendika Ana Tiiztifii, Tiirk Harb-Ig
gdre
Temsilci Ydnetmeli[i ve (varsa) iqyerinde uygulanan toplu i9 s<izleqmesi esaslartna
yapacaklardrr.
Sendika il, itge Temsilcili$
gergevesinde' gube
Madde 56: Sendika Genel Kurulunda kabul edilen teqkilatlanma plam
ilgelerdeki igyerlerinde' 55'
agtlmasma gerek gortilmeyen veya kapatrlan gubeler igin il ve
o il veya ilgedeki ttim
Madde esaslalna gcire atanacak iqyeri sendika temsilcilerinden baqka,
Yonetim Kurulunun karan ile
iqyerlerini kapsayalak gekilde, il ve ilge temsilcilikleri, Merkez
gosterecek' il ve ilge
agrlabilir. Merkez Ycjnetim Kurulunun karan ile aqrhp faaliyet gube ddeneklerine dahil edilerek,
temsilciliklerinin ridenek ve giderleri, temsilcilik gubeye bagli ise
Merkez'e balh ise Sendika btitgesinden karqtlanrr'
uONNUNCU KISIM
MALi KONULAR
ninixci nOlUwt
GELiRLER
Gelirlerin Genel Tanrmr
VfoOA. 57: a)Uyelerden almacak iiyelik ve dayamqma aidatlan'
yaprlacak faaliyetler ile e[lence, konser gibi
b)6356 Sayrh yasa ve Sendika Ana Tiiztilti,ne gore
faaliyetlerden sa[lanacak gelirler,
c) Ba[rqlar,
kazanglardan,
gelirleri, mal varlpr delerlerinin devir, temlik ve satrglardan dopan
;i
ibarettir.
di'"Jrpr
Aidatlar
cetvellerinde belirtilmiq grplak saat
iur"Jo. is: Uyeler her ay toplu iq s<izleqmelerinin ekindeki ticret
<iderler Ocret cetveli bulunmayan
iicretleri iizerinden .r. i (a'Ort) saattik'iicretleri tutannda aidat
sendika aidatrdrr'
iiyelerin aylk grplak iicretlerinin ikiyiizyirmibeqte dtirdti aylk
Btitiin aidatlar sendika merkezinde toplamr'
aktarrlrr ve bu maksatla kullamlrr.
Toplanan aidatrn yo rl,u sendika utitgesinae e[itim fonuna
adma ve gubenin bulundu[u yerdeki bir
Sendika biitgesinde dngorulen <idenekier ilgili lubele.r
avans olarak transfer edilir'
bankada agrlan hesaba qirbe giderlerini karqrliyacakgekilde
Sendikamn tizel bir grev fonu yoktur'
grevm amaclna
Bir grev arunda r.nlik*tn tiim varl[r yetkili kurullarrn karan ile
kullamlrr.
g,,YI
Dayanrqma Aidatr
Madde 59: Dayamqma aidatr miktarr iiyelik aidatr kadardrr. Sendika iiyesi olmayan iggilerden 6356
Sayrh Sendikalar ve Toplu iq Sdzlegmesi Kanunu gerelince igverenlerce kesilecek dayamqma
aidatlan do!rudan sendikanrn aidatla ilgili hesabrna gonderilir.
Difer Gelirler
VfaAAe 60: Sendika; i.iyelerinden alacaSr aidatlarla igyerlerinde gahgrp iiye olmayanlardan alacalr
dayanrqma aidatr drqrnda;
Ttiziikte belirtilen yasak faaliyetler kapsamr drgrndaki 6zel ve tiizel kiqilerden alaca[r ba[rqlar,
Sendikamn ana tiizti[tine gdre yapacapr faaliyetlerden elde edecefi gelirler, e[lence, konser,
mtisamere, nigan, evlinme,-stinnet diigtinleri gibi sosyal faaliyetlerden saflayacalr gelirler, mal
varllr gelirleri gibi gelirlerle mali btinyesini gtiglendirici bir gaba iginde olacakttr.
Mal iktisabr, Varhlr ve Gelirleri
Madde 6l: Sendiki amag ve g<irevlerinin gerektirdi[i tagrmr ve taqrnmaz mallan satrn alabilir.
yeniden
Bunlarrn kullammrndu u-u"rn gergeklegmesine yetersiz ve amag drqr kalanlan yada g<irevin
gerektirmesi halinde genel kurul karan ile satabilir.
gelir getirmesi
Sendika mallanrun verimli gekilde delerlendirilmesi ve sabit de[erlerine uygun
Onemli
esasttr. Bu gelirler sendikanrn hayatiyetini siirdiirmesi, amacrnln gergeklegtirilmesinde
etkendir.
iriNci
SOLUvI
GiDERLER
Biitge Diizenlenmesi
sunulur ve kesin
Madde 62: Btitge, Sendika Ydnetim Kurulunca hazularur. Genel Kurulun onayma
qeklini alr.
r.,
r __: _-^
^--L^r^- r+il^-.
itibart
ve gubeler
btitg., genel kurul ddnemi igin ve her yrlh[r ayn ayn olmak iizere sendika merkezi
ile ayrrntrh olarak hazrlarur.
-Biitgede sendikamn gelirleri ve kaynaklan,
-Giderleri ve sarf yerleri,
temsilcilerine,
-Sendikamn her kadem"rittd"ki baqkan ve ydneticilerine, igyeri il ve ilge
gdrevlendirilenlere, geqici olarak
Denetleme ve Disiplin Kurulu iiyelerine, istigari organlarda
ve $denekler,
gcirevlendirileceklere verilecek Ocretler, sosyal yardtmlar, yolluk, giindelik
yardtmlar,
-sendika merkezi ve qubelerde gahgan personele verilecek iicret ve sosyal
-Sendikanrn para, menkul krymetler ve mal varltklan,
-Mal var|klan, demirbaq ve taqmmaz olarak ayfl aynbelirtilir.
-Satrlacak tagrnmazlar ile ahnacak taqmmaz mallar da ayrr ayn belinilir'
Ucret, Odenek ve SosYal Yardrmlar
verilecek iicretler, her
Madde 63: a) Sendika ve gubelerin ydnetim kurulu iiyeleri ile bagkanlarma
ti.irlti odenek ve sosyal yardrmlar,
organlannda gdrevlilere
b)Sendika ve qubelerin Denetleme, Disiplin Kurullan tiyeleri ile istiqari
verilecek <idenekler.
i.icret, gtindelik ve
c)Sendika hizmetleri igin gegici olarak gdrevlendirilen i.iyelere verilecek
yolluklann tavant,
Sendika Merkez Genel Kurulunda tespit olunur.
yapmaya' feshe,
9) Sendika ve sendika gubelerinde gihqtrnlanlarrn i1 akitlerini
Merkez
i.icret, ddenek, yolluk ve tazminat ile di[er sosyal haklan tespite, Sendika
sakfudrr.
haklal
yasal
Y<jnetim Kurulu yetkilidir. Toplu iq s6zleqmeleri ve
7^'Yr
ffi;
,\-/c
"9.1i9,i
rral3...i.Y
^.rr*lye
Harcrrah, Yolluk ve Yevmiyeler
Madde 64: Sendika ve qubelerin her dtizeydeki ydnetici ve gdrevlileri ile sendika tiyeleri ve sendika
personeline ve sendika hizmetinde gegici olarak g<irevlendirilenlere bulunduklan yerden baqka
tiry.r. gegici olarak gdrevlendirilmeleri, aym gekilde kurs, seminer, toplantr ve benzeri faaliyetlere
katilmalarr halinde kindilerine <ldenecek harcrah, yolluk ve yevmiyeler genel kurul tarafindan
tespit olunur.
Tazminatlar
Madde 65: a) Hizmet tazmina!,
gdrev
Sendika ve gubelerinde ocretli (profesyonel) gdreve segilen y<inetim kurulu i.iyelerine, normal
her
kaldrklafl
gorevde
donemlerinin sonunda (yeniden segilerek goieve devam etmeleri hali dahil)
bir hizmet yr1 igin almakta olduklarr (30) otuz gtinliik net iicretleri net hizmet tazmina'.l olarak
ddenir.
Hizmet tazminatrnrn hesabrnda ikramiye de ticrete dahil edilir.
oliim
Normal g6rev d6nemini tamamlamadan Olen yada gorevden ayrrlanlann hizmet tazminatlarr
<idenir'
yahut g6levden ayrrldrklarr tarihteki iicretler iizerinden ve hizmet stiresine balh olarak
igyerinden
esas
olenlere
ki,
kadar
yrldan az stireler iginde aym oranda odemeler yaprlrr. $u
da sendikaca karqrlantr.
odenecek krdem tazminatmrn o tarihteki emsali iqgiye gdre varsa farkr
hizmet tazminatr verilirken
sonunda
ylni
d<inemin
Hizmet tazminatr a1p, yeniden gcireve segilenlere
yaprlrr'
igin tideme
<ideme yaprlmrq Oeuretet dikkate almmaz. Sadece son ddnem
<idenir'
varislerine
Gcirevdl iken vefat edenlerin hizmet tazminatlan
ve gube zorunlu organt
b-Kaza, maluliyet ve riliim tazminatlan, Genel kurul drqrndaki sendika
veya gube ytinetim
ydneticilerinden onceden karar almak suretiyle herhangi birinin, m3r\ez
ve tegkilatta
kurulunca g6revlendirilen tegkilat kademesindeki yonetici, temsilci, i.iyeler
getirmesi esnasmda iq kazast
gahqanlardan'herhangi birisinin sendika ile ilgili bir gdrevi yerine
sosyal giivenlik
gegirerek tedavi g<irmesi srasmda ve istirihatli oldugu siirece- kendilerine
farklar
arasrndaki
iicret
kurumla'n"u yupriun ddemeler ile esas iglerinden almakta olduklan
sendikaca odenir.
Kurulu kararr ile
ig kazasr sonucunda ig yapabilecek derecede maltil kalanlara Merkez Y<inetim
kadar, i9 yapamaz durumda maliil
maltiliyetleri orarunda u. .n gok net ayhk iicretlerinin S.katrna
net ayhk iicretlerinin 15 katr tutarrnda
kalanlara net ayhk ticretlerinin l2katt,<ilenlerin varislerine
tazminat 6denir.
ilgililerin krdem veya hizmet tazminatr hakla' sakldrr.
krdem tazminatt, iqqinin 6liim
Oltimti halinde, igyerindeki hizmeti kargrh[rnda igyerince verilecek
igyerindeki hizmeti siiresine ait krdem
tarihinde iqyerindeki emsali igginin iicreii e;as ut"t edilerek
halinde bu
tazminatfurk, u.yu igyerinden hig krdem tazmina,.;. altnamamasr
tarihine kadar iqleyecek faizi ile
6deme
fikraya gcire hesaplanacak krdem tazminafi tutanmn tamaml
Sendikaca 6denir.
$ubelerin Giderleri ve Muhasebe Usulii
esaslanna g<ire yapacaklan her
Madde 66: $ubelerin Merkez Genel rurulu'nda kabul edilen btitge
ay Sendika Merkezine
tiirlii giderleri mevzuat ve usuliin. "vg; olarak gubelerde belgelenerek her
grindeiilmek suretiyle muhasebeleqtirilecektir'
UqUxcU n0lUvt
DI$ DENETIM
Denetim Kapsam ve MahiYeti
Madde 67: Sendika ve qubeleri, kendi ig denetim organlanrun denetlenmesinden
dngordti[ti denetimler
merkezinde sendikamn ttim idari ve mali faaliyetleri, yasalann
Mal Bildirimi
Madde 69: Sendika ve sendika gubelerinin bagkanlan ve y<ineticileri, 3628 sayrh yasa ve ilgili
y<inetmeliklere uygun olarak, gcireve segildiklerinden itibaren iki ay igerisinde kendilerinin ve
yasada belirtilen yakrnlanrun mal varh[r bildirimini vermek zorundadrr.
Yedek iiyelerin mal bildirimleri, g<ireve getirildikleri tarihten itibaren iki ay iginde verilir. Mal
bildirimi yaprldr[rna iligkin belgeler Sendika Genel Merkezine gdnderilir.
nOnoUNCU gOI,UNI
DEFTER VE KAYITLAR
Sendikaca Tutulacak Defter,
Dosya ve Kayrtlar
Madde 70: Sendika, agalrda yazh defter, dosya ve kayrtlan tutar ve fi;leri diizenler.
a) Uye kayrt ve tiyelik sona elme listeleri,
ve tarih
b)Genel Kurul, Y<inetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlanntn numara
srasryla yaztlmasma mahsus karar defterleri,
kaytt
c)Gelen ve giden evrakrn tarih ve numara srrastyla kayrt edilece[i gelen ve giden evrak
defterleri ve zimmet defteri,
g) Gelen evrakm as|1, giden evrakrn suretlerinin saklanaca[r gelen ve giden evrak dosyalan,
d) Aidat kayttlafl, yevmiye, envanter defteri ile defteri kebir,
makbuzlarr ve bunlarrn zimmet kayrt defteri ile gider evrakt ve bunlann saklanmastna
c.n
"j
mahsus dosyalar,
D
4111196l
tarihli vell3 sayrh Vergi Usul Kanununagore demirbaq strufina giren her tiirlii
eqya
a malzemelerin kaydedildili demirbaq deft eri,
defterler de tutabilir'
Sendika, tutmakla ytiktimlti ollulu deftei ve kayrtlar drgrnda yardrmcr
yrhndan baqlayacak on yrl siire
Sendika defter ve belgeleri ilgili bulunduklan yrh takip eden takvim
saklamak zorundadr.
v ey
$ubelerde Tutulacak Defter,
Dosya ve Kayrtlar
tutarlar'
Madde 71: $ubeler de 70. Maddenin b, c, g fikralanndaki kayrtlarr aym koqullarla
defter ve
gube yonetmelipi, Genel Kurul ve trrteikez Ytinetim Kurulu kararlanmn gerektirdi[i di[er
kayrtlarr da tutmak zorundadtrlar.
KISIM
BE$iNCi
-q;$iiii vn
soN HUTUuIERLE GEqici
nUrUvnnn
Fesih, infisah, KaPatnla
Hallerinde Yaprlacak lqlem
iki go$unluk karan ile
Madde 72: Sendikanrn ieshi, genel kurula katrlan delege tam sayrstmn ogte
verilebilir.
yasa hiiktimlerine g<ire
Fesih, infisah ve kapatma hallerinde yaprlacak iglem ve mallann devri,
yaprlrr.
Tiiziik DeSiqiklifi
belirtilmiq olma
Madde 73: Sendika ttizi.ik defiqikli[i sendika merkez genel kurulu giindeminde
genel kurulda mevcut iiye
koqulu ile 6zel maddesinde dah'a-ytikiek nisap dngrirtilen konular drqrnda
i'iye veV1ffi$
veya delegelerin salt go[unlu[u ile yaprlabilir. Qo[unluk oyu genel kurul
sayrsmrn % (Dorttebir)'inden az olamaz.
Zorunlu organlar igin yaprlacak seqimlerle' kongre baqkanhk divanr ve komisyon
23
E.xf
segimlerde enfazla oy alanlar kazanmrq olur. Baqkaca bir nisap aranmaz.
Di[er btittin kararlar mevcudun salt go[unlulunun oyu ile almr ancak bu sayr delege tam sayrsmm
% (D<irttebir)'inden az olarnaz.
iqkolunda Sendikanrn Kuruculan
Madde 74: igkolunda ilk sendika 1951 yrhnda kurulmugtur.
1956 ytlmda federasyon halinde tegkilat kurulmuq ve Tiirk-Ig tiyesi olmugtur.
Tiirk Harb-ig Sendikasr; 20 Temmuz 1970 tarihinde igkolu esasrna gdre ve Tiirkiye Harb
Sanayii ve Yardtmcr igkollan iggileri Sendikasr adr ile ekli listede adr, soyadr, baba adr, do[um yeri
ve tarihi, tabiyeti, ikamet adresi ve mesle[i yazh kuruculan tarafindan kurulmuqtur.
Sendikanrn Uye Oldufu Kuruluglar
Madde 75: Ti.irk Harb-iq Sendikasr, Tiirkiye iggi Sendikalarr Konfederasyonu (Tiirk-ig) ve
Uluslararasr Kamu iggileri Federasyonu (P. S.I)'nun tiyesidir.
Yiiriirliik
Madde 76: Tiirk Harb-Ig Sendikasr'na ait olan bu tiiziik Sendikamn l2-I3 Kasrm 2011 tarihlerinde
yaprlan, 14. Ola[an Genel Kurulu'nda kabul edilerek I2lIll20l1 tarihinde yiiriirltipe girmigtir.
6356 saylr yasarun gegici 1. Maddesine uygun olarak 06.11.2013 tarihinden itibaren gegerli olmak
iizere 25411 Sayrh Merkez Ycinetim Kurulu karan ile depiqiklik yaprlmrgtrr. *-_
z/*t,tl'Ig \
*' -.-*-1.
;f-
vP r$l**t*
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 274 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content