Kamu Hiz.Standartları - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI
S.
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Encümen Kararı
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
10 DAKİKA
2
Meclis Kararları İle İlgili
Talepler
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
10 DAKİKA
Meclis Karar, Komisyon
Raporları Suretinin
Verilmesi
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
10 DAKİKA
3
4
Belediye Meclis Gündemi
ve Karar Özeti
Yayımlanması
1- www.Kayseri.bel.tr internet adresinden ve ilan panosuna asılarak herhangi birtalebe gereksinim duyulmaksızın
yayınlanır.
KBB MECLİS
GÜNDEMİ, TOPLANTI
TARİHİNDEN 3 GÜN
ÖNCE İNT.
ORTAMINDA
YAYINLANIR VE İLAN
PANOSUNA ASILIR.
MECLİS KARAR
ÖZETLERİ, KARARIN
KESİNLEŞTİĞİ GÜN
İNT. ORTAMINDA
YAYINLANIR VE İLAN
PANOSUNA ASILIR.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: 1.Hukuk Müşavirliği
: Hacı İbrahim YILDIRIM
: 1.Hukuk Müşaviri
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ
: 0 352 207 16 72
: 0 352 207 89 52
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Genel Sekreter Yardımcılığı
: Hüseyin BEYHAN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan KAYSERİ
: 0 352 207 15 06
: 0 352 207 89 52
: [email protected]
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1
4982 Sayılı Yasa
Gereği Bilgi Edinme
BaĢvuruları
4982 Sayılı yasa gereği elektronik ortamda yapılan bilgi edinme başvurularında:
1- T.C Kimlik numarası ( Gerçek kişilerde )
2- Tüzel kişilik başvurularında yetki belgesi
(Vatandaşın kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla elektronik ortamda istediği bilgilerden belediye başkanlığımıza
ulaşan talepler ilgili kuruma cevap vermek kaydıyla)
Yazılı bilgi edinme başvurularında:
1- Dilekçe, (T.C. Kimlik no belirtilmiş, adres ve telefon bilgileri)
2- Basın Yayın Şube Müdürlüğüne doğrudan müracaat
15 Ġġ GÜNÜ
*BĠRDEN FAZLA
KURUM VE
KURULUġU
ĠLGĠLENDĠREN
BAġVURULARDA
30 Ġġ GÜNÜ
2
Beyaz Masa ( Alo 153 )
1- Telefon, e - mail veya şahsen başvuru ile gelen istek ve şikayetler
20 GÜN
3
BĠMER BaĢvurusu
1- Başbakanlık iletişim merkezinden gelen başvurular
15 GÜN
4
Çözüm Masası
1- Dilekçe
6
Web Sayfasına Haber ve
Duyuruların Girilmesi
1- Web sayfasında duyurulması istenen metin
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
5 DAKĠKA
2 SAAT
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
: Uğur YURT
: Şube Md. Sor.
: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
: 207 16 82
: 222 89 59
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e -Posta
: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
: A.Burak KOÇAK
: Şube Müdür V.
: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 03
: 222 89 59
:
--------
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HĠZMETĠN ADI
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
ĠSTENĠLEN BELGELER
1- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri
Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na doğrudan müracaat.
(Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’nden birimimizi havale edilecek olan dilekçeye konu taleple ilgili gerekli
değerlendirmeler yapılarak vatandaşa bilgi verilmektedir.)
1- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri
Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na doğrudan müracaat.
2- Tapu kaydı örneği,
3- Bina köşe koordinatları,
4- Bina fotoğrafları,
5- Varsa yapı ruhsatı.
1
VatandaĢın Talep ve
ġikayetlerinin
Değerlendirilmesi
2
Adres Tespiti ve Numara
Montajı
(Ġlk alanlar Ġçin)
3
Adres Beyanı
(BaĢkanlık Onaylı)
1-Dilekçe
15 GÜN
4
Cadde Sokaklara Ġsim
Verilmesi
1-Dilekçe
3 AY
5
Sayısal Kent Rehberi
(Dijital Ortamda)
1-Dilekçe
7 GÜN
6
Kent Rehberi Haritası
1-Dilekçe
7 GÜN
15 GÜN
15 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
: Ferhat BİNGÖL
: Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15, Kocasinan/KAYSERİ
: 0352 207 16 90
: 0352 231 86 58
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Genel Sekreter Yardımcılığı
: Kemalettin Cengiz TEKİNSOY
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15, Kocasinan/KAYSERİ
: 0352 207 15 05
: 0352 222 75 62
: [email protected]
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI
S.
NO
1
2
HĠZMETĠN ADI
1.Sınıf GSM
RuhsatMüracaatının
Değerlendirilmesi
Yer Seçimi ve Tesis
Kurma Ġzni Belgeleri
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış
havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat
2- Sağlık İşleri ve G.S.M. Şube Müdürlüğünden temin edilecek başvuru ve beyan formu
3- Çed belgesi
4- Kayseri büyükşehir belediyesinden alınacak olan karayolu trafik güvenliği izni
5- Yangınlara karşı korunma yönetmeliği kapsamında alınacak olan itfaiye raporu
6- H.K.K yönetmeliği kapsamında emisyon izin belgesi
7- S.K.K.yönetmeliği kapsamında deşarj izin belgesi
8- İlgili ilçe belediyesinden aslı gibidir onaylı örneği olan yapı kullanma izin belgesi
9- 1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği(aslı gibidir onayı yeni tarihli ve imzalı olacak)
10- Türk standartları enstitüsü hizmet yeterlilik belgesi
11- İşyerinin faaliyet konusuna göre diploması olan ve noter onaylı sorumlu müdür sözleşmesi
12- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı
13- Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişi için)
14- Işyerinin bağlı bulunduğu imar müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylanan sağlık koruma bandı
15- Iş akım şeması ve açıklama raporu
16- Tesis içi yerleşim planı.
17- Yer seçimi ve tesis kurma izni (tesisin ilk kuruluş anında alınır)
18- Maliyeden alınacak olan vergi levhası
19- Ticaret odasından alınacak olan kapasite raporu
20- İlgili ilçe belediyesince son 1 ay içerisinde onaylanmış tasdikli imar çapı
21- İlgili ilçe belediyesince onaylanmış,1/200 ölçekli vaziyet planı
22- Kayseri büyükşehir belediyesi numarataj amirliğinden alınacak olan adres teyid belgesi
23- Şirketlerde şirket yetkilisinin yetki belgesi ve imza sirküleri
24- Izinsiz inşaat ve tadilat yapılamamsına ilişkin taahütname.
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış
havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat.
2- Başvuru formu
3- Sanayibölgesi,organize sanayi bölgeleri ve endüstiri bölgeleri içindekiler hariç işletmelerin kurulacağı yeri gösteren plan
4- Yer seçimi ve tesis kurma raporu
5- Atık yönetim planı ve atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlanmasına ilişkin müteşebbisce verilen
taahütname
6- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik
ve kimyasal analiz raporu
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
ĠSTENEN BELGELER
TAMAMLANDIKTAN
SONRA
1 HAFTA
ĠSTENEN BELGELER
TAMAMLANDIKTAN
SONRA
1 HAFTA
3
4
Akaryakıt - LPG Ikmal
Istasyonları
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış
havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya çevre koruma ve kontrol daire başkanlığına doğrudan müracaat
2- Sağlık İşleri ve G.S.M. Şube Müdürlüğünden temin edilecek başvuru ve beyan formu
3- Çed belgesi
4- Kayseri Büyükşehir Belediyesinden alınacak olan karayolu trafik güvenliği izni
5- Yangınlara karşı korunma yönetmeliği kapsamında alınacak olan itfaiye raporu
6- H.K.K yönetmeliği kapsamında emisyon izin belgesi
7- S.K.K.yönetmeliği kapsamında deşarj izin belgesi
8- İlgili ilçe belediyesinden aslı gibidir onaylı örneği olan yapı kullanma izin belgesi
9- 1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği
10- Türk standartları enstitüsü hizmet yeterlilik belgesi
11- İşyerinin faaliyet konusuna göre diploması olan ve noter onaylı sorumlu müdür sözleşmesi
12- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı
13- Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişi için)
14- Zorunlu sorumluluk sigortası
15- Maliyeden alınacak olan vergi levhası
16- Lpg eğitim sertifikası
17- Tank ve tesisat test kontrol raporu (lpg için)
18- İşyerinin bağlı bulunduğu imar müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylanan sağlık koruma bandı
19- Tesis içi yerleşim planı.
20- İlgili ilçe belediyesinden alınacak olan mesafe tespit tutanağı
21- Bayilik sözleşmesi
22- Kayseri Büyükşehir Belediyesi numarataj amirliğinden alınacak olan adres teyid belgesi
23- Şirketlerde şirket yetkilisinin yetki belgesi ve imza sirküleri
24- Dört cepheden çekilmiş 9*13 ebatında 3 adet fotograf
25- Izinsiz inşaat ve tadilat yapılmamasına ilişkin taahütname
GeçiĢ Yolu
Ġzin Belgesi
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış
havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat
2- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı
3- İlgili ilçe belediyesince son 1 ay içerisinde onaylanmış tasdikli imar çapı
4- İlgili ilçe belediyesince ya da kadastro müdürlüğünce yapılmış köşe noktaları aplikasyonu
5- İlgili ilçe belediyesince onaylanmış 1/200 ölçekli vaziyet planı
6- Karayolları uygun görüşü
7- İlgili ilçe belediyesinden alınacak olan mesafe tespit tutanağı (akaryakıt ve lpg istasyonları için)
8- 1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği(aslı gibidir onayı yeni tarihli ve imzalı olacak)
9- Taahütname
10- Adres teyid belgesi.(numarataj amirliğinden)
ĠSTENEN BELGELER
TAMAMLANDIKTAN
SONRA
1 HAFTA
ĠSTENEN BELGELER
TAMAMLANDIKTAN
SONRA
1 HAFTA
5
Cenaze IĢlemi
6
Mezar SatiĢi
7
Mezar Devri
8
Cenaze Nakli (Mezardan
Mezara)
1- Gömme izin belgesi
2- Mezarları varsa mezar tahsis belgesi
3- Cenaze başkasına ait mezara defnedilecekse, mezar sahibinin muvafakat dilekçesi
1- Mezar isteyen vatandaşın kimlik belgesi.
2- Adresve İletişim bilgisi
3- Mezar bedeli makbuzu
1- Alıcı ve satıcının noterden onaylı mezar devir sözleşmesi
2- Kimlik belgesi
3- Devrolan mezarın mezar tahsis belgesi
4- Veraseten intikal olan devirlerde veraset ilamı.
5- Mezarı devir alan kişi ilgili birime mezarın raiç (satış bedeli %10 ) ödemesi
1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
2- Nakil bedeli makbuzu.
3- Cenazenin 1. derecede yakınlarının muvafakat dilekçesi
15 DAKĠKA
15 DAKĠKA
20 DAKĠKA
15 DAKĠKA
9 Cenaze Nakli (ġehirlerarası)
13
1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
2- Nakil bedeli makbuzu
3- Ölüm belgesinin alınması
10 Hayir ÇeĢmesi Ġzni
1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
2-Çeşme yeri bedeli makbuzu
11 Mezar Yapim Ġzni
1-Yapılacak mezarın kullanım belgesi
2-Yapım bedeli makbuzu
3-Mezar yapan firmanın vergi numarası
Hava Kirliliği Ġle Ġlgili
12 ġikayetlerin
Değerlendirilmesi
DĠLEKÇE : 30 GÜN
1- 3071 Sayılı Dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
TELEFON VEYA A- MAĠL
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne
YOLU ĠLE ĠHBARLARDA
doğrudan müracaat.
HEMEN
2- Telefon ve a-mail ile gelen şikayetler (Beyaz Masa)
DEĞERLENDĠRME.
Hizmet Sınırlarımız Ġçerisinde 1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
13 Katı Yakıt SatıĢı Yapan ĠĢ
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne
Yerlerinin Denetimi
doğrudan müracaat
Ġlimizdekii Katı Yakıtlı
14 Merkezi Sistem Kaloriferli
Apartmanların Denetimi
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne
doğrudan müracaat.
10 DAKĠKA
15 DAKĠKA
10 DAKĠKA
YIL ĠÇERĠSĠNDE
SÜREKLĠ DENETĠM
15 EKĠM-1 NĠSAN ( KIġ
SEZONU )
15
Katı Yakıt Numunelerinin
Analizlerinin Yaptırılması
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne
doğrudan müracaat.
2- Denetimler sırasında şüphelenilen kömürlerden alınan numuneler.
15 GÜN
Hava Kirliliği Ölçüm Ağının
16
GeniĢletilmesi
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne
doğrudan müracaat.(Verilen internet adresinden takip edilebilir)
Katı Atık Veya Tıbbi Atık
17 Yönetimi Hakkında Gelen
ġikayetler Ve Bilgi Ġsteme
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
DĠLEKÇE : 30 GÜN
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne TELEFON VEYA A- MAĠL
doğrudan müracaat.
YOLU ĠLE
2- Telefonla veya mail yoluyla
ULAġIMLARDA HEMEN
Evsel Nitelikli Sanayi
18 Atıklarının Depolama
Sahasına Kabulü
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne
Doğrudan müracaat.
2- Telefonla yapılan müracaat.
Sağlık KuruluĢlarına Ait
19 Geçici Tıbbi Atık Depolarına
Uygunlu Belgesi Verilmesi
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne
doğrudan müracaat.
20
Pet-Shop Sahiplerine Verilen 1- Veteriner işleri şube müdürlüğüne direct müracaat.
Eğitim
HEMEN
DEĞERLENDĠRME
BAġVURUDAN
SONRAKĠ 30 DAKĠKA
MÜRACAATTAN
SONRAKĠ 7 GÜN
2 GÜN
Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumun da ilk müracaat yerine yada ikinci müracaatyerinebaşvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
:S.AhmetOKUR
:Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk.
:Mustafa Kemal Paşa Bul.No:15KocasinanKAYSERİ
:03522071590
:03522224696
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri : GenelSekreterYardımcılığı
İsim
: HayriNAZİKSOY
Unvan
: GenelSekreter Yardımcısı
Adres
: Mustafa Kemal Paşa Bul.No:15 KocasinanKAYSERİ
Tel
: 03522071616
Faks
: 03522318658
E-Posta
: [email protected]
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
1
2
3
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
İş Deneyim Belgesi
Verilmesi
1- Konuya ilişkin dilekçe
3 GÜN BİLGİ EDİNME
2- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak KANUNU GEREĞİ,
kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat
KANUNİ SÜRE 30
yapılması üzerine verilir.
GÜN
İhaleli Olarak Yapılan
İşlerle İlgili Vatandaş
Şikayet Ve İstek
Dilekçesi
1- İhalelere yapılacak itirazen şikayet başvuruları yönetmeliğine uygun dilekçe
2- İmza sirküleri
3 GÜN BİLGİ EDİNME
3- Yetkili olduğunu gösterir belge
KANUNU GEREĞİ,
4- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak
KANUNİ SÜRE 30
kaydından havalesi tamamlanmış aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat üzerine
GÜN
idare tarafından değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır
Kesin Teminat İadesi
1- Vergi borcu yoktur belgesi
2- Sgk borcu yoktur belgesi (soğuk damgalı)
3- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak
kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat
yapılması üzerine verilir.
3 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
:Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
: Mehmet Akif YAVUZ
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-posta
: Destek Hizmetleri Daire Bşk.
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERİ
: 0 352 207 16 00
: 0 352 222 75 65
: [email protected]
İkinci Müracaat
Yeri: İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:Genel Sekreter Yardımcısı
: Hayri NAZİKSOY
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERİ
: 0 352 207 16 16
: 0 352 231 86 58
: [email protected]
ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI
S.
NO
HİZMETİN
ADI
1
Hizmet İşleri Hakediş
2
Hizmet İşleri Geçici Kabul
3
Hizmet İşleri İş Deneyim
Belgesi
1. İş Bitirme (Yüklenici)
2. İş Durum (Yüklenici)
4
Hizmet İşleri Kesin Kabul
5
Hizmet İşleri Teminat
İadesi
6
7
8
İhaleli Olarak Yapılan
İşlerle İlgili Vatandaş
Şikâyet ve İstek Dilekçesi
Uygulanması Öngörülen
Yeni Proje Fikirleri İle İlgili
Vatandaş Dilekçesi
Kent Estetik Kurulu
Reklam Araçları
Başvuruları Sırasında
İstenen Evraklar
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
veya doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’na müracaat
2- Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair Vekâletnamesi
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış yapım
işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı
2- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi
3- Kabul komisyonu oluru
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
2- Mezuniyet belgesi
3- Geçici kabul tutanağı
4- Kesin hakediş
5- Sigortalı belgesi
6- 2 adet fotoğraf
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
2- Geçici kabul tutanağı
3- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi
4- Kabul komisyonu oluru
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
2- Geçici kabul tutanağı (teminatın yarısı için)
3- Kesin kabul tutanağı (teminatın tamamı için)
4- Vergi Borcu yoktur belgesi
5- SGK ilişiksiz belgesi
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
ve doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’na müracaat
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
ve doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’na müracaat
2- İş konusu resim, proje ve ekler
1- Başvuru dilekçesi
2- Başvuruda bulunan kişi veya kurumun iletişim bilgileri
3- Reklam aracının yapılması istenen noktanın açık adresi
4- Reklam aracının yapılması istenen noktanın uydu üzerinde gösteren çıktısı
5- Reklam aracının 3 boyutlu renkli teknik çıktısı (Ölçü bilgileri olmak zorunda)
6- Reklam aracının yapılması istenen noktanın mülkiyet durumunu gösterir belge
7- Reklam aracının yapılması istenen noktanın mülkiyeti başvuru sahibine ait olmadığı durumlarda mülkiyet sahibinden
alınmış izin belgesi
8- Reklam aracının yapılacağı noktanın en az 3 farklı açıdan çekilmiş fotoğraflarının renkli çıktısı
9- Talep edilen reklam uygulamasının, yapılması istenen noktaya bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış
hali
10- Başvuruda istenen tüm bilgi ve belgeler CD ortamında ve çıktıları alınmış halde teslim edilecektir
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
15GÜN
15 GÜN
9
Kent Estetik Kuruluna
Mimari Proje Başvuruları
Sırasında İstenen Evraklar
10
İlan Reklam Tanıtım
İzinleri (Yeni Müracaatlar)
1- Kapak yazısı (ada, pafta, parsel, mimarı…)
2- Araziyi uydu görüntüsü üzerinde gösteren görsel
3- Mimari projenin farklı açılardan 3 boyutlu görselleri
4- Mimarı projede kullanılacak olan malzemelerin proje üzerinde gösterilmiş hali ve kullanılacak renkler ral kodlarıyla
5- Projenin uygulanacağı alanın arazi fotoğrafları
6- Projenin 3 boyutlu olarak araziye aplike edilmiş görseli
7- İmar durumunu gösterir belge
8- Tapu kaydı
9- İlçe Belediyesinden alınmış üst yazı
10- İlçe Belediyesi tarafından paraflanmış mimarı proje çıktısı
11- Başvuruda istenen tüm bilgi ve belgeler CD ortamında ve A4 ebadında çıktıları alınmış halde 2 nüsha halinde teslim
edilecektir.
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış,
havalesi tamamlanmış dilekçe aslı ve Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’na doğrudan müracaat
2- Levhanın-reklam araçlarının çizimi
3- Hangi alana yapılacağını gösterir, reklam aracının photoshop’lanmış görünümü
4- Kamu emlaki dışındaki alanlarda ilgili kişi/şirket şirketle arsa izin belgesi
5- Evrakların topluca Etüt Proje Daire Başkanlığına yazılması (Estetik Kuruluna)
6- Kent Estetik Raportörlerinin, talep edilen yerlerde inceleme yapması
7- Estetik Kurulundan gelen kararların encümene yazılması
8- Reklamlarla ilgili encümen kararının ilgili mükelleflere bildirilmesi
9- Encümen’ce izin verilmiş reklamlara, beyanname alınması, tahsis sözleşmesi imzalatılması
10- Tahakkuk işlemlerinin yapılması
15 GÜN
15-20 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
İsim
: Hamdi ELCUMAN
Unvan
: Etüt ve Projeler Dairesi Başk.
Adres
: Mustafa Kemal Paşa Bulv. No:15 Kocasinan/KAYSERİ
Tel.
: 0 352 207 16 56 Fax: 0 352 207 16 68
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
E-Posta
: Genel Sekreter Yardımcılığı
: Kemalettin Cengiz TEKİNSOY
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bulv. No:15 Kocasinan/KAYSERİ
: 0 352 207 15 05 Fax: 0 352 222 75 62
: [email protected]
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Vatandaşlarda, Resmi
Kurum ve Kuruluşlardan,
1
Özel Şirketlerden Gelen
Tamirat Yapım v.b Talepler
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası
almış, havalesi tamamlanmış dilekçe,
2-Gerekli ise mevcut yerin krokisi
15 GÜN
İhaleli Olarak Yapılan İşlerle
İlgili Vatandaş Vatandaş
2 Şikâyet ve İstek Dilekçesi
1-İhalelere yapılacak itirazen şikayet başvuruları yönetmeliğine uygun dilekçe
2-İmza sirküleri
3-Yetkili olduğunu gösterir belge
4-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya fen işleri daire başkanlığına doğrudan müracaat üzerine idare tarafından
değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır.
30 GÜN
3 Kesin Teminat İadesi
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
havalesi
2-Geçici kabul tutanağı ( teminatın yarısı için )
3-Kesin kabul tutanağı ( teminatın tamamı için )
4-SGK borcu yoktur belgesi ( soğuk damga)
5-Vergi borcu yok belgesi
30 GÜN
4 Yapım İşleri Hakediş
1-3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Genel Evrak Kaydından Havalesi Tamamlanmış
Dilekçe Aslı veya Doğrudan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı'na Müracaat
2-Kanuni Temsilcinin Yetkili Olduğuna Dair Vekaletnamesi
3-Kontrol Mühendisinin Teklif Müzekkeresi
4-SGK borcu yoktur belgesi ( soğuk damga)
5-Vergi borcu yok belgesi
30 GÜN
5 Yapım İşleri Geçici Kabul
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış yapım
işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı
2-Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi
3-Kabul komisyonu oluru
30 GÜN
S.
NO
HİZMETİN ADI
S.
NO
HİZMETİN ADI
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Yapım İşleri
İş Deneyim Belgesi
1.İş Bitirme (Yüklenici)
2.İş Durum (Yüklenici)
3.İş Bitirme (Alt Yüklenici)
6
4.İş Denetleme (Mimar,
Mühendis, Şantiye Şefi vs.)
5.İş Yönetme (Proje Müd.,
Teknik Şube Müd., Yönetim
Kurulu Üyesi vs.)
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış
dilekçe aslı
2-Konuyla ilgili dilekçe
3-Mezuniyet belgesi
4-Geçici kabul tutanağı
5-Kesin hakediş
6-Sigortalı belgesi
7-2 adet fotoğraf
30 GÜN
7 Yapım İşleri Kesin Kabul
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış
dilekçe aslı
2-Geçici kabul tutanağı
3-Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi
4-Kabul komisyonu oluru
30 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Fen işleri Dairesi Başkanlığı
: Ali HASDAL
: Inşaat Mühendisi
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ
: 0 352 207 15 45
: 0 352 222 67 21
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Genel Sekreter Yardımcılığı
: Kemalettin Cengiz TEKİNSOY
: Mimar
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan KAYSERİ
: 0 352 207 15 05
: 0 352 222 75 62
: [email protected]
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HĠZMETĠN ADI
ĠSTENĠLEN BELGELER
1- 3071 sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almıĢ, havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire
BaĢkanlığı’na doğrudan müracaat,
2- *Ġkametgâh,
3- Diploma,
4- Noterden imza örneği,
5- Vergi levhası
6- Büro tescil belgesi,
7- **Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8- SGK/BAĞKUR belgesi,
9- ġirket ise ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
10- 2 adet fotoğraf.
1- 3071 sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almıĢ, havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire
BaĢkanlığı’na doğrudan müracaat,
1- Tapu senedi veya yerine geçecek belge,
2- Maliklerin kendileri baĢvurmuyorsa noterden onaylı Vekâletname veya Muvafakatname,
3- Koordinatlı imar ve kadastro çapı,
4- Arsa kooperatife ait ise Kooperatif Ana SözleĢmesi ve Üye Sayısı,
5- Plan müellifince hazırlanan, Plan Açıklama Raporu ve Öneri Nazım Ġmar Planı,
6- Ġlgili yeri gösterir tasdikli 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı fotokopisi,
7- Ġlgili yeri gösterir 1/1000 ölçekli Kadastro durumu iĢlenmiĢ Ġmar Plan fotokopisi,
8- Önerinin kapsadığı alana iliĢkin Ġmar Planına Esas Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu (gerekli görülen hallerde)
9- Öneri plan değiĢikliğini konu alan içerisinde yer alan parsel maliklerinin Muvaffakatnamesi veya baĢvuru sahibi adına
verilmiĢ Vekâletname.
10- Herhangi bir kurumu ilgilendiren plan tadilatlarında ilgili kurum görüĢü.
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
20 DAKĠKA
1
Fenni Mesul Belgesi
2
Nazım Ġmar Planı Tadilatı
Talepleri
3
Planlara Askı Ġlan Süresi
Ġçerisinde Yapılan Ġtirazların
Değerlendirilmesi
1- 3071 sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almıĢ, havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire
BaĢkanlığı’na doğrudan müracaat,
2- Tapu fotokopisi.
30 GÜN
Ġmar Planları ile Ġlgili BilgiBelge Talepleri
1- 3071 sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almıĢ, havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire
BaĢkanlığı’na doğrudan müracaat,
2- Tapu örneği,
3- Koordinatlı çap örneği,
4- Maliklerin kendileri baĢvurmuyorsa noterden onaylı Vekâletname veya Muvafakatname.
30 GÜN
4
3 AY
Koruma Bölge Kurulları
Tarafından OnaylanmıĢ
Restorasyon Projelerinin
Uygulama ÇalıĢmaları
Tamamlandıktan Sonra
Kullanma Ġzin Belgesi
Düzenlemek,
Korunması Gerekli Kültür
Varlığı Olarak Tescilli
TaĢınmazlarda, Koruma
Alanlarında, KomĢu
Parsellerinde Yer alan
Yapılarda Basit Onarım
Taleplerinin
Değerlendirilmesi
Korunması Gerekli Kültür
Varlığı Olarak Tescilli
TaĢınmazlarda, Koruma
Alanlarında, KomĢu
Parsellerinde Yer alan
Yapılar Ġçin Onarım
Uygunluk Belgesi Talebi
1-Talep yazısı
15 GÜN
1- Talep yazısı,
2- Tapu belgesi,
3- Tadilat isteğine konu olan tescilli taĢınmazın basit onarım gerektiren yerlerini gösteren fotoğrafları vb.
4- Basit onarım kapsamında yapılmak istenilen iĢlere ait Rapor,
5- Tescilsiz yapılarda, 6785 sayılı Ġmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapıldığının ilgili
belediyesince ve / veya Valilikçe onaylanmıĢ belgesi,
15 GÜN
1-Talep yazısı
15 GÜN
8
Tescilli Kültür Varlıklarında
Can Güvenliğinin Tehlikeye
Girmesi Halinde Gerekli
Önlemleri Almak ve
Uygulamak
1-Talep Yazısı
ACĠL MÜDAHALE
GEREKTĠREN
DURUMLARDA
ANINDA YERĠNDE
ĠNCELEME ĠġLEMLERĠ
YAPILIR, GEREKLĠ
KURUMLARLA VE
MERCĠLERLE
YAZIġMA ĠġLEMĠ 15
GÜN
9
VatandaĢın Talep ve
ġikâyetlerinin
Değerlendirilmesi
1- 3071 sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almıĢ, havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire
BaĢkanlığı’na doğrudan müracaat, (Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğünden birimimizi havale edilecek olan dilekçeye konu
taleple ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak vatandaĢa bilgi verilmektedir.)
10
Belediye BaĢkanlığımıza,
Müracaat Eden
VatandaĢların veya Kanuni
Temsilcilerinin, Ġlçe
Belediyelerin, Gerçek veya
Tüzel KiĢilerin, Meslek
Odalarının, Sivil Toplum
Örgütlerinin, Kamu Kurum
ve KuruluĢlarının Ġmar
Mevzuatı Açısından
Tereddüde DüĢülen
Konularda Bilgi Ġstemleri
1- ġahıs konularında dilekçe ve konuya iliĢkin bilgi ve belge,
2- Kamu kurum ve kuruluĢlarının yazılı talepleri ve konuya iliĢkin bilgi ve belge,
3- Ġlgili ilçe belediyesi yazısı,
4- Konuyla ilgili bilgi ve belgeler. (Proje, plan örnekleri, parsele iliĢkin bilgiler)
5
6
7
30 GÜN
30 GÜN VE ĠLGĠLĠ
MEVZUATTA
BELĠRTĠLEN SÜRELER
DAHĠLĠNDE
11
12
Ġfraz-Tevhit ĠĢlemleri
Parselasyon Planı Onayı
Talepleri
KamulaĢtırma
1- BaĢvuru dilekçesi
2- Ġlgili parsellerin tapu kaydı veya yerine geçecek kanuni belge,
3- Ġlgili maliklerin imza sirkülerini ihtiva eden müĢterek müracaatları veya noterden alınmıĢ Muvaffakatname veya
Vekâletnameleri,
4- Harita mühendislerince ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiĢ ifraz ve/veya tevhid iĢlemlerine iliĢkin
belgeler.
5- Ġlgili Belediyesi (15) gün içerisinde uygun gördüğü baĢvuruyu Belediye Encümenine gönderir veya uygun görülmemesi
halinde iade eder.
6- Belediye Encümenince onaylanan belgeler baĢvuru tarihinden itibaren (30) gün içerisinde sonuçlandırılır.
7- OnaylanmıĢ Encümen Kararı ve Parselasyon Planı, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7/B maddesi, 3194
sayılı Ġmar Kanununun 19. maddesi ve Ġmar Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinin 19. maddesi ve Kayseri BüyükĢehir
Belediyesi, Uygulama Ġmar Planı Notları hükümlerince onay için BüyükĢehir Belediyesine gönderilir.
8- Parselasyon planı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiĢ ise BüyükĢehir Belediyesi Encümenince
onaylanır ve ilgili Belediyesine gönderilir. Aksi halde reddedilir ve düzeltilmek üzere ilgili Belediyesine iade edilir.
9- OnaylanmıĢ BüyükĢehir Encümen Kararı ile ilgili Belediyesine gönderilen Parselasyon Planı (1) ay süre Ġle mutad
usullerle askı ve ilanı yapılır. Askı ve ilanı süresinde itiraz olursa itirazlar askı ve ilanı süresinden sonra (1) ay içinde
Encümende görüĢülerek karara bağlanır. Karara göre ilgililere cevap verilir.
10- Askı süresi biten itirazları değerlendirilerek kesinleĢen parselasyon planı, onaylanmıĢ encümen kararı ile eki tescil
veya terkini için (15) gün içerisinde Kadastro Ġl Müdürlüğü’ne gönderilir.
11- Kadastro Müdürlüğü’nde kontrol esnasında yapılması gerekli düzeltmeler varsa yapılarak onaylanan dosyayı Tapu
Sicil Müdürlüğüne gönderir.
12- Tapu Sicil Müdürlüğünde de kontrol esnasında yapılması gerekli düzeltmeler varsa yapılarak ilgili parseller
tescillenir. Tapuları alınır.
1-3071 sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almıĢ, havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire
BaĢkanlığı’na doğrudan müracaat,
2-TaĢınmaz mal sahibinin nüfus cüzdanı (gerekli durumlarda Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Evlilik Cüzdanı)
3-Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin (Vekil, Veli, Vasi, Kayyum, Yasal DanıĢman) *** Nüfus Cüzdanı ve Temsil
Belgesi,
4-TaĢınmazın Tapusu,
5-TaĢınmaz Mal Sahibi Muris Ġse Veraset Ġlamı.
6 AY
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ UZLAġMA
GÖRÜġMELERĠNDE
ANLAġMA
SAĞLANDIĞI
TAKDĠRDE EN GEÇ 2
AY, ANLAġMA
SAĞLANAMAMASI
DURUMUNDA DAVA
SÜRECĠ EN AZ 6 AY
SÜRMEKTEDĠR. BU
NEDENLE NET SÜRE
VERĠLEMEMĠġTĠR.
*ikametgah; Planlı alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği’nin 58. maddesi : …”Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı bir ilde fenni mesuliyet
üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile fenni mesulün iĢyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir.”
**Nüfus Cüzdanı Örneği; Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinin 58. Maddesi- Fenni Mesuliyet, sürveyanlık hizmetleri ve sicil: …Fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için;
yapının kanuna, plana, mevzuata fen ve sağlık kurallarına, projelerine uygun yaptıracağına dair noter taahhütnamesi ile veya Ģahsen kendisinin aĢağıdaki belgelerle birlikte (noter tasdikli
nüfus cüzdanı örneği, her yıl yenilenecek olan oda kayıt belgesi, fenni mesuliyet üstlenilen her kanoda ayrı düzenlenen proje onay belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, diploma sureti,
Bağ-kur veya sigorta kaydı, her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesini) BüyükĢehir Belediyesi’ne ibraz etmek zorundadır.
***Nüfus Cüzdanı: 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunun, 19. Maddesi: Bu tutanakta, taĢınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin baĢlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti
kazanma Ģartlarının gerçekleĢip gerçekleĢmediği belirtilir.
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı
: AyĢe ÖNDER
: Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanı
: Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERĠ
: 0352 207 16 40
: 0352 222 89 55
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Genel Sekreter Yardımcılığı
: Kemalettin Cengiz TEKĠNSOY
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERĠ
: 0352 207 15 05
: 0352 222 75 62
: [email protected]
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI
ĠSTENEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (EN GEÇ)
1
3071 Sayılı Yasa Gereği
Verilen Dilekçenin Kayıt ve
Ġlgili Birime Havalesi.
1-3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun şekil şartlarını taşımak kaydıyla; Personel ve Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak
birimine gelen gerçek ve tüzel kişilere ait Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazılı dilekçe.
10 DK
(EVRAKIN KAYIT VE
HAVALE ĠġLEMĠ;
EVRAK BAġINA)
2
Üniversite Öğrencilerinin
5510 Sayılı Yasa
Çerçevesinde Ücretsiz Staj
BaĢvurusu.
1- Öğrencinin kurumumuzda staj yapmak istediğine dair 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’ndaki şekil şartlarına haiz başvuru
15 GÜN
dilekçesi.
(STAJ KABUL VE RED
2- Öğrenci belgesi (Okul tarafından düzenlenmiş).
SÜRESĠ)
3
Meslek Lisesi
Öğrencilerinin 3308 Sayılı
Yasa Çerçevesinde Staj
ĠĢlemleri Ġçin BaĢvurusu.
1- Öğrencinin kurumumuzda staj yapmak istediğine dair 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’ndaki şekil şartlarına haiz başvuru
15 GÜN
dilekçesi.
(STAJ KABUL VE RED
2- Öğrenci Belgesi (Okul tarafından düzenlenmiş).
SÜRESĠ)
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-posta
: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
: Mehmet GÜNEŞ
: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERİ
: 0 352 207 15 15
: 0 352 222 72 89
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-posta
: Genel Sekreter Yardımcılığı
: Hüseyin BEYHAN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERİ
: 0 352 207 15 06
: 0 352 207 89 52
: [email protected]
İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Danışma
1- Belediyemize iş ve işlemler için gerçek yada tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşlardan gelen kişi ve müracaatları
yönlendirme hizmetleri,
3 DAKİKA
2 Meclis Salonu Tahsisi
1- Kurum içerisinden, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı dijital ortamda dilekçeyle doğrudan müracaat.
2- Kurum dışından, 3071 sayılı Dilekçe Kanunun şartlarını taşımak kaydıyla verilen dilekçenin Genel Evrak kaydının
yapılması,
3- Genel Evrak kayıt numarasını almış ve havalesi tamamlanmış dilekçenin, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının
oluru sonucunda tahsisin gerçekleşmesi.
8 SAAT
S.
NO
HİZMETİN ADI
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : İdari İşl. Tek. Onr. Şb. Müdürlüğü
İsim
: Atnan KOÇER
Unvan
: Şube Müdürü
Adres
: Büyükşehir Belediyesi
Tel.
: 207 15 21
Faks
: 222 75 70
e-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e -Posta
: İşl. İşt. Daire Başkanlığı
: İbrahim YAPAR
: Daire Başkanı
: Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 89
: 222 75 70
: [email protected]
İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
S.
NO
1
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Kültür ve Sanat Merkezi
Tahsisi
1-3071 sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla verilen dilekçenin Genel Evrak kaydının yapılması,
2-Genel Evrak kayıt numarasını almış ve havalesi tamamlanmış dilekçenin, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığınca
değerlendirilmesi,
3-Tahsis için istenilen tarihin uygunluğu halinde, Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücretin yatırılması sonucu tahsis
gerçekleşecektir.
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
8 SAAT
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: İşl.işt.Koor.Şb. Müdürlüğü
: Ali PAKSOY
: Şube Müdürü
: Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 23
: 222 46 60
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri :İşl. İşt. Daire Başkanlığı
İsim
: İbrahim YAPAR
Unvan
: Daire Başkanı
Adres
: Büyükşehir Belediyesi
Tel.
: 207 15 89
Faks
: 222 75 70
e -Posta
: [email protected]
ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1- Olağanüstü durumlarda Alo 110 hattına telefonla ulaşan tüm talepler
SÖNDÜRME
ĠġLEMLERĠ
ORTALAMA 45 DK.
Kurtarma
1- Olağanüstü durumlarda Alo 110 hattına telefonla ulaşan tüm talepler
KURTARMA
ĠġLEMLERĠ
ORTALAMA 30 DK.
Su Tahliye
1- Olağanüstü durumlarda Alo 110 hattına ulaşan tüm talepler
2- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
ORTALAMA 1 SAAT
4
Araç Görevlendirilmesi
(Tedbir, Hizmet Amaçlı)
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
2- Ücret makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret)
15 DAKĠKA
5
Motopomp, Dalgıç Pompa,
Seyyar Merdiven vs.
Kiralama
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
2- Ücret Makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret)
15 DAKĠKA
6
Yangın, Kurtarma ve Su
Baskını Raporu Verilmesi
1-İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla
Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış
dilekçe aslı
10 DAKĠKA
1
2
3
7
Yangın Söndürme
Kapı Açma, Atık su
Tahliyesi
1.İtfaiyeye telefonla veya yazılı olarak müracaat
2- Ücret makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret)
KURTARMA
DURUMUNDA
ORTALAMA 10 DAKĠKA
ÜCRET KARġILIĞI
YAPILAN
HĠZMETLERDE
10–15 DAKĠKA
8
9
Pankart Asma ve Ġndirme
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
2- Ücret makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret)
1 GÜN
Yangın Tetkik (BilirkiĢi)
Raporu Verilmesi
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
3 GÜN
BĠLGĠ EDĠNME
KANUNU GEREĞĠ,
KANUNĠ SÜRE 30 GÜN
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
3 SAAT
Baca Temizleme Hizmeti
Denetimi
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
3 GÜN
BĠLGĠ EDĠNME
KANUNU GEREĞĠ,
KANUNĠ SÜRE 30 GÜN
ĠĢyeri Ruhsatlandırma
Yangın Güvenlik Raporu
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
3 GÜN
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
BĠLGĠ EDĠNME
tamamlanmış dilekçe aslı
KANUNU GEREĞĠ,
2. Yangın Güvenlik Rapor Ücreti Makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret)
KANUNĠ SÜRE 30 GÜN
Atık su, Kapı Açma
10 Tutanağı
Verilmesi
11
12
Yangın Güvenlik
Yönünden
13
Ġnceleme ve Denetim
Raporu
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
3 GÜN
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
BĠLGĠ EDĠNME
tamamlanmış dilekçe aslı
KANUNU GEREĞĠ,
2. Yangın Önleme ve Söndürme Tedbirleri Denetim Ücreti Makbuzu ( Her bütçe yılı için belediye meclisinde tespit
KANUNĠ SÜRE 30 GÜN
edilen ücret)
Yapı Projelerinin
(Mimari, Elektrik ve Sıhhi
14 Tesisat) Yangın Güvenlik
Önlemleri Açısından
Ġncelenerek Onaylanması
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
3 GÜN
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
BĠLGĠ EDĠNME
tamamlanmış dilekçe aslı
KANUNU GEREĞĠ,
2- İlgili birimlerden onaylı şekilde inşaata ait tesisat yangın tahliye, elektrik ve mimari projeler
KANUNĠ SÜRE 30 GÜN
3- Ücret Makbuzu ( Her bütçe yılı için belediye meclisinde tespit edilen ücret)
Onaylanan Yapı
Projelerinin
Yangın Güvenlik
Önlemlerine
15
Uygun Yapıldığının
Yerinde
Ġncelenerek Ġskân Raporu
Tanzimi
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
3 GÜN
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
BĠLGĠ EDĠNME
tamamlanmış dilekçe aslı
KANUNU GEREĞĠ,
2- Yangın Güvenlik Rapor Ücreti Makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret)
KANUNĠ SÜRE 30 GÜN
Yangın Tehlikesi ve
Tehlikeli
16
Durumlarla Ġlgili ġikâyet
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
tamamlanmış dilekçe aslı
17
1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak
3 GÜN
kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi
BĠLGĠ EDĠNME
tamamlanmış dilekçe aslı
KANUNU GEREĞĠ,
2.Ücret makbuzu (Özel kuruluşlar için geçerli) (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret)
KANUNĠ SÜRE 30 GÜN
Ġtfaiye Eğitimi
K.B.B. Ġtfaiye Hizmetlerine
18 ĠliĢkin Elektronik Ortamda
Bilgilendirme
1. [email protected] Adresi üzerinden ulaşım
3 SAAT
1 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İtfaiye
İsim Dairesi
Başkanlığı
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: İtfaiye Dairesi Başkanlığı
: Aytekin KAHRAMAN
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Genel Sekreter Yardımcısı
: İtfaiye Dairesi Bşk.
: Mimarsinan Mah. Bozantı Cad. No:174 K.Sinan/KAYSERİ
: 0 352 320 18 23
: 0 352 336 49 89
: [email protected]
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERİ
: 0 352 207 16 16
: 0 352 231 86 58
: :[email protected]
: Hayri NAZİKSOY
KIRSAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI
S.
NO
1
HĠZMETĠN ADI
Muhtar, VatandaĢın Talep
ve ġikâyetlerinin
Değerlendirilmesi
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının kullanılmasına dair kanun’un şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından,
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı
2- Yetkili Makamlar tarafından birimimizi havale edilecek olan dilekçeye konu taleple ilgili gerekli değerlendirmeler
yapılarak vatandaşa bilgi verilmektedir.
15 GÜN
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe
aslı
2- Konuyla ilgili dilekçe
3- Mezuniyet belgesi
4- Geçici kabul tutanağı
5- Kesin hak ediş
6- Sigortalı belgesi
7- 2 adet fotoğraf
30 GÜN
30 GÜN
Yapım ĠĢleri
ĠĢ Deneyim Belgesi
2
1.ĠĢ Bitirme (Yüklenici)
2.ĠĢ Durum (Yüklenici)
3.ĠĢ Bitirme (Alt Yüklenici)
4.ĠĢ Denetleme (Mimar,
Mühendis, ġantiye ġefi
vs.)
5.ĠĢ Yönetme (Proje Müd.,
Teknik ġube Müd.,
Yönetim Kurulu Üyesi vs.)
3
Yapım ĠĢleri Kesin Kabul
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe
aslı
2- Geçici kabul tutanağı
3- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi
4- Kabul komisyonu oluru
4
VatandaĢlarda, Resmi
Kurum ve KuruluĢlardan,
Özel ġirketlerden Gelen
Tamirat Yapım v.b Talepler
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası
almış, havalesi tamamlanmış dilekçe,
2-Gerekli ise mevcut yerin krokisi
15 GÜN
Ġhaleli Olarak Yapılan
ĠĢlerle Ġlgili VatandaĢ
VatandaĢ ġikâyet ve Ġstek
Dilekçesi
1-İhalelere yapılacak itirazen şikâyet başvuruları yönetmeliğine uygun dilekçe
2-İmza sirküleri
3-Yetkili olduğunu gösterir belge
4-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na doğrudan müracaat üzerine idare
tarafından değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır.
30 GÜN
5
6
Kesin Teminat Ġadesi
7
Yapım ĠĢleri HakediĢ
8
Yapım ĠĢleri Geçici Kabul
9
Hizmet ĠĢleri
Geçici Kabul
10
Hizmet ĠĢleri
ĠĢ Deneyim Belgesi
1. ĠĢ Bitirme (Yüklenici)
2. ĠĢ Durum(Yüklenici)
11
Hizmet ĠĢleri
Kesin Kabul
12
Hizmet ĠĢleri
Teminat Ġadesi
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından
havalesi
2-Geçici kabul tutanağı ( teminatın yarısı için )
3-Kesin kabul tutanağı ( teminatın tamamı için )
4-SGK borcu yoktur belgesi ( soğuk damga)
5-Vergi borcu yok belgesi
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe
aslı veya doğrudan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na Müracaat
2-Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair Vekâletnamesi
3-Kontrol Mühendisinin Teklif Müzekkeresi
4-SGK borcu yoktur belgesi (soğuk damga)
5-Vergi borcu yok belgesi
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış yapım
işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı
2-Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi
3-Kabul komisyonu oluru
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış yapım
işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı
2- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi
3- Kabul komisyonu oluru
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe
aslı
2- Mezuniyet belgesi
3- Geçici kabul tutanağı
4- Kesin hak ediş
5- Sigortalı belgesi
6- 2 adet fotoğraf
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe
aslı
2- Geçici kabul tutanağı
3- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi
4- Kabul komisyonu oluru
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe
aslı
2- Geçici kabul tutanağı (teminatın yarısı için)
3- Kesin kabul tutanağı (teminatın tamamı için)
4- Vergi borcu yoktur belgesi
5- SGK ilişiksiz belgesi
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
13
14
Üst Yapı Hizmetleri
(Yol-Asfalt-Kilitli ParkeBordür-ĠnĢaat ĠĢleri)
Park Yapım
Talebi
Ġġ PROGRAMI
DAHĠLĠNDE
1-Dilekçe (Açık adres beyanı)
PARK YAPILMASI
HUSUSUNDA GELEN
TALEPLER; BAHSE
KONU MEVKIDE
BAġKA PARK OLUP
OLMAMASI, MÜLKIYETI
TARAFIMIZA AĠT
UYGUN BIR SAHA
BULUNUP
BULUNMAMASI VE
BENZERI DURUMLARI
IDARE ILE BIRLIKTE
DEĞERLENDIRILEREK
KARARA BAĞLANIR.
1- İstek / Zaruret bildirir dilekçe
15
Sulama Tesisi Yapımı
İstek / Zaruret bildirir dilekçe
Ġġ PROGRAMI
DAHĠLĠNDE
16
Hayvan Ġçme Suyu
İstek / Zaruret bildirir dilekçe
Ġġ PROGRAMI
DAHĠLĠNDE
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Kırsal Hizmetler Daire Bşk.
: S.Bayar ÖZSOY
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-posta
: Kırsal Hizmetler Daire Bşk
: Mevlana Mah. Kocasinan Bul. No:157 K.sinan KAYSERİ
: 0 352 222 37 96
: 0 352 222 5801
:-
İkinci Müracaat
Yeri: İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:Genel Sekreter Yardımcısı
: Hüseyin BEYHAN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERİ
: 0 352 207 15 06
: 0 352 222 75 62
: [email protected]
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
S.
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Kütüphanecilik
1- T.C kimlik numarası
1 GÜN
2
Ödünç Kitap Verme
1- Üyelik belgesi
15 GÜN
3
İnternetten Bilgi Araştırma
Hizmeti
1- T.C kimlik numarası
4
Bando Ve Mehter Takımı
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığına
bağlı Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıĢ, havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı ile Kültür ve
Sosyal ĠĢler ġube Müdürlüğüne müracaat
5
Sempozyum, Sergi,
Tiyatro, Konferans,
Toplantı, Konser Vb
Düzenleme
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığına
bağlı Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıĢ, havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı ile Kültür ve
Sosyal ĠĢler ġube Müdürlüğüne müracaat
6
7
30 DAKİKA
Vatandaşlara Müzik,
Resim, El Sanatları,
Tiyatro Ve Halk Oyunları
Kursları Düzenleme
Müracaatlar belirlenen tarihler arasında Konservatuar Müdürlüğüne yapılacak.
1- T.C kimlik numarası yazılı beyanı,
2- Öğrenci belgesi,
3- 2 adet fotoğraf
Kent Bilincinin
Geliştirilmesi Ve Kent’in
Elektronik Ortamda
Tanıtımı
Kent Müzesine doğrudan ve e-mail yoluyla müracaat
1 GÜN
SUNUM SÜRESİYLE
SINIRLI
HİZMET BAŞVURU
SONRASINDA
YAPILACAK SINAV
İLE BAŞLAR ve KURS
SÜRESİNCE DEVAM
EDER
SÜREKLİ
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-mail
: Kütüphaneler ġb. Müdürlüğü
: Uzay BOZDAĞ
: Kütüphaneler ġb. Müdürü
: Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERĠ
: 0 352 207 16 32
: 0 352 221 08 67
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-mail
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanı
: Oktay DURUKAN
: Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanı
: Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERĠ
: 0 352 207 16 25
: 0 352 221 08 67
: [email protected]
MAKĠNA ĠKMAL BAKIM VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
ĠSTENEN BELGELER
Halk Otobüsü Devri
1- T.C kimlik numarası
2- SSK,Bağkur ve Maliyeden borcu olmadığına dair belge
3- 2886 sayılı kanundan ötürü ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütte bulunacaktır.
4- Adli sicil kaydı olmadığına dair kiĢinin beyanı
5- Taahhüt dilekçesi (noterlikten)
6- Borcu olmadığına dair resmi belge (gelir müdürlüğünden alınacak)
7- Odadan devredebilir yazısı ayrıca; halk otobüsleri üyelik belgesi
8- Ruhsat fotokopisi
2
Genel Talepler
1- Ġstek veya Ģikâyet belirtir dilekçe telefon veya mail (Ġstek veya Ģikâyet hattı:(0 352 222 89 99)(
[email protected])
3
Güzergâh -Durak ve Otobüs 1-Konuyu anlatan ve açıklayan dilekçe
Saat DeğiĢikliği Talepleri
4
Paso ve biletle ilgili Genel
Talepler
1
1-ġahsi müracaat veya Konuyu anlatan - açıklayan dilekçe
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
EVRAKLAR
TAMAMLANINCA
1 HAFTA
KONUSUNA GÖRE
AYNI GÜN YADA 2 GÜN
UKOME GENEL
KURULUNA HAVALE
EDĠLĠR. KONUSUNA
GÖRE
1 YADA
2 AY
KONUSUNA
GÖRE
AYNI GÜN YADA 1
HAFTA
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Mak. Ġkmal Bakım ve Onarım Daire BaĢkanlığı
Ġsim
: Ali KÜÇÜKOĞLU
Unvan
: Mak. Ġkmal Bakım ve Onarım Daire BĢk.
Adres
: Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERĠ
Tel
: 0 352 207 16 36
Faks
:
E-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcığı
Ġsim
: Hayri NAZĠKSOY
Unvan
: Genel Sekreter Yardımcısı
Adres
: Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERĠ
Tel
: 0 352 207 16 16
Faks
: 0 352 231 86 58
E-Posta
: [email protected]
MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Hak EdiĢ Ödemeleri
2
Belli Ġstekliler
Arasında Yapılan
Ġhale Ödemeleri
3
22. Madde Pazarlık
Usulü Alımlardaki
Hak ediĢ Ödemeleri
4
Teminat Ġadeleri
Mektupları
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1- Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi
kimlik belgesi
2- Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra
fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Vekile yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına takibe yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletname aslı ve
fotokopisi (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.) Vekâlet verilen
kişinin; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi kimlik belgesi
4- Banka havalesi için banka iban numaralarını belirten imzalı dilekçe
5- Vergi ve S.G.K. borcunun olmadığına dair yazı aslı
1- Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi
kimlik belgesi
2- Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra
fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Vekile yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına takibe yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletname aslı ve
fotokopisi (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.) Vekâlet verilen
kişinin; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi kimlik belgesi
4- Banka havalesi için banka iban numaralarını belirten imzalı dilekçe
5- Vergi ve S.G.K. borcunun olmadığına dair yazı aslı
1- Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi
kimlik belgesi
2- Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra
fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Vekile yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına takibe yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletname aslı ve
fotokopisi (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.) Vekâlet verilen
kişinin; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi kimlik belgesi
4- Banka havalesi için banka iban numaralarını belirten imzalı dilekçe
5- Vergi ve S.G.K. borcunun olmadığına dair yazı aslı
1- Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi
kimlik belgesi
2- Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra
fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Vekâleten işlemlerde vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin tasdikli vekâletname aslı ve fotokopisi
(fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
4- Kesin teminat iadelerinde yapım ve hizmet ihaleleri ile ilgili teminat iadesinde S.G.K. ve vergi dairesi ilişiksiz belgesi
aslı.
5- İlgili birimden teminatın iadesinde sakınca olmadığına dair ilgili yazı aslı
6- KBB İcra ve Tahsilat Şb. Müdürlüğünden alınan vezne alındı belgesinin ikinci nüshası
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
2 SAAT
1 SAAT
20 DAKĠKA
10 DAKĠKA
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
5
KamulaĢtırma
Ödemeleri
6
Avukatlık Ücreti
Ödemeleri
7
Bütçe Emaneti
(Nakit
Yetersizliğinden
Dolayı Bilahare
Ödenmek Üzere
Emanete Alınan
Hak EdiĢ Ödemeleri)
8
Müteahhit
Avansları
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1- Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi
kimlik belgesi
2- Vekâlet ile işlem yapacaklar, noter tasdikli, ahzu kabza yetkili vekâletname aslı ile fotokopisi (fotokopi aslı ile
beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Banka hesabına havale için kimlik fotokopisi ekinde imzalı dilekçe
1- Vekâletname aslı ve avukat tarafından aslı gibidir onaylı vekâletname
2- Kimlik belgesi (T.C numaralı kimlik, evlenme cüzdanı, pasaport veya ehliyet)
3- Serbest meslek makbuzu
1 - Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi
kimlik belgesi
2- Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra
fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Vekile yapılacak ödemelerde vekilin alacaklı adına takibe yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletname aslı ve
fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.) Kimlik
belgeleri vekâlet verilen kişinin; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme
cüzdanı gibi kimlik belgesi
4- Banka havalesi için banka iban numaralarını belirten imzalı dilekçe
5- Vergi ve S.G.K. Borcunun olmadığına dair belge aslı
1 - Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi
kimlik belgesi
2- Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra
fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Vekile yapılacak ödemelerde vekilin alacaklı adına takibe yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletname aslı ve
fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.) Kimlik
belgeleri vekâlet verilen kişinin; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme
cüzdanı gibi kimlik belgesi
4- Banka havalesi için banka iban numaralarını belirten imzalı dilekçe
5- Vergi ve S.G.K. borcunun olmadığına dair belge aslı
6- Avans mektubunun aslı
15 DAKĠKA
15 DAKĠKA
10 DAKĠKA
2 SAAT
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: Hesap İşleri Şb. Müdürlüğü
: Ayhan BİLGİNER
: Şube Müdürü
: Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 820
: 221 32 04
: [email protected] kayseri.bel.tr
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e -Posta
: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
: Mehmet KOÇ
: Daire Başkanı
: Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 75
: 221 32 04
: [email protected]
MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI
S.
NO
1
2
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
Gelir Müdürlüğünün Görev
Alanına Giren Talepler
1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla; yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe asli veya gelirler şube müdürlüğüne doğrudan dilekçe
ile müracaat
3071 SAYILI DILEKÇE
KANUNUNA GÖRE
CEVAP SÜRESI 30
GÜN
VatandaĢın Talep Ve
ġikâyetlerinin
Değerlendirilmesi
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla; yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe asli veya gelir şube müdürlüğüne doğrudan dilekçe
ile müracaat.
2- Yazı işleri şube müdürlüğünden birimimize havale edilecek olan dilekçeye konu taleple ilgili gerekli değerlendirmeler
yapılarak vatandaşa bilgi verilmektedir.
1 AY
15 Ġġ GÜNÜ
3
4
5
BAġKA KURUM VE
KURULUġLARDAN
GÖRÜġ ALINACAK
OLMASI HALINDE
30 Iġ GÜNÜ
Bilgi Edinme Kanunu
Kapsamında Yapılan
Talepler
1- 4982 sayılı bilgi edinme kanunu çerçevesinde servisimize intikal eden evrakların kaydının yapılması
2- Yapılan tetkik neticesinde değerlendirme sonuçlarının ilgililere bildirilmesi.
Ġlan Ve Reklam Vergisi
1- Her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında ilgilisi (gerçek veya tüzel kişi) tarafından doldurulmuş ilan reklam vergisi
beyannamesi verilmesi
2- İlan reklam vergisi yönünden yeni mükellefiyetlere başlayanlar için, reklam tabelası asılmadan önce beyanname
verilmesi, tahsis var ise tahsis sözleşmesinin imzalanması
3- Gerçek kişiler için T.C nolu nüfus cüzdanı fotokopisi tüzel kişilerden kaşe ile beraber
4- Beyannameyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin vekâlet verdiği durumlarda; vekâlet verilen kişinin T.C nolu kimliği
ile birlikte vekâletnamenin asli (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak
alınacaktır.)
5- Tahakkuk işlemlerinin yapılması
15 DAKIKA
Elektrik Tüketim Vergisi
1- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ay düzenlenecek elektrik tüketim vergisi beyannamesi düzenlenerek takip
eden ayin en geç 20’sine kadar gelir şube müdürlüğüne verilmesi.
2- Beyannameyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin vekâlet verdiği durumlarda; vekâlet verilen kişinin T.C nolu kimliği
ile birlikte vekâletnamenin asli (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak
alınacaktır.)
15 DAKIKA
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
6
Yangın Sigorta Vergisi
7
Mülkiyeti Belediyemize
Ait Biletle Girilen
Eğlence Yerleri
8
9
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ay düzenlenecek yangın sigorta vergisi beyannamesi – (beyan; gerçek veya
tüzel kişi ve/veya vekillerinin gelirler şube müdürlüğüne şahsen müracaatı ile başlar)- düzenlenerek takip eden ayin en
geç 20’sine kadar gelirler şube müdürlüğüne verilmesi (sigorta şirketleri 2464 sayılı belediye gelirler kanununun ilgili
maddeleri gereği yangın sigorta vergisi vermekle yükümlüdür)
2- Gerçek kişiler için T.C nolu nüfus cüzdanı fotokopisi tüzel kişilerden vergi levhası fotokopisi ve ticaret sicil kaydını
gösterir belge fotokopisi (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Beyannameyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin vekâlet verdiği durumlarda; vekâlet verilen kişinin T.C nolu kimliği
ile birlikte vekâletnamenin asli (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak
alınacaktır.)
1- 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşıyan dilekçe ile müracaat. Dilekçede etkinliği düzenleyen gerçek veya
tüzel kişi tarafından, düzenlenen eğlence yeri ve bilet sayısının bildirilmesi, bilet sayısına göre eğlence vergisi
yatırılması zorunludur.
2- Gerçek kişiler için T.C nolu nüfus cüzdanı fotokopisi tüzel kişilerden vergi levhası fotokopisi ve ticaret sicil kaydını
gösterir belge fotokopisi (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
3- Beyannameyi (beyan; gerçek veya tüzel kişi ve/veya vekillerinin gelirler şube müdürlüğüne şahsen müracaatı ile
başlar) imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin vekâlet verdiği durumlarda; vekâlet verilen kişinin T.C nolu kimliği ile
birlikte vekâletnamenin asli (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak
alınacaktır.)
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
15 DAKIKA
15 DAKIKA
Mülkiyeti Belediyemize
Ait Biletle Girilmesi
Zorunlu Olmayan
Eğlence Yerleri
1- Eğlence yeri sahibi gerçek veya tüzel kişilerin eğlence yeri ve aylık eğlence gün sayısını belirten beyanname
(beyan; gerçek veya tüzel kişi ve/veya vekillerinin gelirler şube müdürlüğüne şahsen müracaatı ile başlar) veya
bildirimin her ay doldurulması ve teslimi (eğlence vergisinin, işyerinin muhteviyatına göre Büyükşehir Belediye
Meclisinin belirlediği tarife üzerinden eğlence gün sayısına göre takip eden ayin 20’sine kadar yatırılması zorunludur.)
2- Beyannameyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin vekâlet verdiği durumlarda; vekâlet verilen kişinin T.C nolu kimliği
ile birlikte vekâletnamenin asli (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak
alınacaktır.)
3- Tahakkuk işlemlerinin yapılması.
15 DAKIKA
UzlaĢma
(Uzlaşma sadece vergi ziya cezası için talep edilir.)
1- Uzlaşma yapacak gerçek veya tüzel kişinin 3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşıyan dilekçe ile KBB gelir
şube müdürlüğüne başvurması
2- Uzlaşmaya katılacak
3- Gerçek kişiler için; T.C nolu nüfus cüzdanı (fotokopisi asli görüldükten sonra onaylanarak iade)
4- Tüzel kişiler için; vergi levhası (fotokopisi asli görüldükten sonra onaylanarak iade)
ticaret sicil kaydını gösterir belge fotokopisi (fotokopisi asli görüldükten sonra onaylanarak iade) uzlaşmayı imzalayan
gerçek ya da tüzel kişinin vekâlet verdiği durumlarda; vekâlet verilen kişinin T.C nolu kimliği ile birlikte vekâletnamenin
asli (fotokopi asli ile beraber getirilecek, asli görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
15 DAKIKA
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
Belediyemiz
Mülkiyetinde Veya
ĠĢletmesinde Olan
10 Sıhhi Müessese
Ruhsat
Müracaatlarının
Değerlendirilmesi
Belediyemiz
Mülkiyetinde Veya
ĠĢletmesinde Olan
Umuma Açık Ġstirahat
11
Ve Eğlence Yerleri
Ruhsat
Müracaatlarının
Değerlendirilmesi
12 Hafta Tatili Ruhsatı
13
14
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1- Gelir şube müdürlüğüne bizzat müracaatla temin edilecek başvuru beyan formu
2- İlgili meslek oda kaydı
3-Vergi levhası fotokopisi
4- Esnaf sicil kaydı
5- İtfaiye raporu
6- Ustalık belgesi (gerekli işletmelerden)(ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)
7- İkametgâh (şahıslar)
8- Nüfus kayıt örneği (şahıslar)
9- Ticaret odası kaydı (şirketler)
10- Sağlık raporu (gıda satanlar için)
11- Ruhsat harcı / ücreti
1- Gelir şube müdürlüğüne bizzat müracaatla temin edilecek başvuru beyan formu
2- İlgili oda kayıt belgesi ve vergi levhası fotokopisi
3- İtfaiye raporu
4- Ustalık belgesi (gerekli işletmelerden)(ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)
5- Kolluk kuvvetlerinden görüş sorulması
6- Kolluk kuvvetlerinden olumlu görüş alınması halinde ruhsatın düzenlenmesi
7- Ruhsat harcı / ücreti alınması ve ruhsat teslimi
8- Düzenlenen ruhsatın en geç 30 gün içerisinde kontrol edilmesi kriterlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı
yönetmeliğine uygun olmaması halinde ruhsatın iptal edilmesi
9- Gerekli şartlar sağlanmış ise, ruhsatın kesinleşmesi ve sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi
1- Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde olması şartı ile 394 sayılı hafta tatili hakkındaki kanunun 5.
maddesinde sayılan iş yerlerinde, hafta tatili ruhsatı talep dilekçesinin alınması.
2- Hafta tatili ruhsatı harcının tahsil edilmesi.
3- Ruhsatın tanzim edilip ilgiliye verilmesi.
Ticari Araç Reklam Yetki
Belgesi
1- Müracaat dilekçesi doldurarak imzalaması.
2- İlgili odadan alınmiş tasdikli sicil kayıt örneği (reklam işi ile uğraştığına dair)
3- Belediye encümeninden müsaade için encümene yazılması.
4- Ukome'den güzergâhların imzalatılması
5- Yetki belgesinin doldurularak verilmesi
Ticari Araç Reklam Ġzin
Belgesi
1- Ticari araç reklam yetki belgesine sahip reklamcı ile ticari araçlarında reklam bulunduracak araç sahip veya işletenleri
arasında; reklamcının ad ve unvanını, reklam verenin ad ve unvanını,
2- Reklam alanın ad ve unvanını, reklam süresini, reklamı yapılacak mal veya hizmet kolunu, reklamı yapılacak marka
ürün veya hizmeti,, araç başına düşen reklam bedelini, reklam bulundurulacak aracın cinsini, reklam bulundurulacak
aracın plaka numarasını içeren sözleşme
3- Ticari araç reklam izin belgesinin doldurulup verilmesi (her araç için ayrı ayrı)
15 Ecrimisil
1- Kesinleşen ecrimisil bedellerinin tahakkuk ettirilmesi
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
BAġVURU
EVRAKLARININ
TAMAMLANMA
SÜRECINE BAĞLI
OLARAK
DEĞIġMEKTEDIR.
BAġVURU
EVRAKLARININ
TAMAMLANMA
SÜRECINE BAĞLI
OLARAK
DEĞIġMEKTEDIR.
15 DAKIKA
7 Ġġ GÜNÜ
1 GÜN
5 DAKIKA
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
16
Ġdarede Yapılan Ġhale
Dokümanı SatıĢı
17
Geçici Teminat Bedeli
Makbuzunun Kesilmesi
18
Kiralama
19
Ġhale Ortamı
20
Teminat Ġadeleri Mektupları
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1- Firma bilgileri
2- Firma vergi numarası
3- Yetkili vatandaşlık numarası
4- Tahakkuk girişi
5- Vezneye ihale doküman bedeli yatırma
6- Makbuz 1 nüshası
10 DAKIKA
1- Geçici teminat tahakkuk girişi
5 DAKIKA
1- Yeni dönem kirası belirlenenlerin ek kira mukavelesinin imzalanması
2- Damga pulu, teminatlarının tahsil edilip kiralarının tahakkuk işleminin yapılması.
1- Nüfus müdürlüğünden adres belgesi
2- 2886 sayılı kanundan ceza almadığına dair taahhütname
3- Geçici teminat makbuzu
4- Şartname bedeli makbuzu
5- İhaleye giriş belgesinin verilmesi.
1- Gerçek kişilerden; üzerinde T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya evlenme cüzdanı gibi
kimlik belgesi
2- Tüzel kişilerden; imza sirküleri aslı ve fotokopisi, (fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi
onaylanarak alınacaktır.)
3- Vekâleten işlemlerde vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin tasdikli vekâletname aslı ve fotokopisi
(fotokopi aslı ile beraber getirilecek, aslı görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak alınacaktır.)
4- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğünden alınan vezne alındı belgesinin ikinci nüshası
5 DAKIKA
10 DAKIKA
MEKTUP 10 DK.
NAKĠT PARA 1 GÜN
SONRA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: Geliri Şb. Müdürlüğü
: Necati AKKAYA
: Şube Müdürü
: Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 85
: 221 32 04
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e -Posta
: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
: Mehmet KOÇ
: Daire Başkanı
: Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 75
: 221 32 04
: [email protected]
MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1
Bilgi ve Belge Talepleri
2
Borç Ödeme Talebi ve
Vezne Hizmetleri
3
Tahsilât ĠĢlemi
4
Mahsup ĠĢlemi
1- Dilekçe
2- İmza sirküleri
10 DAKĠKA
5
Borçların Taksitlendirmesi
1- Taksitlendirme dilekçesi
2- Mal beyanı
3 Ġġ GÜNÜ
6
Düzeltme ve Ġade ĠĢlemleri
1- Dilekçe
2- Tahsilât makbuzu
7
Ġnternet Üzerinden Borç
Ödeme
1- Kredi kartı bilgileri
2- Kredi kartı şifre bilgisi
3 DAKĠKA
8
Borç Ekstresi Dökümü
1- T.C kimlik nosu
2- Sicil nosu
2 DAKĠKA
9
Teminat Mektubu Ġadesi ve
Ġrad Kaydı
1- İmza Sirküleri
2- Vekaletname
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7 GÜN
1- Ceza işlemi ise plakası yada Tc nosu
2- Trafik haciz kaldırma talebi yerine getirme işlemi
1 SAAT
10 Haciz Sonlandırma ĠĢlemi
1- Kişi ise Nüfus cüzdanı
2- Tüzel kişi ise Ticaret unvanı
3- İcra ve Tahsilat Şube Müdürlüğünden ödeme yapacağı gerçek veya tüzel kişinin belediyemizdeki sicil nosu.
1- Gerekli hallerde hesap pusulası
2- Sicil kaydı olmayanların için
Şahıs ise;
1- Nüfus cüzdanı aslı yada fotokopisi
Şirketler için;
1- Vergi numarası
İhbarlar;
1- Borç bildirimi
2- Ödeme emri
1 SAAT
3 DAKĠKA
15 DAKĠKA
7 GÜN
11
Elden Takipli veya Süreli
YazıĢmalar
1- İlgili Kurum Yazısı
2- Havale
ACĠL EVRKALAR 2
SAAT.- EN GEÇ 3 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: İcra ve Tahsilat. Şb. Müdürlüğü
: Adem ÜNLÜ
: Şube Müdürü
: Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 82
: 221 32 04
: ---------
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e -Posta
: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
: Mehmet KOÇ
: Daire Başkanı
: Büyükşehir Belediyesi
: 207 15 89
: 222 75 70
:[email protected]
PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Ağaç Sökme Makinesi
Talebi
2
Çim Kesme Makinesi
Talebi(m²)
3
Mimarsinan Parkı
Anfitiyatro Tahsisi(Günlük)
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak
kaydından, genel evrak kayıt numarası almış,havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
2- İdarece onaylandıktan sonra, kiralanma yılına ait, Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisince kabul edilen mali yılı
vergi resim harç ücret tarifesi çizelgesinde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuzun aslı.
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından,
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
2- İdarece onaylandıktan sonra, kiralanma yılına ait, Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisince kabul edilen mali yılı
vergi resim harç ücret tarifesi çizelgesinde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuzun aslı.
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından,
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
2- Gün uygunluğu idarece onaylandıktan sonra kiralanma yılına ait, Kayseri Büyükşehir Meclisince kabul edilen mali
yılı vergi resim harç ücret tarifesi çizelgesinde belirtilen ücretin ödendiğine dair makbuzun aslı.
4
Hobi Bahçesi Tahsisi
1- Başvuru dilekçesi
Not: Hobi bahçeleri belirli sürelerle tahsis edilir. Boş hobi bahçeleri olduğunda, başvurular ocak ayı içerisinde alınır,
tahsisler ve bahçe teslimleri şubat ayı içerisinde gerçekleştirilir.
5
Belediye ÇalıĢma Alanına
Giren Mevcut Park ve YeĢil
Alanlar Ġle Ġlgili Gelen
Talepler
(Budama, Bank Çöp
Sepeti, Fidan, Çiçek vb.)
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından,
genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı.
2 GÜN
1 GÜN
3 GÜN
HOBĠ BAHÇELERĠ BOġ
OLDUĞUNDA, SEZON
ĠÇĠNDE
2 GÜN
UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ
TAKDĠRDE
5 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı
İsim
: Halit TAŞYAPAN
Unvan
: Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı
Adres
: Kadir Has Kültür Parkı KAYSERİ
Tel
: 0 352 337 68 92
Faks
: 0 352 337 68 93
E-posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-posta
:Genel Sekreter Yardımcılığı
: Kemalettin Cengiz TEKİNSOY
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ
: 0 352 207 15 05
: 0 352 222 75 62
: [email protected]
SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.
NO
HĠZMETĠN ADI
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
AĢevleri ve Sosyal Yardım
Büfeleri
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü genel evrak kaydından
havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Sosyal Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına doğrudan müracaat yapılması
üzerine verilir
2- Sosyal yardım müracaat ve araĢtırma formu(Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğünden temin edilecektir)
3- Nüfus kayıt örneği
4- Sağlık provizyon sorgulama sonucu
5-Engelliler için engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi
6-ġehit yakını ve gazilerden Ģehit ve gazilik kartı fotokopisi
5 GÜN
Ayni ve Nakdi Yardım
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü genel evrak kaydından
havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Sosyal Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına doğrudan müracaat yapılması
üzerine verilir
2- Nüfus kayıt örneği
3- Sosyal yardım araĢtırma formu(AraĢtırma görevlilerince hazırlanacaktır)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Engelli ise engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi
6- Sağlık provizyon sorgulama sonucu
7- Doğal afet ve yangın raporu fotokopisi
5 GÜN
3
Engelli Araç-Gereç Yardımı
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü genel evrak kaydından
havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı veya Sosyal Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına doğrudan müracaat yapılması
üzerine verilir
2- Muhtarlıktan Fakirlik Ġl Muhabiri
3- Akülü araç kullana bileceğine dair engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi
4- Sağlık provizyon sorgulama sonucu
5 GÜN
4
Engellilere Ev Temizliği
Hizmeti
1- Engelli Ev Temizliği Müracaat formu(Engelliler ġube Müdürlüğünden temin edilecektir.)
2- Engelli Sağlık Kurulu raporu fotokopisi
5 GÜN
1- 3071 sayılı dilekçe kanununun Ģekil Ģartlarını taĢımak kaydıyla Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü genel evrak kaydından
havalesi tamamlanmıĢ dilekçe aslı ile birlikte huzurevinde kalacak kiĢinin Ģahsen müracaatı.
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
1 SAAT
1
2
Huzurevi ġube
5
Müdürlüğüne Müracaat
6 Huzurevine Kabul
1- 8 adet vesikalık resim
2- Sağlık provizyon sorgulama sonucu
3- Gelir durumunu gösterir belge
4- Tapu sicil müdürlüğünden alınan gayrimenkul beyanı
5- YerleĢim yerini gösterir vukuatlı aile toplum kağıdı
6- Kamu hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu
7- Sosyal çalıĢmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporu
5 GÜN
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri
Ġsim
:Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı
: Mehmet Ali KARCIOĞLU
Ġkinci Müracaat Yeri: : Genel Sekreter Yardımcısı
Ġsim
: Hüseyin BEYHAN
Unvan
Adres
: Sosyal Hizmetler Daire BĢk.
: Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERĠ
Unvan
Adres
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERĠ
Tel
: 0 352 207 16 97
Tel
: 0 352 207 15 06
Faks
E-posta
: 0 352 222 16 53
: [email protected]
Faks
E-Posta
: 0 352 222 75 62
: [email protected]
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI
S.
NO
HİZMETİN ADI
1
Telefonla Veya Bizzat Gelerek Yapılan
Şikâyetlere Cevaplar
2
Yazılı Müracaatlar ( Dilekçe, E-Mail, Faks
Yoluyla Gelen Müracaatlar)
Şirketler
Için
(Şirketten
Istenen
Belgeler)
3
İSTENEN BELGELER
S ve P Plaka Tahsis
Belgesi Verilmesi
İçin(Devir İşlemlerinde)
Şahıslar
Için
(Şahıslard
an Istenen
Belgeler)
1- Şikâyet konusuna göre ilgili birimlere talimat verilir.
1- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’na havale edilen tüm dilekçeler faks (faksla
gönderilen yazının aslı geldikten sonar işlem tamalanır) ve elektronik ortamda ( e-mail) gelen yazılar
birim kalemi tarafından alınır evraka kayit tarihi ve sayı verildikten sonra ilgili personele dağiıtımı
yapilır. ilgili personel taleple ilgili gerekli olan bilgi ve belgeler topladıktan sonara gerekli işlemleri
yaparak hizmeti tamamlar.
Servis
Alımı
1- Belediyeye müracaat dilekçesi (alıcı ve satıcı)
2- Ticaret sicil gazetesi
3- Oda üyelik kaydı
Servis
Satımı
1- Belediyeye müracaat dilekçesi (alıcı ve satıcı)
2- Ticaret sicil gazetesi
3-Oda üyelik kaydı
4- Mavi plastik telli dosya
5- Trafik tescilden satışında sakınca yok yazısı
6- Zabıtadan borcu yok yazısı
7- Bir Önceki tahsis Belgesi
1- Belediyeye müracaat dilekçesi (alıcı ve satıcı)
2- Nüfus cüzdanı aslı (alıcı - satıcı)
3- Şoförlük mesleğini tek geçim kaynağı olarak seçtiğine dair taahhütname (alıcı)
4- Ehliyet fotokopisi (alıcı)
Servis
5- Sabıka kaydı (alıcı)
Alım Ve
6- Oda üyelik kaydı (satıcı)
Satımı
7- Mavi plastik telli dosya (1adet)
8- Trafik tescil şube müd.den satışında sakınca yoktur yazısı (satıcı)
9- Zabıtadan borcu yok yazısı (satıcı)
10- Bir Önceki tahsis Belgesi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
10 DAKIKA
TALEBE GÖRE
DEĞIŞKEN OLUP
KANUNUN
VERDIĞI EN GEÇ
30 GÜNLÜK
SÜREYI AŞAMAZ.
EVRAKLARIN
EKSİKSİZ TESLİMİ
GERÇEKLEŞTİĞİ
ANDA TAHSİS
BELGESİ KİŞİYE
TESLİM EDİLİR
EVRAKLARIN
EKSİKSİZ TESLİMİ
GERÇEKLEŞTİĞİ
ANDA TAHSİS
BELGESİ KİŞİYE
TESLİM EDİLİR
EVRAKLARIN
EKSİKSİZ TESLİMİ
GERÇEKLEŞTİĞİ
ANDA TAHSİS
BELGESİ KİŞİYE
TESLİM EDİLİR
4
T Plaka Tahsis Belgesi
Verilmesi Için
Şahıslar
Için
(Şahıslar
dan
Istenen
Belgeler)
1- Belediyeye müracaat dilekçesi (alıcı ve satıcı)
2- Nüfus cüzdanı aslı (alıcı ve satıcı)
3- Şoförlük mesleğini tek geçim kaynağı olarak seçtiğine dair taahhütname (alıcı)
4- Ehliyet fotokopisi (alıcı)
Taksi
5- Sabıka kaydı (alıcı)
Alım Ve 6- Oda üyelik kaydı (satıcı)
Satımı 7- Mavi plastik telli dosya (1adet)
8- Trafik tescil şube müd.den satışında sakınca yoktur yazısı(satıcı)
9- Bir Önceki tahsis Belgesi
EVRAKLARIN
EKSİKSİZ TESLİMİ
GERÇEKLEŞTİĞİ
ANDA TAHSİS
BELGESİ KİŞİYE
TESLİM EDİLİR
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
İsim
: Ali EREN
Unvan
: Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Bşk.
Adres
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.sinan KAYSERİ
Tel
: 0 352 207 16 90
Faks
: 0 352 222 86 58
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri: Genel Sekreter Yardımcılığı
İsim
: Hayri NAZİKSOY
Unvan
: Genel Sekreter Yardımcısı
Adres
: Mustafa Kemal Paşa Bul No:15 K.sinan KAYSERİ
Tel
: 0 352 207 16 16
Faks
: 0 352 231 86 58
E-Posta
: [email protected]
YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
S.
NO
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN ADI
1
Yapım İşleri Hakediş
2
Yapım İşleri Geçici Kabul
Yapım İşleri İş Deneyim
Belgesi
1.İş Bitirme(Yüklenici)
2.İş Durum (Yüklenici)
3.İş Bitirme (Alt Yüklenici)
3 4.İş Denetleme
(Mimar, Mühendis, Şantiye
Şefi Vs.)
5.İş Yönetme (Proje Müd.,
Teknik Şube Müd.,Yön.
Kur. Üyesi Vs.)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış
dilekçe aslı veya doğrudan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’na müracaat
2- Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair vekâletnamesi
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış
yapım işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı
2- Kontrol Mühendisinin teklif müzekkeresi
3- Kabul komisyonu oluru
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış
dilekçe aslı
2- Mezuniyet Belgesi
3- Geçici Kabul Tutanağı
4- Kesin Hak ediş
5- Sigortalı Belgesi
6- 2 adet fotoğraf
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış
dilekçe aslı
2- Geçici Kabul Tutanağı
4 Yapım İşleri Kesin Kabul
3- Kontrol Mühendisinin teklif müzekkeresi
4- Kabul komisyonu oluru
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış
dilekçe aslı
5 Yapım İşleri Teminat İadesi 2- Geçici Kabul Tutanağı (Teminatın yarısı için)
3- Kesin Kabul Tutanağı (Teminatın tamamı için)
4- SGK ilişiksiz belgesi
İhaleli Olarak Yapılan
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi
6 İşlerle İlgili Vatandaş
tamamlanmış dilekçe aslı veya doğrudan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’na müracaat
Şikayet Ve İstek Dilekçesi
30 Gün
30 Gün
30 Gün
30 Gün
30 Gün
30 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
İsim
: Ömer TEKİNER
Unvan
: Yapı Kontrol Daire Bşk.
Adres
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ
Tel
: 0 352 207 15 55
Faks
: 0 352 232 17 52
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:Genel Sekreter Yardımcılığı
: Kemalettin Cengiz TEKİNSOY
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ
: 0 352 207 15 05
: 0 352 222 75 62
: [email protected]
ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU
S.
N
O
HĠZMETĠN ADI
ĠSTENEN BELGELER
1- Şikâyetçinin adı-soyadı
2- Şikâyet konusu,
3- Şikâyet hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres
4- Şikâyet sahibinin adresi, telefon numarası
1- e-mail ilgilisinin adı-soyadı
2- Şikâyet veya talep konusu,
3- Şikâyet veya talep hakkında geniş bilgi ve ayrıntılı adres
4- Cevap gönderilmesi istenen e-mail adresi
1- 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri müdürlüğü genel evrak kaydından evrak
kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe 1.dilekçede şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın T.C.kimlik
numarası
2- Şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın adı-soyadı, adres ve genel bilgileri
3- Şikâyet yerinin kapsamlı adres bilgileri ve şikâyet konusuna ait bilgi ve belgeler veya talep konusunda geniş bilgi ve
belgeler
1- Üniversiteler, Meslek Odaları, Dernekler, Özel Eğitim Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütlerin konuya ilişkin talep
yazıları değerlendirme sonucu Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirimi
1- Araç ruhsat fotokopisi
2- Araç noter satış belgesi ( Devirlerde )
3- Vergi levhası fotokopisi
4- Oda Kayıt Belgesi
5-Uygunluk Belgesi ( Mak.Müh.Od.)
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ (ENGEÇ )
1
Zabıta Müdürlüğümüzün
Telefon Hattına Gelen
ġikâyetler
2
Elektronik Ortamdaki
Talep ve ġikâyetler
3
Zabıta Görev ve Yetki
Alanında Kalan
VatandaĢın Talep ve
ġikâyet Dilekçeleri
4
Eğitim Programları
5
Öğrenci Servis Araçlarına
Ruhsat Verilmesi
6
Öğrenci Servis Araç
DeğiĢikliği
(S)
1- Araç ruhsat fotokopisi
2- Araç noter satış belgesi veya faturası
3- Uygunluk Belgesi ( Mak.Müh.Od.)
2 GÜN
7
Öğrenci Servis Araçları
ġoför Ġzin Belgesi
Verilmesi
(S)
1- Sabıka kaydı
2- Hız ve Alkol Raporu
3- Ehliyet fotokopisi
2 GÜN
8
9
1- Araç ruhsat fotokopisi
Personel Servis Araçlarına 2-Araç Noter Satış belgesi ( Devirlerde )
3- Vergi Levhası fotokopisi
Ruhsat Verilmesi
4-Oda Kayıt Belgesi
(P)
5-Uygunluk Belgesi ( Mak.Müh.Od.)
1- Araç ruhsat fotokopisi
Personel Servis Araç
2- Araç noter satış belgesi veya faturası
DeğiĢikliği
3- Uygunluk Belgesi ( Mak.Müh.Od.)
(P)
Personel Servis Araçları
ġoför Ġzin Belgesi
10
Verilmesi
(P)
1- Sabıka kaydı
2- Hız ve Alkol Raporu
3- Ehliyet fotokopisi
24 Saat
(ġikâyetin durumuna
göre)
3 gün
30 gün
15 gün
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
11
12
13
14
1- Araç ruhsat fotokopisi
2- Milli Eğitim İle Yapılan Sözleşme
3- Vergi levhası fotokopisi
Yurt Öğrenci Servis
4-Oda Kayıt Belgesi
Araçları
5-Uygunluk Belgesi ( Mak.Müh.Od.)
6- Sabıka kaydı
7- Hız ve Alkol Raporu
8- Ehliyet fotokopisi
1- Araç Ruhsat fotokopisi
2-Araç Noter Satış Belgesi (Devirlerde )
Ġlçe Okul Servis Araçlarına 3- Vergi Levhası fotokopisi
S-1 Belgesi Verilmesi
4-Oda Kayıt Belgesi
5-Uygunluk Belgesi ( Mak.Müh.Od.)
6- Milli Eğitim ile Yapılan Sözleşme
1-Araç Ruhsat fotokopisi
2-D-4 Belgesi
3- Vergi levhası fotokopisi
Ġlçe Yolcu TaĢımacılığı Ġ-1 4-Oda Kayıt Belgesi
Belgesi Verilmesi
5-Uygunluk Belgesi ( Mak.Müh.Od.)
6- Sabıka kaydı
7- Hız ve Alkol Raporu
8- Ehliyet fotokopisi
1-Araç ruhsat fotokopisi
2-Bağlı bulundukları ilçe muhtarlıkları veya belediyeden alınmış taşımacılık yaptığına dair belge
3- Vergi Levhası fotokopisi
Ġlçe Yolcu TaĢımacılığı Ġ-2 4-Oda Kayıt Belgesi
Belgesi Verilmesi
5-Uygunluk Belgesi ( Mak. Müh. Od.)
6- Sabıka Kaydı
7- Hız ve Alkol Raporu
8- Ehliyet fotokopisi
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Zabıta Daire Başkanlığı
: Ali ÇELEBİ
: Zabıta Daire Bşk.
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ
: 0352 207 15 40
: 0352 232 60 76
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı
İsim
: Hüseyin BEYHAN
Unvan
: Genel Sekreter Yardımcısı
Adres
: Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ
Tel
: 0 352 207 15 06
Faks
: 0 352 207 89 52
E-Posta
: [email protected]