close

Enter

Log in using OpenID

07/03/2014 mart ayı hutbeleri

embedDownload
İLİ
:TEKİRDAĞ
TARİH :07/ 03/ 2014
‫يم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫من ال َّر ِح‬
ِ ‫س ِم هللاِ ال َّر ْح‬
ِ
ِ
‫وه َّن َف َع َسىأَن‬
ُ ‫وه َّن بِا ْل َم ْع ُروف فَِإن َك ِرْهتُ ُم‬
ُ ‫َو َعاش ُر‬
ِ ‫تَ ْكرهوْا َش ْيئاً وي ْجع َل اللّه ِف‬
‫يه َخ ْي اًر َكثِي اًر‬
َُ
ُ
َ ََ
:
‫قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
،
KADIN ve ÂİLE
Muhterem Mü’minler!
Mahlûkatın en şereflisi 1 Allah’ın
yeryüzünde kendine halife olarak tayin ettiği2 ve kendi
ruhundan bir nefha bahşettiği3 insanoğlu daha huzurlu
ve mutlu bir hayat sürmesi için bir erkek ve bir dişiden
yaratılmıştır. 4 Bu gerçek Kur’an’da “Kendilerine
meyledip ülfet edesiniz diye kendi cinslerinizden eşler
yaratması ve aranızda bir muhabbet ve şefkat kılması
O’nun(varlığının ve kudretinin)delillerindendir…” 5
şeklinde ifade edilmiştir.
Aziz Mü’minler!
Erkek ve kadın birbirleri için vazgeçilmez
hayat arkadaşıdırlar. Yüce dinimiz İslâm cemiyetin
tohumları mesabesindeki aile müessesesine ve aileyi
oluşturan öğelerin başındaki kadına büyük önem
vermiştir. Çünkü kadın, şefkat, merhamet, iffet ve
nezaket gibi değerlere sahip müstesna bir varlıktır.
Kadın bir eş ve bir anne olarak ailenin direği,
çocuklarımızın mürebbisi, içinde bulunduğu toplumun
mimarlarıdır. Atalarımız “Yuvayı dişi kuş yapar.
Demişlerdir. Yine “Her büyük adamın arkasında bir
kadın vardır. Sözü de kadının aile içerisindeki rolünün
ne kadar önemli olduğunu ifade etmektedir.
İslam Dini, kadın hakları üzerinde
titizlikle durmuş ve kadını, hiçbir nizam ve
sistemin veremediği müstesna bir makama sahip
kılmış, “Cennet anaların ayakları altındadır.”6
hadis-i şerifiyle kadının değeri taçlandırılmıştır.
İslâm Dini, huzurlu ve sağlıklı bir aile
meydana getirebilmek ve kurulan aile yuvasını
devamlı kılmak için eşlerin birbirlerine karşı hak
ve
sorumluluklarından
bahsettiği
gibi,
Kur’an’da “Mü’min erkekler ve mü’min
kadınlar birbirinin dostlarıdır.7 Buyruluyor.
Bir koca, hanımından kendisini
sevmesini, itaat etmesini, güvenmesini, ırzını ve
namusunu
korumasını,
çocuklarını
iyi
yetiştirmesini ister. Aynı şekilde bir hanım da
kocasından, evini ihmal etmemesini, her konuda
kendisine yardımcı olmasını, ufak tefek şeylerin
büyütülmemesini,
özellikle
de
dövülüp
sövülmemesini ister. Kadınlara karşı iyi
davranmak, tatlı ve yumuşak dille konuşmak Allah
Rasülü’nün ahlâkındandır. Peygamber(sav) “Sizin
en hayırlınız ehline karşı en iyi olanınızdır. Ben
aileme karşı en iyi olanınızım”8 “Mü’minlerin iman
bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır.
Sizin hayırlınız, kadınlarına karşı
hayırlı
olanlardır..”9
Aziz Kardeşlerim!
Hutbemin başında
okuduğum
ayette
“Onlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmazsanız,
hoşlanmadığınız bir şeye Allah çok hayır koymuş
olabilir.” 10 Buyuruluyor. Ne hikmetse günümüz
insanlarının bir kısmı herkesle iyi geçiniyor ama
evindeki hanımıyla geçinemiyor. Öyle ki, hemen
her gün TV haberlerinde ve gazetelerin üçüncü
sayfa manşetlerinde kadına yönelik psikolojik,
sözlü ve fiili şiddet haberlerine şahit oluyoruz.
Rasulullah(sav) Efendimiz biz erkekleri kadınların
hak ve hukukunu gözetmeye davet etmekte ve bu
konuda Veda Hac’cındaki meşhur Veda
Hutbesinde “Kadınlarınız hakkında Allah’tan
korkunuz. Şüphesiz onlar sizin yanınızdaki
yardımcılarınızdır. Onları Allah’ın emaneti
olarak aldınız.”11Buyurmuşlardır.
O halde emanet, korunup kollanmak ister,
hakkının verilmesi lazım gelir. Yuvalarımızı diri
tutan, çocuklarımıza mürebbilik yapan, Allah’ın
bizlere emaneti olan kadınlarımıza değer verelim.
Kendimiz için arzu ettiğimizi onlar için de arzu
edelim. Unutmayalım ki, huzur ve mutluluğun
kaynağı karşılıklı saygı ve sevgidir.
1
el-İsrâ,17/70
el-Bakara,2/30
Secde,32/9
4
el-Hucurât,49/13
5
Rûm,30/21
6
Suyuti,Câmiu-s Sağir,3642
7
Tevbe,9/71
8
Kütübü Sitte Muhtasarı-622
9
Tirmizi,Rada,11
10
Nisâ,4/19
11
Ebu Davûd,Menasik,56
2
3
Hazırlayan: Ahmet SÖNMEZ/Tekirdağ Cezaevi Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
466 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content