close

Enter

Log in using OpenID

Çocuk Terbiyesi

embedDownload
İLİ
: TRABZON
TARİH :14/11/2014
‫س‬
ً ‫س ُك ْم َوا َ ْهل۪ ي ُك ْم ن‬
ُ ‫َارا َوقُودُهَا النَّا‬
َ ُ‫يََٓا اَيُّ َها الَّذ۪ ينَ ٰا َمنُوا َٓقُوا اَ ْنف‬
ٌ ‫ارة ُ َعلَ ْي َها َم ٰ َٓلئِكَةٌ ِغ ََل‬
‫صونَ ه‬
‫اّٰللَ ََٓما ا َ َم َر ُه ْم َويَ ْفعَلُونَ َما‬
ُ ‫ظ ِشدَادٌ ََل يَ ْع‬
َ ‫َو ْال ِح َج‬
َ‫يُؤْ َم ُرون‬
ْ ‫َعن‬
َّ ‫وننو َِّلل‬
‫اّٰللِ )صننلعم( قَننا ََّلل كَ ْر ِر ُمننوا ك َ ْو ََلدَ ُر ن ْم َوكَوْ ِس ننُوا‬
ُ ‫نن َر‬
‫كَدَ َب ُه ْم‬
ÇOCUK TERBİYESİ
Aziz Müslümanlar!
Kişinin sahip olduğu bütün maddi-manevi değerler
ve bunlara duyulan bağlılık hissi insana sınanması için
verilmiş emanetlerdir. Kişiye verilen bu emanetlerin
ilki kendi varlığı (nefsi), ikincisi ise çocuklarımızdır.
Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de: “Biliniz ki
mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) bir imtihandır.
Büyük mükâfat Allah’ın katındadır.”1 buyurarak bu
hakikati bize bildirmiştir.
Muhterem Müminler!
Aile yuvamızın huzur, mutluluk, sürur kaynağı,
ümmetin ve milletin var olmasının ve varlığının devam
etmesinin
teminatı,
yarınlarımızın
umudu
çocuklarımızın her bakımdan yetiştirilmesi kaçınılmaz
dini bir vazife, asla ihmale gelmez büyük bir
sorumluluktur. Çocuklarımızı nefis ve haz merkezli bir
hayat anlayışından, kalp ve hayır merkezli bir hayat
anlayışına yönlendirmenin tek yolu yüce dinimizin
muhteşem ahlaki terbiyesidir.
Allah Resulü (s.a.v.) bir hadislerinde şöyle
buyuruyor: “Hiçbir ana, baba çocuğuna güzel bir
terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz.”2 Başka bir
hadislerinde ise: “Çocuklarınıza iyi bakınız ve onları
iyi terbiye ediniz”3 buyurarak bizi bu hakikate
yönlendirmiştir.
sarıp sarmaladığı, günah ve fücurun bütün ahlaki
değerleri ayaklar altına alırcasına aleni bir şekilde
işlendiği bu zaman diliminde bizler ilk başta nefsimizi ve
çocuklarımızı İslam’ın evrensel ahlaki ilkeleriyle terbiye
etmeye, bedenimizi ve ruhumuzu ihya etmeye mecburuz.
Aksi halde dünya ve ahret huzuru bize hayalden öte
değildir. Yine Yüce Rabbimiz hutbemin başında
okuduğum ayet-i kerime de: “Ey iman edenler!
Kendinizi ve ailenizi (eş ve çocuklarınızı) yakıtı
insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin
başında gayet katı, Allah’ın kendilerine verdiği
emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi
yapan melekler vardır”4
Muhterem Müminler!
Ya çocuklarımızı Rabbimizin emir ve yasaklarına,
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in öğüt ve tavsiyelerine uyarak
İslam’ın ahlak ve terbiyesiyle yetiştirip, dünya ve ahret
huzurunu kazanmalarını temin edeceğiz yahut onları
zamanın ahlaki yozlaşma ve yobazlaşmasına kurban
edeceğiz. Ya güzel ahlakı onlara miras bırakarak,
kendimiz ve onlar için hiç kapanmayan bir hayır kapısını
açacağız yahut Allah ve Resulü nezdinde sorumluluğu ve
vebali olan bu yükün altında ezilerek büyük bir
pişmanlık, elem verici bir mahcubiyet yaşayacağız.
Hutbemizi Sevgili Peygamberimizin şu hadis-i şerifiyle
bitirmek istiyorum: “Çocuklarınıza hoş muamelede
bulunun ve onları güzel terbiye edin.” 5 buyurmuştur.
Rabbim bizi ve çocuklarımızı bu pişmanlık ve
mahcubiyetten korusun. İslam’ın ahlakıyla ahlaklanıp,
hem dünyada hemde ahrette bu izzet ve şerefe hepimizi
nail eylesin.
1Enfal,
28
Tac, 58
3Et-tertib vetterhib, c. 3, s. 72
4Tahrim, 6
5- (İbn Mace, Edeb, 3)
2Tirmizi,
Değerli Müminler!
İnsan neslinin had ve hududunu bilmediği,
adaletsizliğin, zulmün, haksızlığın, haz ve ihtirasların
sınır tanımadığı, şükürsüzlüğün bir veba gibi her yanı
Hazırlayan: Kemal KAYA
Karaçam Mh. Yeşilkaya Camii İmam Hatibi
ÇAYKARA/TRABZON
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
429 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content