close

Enter

Log in using OpenID

2014 nđsan dönemđ doçentlđk sınavı başvuru kılavuzu

embedDownload
2014 NĐSAN DÖNEMĐ
DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
ĐÇĐNDEKĐLER
•
GENEL BĐLGĐLER
•
BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR
•
DOÇENTLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (DBS) DOÇENTLĐK ADAY BAŞVURU KILAVUZU
GENEL BĐLGĐLER
Doçentlik sınavları 2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği gereğince Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığınca yapılmaktadır.
BAŞVURMA KOŞULLARI:
•
Doktora/sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak, Yönetmelikte ve Üniversitelerarası Kurul
Kararlarında belirtilen koşulları yerine getirmek, Başvurma dilekçesi ve ekleri ile Üniversitelerarası Kurul’a
başvurmak.
•
Üniversitelerarası Kurul’un 12.06.1987 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca aynı dönemde iki ayrı bilim
dalından doçentlik sınavına başvurulamamaktadır.
BAŞVURU TARĐHĐ:
2014 Dönemi doçentlik başvuruları 15 Nisan - 30 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLĐ:
•
Adaylar doçentlik başvurularını öncelikle Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.
Đlgili tüm bilgilerin sisteme girilmesinden sonra sistemin üreteceği belgelerin (başvuru dilekçesi, beyanname,
özgeçmiş ve eserler listesi) çıktısı alınarak imzalanmalıdır.
•
Başvuru dosyası hazırlama kılavuzunda da belirtilen tüm belgelerle birlikte sistemden alınan imzalı çıktılardan
oluşturulan “Başvuru Dosyası”nın plastik telli dosya içinde düzenlenerek taahhütlü posta/kargo ile ÜAK’a
gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.
•
Adaylar başvurularını onaylayıp sistem üzerinden ÜAK’a gönderdikten sonra başvuru süreci içinde herhangi bir
değişiklik yapamazlar. O yüzden tüm bilgilerin kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir.
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-1-
BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ
AÇIKLAMALAR
YAYIN AŞAMASINDAN BAŞVURACAK ADAYLAR ĐÇĐN
(Tüm belgelerin onaylı olması gerekmektedir)
A. Lisans (Tıp Fakülteleri için Tıp Fakültesi diploması), Yüksek Lisans, Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik belgesi
(Belgelerin aslı veya noter, rektörlük gibi resmi kurumlarca tasdikli suretleri verilebilir). Yüksek lisans eğitimi alarak mezun
olanlardan ayrıca lisans diploması istenmemektedir (Tıp Fakülteleri gibi).
• Doktora yurtdışında alınmış ise 2547 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliğinin
yapılması gerekmektedir.
B. Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
31 Ocak 2009 Tarih ve 27127 Sayılı Doçentlik Sınav Yönetmeliği,
26.12.2011, 19.01.2012, 26.03.2012, 15.10.2012, 09.09.2013 tarihli Üniversitelerarası Kurul Kararları,
4 Ocak 2013 Tarih ve 28518 Sayılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince
Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri:
- 03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı
zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile
Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı
olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü bulunduğundan, Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliğine ilişkin
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği ÖSYM internet sitesinde yer alan tablo esas alınmaktadır.
(Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2012 tarihli toplantısında; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporunda; tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi
belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verildiği” ifade edilmesi
nedeniyle KPDS/ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Belgelerinin (TOEFL, IELTS gibi) üzerinde geçerlik
süresi belirtilmemişse, Eylül 2005 ve sonraki tarihli Uluslararası Yabancı Dil Belgelerinin orijinalinin doçentlik yabancı dil
sınavında geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.
Üniversitelerarası Kurul’un 09.09.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Kurulu’nun resmi internet sitesinde yer alan
duyuru gereğince ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil sınavlarının, yapıldığı tarihte belirlenen
eşdeğerlikleriyle, doçentlik sınavı başvurularında geçerlilikleri süresince kullanılmasına karar verilmiştir.
- ÜDS’dan 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır)
(Eski yönetmelikte adaylar hangi temel alandan doçentlik sınavına başvurulacaksa, ÜDS'ye o alanda girmek zorunda idi.
Yeni yönetmelikte bir hüküm bulunmadığından doçentliğe başvuru için ÜDS belgelerinde Bilim Alanı ayırımı
yapılmamaktadır.)
- KPDS’dan 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır)
- 1996 yılından önce alınan Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (geçerlik süresi aranmamaktadır)
-YDS’den 65 puan ve üstü (geçerlik süresi aranmamaktadır)
(4 Ocak 2013 Tarih ve 28518 Sayılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca,
Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)
kaldırılmış olup yerine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adı altında tek bir sınav yapılmaktadır.)
Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller
Ekim 2011 döneminden itibaren doçentlik sınavı başvurularında bütün alanlar için Đngilizce, Almanca, Fransızca, Đtalyanca,
Đspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça’dır.
(Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinin 4. bendinde “.. Anabilim veya bilim
dalı belli bir dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermekle yükümlüdürler.” hükmü düzenlenmiştir.)
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-2-
C. Her sayfası imzalı yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık tez özeti ekli 1 takım Özgeçmiş ve Eserler
Listesi.
•
Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler listesinde
akademik çalışmaları ile ilgili tüm eserlerin yazılması gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde doçentlik sınavına
başvurup, Etik Komisyon tarafından haklarında ceza verilen adayların, cezaya neden olan yayınlarını da yayın
listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri gerekmektedir.
D. Tasdikli Nüfus Cüzdanı örneğinin verilmesi gerekmektedir.
E. Asgari Koşulları Sağladığına ilişkin bildirim formu (Beyanname) ve ekleri (1 takım) Her Temel Alanın Başvuru Koşulları
ayrı ayrı tespit edildiğinden Beyannameleri de farklı hazırlanmıştır. Beyannamede sadece koşulu sağlayan yayınların
belirtilmesi ve bunlara ilişkin eklerin (Makalenin birinci sayfası, yayın kurulu, hangi indekslerce tarandığını gösteren sayfa,
bilimsel kitabın kapak sayfası vb) verilmesi gerekmektedir.
Örneğin: Sağlık Bilimlerinden başvuran adaylar için “ SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde,
adayın yaptığı lisansüstü ve/veya uzmanlık tezlerinden (yan dal uzmanlık tezleri bu kapsam dışındadır) üretilmemiş,
en az biri adayın birinci isim olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde olmak koşuluyla, doktora veya tıpta
uzmanlık unvanı aldıktan sonra en az üç makale ” istenmektedir. Adayların beyannameye yazdığı toplam 3 yayınla
ilgili ekleri vermeleri gerekmektedir. Diğer ekler başkanlığımızca adaylara iade edilecektir. Üniversitelerarası
Kurul’un 14.09.2005 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca tüm Temel Alanlarda Başvuru Koşulunu sağlayan
eserlerde yayımlanmış koşulu aranmakta yayına kabul yazıları kabul edilmemektedir. (Elektronik ortamda basılmış
görülen makaleler için DOI numarası almış olmak yeterlidir.) Adaylar Nisan/Ekim ayı sonuna kadar yayına kabul
edilen yayınlarını özgeçmiş ve eserler listesinde gösterebilirler. Ancak bu yayınlarını jüri üyelerine gönderirken
yayına kabul yazılarını da göndermek zorundadırlar. Üniversitelerarası Kurul’un 03.05.2005 tarihli toplantısında
Doçentlik Temel Alanları Başvuru Koşulları içerisinde yer alan (Mühendislik, Mesleki ve Teknik Eğitim Temel
Alanı) Başlıca Yazar tanımı “a) Tek yazarlı Makale b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci/öğrenciler ile
birlikte yazılmış makale” şeklinde değiştirilmiştir.
Belgeler, yukarıda verilen sırada bir plastik telli dosya içinde düzenlenerek taahhütlü posta/kargo ile aşağıdaki adrese
gönderilecek veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecektir.
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Adresi :
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 06539 Bilkent / ANKARA
F. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.10.2009 gün ve 2009.17.1795 sayılı Genel Kurulunda; “Kişinin hukuk alanında
doçentlik başvurusunda bulunabilmesi için, hukuk fakültesi mezunu olmasının şart olarak aranmasına; hukuk fakültesi
olmamakla birlikte işbu kararın alındığı tarih itibariyle hukuk alanında doktora programına kabul edilmiş olup da, bu
öğrenimini başarı ile tamamlayanların haklarının saklı tutulmasına” karar verilmiştir.
G. Üniversitelerarası Kurul’un 09.12.2009 toplantısında;
•
Doçentlik sınavına başvuran bir adayın sınavı devam ederken (yayın/sözlü sınav sonucu kendisine bildirilmeden)
aynı bilim dalından yeni dönemde doçentlik sınavına başvuruda bulunamayacağına,
•
Doçentlik sınavına başvuran bir adayın sınavı devam ederken (yayın/sözlü sınav sonucu kendisine bildirilmeden)
başka bir bilim dalından yeni dönemde doçentlik sınavına başvuruda bulunamayacağına,
•
Doçentlik sınavından eser aşamasından başarılı olup sözlü sınavda başarısız olan bir adayın, bir sonraki dönemde
yeni bir daldan yayın aşaması ve geçmiş olduğu dalın sözlü aşamasından başvuruda bulunamayacağına (aynı
dönemde yayın ve sözlü olmak üzere iki başvuru),
•
Doçentlik eser incelemesi aşamasından başarılı olup sözlü sınavda başarısız olan ve takip eden dönemlerde farklı
daldan başvurarak doçent olan bir kişinin, yarım bıraktığı (eser aşamasından geçip sözlü aşamasından başarısız
olduğu) bilim dalından tekrar (sonlandırılmış bulunan bir sürecin yeniden ihyası mümkün olmadığından) doçentlik
sınavına başvuramayacağına, karar verilmiştir.
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-3-
H. Üniversitelerarası Kurul’un 17.05.2010 tarihli toplantısında;
•
Doçentlik Sınav Komisyonunun Doçentlik sınavına başvurarak yayın aşamasından başarılı olan ve girdikleri sözlü
sınavda başarısız olan adayların takip eden dönemlerde aynı bilim dalından anahtar sözcükleri değiştirmek suretiyle
yayın aşamasından sınava yeniden başvuramayacağı ve sözlü sınav hakkını kullanması gerektiğine,
•
Eski Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin Etik Đhlallerine uygulanacak yaptırımı düzenleyen 11. maddesinin iptali isteği
ile ilgili Danıştay 8. Daire Başkanlığına açılan davada Danıştay Đdari Dava Daireleri Kurulu’nca verilen 2006/2736
E. 2009/2125 K. Sayılı bozma kararı nedeni ile haklarında yaptırım uygulanan doçent adaylarının ceza süreleri
dolmadan yeni yönetmelik uyarınca Doçentlik Sınavına başvurup başvuramayacakları konusunu inceleyen mevzuat
komisyonu raporu görüşüldü; Eski yönetmelik maddesine göre verilen kararların hukuki dayanaktan yoksun olduğu
gerekçesi ile Danıştay Đdari Dava Daireleri Kurulu’nca iptal edildiği, yeni Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde bu
konuda bir hüküm bulunmadığı göz önüne alınarak haklarında etik ihlal nedeni ile belirli süre doçentlik sınavına
başvuramama yaptırımı uygulanan adayların bu süreler dolmadan doçentlik sınavına başvurabileceklerine, karar
verilmiştir.
I. Üniversitelerarası Kurul’un 15.07.2010 tarihli toplantısında;
•
Doçentlik Sınav Komisyonunun Nisan Döneminde SÖZLÜ aşamasında sınava başvuran adaylara EKĐM başvuru
Döneminden önce(Eylül ayı sonu Ekim ayının ilk yarısı vb.) sınav tarihi verilmesi; EKĐM Döneminde SÖZLÜ
aşamasından sınava başvuran adaylara ise Nisan başvuru döneminden önce (Mart ayı sonu, Nisan ayının ilk yarısı
vb.) sınav tarihi verilmesi önerisinin kabulüne oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 tarihli toplantısında daha önce farklı bir daldan doçentlik sınavına başvurarak başarılı
olan adayların yeni başvurularında doçent unvanını almasını sağlayan yayın listelerinin yeni jüri üyelerine gönderilmesinin
uygun olduğuna karar verildiğinden, bu durumda olan adayların eski yayın listelerini başvuru sırasında Başkanlığımıza
teslim etmeleri gerekmektedir.
Üniversitelerarası Kurul’un 24.12.1993 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca jüriler belli olduktan sonra "kodlama
hatası" yaptıklarını belirterek başka dallardan jüri oluşturulmasını isteyen adayların müracaatları gündeme alınmamaktadır.
SÖZLÜ AŞAMASINDAN BAŞVURACAK ADAYLAR ĐÇĐN
(Tüm belgelerin onaylı olması gerekmektedir)
1. Her sayfası imzalı yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik/ tıpta uzmanlık tez özeti ekli Özgeçmiş ve Eserler
Listesi (1 Takım)
•
Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler
listesinde akademik çalısmaları ile ilgili tüm eserlerin yazılması gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde
doçentlik sınavına başvurup, Etik Komisyon tarafından haklarında ceza verilen adayların, cezaya neden olan
yayınlarını da yayın listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri gerekmektedir. Özgeçmiş ve Eserler Listesinin
başvuru tarihiniz itibari ile hazırlanmıs olması gerekmektedir.
2. Tasdikli Nüfus Cüzdanı örneklerinin verilmesi gerekmektedir.
Sözlü aşamasında jüriler değişmemekte ancak çeşitli nedenlerle jürilerden çekilmeler olduğunda üye ilavesi
yapılmaktadır.
Yukarıda belirtilen sırada bir plastik telli dosya içinde düzenlenerek taahhütlü posta/kargo ile aşağıdaki adrese
gönderilecek veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına elden teslim edilecektir.
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın Adresi :
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 06539 Bilkent / ANKARA
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-4-
Sözlü Sınava başvuran adaylar, sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve jüri bilgilerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından
duyurulmasından sonra “Başvuru Dilekçesi”, “Özgeçmiş ve Eserler Listesi” ile “Yüksek Lisans ve Doktora/Tıpta
Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tez Özetlerini” hazırlayıp tüm jüri üyelerine(asıl ve yedek jüri üyeleri) taahhütlü posta/kargo yolu
ile kendileri gönderecek veya jüri üyesinin görevli olduğu akademik birimin sekreterliğine evrak girisi yaptırarak teslim
edeceklerdir.
DOÇENTLĐK BĐLĐM ALANI
Daha önce başvurduğunuz ve yayınlarınızın başarılı bulunduğu Bilim Dalının (varsa Anahtar Sözcük) kodunu yazmanız
gerekmektedir.
SÖZLÜ SINAV SAYISI
31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin ilgili
maddesinde “Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız olan veya başarısız sayılan aday
sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri oluşturulur. Yeni jüri olusturulmasında mevcut
jürinin salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır. “ hükmü bulunmaktadır.
•
Üniversitelerarası Kurul’un 13.03.2009 tarihli toplantısında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 20’nci bendinin is bu
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.01.2009 tarihine kadar üç sözlü sınav hakkını kullanmış olan adayların eser
incelenmesi aşamasından sınava başvurmaları, bu tarihe kadar üç sözlü sınav hakkını da kullanmamış olan adayların
ise sözlü aşamasından devam etmeleri gerektiğine karar verilmiştir.
•
Üniversitelerarası Kurul’un 09.12.2009 tarihli toplantısında Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca 4.
kez sözlü sınava başvuran adayların yönetmelik gereği salt sayıda jüri Üyesinin değistirilmesi gerektiğinden 4. kez
sözlü sınava başvuran adayların jürilerinde bulunan 3 asıl üyenin değiştirilmesine karar verildi.
SÖZLÜ SINAV TARĐHLERĐNĐN ERTELENMESĐ
Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel olacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde, bunu, varsa
belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir. Mazeret bildiriminde bulunmaması veya bildirdiği mazeretin
Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmemesi halinde, aday bir sözlü sınav hakkını kullanmış sayılır.
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-5-
DOÇENTLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (DBS)
DOÇENTLĐK ADAY BAŞVURU KILAVUZU
1. ADIM: SĐSTEME GĐRĐŞ
•
Doçentlik başvurusunda bulunabilmek için adayların kayıt yaptırdıkları kimlik numaraları (Türk vatandaşları için
TC Kimlik No, KKTC ve Yabancı uyruklular için MERNĐS tarafından verilen YU numarası), şifreleri ve belirtilen
güvenlik girişi ile sisteme girmeleri gerekmektedir (Ana Giriş Ekranına bakınız).
•
Güvenlik girişi 2 adet rakamdan veya 2 adet anlamsız kelimeden oluşmaktadır. Giriş için adayların her iki rakamı
veya kelimeyi aralarında 1 boşluk bırakarak yazmaları gerekmektedir. Tam olarak okunamayan rakam veya
kelimeler için güvenlik girişi ekranının içinde bulunan “reload
” linkine istenildiği kadar tıklatılarak güvenlik
girişi değiştirebilir.
•
DBS’ye kayıt yaptırmamış adayların ilk önce “Yeni Kullanıcı Kaydı” linkini kullanarak yeni bir kayıt
oluşturmaları gerekmektedir (Yeni Kullanıcı Kaydı Ekranına bakınız).
•
Kayıt yaptırmış fakat şifresini unutmuş adaylar “Şifremi Unuttum” linkine tıklayarak kimlik numaralarını girerek
tekrar şifrelerini daha önce kayıt esnasında vermiş oldukları e-mail adreslerine gönderilmektedir. Bu e-postada
belirtilen işlemler 30 dakika içerisinde tamamlanmalıdır (Şifre Hatırlatma Ekranına bakınız).
•
Bu sistemin doğru bir şekilde görüntülenebilmesi ve çalıştırılabilmesi için kullanılan web tarayıcıların (Mozilla
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer gibi) en güncel versiyonlarının bilgisayarınızda yüklü olması
gerekmektedir (Internet Explorer dışındaki web tarayıcılar önceliğimizdir).
•
Tüm sistem içinde yanında “* (yıldız)” işareti olan alanların doldurulması zorunlu alanlardır.
ANA GĐRĐŞ EKRANLARI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-6-
YENĐ KULLANICI KAYDI EKRANI
ŞĐFRE HATIRLATMA EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-7-
2.ADIM: BAŞVURU ĐŞLEMLERĐN BAŞLANGIÇ
•
Sisteme giriş yapan adaylar ana sayfada doçentlik başvurusuna dair bilgilendirmeleri, doçentlik başvuru durum
ekranını ve başvuru işlemlerini yapabileceği linki görebileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 1 Ekranına bakınız).
•
Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan kendi isimlerine tıkladıklarında kendi şifresini değiştirebilecekleri ve
sistemden çıkış yapabilecekleri linkleri görebileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 2 Ekranına bakınız).
•
Adaylar için hazırlanmış hem doçentlik başvurusu hem de DBS ile ilgili kılavuzlar “Ana Sayfa” ekranında
sürekli duracaktır. Başvuruyla veya sistemle ilgili sorunlarda adayların ilk önce bu dökümanları inceleyerek
çözmeye çalışmaları gerekmekte; çözüm bulunamadığı takdirde ÜAK ile iletişime geçerek sorunlarına çözüm
arayabilirler.
•
Adaylar “Başvuru Đşlemleri” linkine tıkladığında aktif başvuru dönemi bilgilerini ve başvurularını başlatacakları
“Başvur” linkine ulaşabileceklerdir (DBS Aday Ana Sayfa 2 Ekranına bakınız).
•
Adaylar “Başvur” linkine tıkladıklarında sistem adaylara sözlü mü yoksa yayın aşamasından mı başvurduklarının
bilgisini isteyecektir. Ancak bu işaretlemeden ve “Başvuru Oluştur” linkine tıklatıldıktan sonra başvuru bilgileri
doldurulmaya başlanılabilecektir (DBS Aday Ana Sayfa 3 Ekranına bakınız).
DBS ADAY ANA SAYFA 1 EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-8-
DBS ADAY ANA SAYFA 2 EKRANI
DBS ADAY ANA SAYFA 3 EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
-9-
3.ADIM: DOÇENTLĐK BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
•
Bu bölüm hem yayından hem de sözlüden başvuru yapacak adaylar tarafından tamamen doldurulması
gerekmektedir. Sadece sözlüden başvuru yapacak adaylar beyannamelerini daha önce belirttikleri için başvuru
formunda beyanname ekranını göremeyeceklerdir. Fakat sözlüden başvuru yapacak adaylar daha önce beyan
ettikleri bilgileri ve eserlerini tekrardan sisteme aktarmak zorundadırlar.
•
Doçentlik başvuru formu 6 adet alt adımdan oluşmaktadır (Doçentlik Başvuru Formu ekranına bakınız):
1.
Kişisel Bilgiler
2.
Temel Alan
3.
Özgeçmiş
4.
Eserler
5.
Beyanname
6.
Başvuru yapma
DOÇENTLĐK BAŞVURU FORMU EKRANI
1.
Kişisel Bilgilerin Girilmesi (Kişisel Bilgiler ekranına bakınız)
•
Adaylar bu ekranda kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini ve kurum bilgilerini girmeleri gerekmektedir.
•
Adayların kişisel bilgileri kimlik numaralarına göre MERNĐS sisteminden otomatik olarak
doldurulmuş şekilde gelecektir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar “MERNĐS’ten Güncelle”
linkine tıklayarak en güncel MERNĐS bilgilerini sisteme aktarabilirler.
•
Girilen her bir yeni bilginin sisteme aktarılması için ilgili bölüm altında bulunan “Güncelle” linkine
tıklatılması gerekmektedir.
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 10 -
KĐŞĐSEL BĐLGĐLER EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 11 -
2.
Temel Alan Bilgilerin Girilmesi (Temel Alan 1 ekranına bakınız)
•
Adaylar bu ekrandan doçentlik başvurusu yapmak istedikleri “Temel Alan”, “Bilim Alanı” bilgileri
ve konularıyla ilgili anahtar kelimelerin girişini yapabilmektedirler.
•
Adaylar hem “Temel Alan” hem de “Bilim Alanı” seçimlerini listeden arayabilecekleri gibi en üstteki
arama yerinden kelime veya rakam girerek de daha hızlı bir şekilde bulabilirler (Temel Alan 2 ve
Temel Alan 3 ekranlarına bakınız).
•
Adaylar seçmek istedikleri anahtar kelimeleri de hem listeden arayabilirler hem de en üstteki arama
yerinden kelime veya rakam girerek de daha hızlı bir şekilde bulabilirler. Anahtar kelime seçimi için
işaretlenen anahtar kelimelerin orta kısımda bulunan oklar yardımıyla sağ taraftaki “Seçilen”
kutusunun içine aktarılması gerekmektedir.
•
Tüm bilgiler girildikten sonra “Kaydet” linkine tıklatılarak bu ekrandaki bilgilerin sisteme aktarımı
sağlanmalıdır.
TEMEL ALAN 1 EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 12 -
TEMEL ALAN 2 EKRANI
TEMEL ALAN 3 EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 13 -
3.
Özgeçmiş Bilgilerin Girilmesi (Özgeçmiş ekranına bakınız)
•
Adayların bu ekrandan gireceği bilgiler aşağıda listelenmiştir. Her bir bölümün altında bulunan “Ekle”
linkine tıklayarak her bir alanda ne gibi bilgilerin girileceği görülebilir:
•
o
Yabancı Dil Bilgileri (Yabancı Dil Bilgileri ekranına bakınız)
o
Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Bilgileri ekranına bakınız)
o
Akademik Görevler (Akademik Görevler ekranına bakınız)
o
Yönetilen Tezler (Yönetilen Tezler ekranına bakınız)
o
Verilen Dersler (Verilen Dersler ekranına bakınız)
o
Diğer Özgeçmiş Bilgileri
o
Projede Yapılan Görevler
o
Đdari Gruplar
o
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
o
Ödüller
Adaylar bu bölümlerde zorunlu olan alanları doldurduktan sonra “Ekle” linkine tıklayarak bilgileri
sisteme aktarabilirler. “Vazgeç” linkine veya sağ üst köşedeki “ x çarpı” işaretine tıklatılması halinde
girilen bilgiler silinecektir.
•
Eklenen her bir bilgi ilgili bölümün altında tek bir satır şeklinde gösterilecektir. Bu satırın sonunda
bulunan “Sil” linkine tıklayarak bilgiler sistemden silinebilir.
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 14 -
ÖZGEÇMĐŞ EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 15 -
YABANCI DĐL BĐLGĐLERĐ EKRANI
•
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen 14.02.2014 tarihli "Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri"ne
ilişkin
"Duyuru"
için
lütfen
tıklayınız
(http://www.osym.gov.tr/belge/1-
20631/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-1402201.html).
•
Adaylar yabancı dil belgelerini taratıp PDF’e dönüştürerek “Belge Ekle” linkine tıklayarak sisteme
yükleyebilirler.
ÖĞRENĐM BĐLGĐLERĐ EKRANI
AKADEMĐK GÖREVLER EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 16 -
YÖNETĐLEN TEZLER EKRANI
VERĐLEN DERSLER EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 17 -
4.
Eserler Bilgilerin Girilmesi (Eserler ekranına bakınız)
•
Adayların eserlerine ait bu ekrandan gireceği bilgiler aşağıda listelenmiştir. Her bir bölümün altında
bulunan “Ekle” linkine tıklayarak her bir alanda ne gibi bilgilerin girileceği görülebilir:
o
Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler (Eserler - A ekranına bakınız)
o
Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceeding) Basılan
Bildiriler (Eserler - B ekranına bakınız)
o
Yazılan Ulusal / Uluslar arası Kitaplar (Eserler – C1 ekranına bakınız)
o
Yazılan Ulusal / Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler (Eserler – C2 ekranına bakınız)
o
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler (Eserler - D ekranına bakınız)
o
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceeding) Basılan
Bildiriler (Eserler - E ekranına bakınız)
•
o
Sanat ve Tasarım Etkinlikleri (Eserler - F ekranına bakınız)
o
Diğer Yayınlar (Eserler - G ekranına bakınız)
Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Dergiler kısmında DOI numarasının sadece elektronik
ortamda basılmış görünen makaleler için zorunludur, yayınlanmış makalelerde zorunlu değildir.
(Eserler – A ve Eserler – D ekranlarına bakınız).
•
Bu kısmında belirtilen her bir eser için ilgili PDF dokümanın da eklenmesi mecburidir.
o
PDF şeklinde yüklenemeyen kitaplar ve benzeri eserler için kapak sayfasını, basım bilgi
sayfasını ve içindekiler kısmını içerecek şekilde bir PDF dökümanının hazırlanması ve ilgili
esere eklenmesi gerekmektedir.
o
PDF şeklinde yüklenemeyen CD, heykel gibi eserler için ise o eseri tanımlayacak
bilgileri içeren bir PDF dökümanının hazırlanması ve ilgili esere eklenmesi gerekmektedir.
o
PDF şeklinde yüklenemeyen her bir eserin jüri üyelerine gönderimi adayın
sorumluluğunda olup bu gönderim ile ilgili ÜAK herhangi bir işlem yapmayacaktır.
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 18 -
ESERLER EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 19 -
ESERLER - A EKRANI
ESERLER - B EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 20 -
ESERLER – C1 EKRANI
ESERLER – C2 EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 21 -
ESERLER - D EKRANI
ESERLER - E EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 22 -
ESERLER - F EKRANI
ESERLER - G EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 23 -
5.
Beyanname Bilgilerin Girilmesi
•
Adayların girdikleri temel alan ve eserler bilgisine göre ilgili temel alana ait beyanname formu
otomatik olarak oluşturulacaktır. Adaylar doçentlik başvurusu için kendi temel alanlarından gerekli
olan asgari koşullardaki uygunluklara dair eser bilgilerini bu ekrandan seçeceklerdir.
•
Adayların beyannamenin doldurulmasına dair eksik bilgileri varsa beyanname ekranı tam olarak
gözükmeyecek ve hangi eksikliklerin olduğuna dair uyarılar verecektir (Beyanname Uyarı ekranına
bakınız).
•
Adaylar beyannameye esas olacak bilgileri doğru bir şekilde doldurulması halinde ilgili temel alana
dair beyanname oluşacak ve sistem asgari koşulları sağlamaya dair eserlerini seçmesini isteyecektir
(Beyanname Koşullar ekranına bakınız).
BEYANNAME UYARI EKRANI
BEYANNAME KOŞULLAR EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 24 -
6.
Başvurunun Yapılması
•
Adayların girdikleri bilgilerin tam olması durumunda son ekran olan “Başvuru Yap” ekranında
herhangi bir uyarı olmadan devam edebileceklerdir. Aksi takdirde sistem adaya eksik bilgi ile ilgili
uyarı verecektir.
•
Adaylara bu ekranda 2009 Ekim döneminden önce başvuru yapılıp yapılmadığı sorulacak ve doçentlik
başvurusu için gerekli olan belgelerinin ön izlemesini yapabilmesi fırsatı sağlanacaktır (Başvuru Yap
ekranına bakınız).
•
Adaylar başvurularını sonlandırmadan önce “Evrak Ön Đzleme” alanında bulunan başvuru sonrası
gönderilmesi gerekli evrakların ön izlemesini mutlaka yapılmalıdırlar.
•
Adaylar ön izlemden sonra herhangi bir sorun yoksa “Başvurumu Gönder” linkine tıklayarak
başvurusunu sonlandırabilir. Sistem bu linke tıkladıktan sonra tekrar bir onay ekranı göstererek
başvurunun UAK’a gönderileceğini ve artık değişiklik yapılamayacağını belirtmektedir (Başvuru
Onay ekranına bakınız).
•
Başvuru onaylandıktan sonra adaylar sistemden “Başvuru dilekçesi”, “Beyanname” ve “Özgeçmiş”
dökümanlarının çıktısını alabilirler.
•
Adaylar sistemden alınan çıktılarla beraber başvuru dosyası hazırlama kılavuzunda belirtilen diğer
belgelerle birlikte başvuru dosyalarını ÜAK’a gönderebilirler.
•
Adaya başvurusunu onayladıktan sonra ana sayfada başvuru linkinin kaldırıldığını ve başvuru
durumuna dair uygun açıklamayı görebilecektir. Adaylar doçentlik işlemlerinin her bir adımını artık bu
ekran üzerinden takip edebileceklerdir (Başvuru Sonrası ekranına bakınız).
BAŞVURU YAP EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 25 -
BAŞVURU ONAY EKRANI
BAŞVURU SONRASI EKRANI
2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU
- 26 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 473 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content