close

Enter

Log in using OpenID

1.Bölüm

embedDownload
1.Bölüm
Aşağıdaki problemleri MATLAB komut penceresinde komut yazarak çözünüz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. x değişkenini tanımlayın ve x=9.75 iken
=?
=?
8. x ve z değişkenlerini tanımlayın ve x=5.3 ve z=7.8 iken
=?
9. a,b,c ve d değişkenlerini tanımlayın;
a=-18.2,
b=6.42,
c=a/b,
d=0.5 (cb+2a) iken;
10. Bir kürenin yarıçapı r=15 cm dir. Buna göre;
a. Küre ile aynı yüzey alanına sahip kübün bir kenar uzunluğunu bulunuz.
b. Küre ile aynı hacme sahip kübün bir kenar uzunluğunu bulunuz.
Yüzey Alan
Hacim
Küre
Küp
11. Bir üçgende a=21 cm, b=45 cm ve c=60 cm dir.
a. Kosinüs teoremine göre γ açısını hesaplayınız.
b. Sinüs teoremine göre α ve β açılarını hesaplayınız.
u
Bilgisayar Programlama, Matlab Uygulamaları, Öğr.Gör.Feridun Karakoç, 24.04.2014
1
12. (x0,y0) noktasının Ax+By+c=0 doğrusuna dik uzaklığı d, aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır.
Buna göre (3,-4) noktasının -2x-7y-10=0 doğrusuna uzaklığını bulunuz.
13. Aşağıda görülen trigonometrik denklemlerde x=27° değeri için, eşitliğin sağ ve sol tarafın birbirine
eşit olduğunu doğrulayınız.
a.
b.
2.Bölüm
1.
2.
3.
4.
6, 8, 81, e2.5 ,
, sin(π/3) elemanlara sahip satır vektörünü oluşturun.
3
44, 9 ,In(51), 2 , 0.1, 5tan(25) elemanlarına sahip olan sütun vektörü oluşturun.
İlk elemanı 0, son elemanı 42, artış miktarı 3 olan satır vektörü oluşturun.(0,3,6,……42)
İlk elemanı 18, son elemanı -22, azalma miktarı -4 olan sütun vektörü oluşturun.(Bir sütun vektör
bir satır vektörün devriği ile oluşturulabilir)
5. İlk elemanı 5 ve son elemanı 61 olan eşit aralıklı 16 elemana sahip satır vektörünü oluşturun.
6. İlk elemanı 3 ve son elemanı -36 olan eşit aralıklı 14 elemana sahip sütun vektörünü oluşturun.
7. Aşağıdaki matrisi, sabit aralıklı ve/veya linspace komutu ile vektör oluşturmada anlatılanları
kullanarak oluşturun.
8. A matrisini oluşturun.
a) A nın ilk satırdaki elemanları içeren va isimli beş elemanlı satır vektörünü oluşturun.
b) A nın üçüncü sütunundaki elemanları içeren vb isimli üç elemanlı satır vektörü oluşturun.
c) A nın dördüncü sütunu ve A nın ikinci satır elemanlarını içeren vc isimli sekiz elemanlı satır
vektörü oluşturun.
d) A nın birinci ve beşinci sütunundaki elemanları içeren vd isimli altı elemanlı satır vektörünü
oluşturun. Not: (Şıklarda istenen vektörleri : kullanarak oluşturunuz)
9. MATLAB de bir M matrisi tanımlanmıştır.
Aşağıdaki komutlar çalıştırıldığında ekranda ne görüleceğini kağıt üzerinde gösteriniz.
a) A=M ( [1 , 3 ] , [2 , 4] )
b) B=M (: , [1 , 4 : 6] )
C=M ([2 , 3] , :)
Bilgisayar Programlama, Matlab Uygulamaları, Öğr.Gör.Feridun Karakoç, 24.04.2014
2
3.Bölüm:
1.
fonksiyonu için eleman elemana işlemler kullanarak x=-2,-1,0,1,2,3,4,5
değerleri için y değerlerini hesaplayın.
2.
fonksiyonu
için
eleman
elemana
işlemler
kullanarak
t=0,1,2,3,4,5,6,7,8 değerleri için y değerlerini hesaplayın.
3. Yere doğru serbest bırakılan bir top her zıpladıktan sonra daha
düşük bir yüksekliğe ulaşarak, birçok kez geri sıçrar. Top yere
çarptıktan sonra, çarpma hızının 0.85 i kadar hızla yükselir. h
yüksekliğinden bırakıldıktan sonra topun çarpma hızı v= 2gh ile
hesaplanır. Burada g=9.81 m/s2 olarak yerçekimi ivmesidir. Bir
topun ulşacağı maks yükseklik
ile hesaplanır. Buradaki v
hızı çarpmadan sonraki hızdır. 2 m yükseklikten bırakılan bir top
düşünün. Topun ilk 8 sıçramadan sonra ulaştığı yüksekliğini
belirleyin. (Önce topun yere çarptığı andaki hızını hesaplayın. Sonra sıçrama sayısı olarak
n=1,2,…8 elemanlarına sahip bir vektör oluşturun. Sıçrama sayısının bir fonksiyonu olarak hmax
için bir formül elde edin. Daha sonra eleman elemana işlemleri kullanarak her n değeri için hmax
değerini bulan ve aşağıda görüldüğü gibi ekrana yazdıran matlab komutlarını yazınız)
Problem 3 Ekran çıktısı →1.satırda n; sıçrama sayısı ve 2.satırda hmax;sıçrama yüksekliği
4. x ve y vektörlerini x=2,4,6,8,10 ve y=3,6,9,12,15 olarak tanımlayın. Ardından eleman elemana
hesaplamaları kullanarak ve aşağıdaki formülü dikkate alarak z yi hesaplayın
5. Aşağıdaki üç matrisi oluşturun:
a)
b)
c)
d)
A+B ve B+A işlemlerini yapın. Sonuçları irdeleyin.
A+(B+C) ve (A+B)+C işlemlerini yapın. Sonuçları irdeleyin.
5(A+C) ve 5A+5C işlemlerini yapın. Sonuçları irdeleyin.
A(B+C) ve AB+AC işlemlerini yapın. Sonuçları irdeleyin.
Bilgisayar Programlama, Matlab Uygulamaları, Öğr.Gör.Feridun Karakoç, 24.04.2014
3
6. Aşağıdaki üç lineer denklemi çözünüz.
7. Aşağıdaki beş lineer denklemi çözünüz.
Bilgisayar Programlama, Matlab Uygulamaları, Öğr.Gör.Feridun Karakoç, 24.04.2014
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
909 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content