close

Enter

Log in using OpenID

Dayanıklı Taşınır Malzeme Giriş İşlem Süreci

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Dayanıklı Tașınır Malzeme Giriș İșlem Süreci
1- Taşınırın Gelmesi
2-Kurumiçi-Kurumdışı
Devir Formu
3-Sayım ve Döküm
Cetveli
4-Fatura
5-Taşınır Talepleri
6-Sayım Kurulu Değer
Tespiti ve Değerlendirme
Taşınır Malzemenin
Şubeye Đntikal Etmesi
Taşınır Edinilme Şeklinin
Đncelenmesi
Satınalma
Ambara
H
E
H
Bağış
E
Taşınırın Teslim
Talep Edene ve
Satınalma
Kuru
Bağış
Belgelerinin
Đncelenmesi
Đlgili Şubeye
Haber Verilir
Malın Yerinde
Teslim Alınması
veya Montajının
Yapılması
H
E
Değeri
E
Uygu
1
H
Değer
Tespitinin
Yapılması
Devir Formunun
Gelmesi
Tuta
Kabulünün
Yapılması
H
Taşınırın
Ambara
2
Fatura
Uygun
3
H
1
Kurum
H
E
Sayım
Tutanak
Değer
Tespitinin
Tutanak
Devin Formunun ve
Protokolünün
Üst
2
E
H
Üst Yönetici
Onayı
Harcama
Yetkilisi Onayı
3
SGB Modülüne
Taşınır Đşlem Fişinin
(TĐF) Gönderilmesi
Muhasebe
Müdürlüğüne
Gönderilmesi
Yıl Sonu Hesabı Đçin
Dosyalanması
Sonlandırıld
Taşınır Đşlem
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content