close

Enter

Log in using OpenID

3628 Sayılı Kanun İşlem Süreçleri

embedDownload
Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
3628 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İșlemler Süreci
3628 Sayılı Kanun Kapsamında
Yazı, Đhbar, Şikayet yada
Raporun Gelmesi
Konunun Đncelenmesi
Đşleme Konulacak mı?
Hayır
Evet
Đşleme Konulmaksızın Gerekçesi
Belirtilerek Dosyaya Kaldırma
Yazısının
Defterdar
Tarafından Đmzalanması
Đnceleme ve Soruşturma
Yapılması Đçin Onay
Hazırlanması
2
1
Onay
2
Đnceleme ve Soruşturma
Onayının
Defterdar
Tarafından Đmzalanması
Onay
Đnceleme ve Soruşturma Onayını
Đlgili Birime Gönderme Yazısının
Hazırlanması
Onay Gönderme
Yazısı
Đnceleme ve Soruşturma
Onayını Đlgili Birime Gönderme
Yazısının
Defterdar Yardımcısı Vekili
Tarafından Đmzalanması
Gelen Rapor Yazı ve
Belgelerin Đncelenmesi
Rapor
Öneri Var mı
Hayır
Evet
4
3
3
Öneri
Đdari
Disiplin Soruşturması
Disiplin
Đşlemlerinin
Yapılmasına Đlişkin
Süreç
Rapor
Gönderme
Yazısı
5
Raporu Gereği için
Đlgili Birime
Gönderme Yazısının
Hazırlanması
Raporu Đlgili Birime
Gönderme Yazısının
Defterdar Tarafından
Đmzalanması
Raporu Gereği Đçin
Cumhuriyet Savcılığına
Gönderme Yazısının
Hazırlanması
Adli
Savcılığa
Gönderme
Yazısı
Raporu Cumhuriyet
Savcılığına Gönderme
Yazısının
Defterdar Tarafından
Đmzalanması
Cumhuriyet Savcılığından
ve Mahkemeden Takip
Edilmesi
Mahkeme Kararı
Üzerine Yapılan Đşlem
Süreci
Takip Yazısı
1
4
Đlgili dosyanın Bakanlığa
gönderilmesi
PEROP
PEROP'a Girişlerin
Yapılması
Dosyasına Kaldırıldı
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content