close

Enter

Log in using OpenID

8. Sınıflar - Özel Ege Lisesi

embedDownload
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR TEST SORULARI
4. A ve B tamsayı olmak üzere,
1. Kartezyen koordinat sisteminde, K(3, −2)
noktasının
simetriği
2y−3=0
olan
doğrusuna
nokta
A2+B2−5=6B−8A−30 olduğuna göre,
göre
AB aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) −64
 11 
A)  3, 
 2
 9
B)  3, 
 2
C) (3,5)
en
toplamını
küçük
veren
D) 64

  1 1
 a+b   − 
: a b 
5. 
1
1
 +   a−b 

 

a b 

doğal
sayının
cebirsel
ifade
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden
hangisidir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) a2b2
n+1
A) 10
C) 32
D) (3,6)
2. n basamaklı en büyük doğal sayı ile n
basamaklı
B) −32
C) −1
B) 1
D) −a2b2
+1
B) 11.10n-1−1
C) 11.10n+1+1
D) 10n−1−1
6. Özgür 1 adımda 30 cm yol almaktadır.
Bir gösteride 1.düdük 1 adım sağa, 2.düdük
2 adım yukarı,3.düdük 1 adım sola ve
4.düdük
1
tekrarlanarak
2
aşağı
2
sürdürüldüğünde
hangisini yapmalıdır?
toplamı en çok kaçtır?
A) 120 cm aşağı gitmeli
B) 46
üzere
Özgür
geri dönmek için aşağıdaki hareketlerden
eşitliklerini sağlayan A ve B tamsayılarının
A) 34
olmak
21.düdük çalmadan önce başladığı yere
3. 89.A=99 −79 ve A−B =4
2
adım
C) 52
D) 79
B) 150 cm aşağı gitmeli
C) 60 cm sola,60 cm aşağı
D) 60 cm sola,90 cm aşağı
1
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR TEST SORULARI
10.
7. A=165 B= 5 olmak üzere,
B16 . A sayısı kaç basamaklıdır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
ABC dik üçgen
|AE|=|EC|
8.
2 x −1
243 2
=
|DE|=|BC|
4x + 5
3.81 4
eşitliğinde
x
s( AEˆD) = 110  olduğuna göre,
değeri
aşağıdakilerden
ˆ B) kaç derecedir?
s(AC
hangisidir?
A) 25
A)
11
2
B)
13
2
C)
15
2
D)
B) 30
C) 50
D) 55
17
2
11.
9.
+
k
k
n
m
13
17
n
12
ABC üçgen,
[AB]⊥[AC] , [AD]⊥[BC]
Yukarıdaki
işleminde
tabloyla
verilen
toplama
|BE|=|EC|
k+ m .n değeri kaçtır?
|AE|=4 cm , |DE|=1 cm olduğuna göre,
|AC| kaç cm’dir?
A) 21
B)
41
C)
68
D)
71
A) 4 2
2
B) 2 10
C)
15
D) 5 2
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR TEST SORULARI
14. Gülce bir aritmetik dizinin ilk n
12.
teriminin toplamının
3n 2 − n
ifadesiyle
2
hesaplayabildiğini söylüyor ve bu yöntemle
dizinin
13.terimini
bulduğu
buluyor.
13.terim
Gülcenin
aşağıdakilerden
hangisidir?
[AE] açıortay , [AE]⊥[EB]
A) 37
B) 38
C) 39
D) 40
ˆ C) = 60 
s(EB
ABCD eşkenar dörtgeninin çevresi 64 cm
olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 64 3
B) 80 3
C) 128 3 D) 196 3
15.
13.
Kırmızı, mavi ve sarı renkli toplam 18
bilyenin olduğu bir torbada mavi bilyelerin
sayısı, kırmızı bilyelerin sayısının iki
katıdır. Torbadan geri konmamak üzere
Yukarıda her karenin kenarlarının orta
ard arda çekilen üç bilyenin sırasıyla
noktalarını birleştirerek yeni bir kare elde
1
Kırmızı, Mavi, Kırmızı olma olasılığı
51
edilerek oluşturulan örüntünün her adımı
ayrı birer kâğıda çiziliyor.
olduğuna göre, sarı bilye sayısı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 6
36.adım bittiğinde bütün kâğıtlara çizilen
karelerin sayısının toplamı kaçtır?
D) 8
A) 36
3
B) 37
C) 630
D) 666
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR TEST SORULARI
16.
18.
AB = 90 m
ABCD dikdörtgen
CD = 40 3 m
|AE|=7 birim
DE = 100 m
|EC|=5 birim
E noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde
Ahmet A noktasından başlayarak L,M,N
olduğuna göre,
noktalarına uğrayarak E noktasına ulaşıyor.
x’in alabileceği değerlerden kaç tanesi
Buna
karesel sayıdır?
A) 1
B) 2
göre,
Ahmet
kaç
metre
yol
almıştır?
C) 3
A) 100 + 100 3 + 70 6
D) 4
B) 200 + 100 3 + 70 6
C) 200 + 200 3 + 40 6
17.
D) 200 + 100 3 + 40 6
Yukarıda 8 kişinin yaşları verilmiştir.
metre uzunluğundadır ve yerle 37°lik açı
yapmaktadır.
Bu
merdivenin
a ile b’nin aritmetik ortalaması, a ile b’nin
duvara
çarpımlarının kareköküne eşittir.
dayandığı E noktasından 3 metre daha
Bu 8 kişinin yaş ortalaması 6 olduğuna
yukarı dayanması durumunda A noktası O
göre,
noktasına kaç metre yaklaşmıştır?
a aşağıdakilerden hangisine eşittir?
(sin37°=0,6)
A) 3
B) 9
C) 12
1,a,b,5,7,7,8,8
19.
A noktasından duvara dayanan merdiven 15
D) 15
A) 3
4
B) 4
C) 5
D) 6
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR TEST SORULARI
20. 2a=7
7b=27 81c=16 olduğuna göre,
22.
a.b.c çarpımı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
ABC üçgen,
|BD|=|DC|
AB
4
= AD
[DA]⊥[AC] olduğuna göre,
ˆ D) kaç derecedir?
s(BA
21.
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
ABC üçgeninde
[AB]⊥[AC] , [DE]⊥[DC], |BD|=|DC|
|AE|=8 cm |EC|=17 cm olduğuna göre,
23.
|AB| kaç cm’dir?
(
5 −a
)−1 − (
5 +a
)−1 = 4
eşitliğinde a’nın alabileceği değerler
A) 17 17
B) 15
C) 17
çarpımı kaçtır?
D) 5 17
A) −5
5
B) −
5
2
C) −
1
2
D) 2
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR TEST SORULARI
6,3,8,10,6,5,x
24.
Yukarıdaki sayı dizisi için aşağıdaki bilgiler
veriliyor.
i) Çift modludur.
ii) Çeyrekler açıklığı 5 dir.
iii) Aritmetik ortalaması 6,5 dan büyüktür.
Bu bilgilerine göre, x aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
25.
DECF kare, ABC üçgen
|DE|=6 birim
3.|AD|=5.|DC|
s(BAˆK ) = s(KAˆC)
[DF]//[AK]
TEST SORULARI BİTTİ.
Yukarıda verilenlere göre, A(ADKB) kaç
KLASİK SORULARA GEÇİNİZ.
birimkaredir?
A) 48
B) 156
C) 208
D) 256
6
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR TEST SORULARI CEVAP ANAHTARI
1. C
2. B
3. B
4. A
5. D
6. B
7. A
8. D
9. B
10. C
11. B
12. C
13. C
14. A
15. D
16. A
17. A
18. B
19. D
20. C
21. B
22. D
23. A
24. D
25. C
1
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR KLASİK SORULARI
1. [AB]//[CD] olan bir ABCD yamuğunda |AB|>|DC| dir.[AB] kenarı üzerinde |DC|=|AE| koşulunu
sağlayan bir E noktası alınıyor ve D köşesi ile birleştiriliyor.
4.A(ABCD)=13.A(ADE) olduğuna göre,
2.
A=
4+8
2
2 .4
2
+
4 + 16
2
4 .6
2
+
4 + 24
2
6 .8
2
+
4 + 32
2
8 .10
2
EB
AE
oranı kaçtır? ( 5 PUAN)
+ ...... +
4 + 80
20 2.22 2
ifadesinin değerini kaçtır?(10 PUAN)
− 4 x + 3 y = 12

3.
2x − 3 y = 6  doğruları ile sınırlı bölgede rastgele seçilen bir noktanın 3.bölgede olma
4 x + 3 y = 12 
olasılığı kaçtır? (10 PUAN)
NOT:
BU
SORULARIN
YAPILACAKTIR.
BU
ÇÖZÜMLERİ
KİTAPÇIĞA
SİZE
YAPILAN
DAĞITILAN
ÇÖZÜMLER
ALINMAYACAKTIR.
SINAV BİTTİ.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
1
CEVAP
KÂĞIDINA
DEĞERLENDİRMEYE
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR KLASİK SORULARI
1. [AB]//[CD] olan bir ABCD yamuğunda |AB|>|DC| dir.[AB] kenarı üzerinde |DC|=|AE| koşulunu
sağlayan bir E noktası alınıyor ve D köşesi ile birleştiriliyor.
4.A(ABCD)=13.A(ADE) olduğuna göre,
EB
AE
oranı kaçtır? ( 5 PUAN)
ÇÖZÜM:
1.YÖNTEM
4.A(ABCD)=13.A(ADE)
EB
5
4
=
AE
2.YÖNTEM
4.A(ABCD)=13.A(ADE)
EB
=
AE
4+8
2. A =
2
2 .4
4 + 16
+
2
2
4 .6
2
4 + 24
+
2
6 .8
2
4 + 32
+
2
8 .10
+ ...... +
2
5
4
4 + 80
20 2.22 2
ifadesinin değerini kaçtır?(10 PUAN)
ÇÖZÜM:
4+8
2 2 .4 2
12
2
2 .4
2
16 − 4
2 2 .4 2
1
2
2
−
+
+
4 + 16
4 2 .6 2
20
2
4 .6
+
1
4
2
+
4
2
28
2
6 .8
4 2 .6 2
1
6 2 .8 2
+
2
36 − 16
+
4 + 24
−
2
+
1
6
2
+ ....
8 2.10 2
36
2
8 .10
6 2 .8 2
1
4 + 32
+
2
64 − 36
+
6
+
+
−
+ ....
2
100 − 64
8 2.10 2
1
8
2
+
1
8
2
+
4 + 80
20 2.22 2
84
2
20 .22 2
+ ....
1
10
2
22 2 − 20 2
20 2.22 2
+ ........ +
1
20
480
30
1
1
484 − 4
−
=
=
=
4.484
4.484 121
4 484
1
2
−
1
22 2
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR KLASİK SORULARI
− 4 x + 3 y = 12

3.
2x − 3 y = 6  doğruları ile sınırlı bölgede rastgele seçilen bir noktanın 3.bölgede olma
4 x + 3 y = 12 
olasılığı kaçtır? (10 PUAN)
ÇÖZÜM:
d1 : −4x+3y=12
x
0
−3
d2 : 2x−3y=6
y
4
0
(0,4) , (−3,0)
x
0
3
y
−2
0
(0,−2) , (3,0)
K; −4x+3y=12 ile 2x−3y=6 doğrularının kesişme noktasıdır.
−4x+3y=12 , 3y=12+4x olur.
2x−3y=6 2x−(12+4x)=6 −2x=18 x=−9 olur.
3y=12-36 3y=−24 y=−8 dir.
A(KAC)=A(KBC)+A(ABC)  A(KAC)=
6 .8 6 .4
+
=24+12=36 br2 dir.
2
2
2
d3 : 4x+3y=12
x
0
3
(3,0) , (0,4)
y
4
0
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI
8. SINIFLAR KLASİK SORULARI
3.Bölgede KBOD dörtgeni vardır.
A(KBOD)=A(KLOM)−A(KBM)−A(KLD)  A(KBOD)= 9.8 −
P(A)=
21 7
=
36 12
3
6 .8 9 .6
−
=72−(24+27)=72−51=21 br2
2
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content