close

Enter

Log in using OpenID

2014-1.dönem kurum idare kurulu tutanağı

embedDownload
T.C.
iSTANBUL tINiVERSiTESi REKTORLiJ.]i'I
KURUM iDARi KURULU
2O-IJA DON L\4 TOPL A\TISI C i' \ DI.\4 \4 ADDELIRJ
Kamu Giirevlileri Sendikalan Ye Toplu Siizle$me Krnunu ile {)g-1I2011
trrihli Resmi G;zetede yayrnlanan Kurum idari Kurullan, Yiiksek irlari Kurul, Kanru igreren
Kurulu ve Uzlaitrrmr Kurulunun Tefhili ile qalDma Usul ve [saslarrna lli$kin Yiinetmelik
uvarrnca; istanbul iinirtrsitesi R(ktijrlUgii ve y€tkili sendika Memur-Sen Konfedertsyonuna
t'agtr 6eirim-Uir-Sen ist.rnbul ilnirtrsitesi $ubesi ltinelim kurulu iiyelerinden oluqan Kurum
idari Ktlrutu 2014/I Diinem Toplantlsr,2810'{/2014 tarihinde saat 1'1.00'da Rektdr Yat'drmclsr
prof. Dr. Mahmul AK ve Genel Sekreter Metin KtiCtK'iin Lxlrhmr il€ gcrfckle$tirildi.
A$rErdaki konular gijrii$iildii.
,1688 Sayrh
MADDI'.I
Akademik ve idari Personclin qoculdarr igin hizmct veren il nir e rs itemizdeki mevcut
KRE$ ve Okul 0ncesi eEitim birinlerinde karqrlatrlan (Kre;lerde karde$ indirimi
uyguhmaslnln olmanasr, extra etkinlildcrden iicret ahnmasl, Kreg kontenjanlarlnln az
olmasr, mlueret durumundaki devamsrzhklarda iicrct tidenmesi gibi) sorunlann
giderilmesi iqin yiinerge deEi$ikliEi yap masr talcbi.
Karar-1:
Akademik ve idari Personelin gocuklarr igin hizmel veren Universitemizdeki mevcut KRE$
ve Okul dnoesi eEitim birimlerinde kalqtla;r1an sorunlartn giderilmesi igin yiinctge degiSiklili
yaprlarak 201,1-2015 eEitim ctgretim yth bagtndan itibarcn Kreqlerde kardeS indirimi
uygulanrasrna geqilmesi, cxtra etkinliklerin iinivclsite bitnyesindeki ilgili birirn ve--va
bdliimlerle ifiibat haljnde laptlmasr
igin gerekli
hassasiyctin gdsterilmesi, Krel
kontenjanlarrmn arhflhnasl iqin galllma baflatrlmasr, mazeret durumundaki devamsrzlrklarda
belirli giin sayrsln1l] belirlenerek bu giin sayrsmn tistiitde rrazcretli devam edcmeven
6Erenciden iicret allnmamasl kararla$tl111dl
NIADDE-2
OSYNI, Aqlk Ogretim ve AUZEF Kurumlannrn y.ptrklarr slnavlarda dcvam eden giirev
dagrhmrndaki adalctsizligin giderilmesi talebi.
Karer-2:
OSYM, A91k ogretim ve cjzellikle AUZEF Kulurnlannm -vaptlklarr srnavlalda devam eden
gdrev ciaErllmlndaki adaletsizligin gidcrilmesj igin gerekli teknik l'e idari trim aksakhklann bir
iorraki srnav tarihine (2014 Bahar ddnemi final smavlanna) kadar giderilerck sistenin itlcr
hale geririlmesi karart vcrildi.
NIADDE-3
ilniversite personeline mesai drtl ve ikinci iiEretim iicreti ijdemclerinde' birimler
arasrnda
talebi,
farkl
zamanlarda iideme yapmadan kaynaklanan maEduriyctin giderilmcsi
Karar-3:
Unir,ersitc personeline lnesai
dlfr !e ikinci dgretim ijcleti
ddemelelinde,
_birinr
Iet
arasrnda
falklrzananltu.daddeneyapn.Iadankaynaklananrrragdrrri'vetinbirimlctdekiiqlcyiSten
gerekli
kaynaklandrfr, bu fark! zaminlzrt]a ddeme yapllmasr probleminin a5rlmast iqin
na..dsi,.ct:r gd,re,ilmgsi_.rr iCari -ctd;rr srplunma'r kar.lr rcr' di
I/r\
\\
J./1
\ t',r,t/
I
(
./'
l^ ,.4,,
AA4^
\l/
Lr1 \f
/\
6.
NIADDII.l
Akademik personelin iiniversite biinyesindeki kiitiiphanelerden iidiinQ kitap
alamamaktan kavnrldanan sorunun gtiziilmesi talebi,
Karar-:l:
Akademik personelin iiniversite biinyesindeki kLlttlphanelerden ddiing kitap alamarnaktan
kaynaklanan sorununun. bLl uygulamanm kaldrrrlarak kitap ahminda kitabln iadesi igin siire
srur belirlenmesi ve bu silreye uyulmamasl halinde maddi bir yiikiimliiliik getirilmesi
;eklinde dcligtirilmesi igin gcrckli tcknik ve idari gahlmanln vaprlarak uvgulanranrn bir an
cince havata gegirilnresine karar vcrildi.
MADDE-5
Akademik personel iQerisinde 50/d maddesine giire gegici siireyle atanmr$ Ara$llrma
giirevlilerinin 33/a maddesine gitre atanma Lrlebi.
Karar-5i
Akaclcmik pcrsoncl igerisinde 50/d maddesine gdre gegici stircylc atanmtf Atattrrma
gcircvlilcrinin 33/a naddesilc gdrc atannalannda ki$inin ilzliik haklanntn korunmasr ve
higbir personelin i3,'a maddesine gdre atanmasrnda magduiyelin olu$mamasr igin getekli
hassasiyetin gdstedlmesi karar verildi.
MADDB-6
Aliademik ye idari pcrsonelin mazeret izni alma konusunda yatadrEr srklntllarm
giderilmesi talcbi.
Karar-6:
-,\kadenik !e idari personelin mazeret izni alma konusunda va;ad1Er slkrntrlann gidcrilmesl
igin mazeret izni gerekriren hallerde gah$an lehine gerekli adrnt ahlmasr hususuna dikkat
edilmesi, bu konu) la i1gi1i birimlere bilgi amagh tamim y ayrnlanmast kara allndr-
.
MADDIi-7
ilniversite biinyesindeki bir gok birimin tadilat v€ yenilenme sinclen kaynaklanan bina
sorununun (iiniversite gevresinde farkh devlet kurumlarrnrn atrl durumda olan
binalarrnr iniversite biinyesine alma y:rda kiralamn usulu ile ) qitziilmesi talebi.
Karar-7:
Universite biinyesindeki birgok birimin ladilal ve yenilenmcsinden kaynaklanan bina
sorununun gdziilnrcsi igin gerekli giriqim ve teknik hazrrlklann ba5latlldrgl, 9ahgma
ortamrnln en uygun qekilde hazrrlanrnast iqin kurtu'n igi veya kurum dr$l tiim imkanlar'tn
kullamlmasrna kamn velildi.
X{ADDE-8
Yemekhanelerde giinliik meniilerin alterrxtiflcrle qe$itlendirilmesi talebi.
K,rrar-8:
Yernekhanelerde giinliik meniilerin altematiflerle qeqitlendirilmcsinin dnilmrlzdeki eEitim
dgretjm yrll ba;langrcrnda uygulama-va geqmesi igin gerekli teknik ve idari qaltgmantn
laprlalak. suistimallere !e aksakirklara meydan venneden denetitnc aqrk bir Sekilde
1en erh-rreler'dn.l,ernatif)<mel rr)g l dmailna gccilm('il..r_:r":lrr d .
\/
I\/ \
V.^,n
/i/a-
/ ,/
/\I
t/"
t-^
\W 1 V
\)€
\
\\
"tG
il
MADDtr-9
saylm zrmanr olan Mayrs all ddneminde cn geq 10
Ma"rrs tarihine kadar Sendikalann ulalrmrna imkan saglayacak qekilde hazrr edilmesi
talcbi.
Malt listelerinin iizellikle Yetki
Karar-9:
Maaf listelerinin dzellikle Yetki sayrm zama olan Mayls ayr ddnemi ba$ta olmak ilzeie her
ayln en gca 10-1f ine kadar Sendikalarrn ulaqnuna imkan saglayacak $ekilde hazlr edilmesi
kararr ahndr.
2At01nnl1
rrha
R€ktdr Yardrmcrsr
cenelSekreter
Sube BaSkan Yard mcrsr
Al
Mrrstafa BeFYAZATI-
Seyit
Sube Baskanr
5ube Baskan Vekili
Mel.met YtLMAZTAS
Sube Denetim Kurulu BaSkanr
EREN
BiIein HAF ZIlEHMETO6LU
Personel Da re BasL:nr
/'u'c-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
666 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content