close

Enter

Log in using OpenID

buraya - 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi

embedDownload
1
SEKTÖR GELECEK YILLARDA ÜLKE ARICILIĞINI NEREDE VE NASIL
GÖRMEK ĠSTĠYOR?
(Panel Değerlendirme Raporu)
5-9 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılan 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı
Kongresi ve eş zamanlı olarak 20. Apislavia Kongresi kapsamında 7-8 Kasım 2014
tarihlerinde kongrenin Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferat GENÇ moderatörlüğünde
düzenlenen “SEKTÖR GELECEK YILLARDA ÜLKE ARICILIĞINI NEREDE VE
NASIL GÖRMEK ĠSTĠYOR?” konulu panellerde sektörün durumu ve geleceği Göçer
Arıcılık-Konaklamalar-Mevzuatlar, Arı Yetiştiriciliği-Islah-Ana Arı Üretimi, Arı Sağlığı,
Flora Kaynakları-Ballı Bitkiler-Çam Balı Alanları ve Verimlilik, Üretim Çeşitliliği-Üretim
Girdileri-Kalite ve Pazarlama alt başlıkları altında ilgili bakanlıklar, üniversiteler, çeşitli
illerin arı yetiştirme birlikleri, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, sanayiciler ve çok
geniş bir üretici kitlesinden oluşan bütün paydaşlarıyla birlikte tartışılıp müzakere edilerek
aşağıdaki Panel Değerlendirme Raporu kaleme alınmıştır.
1. Göçer Arıcılık-Konaklamalar-Mevzuatlar:
*Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ülke genelinde gezginci arıcılar için
konaklama yerleri ve kapasiteleri belirlenip harita üzerinde işaretlenmelidir.
* Arı konaklama noktalarında portatif tuvalet ve su deposu imkanları sağlanmalıdır.
* Ülke genelindeki konaklama noktaları ve kapasiteleri komisyonlarca belirlenmelidir.
*Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerinde arıcılıkta
uzmanlaşmış yeterli teknik personel istihdam edilmelidir.
*Bitkisel ürün tarımında yapılan ilaçlamalar ilaçlama öncesinde mutlaka yöredeki
arıcılara duyurulmalıdır.
* Yurt içi hayvan nakillerinde arı ile diğer hayvan nakillerinin aynı kategoride
değerlendirilmesinden kaynaklanan dezenfeksiyon belgesi, sevk süresi, sevk zamanı,
vb. sorunlar giderilmelidir.
* Arı nakillerinde istenen dezenfeksiyon ücreti kaldırılmalıdır.
* IPARD ve KKYDP yatırımları genişletilmelidir.
* Arı yetiştirme birliklerinin teknik personel çalıştırması desteklenmeli ve bu
personelin arıcılıkta uzmanlaşması sağlanmalıdır.
* Bünyesinde veteriner hekim istihdam eden il birliklerine arı sevk belgesi düzenleme
yetkisi verilmelidir.
* Arıcılık kanunu çıkarılmalıdır.
2
2. Arı YetiĢtiriciliği-Islah-Ana Arı Üretimi:
* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında arıcılıkta görevli
yeterli teknik personel istihdam edilmeli ve bu teknik personel periyodik olarak
arıcılık eğitimine alınıp uzmanlaşmaları sağlanmalıdır.
* Çiftçilere yönelik arıcılık eğitimleri desteklenip artırılmalıdır.
* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerli gen kaynaklarımızın korunması ve ıslahı
amacıyla ülkemizin farklı coğrafik bölgeleri ve farklı gen kaynakları için ilgili
üniversiteler ve birlikler/özel girişimciler ya da sivil toplum kuruluşları ile protokoller
yaparak ıslah proje ekipleri oluşturmalı ve bu tür ıslah projelerini destekleyip koordine
etmelidir.
* Sistemli ana arı üretim kursları düzenlenerek ana arı üretim sertifikasına sahip arıcı
sayısı artırılmalıdır.
* Damızlık ana arı üreten işletmelere izole bölge tahsis edilmeli ve bu işletmeler
düzenli olarak denetlenmelidir.
* Yurt dışından kaçak ana arı girişleri önlenmelidir.
* Arıcılıkla ilgili olarak ülke genelinde yapılacak bütün çalışmalar için söz sahibi ve
etkin; bakanlık-üniversiteler ve birliklerden oluşan bir “Arıcılık Etik Kurulu”
oluşturulmalıdır.
3. Arı Sağlığı:
* Ülkemizin farklı bölgelerinde arı hastalıkları teşhis laboratuvarları kurulmalıdır.
* Amerikan yavru çürüklüğüne yakalanan ve bu nedenle imha edilen koloniler için
tazminat ödenmelidir.
* Varroa ile mücadelede ülke genelinde ve bölgesel toplu mücadele programları
uygulanmalıdır.
* Kullanımı serbest olan arı ilaçları için arıcılara ilaçlama desteği sağlanmalıdır.
* Bitkisel ürün tarımında yapılan ilaçlamalarda arılar ve arıcılık için daha az zararlı
ilaçlar ve ilaçlama yöntemleri kullanılmalıdır.
* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; TÜBİTAK, ilgili üniversiteler ve ilaç
firmaları ile protokol yaparak arı hastalık ve parazitleriyle mücadelede kullanılan
ilaçların etkinlikleri ile doz ve kullanım yöntemlerinin araştırılması ve ithal ve
etkinliği azalan ilaçların yerine yeni ve yerli ilaç geliştirilmesi ve üretimini sağlayacak
çağrılı milli ilaç üretim projeleri uygulamalıdır.
3
4. Flora Kaynakları-Ballı Bitkiler-Çam Balı Alanları ve Verimlilik:
* Çam balı üretim alanları bal ormanları olarak tescil edilmelidir.
* Çam balı üretim alanlarında orman içinde yollar açılmalı, uygun alanlarda
konaklama ve arılık yerleri oluşturulmalı, su ve tuvalet imkanları sağlanmalıdır.
* Bal ormanları geliştirilip yaygınlaştırılmalıdır.
* Ülkemizdeki arıcılık bakımından önemli flora kaynaklarının tespiti yapılarak
bunların yayılış alanları, verim kapasiteleri ve çiçeklenme dönemleri bakanlığın web
sayfasında yayınlanmalıdır.
* Orman Bakanlığının ağaçlandırma çalışmalarında akasya ormanları kurulması milli
bir ormancılık politikası haline getirilmelidir.
* Arı otu, taş yoncası ve kara buğday gibi arıcılık açısından önemli bitkilerin ekimi ve
kültürünün yapılması desteklenip teşvik edilmelidir.
* Bakanlığın mer’a ıslah projelerinde nektar ve polen kaynağı olan bitkilerin ekilişine
öncelik verilmelidir.
* Arıcıların TİGEM’e ait üretme çiftliklerine girmeleri serbest olmalıdır.
5. Üretim ÇeĢitliliği-Üretim Girdileri-Kalite ve Pazarlama:
* Arıcılık ürünlerinin tüketiminin yaygınlaştırılması ve gıda güvenliği konusunda
kamu spotları hazırlanmalı ve tüketiciler bilinçlendirilip eğitilmelidir.
* Balın dışındaki arı ve arıcılık ürünleri için de tebliğler çıkarılmalıdır. Kamu
hastanelerinde alternatif tıp poliklinikleri ve apiterapi merkezleri kurulmalıdır.
* Temel petek üretim tesislerinin özellikle üretim dönemlerindeki denetimleri
artırılmalıdır.
* Belirli bölgelerde bal analizi yapabilecek tam teşekküllü laboratuvarlar kurulmalıdır.
* Toptan bal çıkışlarının illerde kurulacak bal borsaları eliyle yapılması zorunlu hale
getirilmelidir.
* Merdiven altı bal üreten, tağşiş edilmiş bal ve diğer arı ürünlerini üretip pazarlayan
kişi ve firmalara uygulanacak cezai yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır.
* Zincir marketlerde illerdeki arı yetiştirme birliklerinin tanıtım ve satış reyonu
kurmaları sağlanmalıdır.08 Kasım 2014.
Ziya ġAHĠN
Muğla Arı YetiĢ. Birliği Yön. Kur. BĢk.
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Ferat GENÇ
Bilim Kurulu BaĢkanı
Kongre Bilim Kurulu Adına
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content