close

Enter

Log in using OpenID

10.07.2014 Tarih ve 2014-23 Sayılı Karar

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 10.07.2014
:
17:00
: 2014/23
1.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı tek ders sınavı için dilekçe veren
öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
2.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.07.2014 tarih, 25485 sayı ve “Tez Jürisi Atama
Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
3.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.07.2014 tarih, 25485 sayı ve “Tezsiz Yüksek
Lisans Dönem Projesi Sonuç ve Yeterlik Sınav Jüri Atama Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
4.
Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.07.2014 tarih, 25169 sayı ve “Hasan Hüseyin
YILMAZ” konulu yazısının görüşülmesi,
5.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
6.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Değişikliği Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
7.
2013 – 2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı not bildirim formlarının görüşülmesi,
8.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez İzleme Komitesi Kurulması Öneri Dilekçesi”
konulu yazıların görüşülmesi,
9.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.07.2014 tarih, 25666 sayı ve “Ders Saati
Ücretleri Hakkında” konulu yazısının görülmesi,
10.
Enformatik Bölüm Başkanlığı’nın 08.07.2014 tarih, 25597 sayı ve “Ders Saati Ücretleri
Hakkında” konulu yazısının görülmesi,
11.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.07.2014 tarih, 25781 sayı ve “Eğitim
Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders
Görevlendirmesi” konulu yazısının görüşülmesi,
12.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1(a).
Üniversitemiz ‘’Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
24. maddesinin d. fıkrası” gereğince 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu
itibariyle 14.07.2014 tarihinde yapılacak olan Tek Ders Sınavının aşağıda belirtilen hususlar
çerçevesinde yapılmasına, tek ders sınavına girmek için dilekçe veren ve aşağıda adı soyadı
Anabilim Dalı belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin tek ders sınavına girmelerinin uygunluğuna,
a) Öğrencinin, Yüksek Lisans ya da Doktora programındaki tüm dersleri
gerekmektedir,
b) Öğrencinin, programına almış olduğu derslerden sadece tek dersten başarısız
gerekmektedir,
c) Öğrencinin, en az bir yarıyıl derse devam koşulunu yerine getirmiş
gerekmektedir.
d) Öğrencinin, Tek Ders Sınavında almış olduğu not ders başarı notu
değerlendirilecektir.
e) Yüksek Lisans programında Tek Ders Sınavlarında ders başarı notu 65- CC dir,
f) Doktora programında Tek Ders Sınavlarında ders başarı notu 70- CB dir.
NUMARASI
130641111
ADI SOYADI
İsmail DENİZ
ANABİLİM DALI
Coğrafya (Y.L.)
130641106
Coğrafya (Y.L.)
130635113
Nazmiye
GÜMÜŞ
Emre
DEMİRKIRAN
Şener
AKDEMİR
Hatice YILMAZ
130650107
Merve AK
130650106
Neriman
BÜYÜKAK
Mehmet Kemal
AKPINAR
Özlem URUL
Ömer YILDIZ
İlköğretim-Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği (Y.L.)
İlköğretim-Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği (Y.L.)
Kamu Yönetimi (Y.L.)
120641101
120635106
130652106
130655112
130655120
120661120
120661138
120661127
120661130
Coğrafya (Y.L.)
Tarih (Y.L.)
Tarih (Y.L.)
İktisat (Y.L.)
İktisat (Y.L.)
Murat
YILDIRIM
Selime YALÇIN
İşletme (Tezsiz Y.L.)
Cihan
YILDIRIM
Şükrü MARAL
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
alması
olması
olması
olarak
DERSİN ADI
Jeomorfolojik Harita
Analizleri I
Jeomorfolojik Harita
Analizleri I
Jeomorfolojik Harita
Analizleri I
Osmanlı Vakıf Sistemi
ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI SOYADI
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Cumhuriyet Dönemi Türk
Dış Siyaseti
Öğrenmeyi Öğrenme
Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN
Öğrenmeyi Öğrenme
Doç. Dr. Nil DUBAN
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
Doç. Dr. Nil DUBAN
Sosyal Bilimler Metodolojisi Doç. Dr. Osman KONUK
Makro İktisat
Uluslararası İktisat Teorisi
ve Politikası
Modern Yönetim
Yaklaşımları
Modern Yönetim
Yaklaşımları
Modern Yönetim
Yaklaşımları
Yöneticiler için Muhasebe
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY
Doç. Dr. Mahmut MASCA
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Karar 1(b). Aşağıda öğrenci numarası, adı soyadı, Anabilim Dalı ve dersi yazılı öğrencinin
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı tek ders sınavına girme talebinin reddine,
NUMARASI
120661145
ADI SOYADI
Hakan
ÖZİLHAN
ANABİLİM DALI
İşletme (Tezsiz Y.L.)
DERSİN ADI
Yöneticiler için Muhasebe
ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI SOYADI
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Karar 2.
İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Cemal GÜMÜŞ’ün “Ağızdan Ağıza İletişimin Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatine
Etkisi: Bir Uygulama’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim
üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120613101-Cemal GÜMÜŞ
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Üye)
Doç. Dr. Yusuf KARACA (Danışman Üye)
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR (Üye)
Doç. Dr. Erkan AKAR (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mete KARAYEL (Yedek Üye)
Tarih: 16.07.2014
Saat: 11:00
Karar 3.
İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi Filiz KAYABAŞI’nın yeterlik
sınavı tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
43. maddesi” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının uygunluğuna,
120661115-Filiz KAYABAŞI
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza KAYMAZ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTAY (Üye)
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İNKAYA (Yedek Üye)
Tarih: 21.07.2014
Saat: 14:00
Yer: İ.İ.B.F.
Karar 4.
Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.07.2014 tarih ve 25169 sayılı yazısı
incelendi; Doç. Dr. Nusret KOCA’nın ikinci danışmanı (proje danışmanı) olduğu Coğrafya
Anabilim Dalı 080646001 numaralı Doktora öğrencisi Hasan Hüseyin YILMAZ’ın, BAP Projesi
kapsamında Bulgaristan’ın Şumnu ilinde arazi çalışması yapması için 14 Ağustos-31 Ağustos
2014 tarihleri arasında yolluk ve yevmiyesi Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden
ödenmek üzere görevli izinli sayılmasının kabulüne,
Öğrenci Adı Soyadı
080646001-Hasan
Hüseyin YILMAZ
Proje Kapsamındaki Tez Konusu
XVI. YY. Osmanlı Tahrir Defterlerine
Göre Şumnu Kazasının Beşeri ve
Ekonomik Coğrafyası
Görevli-İzinli Olunan Tarih
14-31.08.2014
Karar 5.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin tez
konusunun “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. maddesi” gereğince
aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Dalı Danışmanı
Tez Konusu
130623112Türk Dili ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Enderunlu Vâsıf Divanı’nda
Süleyman
Edebiyatı
SARI
Edebi Sanatlar
Kerim AYBAK
(Y.L.)
Karar 6.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin tez
konusu değişikliklerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19. maddesinin
1. fıkrası” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
100648006Yakup YİĞİT
100648001Semiha
SEVİNÇ
Anabilim
Dalı
Türkçe
Eğitimi
(Y.L.)
Türkçe
Eğitimi
(Y.L.)
Danışmanı
Eski Tez Konusu
Doç. Dr. Celal Selim Sabit’in Nahv-i
DEMİR
Osmani Adlı Eserinin
Türkçe
Eğitimi
ve
Öğretimi
Açısından
İncelenmesi
Doç.
Dr. Mektebliler Alemi Adlı
Mehmet
Çocuk Dergisi (Çeviriyazı,
Hilmi UÇAN
İnceleme)
Yeni Tez Konusu
Selim Sabit’in Nahv-i
Osmani Adlı Eseri ve
Osmanlı
Gramerciliğine
Getirdiği Yenilikler
Mektebliler Alemi
Adlı
Çocuk
Dergisindeki Edebî
Metinlerin Değerler
Eğitimi
Açısından
İncelenmesi
Karar 7.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2013-2014 EğitimÖğretim yılı bahar yarıyılı final sınavı düzeltme notlarının aşağıdaki şekilde kabulünün
uygunluğuna,
Öğrenci
Adı Soyadı
No
120635109 Rabia
DEMİRCİ
Dersin Adı
Öğretim Elemanı
Uzmanlık
Alan Dersi
Prof. Dr. Mustafa
GÜLER
Not Değişikliği
75(Yetmişbeş)olan final
notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
950610003 Ali Osman
Uzmanlık
Prof. Dr. Mustafa
75(Yetmişbeş)olan final
ARDA
Alan Dersi
GÜLER
notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
950610003 Ali Osman
Seminer
Prof. Dr. Mustafa
75(Yetmişbeş)olan final
ARDA
GÜLER
notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
130694101 Rahime FİŞNE Uzmanlık
Prof. Dr. Mustafa
95(Doksanbeş)olan final
Alan Dersi
GÜLER
notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
130635116 Onur ARIK
Uzmanlık
Prof. Dr. Mustafa
75(Yetmişbeş)olan final
Alan Dersi
GÜLER
notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
130635116 Onur ARIK
Seminer
Prof. Dr. Mustafa
GR(Girmedi)olan final
GÜLER
notunun, YZ(Yetersiz) olarak
düzeltilmesine
070694003 Ayhan
Tez Çalışması Prof. Dr. Mustafa
75(Yetmişbeş)olan final
ÜRKÜNDAĞ
GÜLER
notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
Karar 8.
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Doktora
programı öğrencisi Eray EĞMİR’in Tez İzleme Komitesi’nin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 49. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasına,
130627108-Eray EĞMİR (Tez İzleme Komitesi)
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Üye)
Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Fatih KARAKUŞ (Üye)
Karar 9.
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz
Yüksek
Lisans
programına
kayıt
yaptıran/kayıt
yenileyen
öğrencilerden
1AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) = 42,00TL(Kırkiki Türk Lirası) öğretim ücreti alınmasına,
toplanan öğretim ücretlerinin 2547 sayılı Kanun’un Ek 27.maddesinde belirtilen esaslara göre
ödeme yapılmak üzere ilgili bütçe tertiplerine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim
Kurulu onayına sunulmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu’na arzına,
Karar 10.
Enstitümüz Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt yaptıran/kayıt yenileyen öğrencilerden
1AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) = 42,00TL(Kırkiki Türk Lirası) öğretim ücreti alınmasına,
toplanan öğretim ücretlerinin %30’unun Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere
ilgili bütçe tertiplerine ödenek kaydedilmesine, kalan %70’lik kısmının bu eğitim programında
fiilen ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun’un 11.maddesindeki akademik
unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 5(beş) katına kadar ek ders ve sınav ücretinin
ödenmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu onayına sunulmak üzere Üniversite Yönetim
Kurulu’na arzına,
Karar 11(a). 2013-2014
öğretim
yılı
yaz yarıyılı(üçüncü yarıyıl) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz
Yüksek Lisans programına ait ders görevlendirmelerinin, sınav tür ve oranlarının aşağıdaki şekilde kabulüne, Rektörlük Makamına arzına,
DERS GÖREVLENDİRME VE SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (14 temmuz-15 ağustos)
SIRA NO
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERSİN
KREDİ
SİCİL
NO
UNVANI ADI
SOYADI
ADI
KODU
2
Doç. Dr. Gürbüz
Ocak
ÖĞRENCİLER
YIL SONU
ORAN
20
80
20
80
23:50
2
SALI
20:00
22:50
3
PERŞEMBE
17:00
19:50
3
Dönem Projesi
PERŞEMBE
22:00
23:50
2
Dönem Projesi
CUMA
20:00
23:50
4
Yönlendirilmiş Çalışma (Danışmanlık):
Canlı Ders
CUMA
17:00
19:50
3
Çağdaş Öğretim Yöntemleri (Uzaktan
Eğitim)
ÇARŞAMBA 15:00
22:50
8
Dönem Projesi
PERŞEMBE
22:00
23:50
2
Dönem Projesi
CUMA
20:00
23:50
4
Avrupa Eğitim Tarihi (Uzaktan Eğitim)
SINAVLAR
ARASINAV 2
TOP.
SAAT
22:00
Avrupa Eğitim Tarihi (Uzaktan Eğitim)
1
U
ARASINAV 1
PAZARTESİ
Avrupa Eğitim Tarihi (Uzaktan Eğitim)
Prof. Dr. Mustafa
Ergün
T
HAFTALIK
PROGRAMDAKİ
YERİ
GÜN
SAAT
S
TÜRÜ
ORAN
S
TÜRÜ
ORAN
S
TÜRÜ
DERS
AŞAMASI
TEZ
AŞAMASI
Yönlendirilmiş Çalışma (Danışmanlık):
Canlı Ders
CUMA
17:00
19:50
3
SALI
17:00
19:50
3
PERŞEMBE
14:00
16:50
3
PERŞEMBE
20:00
21:50
2
Dönem Projesi
PERŞEMBE
22:00
23:50
2
Dönem Projesi
CUMA
20:00
23:50
4
Yönlendirilmiş Çalışma (Danışmanlık):
Canlı Ders
CUMA
17:00
19:50
3
Dönem Projesi
PERŞEMBE
22:00
23:50
2
Dönem Projesi
CUMA
20:00
23:50
4
Eğitimde Koçluk ve Mentorluk (Uzaktan
Eğitim)
Eğitimde Koçluk ve Mentorluk (Uzaktan
Eğitim)
Eğitimde Koçluk ve Mentorluk (Uzaktan
Eğitim)
3
4
Yrd. Doç. Dr. Sinan
Yörük
Yrd. Doç. Dr. Ömer
Avcı
20
80
Yönlendirilmiş Çalışma (Danışmanlık):
Canlı Ders
CUMA
17:00
19:50
3
DERS GÖREVLENDİRME VE SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (18 ağustos-21 ağustos)
SIRA NO
ÖĞRETİM ÜYESİ
DERSİN
KREDİ
SİCİL
NO
UNVANI ADI
SOYADI
KODU
ADI
Avrupa Eğitim Tarihi (Uzaktan Eğitim)
Avrupa Eğitim Tarihi (Uzaktan Eğitim)
1
Prof. Dr.
Mustafa
Ergün
Avrupa Eğitim Tarihi (Uzaktan Eğitim)
Avrupa Eğitim Tarihi (Uzaktan Eğitim)
Avrupa Eğitim Tarihi (Uzaktan Eğitim)
T
U
HAFTALIK
PROGRAMDAKİ
YERİ
GÜN
SAAT
ARASINAV 1
TOP.
SAAT
ORAN
20
PAZARTESİ
22:00
23:50
2
SALI
20:00
22:50
3
ÇARŞAMBA 12.00 12.50
1
ÇARŞAMBA 14:00
14:50
1
PERŞEMBE
19:50
3
17:00
S
TÜRÜ
SINAVLAR
ARASINAV 2
ORAN
S
TÜRÜ
ÖĞRENCİLER
YIL SONU
ORAN
80
DERS
TEZ
S
AŞAMASI AŞAMASI
TÜRÜ
Dönem Projesi
CUMA
19:00
22:50
4
Tez Çalışması (uzaktan eğitimyönlendirilmiş çalışma - danışmanlık)
CUMA
17:00
18:50
2
ÇARŞAMBA 10.00 11.50
2
ÇARŞAMBA 15:00
22:50
8
Dönem Projesi
CUMA
19:00
22:50
4
Tez Çalışması (uzaktan eğitimyönlendirilmiş çalışma - danışmanlık)
CUMA
17:00
18:50
2
SALI
17:00
19:50
3
PERŞEMBE
10.00 11.50
2
PERŞEMBE
14:00
16:50
3
PERŞEMBE
20:00
21:50
2
Çağdaş Öğretim Yöntemleri (Uzaktan
Eğitim)
Çağdaş Öğretim Yöntemleri (Uzaktan
Eğitim)
2
3
20
80
20
80
Doç. Dr.
Gürbüz Ocak
Yard. Doç.
Dr. Sinan
YÖRÜK
Eğitimde Koçluk ve Mentorluk (Uzaktan
Eğitim)
Eğitimde Koçluk ve Mentorluk (Uzaktan
Eğitim)
Eğitimde Koçluk ve Mentorluk (Uzaktan
Eğitim)
Eğitimde Koçluk ve Mentorluk (Uzaktan
Eğitim)
4
Yard. Doç.
Dr. Ömer
AVCI
Dönem Projesi
CUMA
19:00
22:50
4
Tez Çalışması (Uzaktan eğitimYönlendirilmiş çalışma - Danışmanlık)
CUMA
17:00
18:50
2
Dönem Projesi
CUMA
19:00
22:50
4
Tez Çalışması (Uzaktan eğitimYönlendirilmiş çalışma - Danışmanlık)
CUMA
17:00
18:50
2
Karar 11(b). 2013-2014
öğretim
yılı
yaz yarıyılı(üçüncü yarıyıl) Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
programında teknik altyapı ve program koordinasyonunu sağlamak amacıyla aşağıda isim
listesi verilen öğretim üyelerinin görevlendirilmesine, “Yüksek Öğretim Kurumlarında
Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 16. maddesinin 6. fıkrasının b bendi ve Ek-1 Diğer
Hizmetler Karşılığı Yapılacak Ödemeler Cetveli’nde belirtilen oranlarda ödeme yapılmasının
uygunluğuna,
Adı Soyadı
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Hizmet Tanımı ve Açıklaması
Birim Koordinatörü
Doç. Dr. Gürbüz OCAK
Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Sinan Ders Koordinasyonu/Denetimi
YÖRÜK
Öğr. Gör. Mahmut Ders Yönetimi
KANTAR
Hizmetin İş Yükü Karşılığı
Koordinatörlük yapılan birimde
ilgili dönemde yürütülen her
ders için en fazla ayda 3 saate
kadar
Koordinatörlük
yapılan
programda ilgili dönemde
yürütülen her ders için ayda 4
saat esas alınır
Her 7 kredi için 1 saat esas
alınır
Her 7 kredi için 1 saat esas
alınır
Karar 12(a). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Yüzbaşı İhsan’ın Kavâʿid-i İmlâ ve Tahrîr’inin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi” başlıklı
tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına,
mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39.
maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120648104-Umut BAŞAR
Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi (Y.L.)
Savunma Tarihi
10.07.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 12(b). Aşağıda adı soyadı belirtilen Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Felsefe Grubu
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlayan ve “Üniversitemiz Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Geçici Maddesinin 1/c fıkrası’’ gereğince mezun
olmaya hak kazanan öğrenciye ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan Yüksek Lisans
diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
080665039-Erdem ELÇİ
Anabilim Dalı
Sonuç
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Felsefe Grubu Başarılı
Öğretmenliği (Tezsiz)
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Doç. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR
ÜYE
İlhan TOPUZ
RAPORTÖR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
737 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content