close

Enter

Log in using OpenID

ASİT FİZYOPATOLOJİSİ

embedDownload
Assitli hastada;
ne zaman,
ne zor,
yeni ne var?
Prof. Dr. Kadir Demir
İç Hastalıkları ABD
Gastroenterohepatoloji BD
Assitli hastada;
ne zaman, ne zor, yeni ne var?

Komplikasyon geliştiğinde

Dirençli assit

Spontan assit infeksiyonları

Umblikal herni

Hepatik hidrotoraks

Hemoperitoneum
Assit tetkiklerinin yorumlanması
Runyon BA et al. Ann Intern Med 1992;52:514-520
Serum assit albumin farkı (SAAF)
serum albumini - assit albumini
SAAF  1.1 gr/dL ise portal hipertansiyon VAR
SAAF< 1.1 gr/dL ise portal hipertansiyon YOK
% 97 doğruluk ile
Transüda / eksüda assit ( veya < 2.5 g/dL) doğruluğu % 56
SAAF≥1.1 gr/dl (portal HT +)

siroz (>%80)

Budd-Chiari sendromu

Kardiyak assit

Alkolik hepatit

Akut karaciğer yetersizliği

Sinuzoidal stress sendromu (SSS)

Massif karaciğer metastazı

İnferior vena kava tıkanması

Miksödem

Nefrotik sendrom (?)

Portal ven trombozu
SAAF<1.1 gr/dl (portal HT -)











Peritoneal karsinomatoz
Tüberküloz peritonit
Pankreatik assit
Barsak perforasyonu
Biliyer assit
Postoperatif lenfatik kaçak
Lenfoma
Serozit (SLE, FMF...)
Protein kaybettiren enteropati
Nefrojen (diyaliz) assit
İnfeksiyöz (Chylamida, gonokok)
Assit patofizyolojisi
Belirgin sistemik
arteryel vazodilatasyon
Sinüzoidal portal hipertansiyon
Azalan efektif
arteryel kan volümü
Hiperdinamik
dolaşım
NÖROHORMONAL
FAKTÖRLER
Ağır renal Na tutulumu
(proksimal > distal)
Artan lenfa (kç-barsak)
RAAS , SSS , ADH 
 Arteryel
vazokonstriksiyon
 Arter basıncı
 Tübüler sodyum ve
su absorbsiyonu
Na ve su tutulumu
Renal arter
vazokonstriksiyonu
Hepatorenal
sendrom
Dilüsyonel hiponatremi
 Plazma hacmi
Assit ve ödem
Klasik assit tedavisi

Yatak istirahati

Diyette tuz kısıtlaması

2 g/gün – 88 mmol/gün den az

serum Na’ u < 120mEq/L olmadıkça su kısıtlanmaz (genelde < 110 mEq/L
ise semptomatik)

Diüretik tedavi

Terapötik parasentez

Primer hastalığa yönelik tedavi (Alkolün terki, D-penisillamin…)
Diüretik tedavi

Spironolakton 100 mg, po (öncelikle)  max. 400 mg

Furosemid 40 mg, po (sonra)

Yanıtın değerlendirilmesi ort. 4 gün

Doz artımı 3-5 günde bir olmalı
 max. 160 mg
Diüretik tedavide izlem


24 saatlik idrarda Na (88 mmol – 10 mmol (idrar dışı kayıp) = 78 mEq )
Spot idrarda Na / K > 1
İki parametre arasında uyum % 90 doğruluk derecesi

Kilo kaybı


Klinik


Ödemsiz hastada < 0.5 kg/gün, ödemli hastada < 1 kg/gün olmalı
Hepatik ensefalopati, ortostatik hipotansiyon
Laboratuvar

Elektrolitler, üre, kreatinin
Diüretik tedavisinin kesilmesi

Hepatik ensefalopati

Progressif azotemi


Serum kreatinini
> 2 mg/dL
Ciddi elektrolit dengesizliği

Serum Na’ u
< 120 (125) mEq/dL

Serum K’u
> 6 mEq/L veya < 3 mEq/L
Assit komplikasyonları

Refrakter assit

Spontan assit infeksiyonları

Hepatik hidrotoraks

Umblikal herni

Hemoperitoneum
Assit tedavisinde başarı oranı (%)
DİRENÇLİ ASİT
100
90
Furosemid 160 mg/gün
Spironolakton 400 mg/gün
Diyette Na kısıtlaması, istirahat
10
0
Refrakter (Dirençli) assit - tanım
Maksimum dozda diüretik tedaviye rağmen yanıt alınamayan hastalar
Diüretik tedaviye dirençli hasta
Komplikasyonlar nedeniyle diüretiklerin maksimum dozlara çıkarılamadığı hastalar
Diüretik tedaviyi tolere edemeyen hasta
Dirençli (“refractory”) assit tanı kriterleri
Tedavi süresi

En az bir hafta maksimum dozda diüretik tedavi
(spironolakton 400 mg/gün + furosemid 160 mg/gün)
VE

Tuzsuz diyet ( 88 mmol veya 2 g/gün) uygulanmış olmalı
Dirençli (“refractory”) assit tanı kriterleri


Diüretiğe yanıtsız (“diüretic-resistant”)

Yetersiz yanıt
: 4 günde ortalama 800 g.dan az kilo kaybı

Assitin erken nüksü
: tedavi sonrası 4 hafta içinde
Diüretik kullanılamayan (diüretic-intractable”)

Diğer presipitan nedenler yok iken;



Hepatik ensefalopati
Böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatininin % 100 artışı veya serum
düzeyinin 2 mg/dL’i aşması)
Elektrolit bozuklukları

Hiponatremi (10 mEq/L azalması veya 125 mEq/L’den az olması)

Hipokalemi (3 mEq/L azalması veya 6 mEq/L üstüne çıkması)
Refrakter asit ön görülebilir mi?

Furosemid 80 mg İV

8 saatlik idrarda
Na > 50 mEq ise diüretik duyarlı
Na < 50 mEq ise diüretik dirençli
Spahr L et al. Hepatology 2001;33:28-31
Dirençli assit

Rastlanma oranı : % 5-10

Yaşam süresi

24 ay
% 50 (asitli hastada)

6 ay
% 50
Dirençli asitli hastada

12 ay
% 25
Gines P et al. Hepatology 1987;7:122
Runyon BA Semin Liver Dis 1993;13:343
Dirençli asit tedavisi = Karaciğer
transplantasyonu

…………….

…………….

……………

……………
Yeterli sayıda transplantasyon yapılamıyor
Bekleme süresinde ne yapmalı?
Refrakter assit tedavisi

Terapötik Parasentez

Porto-kaval şant

Peritoneo-venöz şant (Denver

Ekstrakorporeal ultrafiltrasyon +
/ LeVeen)
assit sıvısının reinfüzyonu

TİPS

Karaciğer transplantasyonu
Terapötik parasentez

Belirgin ödemi olan hastalarda daha emniyetli

İki haftada bir 5 L parasentez - albumin infüzyonu gerekmez

> 5 L yapılan veya daha sık yapılan parasentezlerde albumin
infüzyonu gerekir
(infüzyon parasentez sonrası yapılmalı)
Parasenteze bağlı hemodinamik bozukluk
(“paracentesis-induced circulatory dysfunction”)

Parasentez sonrası

sistemik vazodilatasyon 

efektif arteryel kan volümü 

Renal fonksiyonlar bozulur, assit nüksü ve prognoza olumsuz etkili

Albumin infüzyonu yararlı (6-8 g/L)

Terlipressin (1 mg parasenteze başlarken, 8. ve 16. saatte tekrar)
veya midodrin 3X7.5 mg, po, 3 gün) yararlı
Singh V et al. J Gastroenterol Hepatol 2006;21:303-307
Singh J et al. Am J gastroenterol 2008;103:1399-1405
Appenrodt B, Liver Int 2008
Gines P, et al. Gastroenterology 1988
Refrakter assit tedavisi

1 yıllık survi;

Ort. TA > 82 mmHg ise % 70
< 82 mmHg ise % 40
Llach J et al. Gastroenterology 1988;94:482--487

Betabloker mortaliteyi 
Serste T et al. Hepatology 2010;52:1017

ACE ve ARB, NSAİİlerden kaçınılmalı
Runyon BA et al. AASLD guideline Hepatology 2013;57:1651
EASL guideline J Hepatol 2010;53:397
Sorunlar




18±13 ay izlemde
Hiponatremi % 69
 İzole % 61
 + azotemi % 8
Azotemi % 29
 İzole % 21
 +Hiponatremi % 8
Hipokalemi % 3
Yetersiz yanıt % 7
Moreau P et al. Liver Int. 2004: 24: 457–464
Olası tedavi yaklaşımları


Azalan efektif arteryel kan volümünün düzeltilmesi

Albumin

Vazokonstriktörler (terlipressin,midodrine, octreotide…)
Diüretik kullanımını kısıtlayan komplikasyonların engellenmesi

Akuaretikler (…..vaptan)
Albumin

En fazla plazma proteini

Fizyolojik fonksiyonu kolloid osmotik
basınç, onkotik basıncı sürdürmek

Sirozlu hastalarda EAKPsini düzeltebilir

Yeni kullanımları olan eski bir ilaç

Dirençli asit tedavisi

Post-parasentez hemodinamik disfonksiyonun
tedavisi

……….

Albumin infüzyonu asit tedavisinde yararlı

Kilo azalması

Hastaneye yatış süresi

Hastaneye başvuru sayısı

Yaşam kalitesi
Gentillini et al J Hepatology 1999; 30: 639-645
Hastanede yatış süresi
Asitin tekrar oluşması
diüretik
diüretik
P<0.03
P<0.03
Diüretik + albumin
Diüretik + albumin
ay
ay
Kronik albumin infüzyonu 16 ay yaşamı uzatıyor.
Romanelli et al World J Gastroenterol 2006
Albumin+ diüretik
P=0.079
diüretik
100serum
yeni başlayan
ilk yıl
g, qw; sonra
g, q2w
S.U.T
albuminiassitte
< 2.5 g/dL
ise25
replasmana
izin25
veriyor
Dirençli asitte albumin

Dirençli asitli ve TİPS’e uygun olmayan 19 hasta

Ort. yaş: 54.5 yıl

50 g infüzyon, qw

8 haftalık çalışma (>en az4 hafta)
Serum Na
Önce
133
Serum
kreatinin
1.08
Sonra
135
1.06
INR
MELD
1.6
15.1
1.6
16.3
Trotter et al. Dig Dis Sci 2005;50:1356–1360
Dirençli asitte albumin
P=0.002
P=0.005
g/ dL
kg
3,5
188
3
186
3,5
2,5
2
184
182
2,5
1,5
180
1
178
0,5
176
0
174
önce
187
sonra
Serum albumin düzeyi
179
önce
sonra
Vücut ağırlığı
Trotter et al. Dig Dis Sci 2005;50:1356–1360
Asitli hasta tedavisinde albumin

Fizyolojik bir bileşik

Diüretik yanıtlı hastalarda yaşam süresini uzatıyor

Dirençli asitte yaşam süresi (?)

Maliyeti fazla

İV infüzyon ile uygulanması handikap

Uzun süreli çalışmalara ihtiyaç var
Asit tedavisi - vazokonstriktör ajanlar

Amaç arteryel vazodilatasyonun düzeltmek (azaltmak)

Efektif arteryel dolaşımı düzeltmek

Vazokonstriktör sistem aktivitesini azaltmak (VP, SSS)

Renal hemodinamiyi düzelmek

Renal Na retansiyonunu azaltmak
Asit tedavisinde vazokonstriktör ajanlar
Terlipresin, vazopressin V1 reseptör agonisti

Dirençli asit + tip 2 HRS

1 mg/4 saat İV infüzyon, 7 gün

Renal hemodinamide düzelme

Sistemik hemodinamide düzelme

Renal Na ekskresyonuna etki yok
Alessandra et al, Euro J Gastroenterol Hepatol 2002
Terlipressin


Tek doz 2 mg İV
Sirotik hasta ± asit, renal yetersizlik yok
8 hasta
11 hasta
4 hasta
Krag A et al. HEPATOLOGY 2007;46:1863-1871.
Krag A et al. Terlipressin Improves Renal Function in Patients with
Cirrhosis and Ascites Without Hepatorenal Syndrome
Hepatology 2007;46:1863-1871.

Tek doz İV bolus 2 mg terlipressin;

GFR, CNa, CLi, COsm ve UNa artırır

Plasma NE, renin düzeyini azaltır
Midodrine

Oral aktif alfa agonist

Asitli hastalarda 15 mg, oral, tek

Sistemik ve renal hemodinamiyi düzeltir

Renal Na ekskresyonunu artırır

Vazokonstriktör düzeyini azaltır

Etki en az 3 saat sürer
Angelli et al. Hepatology 1998
Midodrine





7.5 mg, tid, 7 gün
Uzayan sistemik ve renal
hemodinamik etki
Uzayan renal Na ekskresyonu
Vazokosntriktör düzeylerinde
azalma
GFR ve Una ile sistemik
hemodinamik değişiklikler arasında
korelasyon
Kalambokis et al, J Hepatologgy 2007
Midodrin klinik iyileşme ve surviyi 
Singh V et al. Am J Gastroenterol 2008;103:1399
Dirençli assitte deneysel tedaviler

Vazopressin reseptör antogonistleri (Vaptanlar)
Satavaptan, 1200 hastalık çalışma, mortalite 
Tolvaptan karaciğer hasarı
Çok pahalı (> 10.000-15.000 $/ay ….

Splenik arter embolizasyonu

Hipertonik salin + loop diüretik infüzyonu

Klonidin (alfa2 adrenerjik reseptör agonisti)

Düşük akımlı assit pompası (peritoneal boşluk ile mesane arasında)
Vazopressin reseptör antagonistleri

V2 reseptör antagonistleridir

Akuaretik ajanlardır

Serbest su klirensini artırır

Tüm hiponatremilerin tedavisinde kullanılabilir

Overhidrasyon olan her durumda kullanılabilir

Konjestif kalb yetersizliği

Dekompanse siroz

Uygunsuz ADH salınımı
Toplayıcı kanal epitel hücresi
Bazolateral yüz
tubulus
Adenil siklaz
V2 reseptör antagonisti

Vaptanlar standart diüretiklerden
farklı olarak toplayıcı kanallara
etki eder

Belirgin serbest su klirensini
artırabilirler

Susama hissi yaratırlar
Sorunlar




18±13 ay izlemde
Hiponatremi % 69
 İzole % 61
 + azotemi % 8
Azotemi % 29
 İzole % 21
 +Hiponatremi % 8
Hipokalemi % 3
Yetersiz yanıt % 7
Moreau P et al. Liver Int. 2004: 24: 457–464
Akuaretik ajanlar - Vaptanlar

Mozavaptan (OPC-31260)

Lixivaptan (VPA-985)

Tolvaptan (OPC-41061)

RWJ 351647 or M0002

Satavaptan

Conivaptan (V1 & V2 receptor antagonist)
Serum Na düzeyi ort±SEM, mmol/L
Lixivaptan hiponatremiyi düzeltir
Satavaptan hiponatremiyi düzeltir
12 haftada yapılan ort. parasentez sayısı
Satavaptan - assit tedavisi(12 hafta)
4.32
3.11
Plasebo
5 mg
2.95
12.5 mg
2.72

Parasentez sayısını azaltır

Doza bağlı bu etki artar
25 mg
Wong F et al. AASLD 2006
Somatostatin, octreotid

Glukagon sentezini azaltma

Splanknik vazokonstriksiyon

Renin sentezleyen hücrelerden renin sentezini azaltma

Hepatik hidrotoraks+asitli hastada midodrin+octreotid yararlı
Kalambokis G et al, Nephrol Dial Transplant (2005) 20: 2583

2 dirençli asitlide octreotid diüretik yanıtını olumlu etkiledi
Kalambokis G et al, Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2006; 41: 118/121
TİPS (Transjuguler intrahepatik porto-sistemik şant)
Vena kava inferior
Portal ven
Dirençli assit tedavisi
Büyük volümlü parasentez
TİPS
Moore KP et al. The Management of Ascites in Cirrhosis: Report on the Consensus Conference
of the International Ascites Club HEPATOLOGY 2003;38:258-266.
Büyük volümlü parasentez vs TIPS
assitin nüksü
Ensefalopati
Mortalite
5 çalışma, 330 hasta
Albillos A et al. A meta-analysis of transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus
paracentesis for refractory ascites J Hepatology 2005;43:990–996
Dirençli assitte yaklaşım
Dirençli assit
Terapötik parasentez, 3-6 ay
Komplikasyonsuz seyir
ve ayda <1 parasentez
Komplike assit
ve/veya
sık parasentez (> 3/ay)
Aşikar HE, bilirubin> 3mg/dL
Evet
Parasenteze devam
Hayır
TİPS
Rössle M. TIPS: an update Best Prac&Res Clin Gastroenterology 2004;18:99-123
TIPS için uygun adaylar

Sık parasentez > 3/ay (haftalık gereksinim)

Bilirubin
< 3mg/dL

Serum Na
> 130 mEq/L

Child-Pugh skor < 12

MELD skor
< 18

Yaş
< 65 yıl

Hepatik ensefalopati, santral HCC, kardiyopulmoner hastalığı
(kardiyak EF > % 60) olmayanlar
Boyer TD et al. Hepatology 2010;51:306
Gines P, Semin Liver Dis 2008;28:43-58
Salerno F, Gastroenterology 2007;133:825-834
Sonuç olarak;

Dirençli asit tedavisinde sodyum kısıtlaması önemli ve gerekli

Karaciğer transplantasyonuna köprü olarak büyük volümlü parasentez ve TİPS
kabul edilen tedaviler

Albuminin tedaviye adjuvan eklenmesi yararlı

Vazokonstriktör ajanların natriürezi artırttığı gösterilse de uzun süre etki (?)

V2 reseptör antogonistleri (akuaretikler) hiponatremiyi düzeltir, dirençli
asitlilerde diüretiklerin kullanılmasında kolaylık sağlayabilir
Spontan assit infeksiyonları
 Total lökosit < 500/ mm3 , PNL<
250/ mm3
 Diürez ile total hücre sayısı ile artar, ancak PNL değişmez.
 Hemorajik assitte (eritrosit > 10.000/ mm3,
1 PNL /250 eritrosit oranında azaltılır)
BARSAK FLORASI
Değişen Flora
Değişen Permeabilite?
Mezenterik Lenf Nodlarında Bakteri Translokasyon
Batın Lenfatiklerinde Bakteri
Duktus Torasikus Lenfinde Bakteri
Üriner Sistem İnf.
Solunum Yolları İnf.
Kompleman Eksikliği
RES Disfonksiyonu
Bakteriyemi
KC Lenfasında Bakteri
Kötü Opsonik Aktivite
SBP
Bakterassit
Ortaderece Opsonik Aktivite
KNNA
İyi Opsonik Aktivite
Steril
Nonnötrositik assit
Spontan Assit Sıvı İnfeksiyonunda Öne Sürülen Patogenez
Spontan assit infeksiyonu terminolojisi
PNL> 250/mm3
Kültür
-
+
spontan bakteriyel peritonit
+
+
kültür negatif nötrositik assit
+
-
monobakteriyel nonnötrositik
bakterassit*
* Kültürde polimikrobiyel üreme var ise, iğne ile barsak lümenine girildiği düşünülmelidir.
SAİ doğal seyri
Monomikrobiyal
nonnötrositik bakterassit
Semptomatik
% 38
<%5
% 62
Asemptomatik
hastalarda
İyileşme
Spontan
bakteriyel peritonit
% 34
% 15
Kültür negatif
Nötrositik assit
% 66
İyileşme
McHutchison JG, Runyon BA., 1994
SBP tanısında idrar (???) çubukları
(lökosit esteraza dayalı ölçüm)

19 çalışma;

SBP tanısında yeri YOK

PNL< 1000/mm3 ise
% 45.3

Bakterassitte
% 16.7-25
Aliment Pharmacol Ther 2008;28:282-288
3 dak. değerlendirme daha iyi. (2.,4. ve 10 dak)
Se: 100%, Sp: 57.9%; NPV: 100%, PPV: 76.5%....
Mendler MH et al. A new highly sensitive point of care screen for spontaneous bacterial peritonitis using
the leukocyte esterase methodJ Hepatol 2010;45:1275-1281
SBP proflaksisi – antibiyotik kullanımı

8 çalışma, 647 hasta, metaanaliz

Total mortaliteyi 

İnfeksiyon hızını (SBP dahil) 

Kısa süreli mortaliteyi (3 aylık) 
Am J Gastroenterol 2009;104:993-1001
SAİ proflaksisi

Üst gastrointestinal kanama

Öncesinde SAİ geçirmek

Assit total protein < 1.5 g/dL
VE EN AZ BİRİ VARSA

Serum kreatinini ≥ 1.2 mg/dL

BUN

Child Pugh skoru ≥ 9

Serum sodyumu ≤ 130 mEq/L

Serum bilirubin ≥ 3 mg/dL
≥ 25 mg/dL
AASLD Practise Guidelines Hepatology 2012
Proflaksi
GIS kanamalı hastalarda
Norfloksasin
2 X 400 mg/gün
7 gün
Ofloksasin
400 mg İV
7 gün
• Assit protein seviyesi <1gr/dl, total bilirubin > 2.5 mg/dL
Norfloksasin
Hastanede yatış sürecinde
2 X 400mg/gün
( > 1 hafta)
Daha önce SAİ atağı
(% 68 rekurens)
1 X 400mg/gün
SBP’de İzole edilen Organizmalar
Gram (-)Basil
*E.Koli
70
*Klebsiella spp
*proteus,asinobakter,pseudomonas
salmonella,providensia,sitrobakter
aeromonas hidrofila
Gram(+)Kok
10-20
Aneorob ve Mikroaerofiller
6-14
*Strep. pneumonia
Diğer streptokok, *Enterokokus spp
stafilokokus
*Bakteroides,klostridium
*peptostreptokokus
Nadir Nedenler
*Difteroid,listeria monositogenes,neisseria
Tedavi
İntravenöz
Sefotaksim 3X2gr veya 2X2 gr, İV
Seftriakson 1X2gr/gün, İV
Koamoksiklav, ciprofloksasin
Oral (kreatinin < 3 mg/dL, hepatik ensefalopati < grade 2,
kusma ve şok yok ise)
Oflaksasin (2X400 mg)
Amoksisilin, koamoksiklav
Kotrimaksazol
SAİ, hepatorenal sendrom

SAİ li hastada

Kreatinin
> 1 mg/dL

Üre
> 30 mg /dL

Total bilirubin
> 4 mg/dL
İSE;
HRS proflaksisi için
albumin 1.5 g/kg/doz, sonra 3 gün 1 g/kg/gün verilmeli
AASLD 2012
Tedavinin takibi nasıl yapılır

48. saatte assit PNL< 250 / mm3 veya bazalin % 50’sinden
fazla azalmış ise antibiyotiğe devam, değilse değiştir veya
tanıyı sorgula


3. günde PNL:

< 250/mm3 ise 5. gün yeterli

Değilse PNL< 250 olduktan sonra 2. gün yeterli (genelde 7 gün)
Genelde 5 günlük tedavi yeterli
SBP ile Sekonder Bakteriyel peritonit ayırıcı tanı
Spontan BP
Sekonder BP
Organizma
Tek
Multipl
Protein
 1 g/dl
1 g/dl
Glikoz
Serum aynı
 50 mg/dl
Kültür
monomikrobiyel
polimikrobiyel
PNL
PNL düşer
Artar
Kültür
Hızla sterilleşir
Pozitif kalır
Tedaviye yanıt
Sonuç olarak;

Ayırıcı tanıda; SAAF, total protein ve venöz basınç

İnfeksiyon tanısında; PNL (özel çubuklar ile!), kültür

Tedavide tuz kısıtlaması + diüretikler

Dirençli assitte en büyük sorun dilüsyonel hiponatremi

Albumin infüzyonu güvenli, akuaretikler gelecek vaat eden ilaçlar

İnfeksiyon tedavisinde; paranteral III. kuşak sefalosporinler

Proflakside hastanede uzun süre yatacak (> 1 hafta) olan ve kanama ile
gelen hastayı UNUTMA, Norfloksasin hala geçerli

3. gün PNL yanıtı ÖNEMLİ, yok ise assit şekeri, LDH, total proteinini
değerlendir. Sekonder assit infeksiyonu MORTALdir.
Hepatik hidrotoraks

Dekompanse karaciğer sirozlu hastaların % 5-10’ unda

Özellikle sağ tarafta, sol tarafta veya bilateralde olabilir

Nadiren assitsiz hastada

Patogenezinde, assitin diafragmadaki defektler önemli, artan
lenfatik yük ise yardımcı bir faktör
Hepatik hidrotoraks

Serum plöral sıvı albumin farkı 1.1 g/dl

Plöral sıvıda, total protein, albumin, hücre assitten fazla

Tanıda,

99mTc
sülfür koloid sintigrafisi (peritondan plevraya kaçak)
Komplikasyonları;
solunum sıkıntısı (restriktif tipte)
infeksiyon (hepatik ampiyem)

Tedavi; assit tedavisi gibi, nadiren plörodezi veya diafragmatik
defektlere yönelik girişimler

Toraks tübü uygulanmamalı
Umbilikal herni

Artan karın içi basıncına ek olarak kas kütlesinin kaybı ile
zayıflayan karın duvarı

Seyrek değil

Asit tedavisi ve cerrahi tamir

Asit kontrol edilmeyenlerde
erken nüks kaçınılmaz
Hemoperitoneum (hemorajik asit)

Asitte eritrosit sayısı > 50.000/ mm3

Spontan veya sekonder

Sirozda % 5, kötü prognozun göstergesi



Spontan olanlarda neden, hepatoselüler karsinomanın peritona
rüptürü, karın içi kolaterallerde yırtılma veya künt travmalar
Sekonder nedenler, parasentezler, laparoskopi ve karaciğer
biyopsisi
Tedavi nedene yönelik, hemorajik diyatezi düzeltme çabası (TDP
ile), tümör rüptüründe transarteryel embolizasyon tek
yöntemdir, genellikle başarılı olmaz.
İLGİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
2 719 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content