Kablo uzunluğunun pals biçimi üzerindeki etkisi - Er-CE

öss Matematik-z/Olaslllk
O LAS ILIK
TEST-2 (çözömleri)
6.
P(At.
pB)=P(A)+ P(B)- P(A rnB)
12
Toplam :2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 j11 ,1)
) )) ) ) )1 ) l ) )
'
Adet:1 171
2 3 1-1
4 5 EEl5 4 3 2 1
istenilenolaylnolaslllll,
=:
j-3 = 5 +J- - p(AchB)
4
'
2
1
= P(ArnB)= -!
- dlr.
2+4+6+4+3+2+1
36
6
=
11 dir.
18
Dolrucevap'$D'
'seçenelidir.
Dojrucevap $'E''seçenejidir.
2.
P(E)
P(M)
p(N)
é
3
â
6
'
'
z
#
1
x 1 2 3 4 5 6
'
t'
10 7 7 4 7 6
2 @ 4 6 8 10 12
'1
P(M fnN )= 6 t
:z;
/ P((M kJN))= 6 veri
li
yor.
3 (:
!) 6 @ 1201s 18
4 4 8 12 16 20 24
'
P(M)= 1- -1 + -1 '
= -1
6
3
1
.-
5 @ 10(15
) 20(25
)3O
2
;
d
6 6 12 18 24 30 36
7
-
;
/
P(M)+ P(Nl)= -2 + -3 =-6 dl
r.
g5
O :l
stenilendurumlar(11adet)olmakùzere, 11 dlr.
36
Dog
-ru cevap ''D''seçeneg
-i
dir. '
3.
4
1
Dog
-rucevap''E''seçenejidir.
a
P(B)=P(At.
pB)- P(A- B)= -5 - -5 = -5
'
a
2
oldulundan,P(B*)= 1- -ir.
5 = -5 l
8.
.
çarplmlnteksaylolmasli
çin,seçilen ikirakamlnda
teksaylolmaslgerekir.Bunagöre,
Dog
-rucevap'<B''seçenelidir.
'
(2
5)
à 5.4 5djr.
(a
9j 9.8 18
=
4. P(b)=3.P(a), P(c)=4 .P(a)
=z
;
/ 4.P(b) = 12 .P(a)=3.P(c)= 12 .k
P(a)+P(b)+ P(c)=1 = k+31+41
1= 1
.
Dojrqcevap $'E''seçenejidir.
'
P(b)= 316= -a dir.
8
Doiru cevap'fC''seçenejidir.
9 (2
6)-(6
1) 15.6 9dir.
(1
3
2)
j 12
a.
1
2
1.10 22
.
5. YYYTTTT ->
71
1 1 35
.- =
31.41 2
128
dir.
Dolrucevap ''B''seçenejidir.
216
=
=
Dojru cevap'$A''seçeneiidir.
'
öss Matematik-z/Olaslllk
?
10. P(K,K,K,K ) =
=
5
6
3 - 1
14. Zarln beyazolmaslolaylB,östyûze gel
ensaylnln Ci
ft
olmaolayl(
.)ol
sun.Bunagöre,
11
4
10 .6 .
11.10 .9 .8
4 .3 .2 ..1
P(Bo ç)= P(B)+ P(ç)- P(B n Q)
=
2 dir.
11
=
1
1
1
1
2
+
.
=
3
2
3
2
3
tur.
Dog
-rucevapI'B''seçeneli
dir.
Dojru cevap '$
B''seçenejidir.
11. E =(TYY,YTY,YYT,YTT,TYT,TTY )
A =(YTT,TYT,TTY ) ise
'
q
ï
6
2
P(A)= %' = ' dir.
15. 7resi
mdenbelliiki
sininyanyanaasll
dllldurumlar,
. . . . . ...........
Dojru cevap''C''seçenejidir
=xç
=
(7
5).6!.2!
Kal
an7resir
pden
stanesl
-=
ox
=
p-
oldujundanistenilenolaylnolasllljl:
'
(5
7j.Nj.zj 7.6.64.21 1dlr.
(,
9j.a 9.8.71 6
Doirucevap'
S
E'seçene4i
di
r.
=
12.
4
=
1 tu
(4
1)(4
1) 4 r.
=
Do:rucevap 'B''seçenejidir.
?'
13. Kaplnln açslmaslol
aylA,açllmamaslolaylda A o1sun.Buna göre,i
stenenduruml
ar
A veya A X veya A'
A'
A dlr.
'
-
16. I
stenil
enol
ay:E,F,G,H noktal
arlndan i
kisinin;A,B,
C, D noktalarlndan da birisinin seçilmesi olayl
oldulundanbuolaylnolmaolasllll
1 + -.
1 .-4 + -4 .-4 . -1 = 61
5
5
5
5 5 5
125
'
(2
4j.(4
1j 3 dj
r
(3
8) '
=
Do:rucevap'D'seçeneg
-i
di
r.
.
Dog
-ru cevap''C''seçene:idir.
217
è'ss Matematik-z/a aslllk
17. istenil
en ol
ay birincitorbadan da ikincitorbadan da
21. ParanlnyazlgelmesiolaylY,zann(istyûzlinegelen
bepaztopun çekil
m esiolayldlr.Buna göre,'
BJBU => 4 . 1 = 1
6 4
6
saylnln 4 ten bfiyl
ik olmaslolaylD ile gösterilirse
paranln ya'
rlgelmesiveya zarln ustyuzune gelen
enbuyukolmaslolayl (YkJD) ol
ur.
saylnln 4 t
dlr.
Buna göre,
Dojru cevap$'C''seçenejidir.
P(YkpD)= P(Y)+P(D)- P(YrnD)
'
1 1 11 à
= - + - - - .- = - tur.
2 3 2 3 3
Dog-ru cevap d'E''seçeneg
-idlr.
18. Probl
emde verilenl
ere göre,klzlarln 6 sI,erkeklerin
de 4 (imatematikten kal
dllna göre,matematikten
kalantoplam 4+ 6= 10 ölrenciaraslndanseçilen
ikiölrencinindeerkekolmaolaslllll,
'(2
4)
à 4.3 2tjr.
(1
2
0j 10.9 15
=
=
.
Doirucevap ''D'
'seçenejidir.
à
I
Y
x
19. AuBs veya AsBb
22. Reelsayldojrusuûzerineverilenl
eriyerlepti
rel
im.
>'
2
5
2 + -3 .-3 = 13 tir.
. 5
5 5
25
I
ABI
Q
--
Dojrucevap''C''seçeneg
-idir.
z;
c
5 /k(x,
0)
1
7
E)(y,
0)
r
6
IABIk6ol
acallndany- xk6olacakpekil
de
y-x>6eji
tsi
zl
ilinianal
itikdiizl
enbdegösterel
im..
20. Klrmlzlkalemlerinsaylslna x deni
lirsemavikalemle-
rinsaylsl (x- 2) ve kutudakikalemlerintoplam saylsl(2x-2)olur.
Problemdeverilenl
qre göre,
'
21.
x
x-2
P.x - 2 . 2: - 3
8
15
= -
(KM -+21)
Sekildeki PSMT dikdôdgenin içindekinoktalardan
sadecey- xk 6 pçitsizli
linisallayan [email protected]
ûçgenininiçindekinoktalardir.
'
=:
y 15(x2-2x) = 4(2:-2)(2x- 3)
::
=> 15(x2=2x)= 8(x-1)(2x-3)
'a- 30x = 16x2 - 40x+ 24 :
zz:
/ 15x
= h x2 - l0x + 24 = 0
c
::
> (x - 4)(x - 6)= 0
=> xj = 4 veya xa = 6 ol
dulundanklrmlzlkal
emlerinsayl
sl(# ençok 6 ol
abilir.
O halden(E)=Al
an(PSMT)ven(A)=Alan(PSR)ola'
5s
n(A)
2
5
callndanP(A)=
=
=
dir.
n(E)
6.
5
12
Doirucevap '$
C''seçeneiidir.
Dolrucevap''B''seçeneiidir.
218
,