makina ve kimya endüstrisi kurumu silah fabrikası

MAK NA VE K MYA ENDÜSTR
KURUMU
LAH FABR KASI MÜDÜRLÜ Ü
KIRIKKALE
AMANT HONLAMA
TEKN K ARTNAMES
ARTNAME NO:
MKE SLH MHZ-812
TAR H:
05.02.2014
1.
Bu Teknik artname Onay Tarihinden tibaren
Yürürlü e Girer.
2.
Bu Onayl
Teknik
de iklik yap lamaz.
3.
Bu Onayl Teknik artname kapak dahil toplam 3
(üç) sayfadan ibarettir.
artname
üzerinde
1.
KONU
Bu teknik artname, MKE kurumu K kkale Silah Fabrikas nda kullan lmak üzere al nacak olan
Diamant Honlamalar n teknik özelliklerini, kontrol ve kabul artlar ile ilgili di er hususlar
içerir.
2.
TEKN K ÖZELL KLER
2.1
HONLAMA D AMANT ø10 MM T P:SHS 10/25-135-D64
2.1.1 Kör delik honlamas
r.
2.1.2 Honlama Çap :10 mm dir.
2.1.3 Diamant kapl bölge uzunlu u 25 mm dir.
2.1.4 Toplam Honlama uzunlu u:135 mm dir
2.1.5 Diamant ölçüsü:64 dür
2.2
HONLAMA D AMANT ø16 MM T P:SHS 16/30-145-D64
2.2.1 Kör delik honlamas
r.
2.2.2 Honlama Çap :16 mm dir.
2.2.3 Diamant kapl bölge uzunlu u 30 mm dir.
2.2.4 Toplam Honlama uzunlu u:145 mm dir
2.2.5 Diamant ölçüsü:64 dür.
2.3
HONLAMA D AMANT ø19 MM T P:DHS 19/40-145-D64
2.3.1 Aç k delik honlamas
r.
2.3.2 Honlama Çap :19 mm dir.
2.3.3 Diamant kapl bölge uzunlu u 40 mm dir.
2.3.4 Toplam Honlama uzunlu u:145 mm dir
2.3.5 Diamant ölçüsü:64 dür.
2.4
HONLAMA D AMANT ø2.5 MM T P:SHS 2.5/10-60-D64
2.4.1 Kör Delik honlamas
r.
2.4.2 Honlama Çap :2.5 mm dir.
2.4.3 Diamant kapl bölge uzunlu u 10 mm dir.
2.4.4 Toplam Honlama uzunlu u:60 mm dir
2.4.5 Diamant ölçüsü:64 dür.
2.5
Her 10 adet Diamant Honlama için 1 adet genle tirme i nesi verilecektir.
3.
TESL M YER
3.1
Teslim yeri MKE Silah Fabrikas /KIRIKKALE adresidir.
4.
KONTROL VE MUAYENE
4.1
Sat n al nacak diamant honlamalar Fabrikam z Kalite Kontrol Müdürlü ü taraf ndan
kontrol ve muayene edilecektir.
4.2
Bu teknik artnamede belirtilen özellikler kar lanmad
takdirde söz konusu diamant
honlamalar red edilecektir.
5.
TERM N
5.1
Sipari e müteakip 120 takvim günü içerisinde yüklenici firma taraf ndan teslimat
yap lacakt r.
HAZIRLAYANLAR
Ça KESK N
Tak. kml.Teknikeri
Daniyal SARIKAYA
Makine Mühendisi
lhami DEM RBA
San.Ba .Mühendisi V
KONTROL
Buket GÜRLER
Müh. Hiz. Müdürü
Mustafa TANRIVERD
Fabrika Müdür Yard mc
ONAY
Osman Nuri ERDO AN
Fabrika Müdürü