close

Enter

Log in using OpenID

Ay ve Yıl Sonu İşlemleri

embedDownload
AY VE YIL SONU İŞLEMLERİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman. No:
GT/99097362/8
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlk Yayın Tarihi
24.04.2014
Son Revizyon Tarihi/No.su
Sayfa
1
Birim/Alt Birim
Kadro Ünvanı
Görev Ünvanı/Adı
Bağlı Bulunduğu Ünvanlar
Görevin Kapsamı
Görev Devri
Diğer Görevlerle İlişkisi
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – 1 No.lu Servis
Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni/
V.H.K.İ/ Memur
Ay ve Yıl Sonu İşlemleri Görevlisi
Birim Sorumlusu/Muhasebe Yetkilisi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı/ Şube
Müdürü/Mali Hizmetler Uzmanı)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında muhasebe kayıtlarının kontrol
edilmesi, ay ve yılsonu işlemleri ile ödeme emirlerinin arşivlenmesi ve kontrolü ile
ilgili işlemleri
Öncelikle Ay ve Yıl Sonu İşlemleri Görevlisi Görevlisi, yoksa birimdeki diğer
görevliler
Birim kapsamında yer alan diğer iş ve işlemlerin tamamı
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında muhasebe kayıtlarının kontrol
edilmesi gerekirse düzeltme kayıtlarının yapılması,
Ay ve yılsonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile yıl sonu devir kayıtlarının yapılması,
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin yapmış olduğu tahsilatlar ile defter ve
belgelerinin kontrolünün yapılması,
Temel Görevleri
Yetki ve Sorumluluk
Yetkinlik Düzeyi
Onaylanmış ödeme emirlerinin yevmiye sırasına göre sıralanması ve arşivlenmesi,
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’ a Verilemesi ve Muhasebe Birimleri ile
Muhesebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5. maddesi uyarınca
istenilen bilgileri Sayıştay'a göndermek,
Hazine Müsteşarlığı nakit taleplerinin sisteme girilmesi,
Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek
Yetkileri
Görevin gerektirdiği otomasyon sistemini kullanmak (say2000i)
Sorumluluğu
Birim Sorumlusu/Muhasebe Yetkilisi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı/ Şube
Müdürü/Mali Hizmetler Uzmanı) karşı sorumludur.
Eğitim Durumu
Önlisans/Lisans mezunu olma
Temel Yetkinlikler
Bilgi paylaşımı
Değişime ve gelişime açık olma
Dürüstlük ve güvenilirlik
Ekip çalışmasına uyumlu olma
Teknik Yetkinlikler
Gelir ve gider mevzuatlarının ödemelere ilişkin düzenlemeleri (Kanun, Yönetmelik,
Tebliğ, Genelge, görüş yazısı vb.)
Say2000i sistemi ve bilgisayar kullanımı,
Açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı Soyadı
Tarih
İmza
Hazırlayan
Nuran ABDULLAHOĞLU
Kontrol Eden
Ayşe YILMAZ
Onaylayan
Alper YILDIRIM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
76 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content