close

Enter

Log in using OpenID

7IRIM B

embedDownload
TAIB YATIRIMBANK A.4.'NIN
30/06 /2014 TARIHLI
BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)
TAIB YATIRIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN
ILAN TARIHI ITIBARI LE TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI
FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLMAK O ZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA
ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI TASDIK EDER VE
YATIRIMCILARIN TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI
ILE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEI`,INI MEVZUAT
UYARINCA TAAHHUT EDER.
KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOdRULUGUNDAN
BANKA YONETIM KURULU SORUMLUDUR . FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI,
FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA
TEKEFFI) LCJ ANLAMINA GELMEZ.
(*) 30 06/2014 tarih i Kamuyu Ay mlatma Formu, Sermaye Piyasasi irulunun 330.01.2004
tarih ve 25362 saytli Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;larin Kamuyu
Aydinlatma Esaslarina tli;kin Tebli§i uyannca TAIB YATIRIMBANK A.$. tarafindan
duzenlenmi;tir.
7IRIM B
04.07.2014 / Sh.1
Taahhut
IA-
ICINDEKILER
TAAHHUTNAME
A.
Tab1O 1 .
TANITICI BILGILER
1 F lien Sermave Pivasasi Faalivetlerinin YUrut0Id0 U Banka Subelerine Ili^s
k in Bi
Tablo II a Yetk B
Tablo II/ b Borsa Uvelik Tarihi ve IMKBde Fa-16-4 GBsterilen Pazar/Pivasalara Ihskm Biloiler
Tablo III/a lAcentesi Olarak Faaliyet r6sterilen Araci Kurumlar
Tablo III/b. Acente Sifabyla Yetkih Olunan Faahyetler
Tablo IV. Kurucusu ve/veya Ydneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlan
Tablo V. Ortakhk Yapisi
Tablo VI/a. Y6netim Kurulu Uveleri ve Genel Mudur
TabIO VI/b. Sermave Pi asasi Faahvetleri ile hWili Imza Yetkisin a Sahio §ahislar
B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER
1- labia VII/a. T " ve TAIB YaUnmBank A .S 'nin Ortaklan Y6neticileri ve Cahsanlari
Hakkinda SPK. IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uvqulanan idari Para
Cezalan
Tablo VII/b. TAIB YatirimBank A S ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvqulanan
Diner Disiolm Cezalan
2- Tablo VIII.
Sermave Pivasasi Kurulu Tarafmdan TAIB YatirimBank A.$. ve TAIB YatirimBank A S 'nin
Ortaklan . Y6neticileri ve Calisanlari Alevhine Acilan Ceza Davalan
3-
IBankamn Sermave Pivasasi Falivetlerinden I(avnaklanan Davalanna Iliskin BiIgiier
C.
BANKANIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAKA IKLANMASINI
iiSTEDIOI DIOER HUSUSLAR
(BEYAN VEIMZA
04.07.2014 / Sh.2
Icindekiler
f"
A. !TANITICI BILGILER
I
1. I Bankanm Ticaret Unvam
TAM YATIRIM BANKASI A.$.
2. I Kurulu.5Tarihi
25/12/1987
Ticaret Siciline Tescil Edildl§l Yer
'ISTANBUL
Ticaret Sicili Tescil No
240320/ 187888
3. Merkez Adresi
YUZBA51 KAYA ALD06AN SOK.AKSOY IS MERKEZI
NO:7 K:3 34394 ZINCIRLIKUYU -5i5LI ISTANBUL
4. Ileti;im Bilgileri
iTelefon No
...
Faks No
1212 705 89 00-345 07 11
1212 345 07 12
i,ca9n Merkezi
S. !IntemetAdresi
www.vatirimbank.com.tr
6. E-posta Adresi
I : [email protected]
7. Kayith Olunan Vergi Dairesi
: BOi,`AZICI KURUMLAR
04.07.2014 / Sh.3
Tanitici Bilgiler
8. Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yurutulduou Banka $ubelerine
Ili;kin Bilgiler:
Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin YdrutuldUgU Banka
$ubelerine ili ;kin Bilgiler
Genel Mi dUrl0k YUZBA $I KAYA ALDO9AN SOK.
AKSOY Is MERKEZI
INO:7 K : 3 34394 ZINCIRLIKUYU -5I$Lt
04.07.2014 / Sh.4 P- Merkez Disi Orgutler
9. Sahip Olunan Yetki Belgesi / Belgeleri ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda
Faaliyet GSsterilen Pazar/ Piyasalar:
Tablo II/a - Yetki Belgelerine Ih$kin Bilgiler
SaMi Olunan Yetki Belgeleri
Borsa Di;i Ahm Satim Aracih*i Yetki Belgesi
Verili; Tarihi
Sayisi
25/11/1999 BNK/ASA-BD.0081
i 25/11/1999 BNK/RP-YN.0081
Repo - Ters Repo Yetki Belgesi
Tablo II/b - Borsa Uyrellk Tanhi ve IMKB'de Faallyet GSsterilen Pazar/ Piyasalara - 1-1- i$kin Uglier
Borsa Uyesi Olunmasina III;kin IMKB Ybnetim Kurulu'nun Karar Tarihi
Fiilen Faahyet Gdsterilen Pazar ve Piyasalar
Tahvil ve Bono Piyasasi Kesin Alum Satim Pazari
Tahvil ve Bono Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan
17/08/1989
04.07.2014 / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa
10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gosterilen Araci Kurumlar ve Acente Sifatiyla Yetkili
Olunan Faaliyetler:
Tablo III / a - Acentesi Olarak Faaliyet Gosterilen Araci Kurumlar
Acentesi Olunan Araci Kurumun Ticaret Unvam
- - -------------
Acentelik Izin Tarihi
ACENTESL_QLUIVAN ARACI KURUM BUWNMAMAKTADIRv,_
Tablo III / b - Acente Sifatny la Yetkili Olunan Faaliyetler
YOKTUR
(*) Acentelik : Seri:V, No:46 sayih "Aracilik Faaliyetleri ve Araci Kurulu;lara Ili;kin Esaslar Tebli6i"nin 24 iincii maddesi
uyarinca, araa kurumlar lie bankalar arasinda da yazili acentelik sozle;mesi imzalanabilir. Araci kurumiar acentelik
sozlegmesinde behrlenecek mahalier isinde, acenteleri aracilit§iyla alacakian emirler dogrultusunda aracilik faaliyetleri
cercevesinde sermave pivasasi araclannin alim satiminda bulunabilirler.
Bir araci kurum lie acentelik s6zle5mesi imzalayan bankalar, acente sifatiyia acentesi olunan araci kurumun halka arza
aracihk faaiiyetleri kapsammda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paranin tahsili ya
da geri odenmesi gibi i;lemleri kapsamak iizere gi;e hizmeti vermek, acentesi olunan araci kurum portfoy yoneticiligi
yetki belgesine sahip ise acente sifatryla bu faaliyetin tanitimmi yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye
i;lemlerini yiiriitmek, acentesi olunan araci kurum yabrim dani;manli§i yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda
araci kurumdan gelen dok0man ve bilgileri mu;terilere agiklamak ve yatmm dani;manli§i faaliyetinin tamtimini yapmak
faalivetlerinde bulunabilirler.
Q1!R!M E
04.07.2014 / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri
11. Kurucusu ve/veya Ybneticisi
Olunan Yatirim Fonu / Fonlarma Ili
s kin Bil ii-'
Ta bl
o IV - Kurucusu ve/veya YSneticisi Olunan Yatirim Fonu /
YOKTUR
-
Fon
Fonlar^
9 .
Fon Kurucusunun Unvani
Yoneticisinin
Unvam
04.07.2014 / Sh.7
ye- Yatirim Fonlari
12. Ortakhk,
Yonetim Yapisi ve Bankada Sermaye Piyasasl Faaliyetlerii he
Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip Sahisiara Ili
; kin Bilgiier:
Tablo V - Ortakhk Ya is,
Ortaoin Ticaret Unvam / AdiSoyadi Pa T
TL) Oran 90%
Aksoy Holding A..
y utan (
Sheikh Abduflah Mohammed BA ROOM
79,795,121 99.7439
Igbal G.MAMDANI
40,975 0.05122%
Sheikh Abdulrahman AL JERAISY
40,975 0.05122%
Sheikh Abdulaziz AL BASHED
40,975 0.05122%
First An 16 Holdince Ltd
40,975 0.05122%
40, 975 0.05122%
Syed Shezad ABEDI
Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM
2 0.00000%
Tablo VI /
a - YonetimKurulu Uyeleri ve Genel fu:sa
1 Adi ve Soyadi
Garevi
Erdal AKSOY
4
Saffet Batu AKSOY jY netim Kurulu 1 4kani
o ne t im Kurulu Ba;kan Vekili
Hikmet Cenk EYNEHAN
Y
onetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudur
INecip Sure yya SERDE N
Afa g
FAYEVA
Adnan MUSTA
AYKOL
Mesut 07n ni
GE^
a Yonetim Kurulu Uyesi
11
Yonetim Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu U ye si
Yonetim Kurulu U y esi
Tabloya Ili ¢ kin Aklama c Ya
netim Kuul Ulii
yeernn Atanmasma Ili;kin
Genet Kurul Karari Tescil Tarihi TTSG
(*) Ilan Ta r ihi
26.08.2013
28.08.2013
31.10.2013
08.11.2013
TTSG Sa yisi
8393
8439
Tablo VI /
b - Sermaye Piyasasl Faaliyetleri lie Iigili Imza
Yetkisine Sahi p $a h isiar
Ender SOZER
Adi ve Soyadi
'Mudur
Gorevi
Tablo a U kin Ayiklama (^: Imza
Sirkiilerinin Tescil ye nan.
• i au Ban Tarihi
12.03.2014
18.03.2014
TTSG Savisi
8530
Ta bl o ya anficin A9klama (2)
- Tabloya ili;kin aciklama bulunmamaktadir.
(*) TTSG: Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi
04.07. 2014 / Sh.8
rtaklik-'onetim`-Tmza Yetkisi
B.
HIIKIIKT DI IRUMA TI iSKIN
Bi
L-Gjt jE lR%
1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, IMKB ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kuruluglari Birligi
(TSPAKB ) Tarafindan TAIB
YATIRIM BANKASI A.$.'ne ve TAN YATIRIM BANKASI A.S.'nin Ortaklari
, Ydneticileri ve Cali ;
anlanna Uygulanan
Idari Para CezaIan He IMKB ve TSPAKB Tarafindan TAIB YATIRIM BAN
KASI A.^. ' ne Uyg ulana n Di ger Disiplin Cezalari
Tablo VII /a
-TAIB YATIRIM BANKASI A.$ . ve TAIB YATIR
IM BANKASI A.$,'nin Ortakian ,
TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda U yg
Yiineticileri ve cail;anlan Hakkinda SPK, IMKB ve
ulanan Idari Para Cezalan
ere se ve Wan P ara ezasl
Uygulayan Kurum
Uygulanmasina Ilildn Karar Idari Para Ceza sl
U ygulanan
Son Duruma Ili icin
Gersek/Tuzel Ki;i Tarihi
Titan (TL) ASlklama
labia VII b TAIB YATIRIM BANKASI A. ?ne IMKB ve TSPAKB Taraflndan Son Iki Yd Zarfinda U ulanan Di r Disi 'in Cezalan
Uygulayan Kurum Disc in Cezasi Uygu a"MasiSPK N m Id raz!
Konusu Ilifkin KararTarihi Edilip Edilmedi i
Nihai Karar
2. Son Iki Yd Zarfmda Sermaye Piyasasi Kurulu Ta ra fm dan
TAIB YATIRIM
BANKASI A.$ ve TAIB YATIRIM RANKACT
vp cai.cnnh.^.
f anw viii - Sermaye Piyasasi Kurd- TAIB
Cii anlan Aleyhine Son
Iki YIi
YATIRIM BANKASI
$ ve TAIB T
YAIRIM BANKASI A.$.nin Ortaklan, YSneticileri ve
Zarfinda Asdan Ceza Davaiarl
A.S.' ninOrtaklan , Yi neticileri
Hakklnda Su s Du yu rusunda
Hakkinda Sus Duyurusunda
Bulunulan
Ger Davada Ge ine n S on
Sek / Tii zel
B u l unulan Gersek /Tiizel Ki;
i Ki;inin Bankayla Olan Ili ; ki s i
A;amamn
YOK IJR
Sus Duyurusuna Konu Fiil Kurui Karat Tanhi
Ozetienmesi
3. Bankanin Sermaye Piyasasi Faaliyetierinden Kaynakianan Dav
a l arina I li;kin Bilgiler:
Bankamizm sermaye piyasas, faali yetl er i
nedeniyle 30 / 06/ 2014 tarihi itiban ile;
a) Davah oidugu davalann sayisi 0 dir ve bunlarm toplam degeri
b) Davacl oidugu davalann sayisi 0 dir ve bunlarln toplam deg-
0 TL'dir.
8V 00 TT^^ '?j r.,
04:(77.20 &h.9
Hukuki Dur m
C.TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI
OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIaI DICER HUSUSLAR
Ali Ihsan TOKKUZUN 21/05 / 2014 tarih ve 29 no ' Iu Ybnetim Kurulu karari He Genel Mi dur
Yard,mcisi olarak atanmiflir.
04.07.2014 /Sh .10 e Ek Aciklama
TAIB YATIRIM BANKASI A.$. ' NIN SERMAYE PIYASASI FAAL!YETLER ! ILE SINIRLI BILGILERINI
ICEREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GERcSE UYGUN OLDUOUNU VE FORMUN
$IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA IL!$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO ( RU OLARAK
YANSITTIdINI BEYAN EDERIZ.
Yetkilf i mzalar
TAIB YATIRIMBANK A.$.
TAIB YATIRIMBANK A.$.
Ydnetim Kurulu Uyesl
Genel MiidUru
Adi Soyad.
Mesut OZDINc
Adi Soyadi
Hikmet Cenk EYNEHAN
Gorevi
YONETIM KURULU UYESI
Gorevi
YONETIM KURULU UYESI VE GENEL
;MUDUR
Imza
imza
Unvan
Unvan
YONETIM KURULU UYESI
Adres
YUZBA$I KAYA ALDOO`AN SOK.
iAKSOY I$ MERKEZI
Adres
€NO:7 K:3 34394 ZINCIRLIKUYU -$ I$U
JISTANBUL
YONETIM KURULU UYESI VE GENEL
MUDUR
'YUZBA$I KAYA ALDOGAN 50K.
AKSOY t$ MERKEZI
NO:7 K:3 34394 ZINCIRLIKUYU -$I$Lt
ISTANBUL
04.07.2014 / Sh. 11 !? Beyan ve Imza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
437 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content