close

Enter

Log in using OpenID

alo 184 sabim üzerinden dumansız hava sahası

embedDownload
4
•
A LO 184 SA B İM Ü Z E R İN D E N D U M A N SIZ H A V A SA H A SI D E N E T İM S İST E M İ Ç A Ğ R I
M E R K E Z İN İN T A ŞIN M A SI T E K N İK Ş A R T N A M E S İ
1. İŞİN T A N IM I
A LO 184 SA B ÎM üzerinden D um ansız H ava Sahası D enetim Sistem i 4207 sayılı K anun
kapsam ında tütün ve tütün ürünleri kullanım ının yasak olduğu yerlerde vatandaşlar tarafından
yapılan ihbarların karşılanarak en yakın denetim ekibine ileterek, şikâyet edilen yerin
denetlenm esi sağlanm aktadır. A L O 184 SA B İM üzerinden D um ansız H ava Sahası D enetim
Sistem i Tütün ve D iğer B ağım lılık Yapıcı M addelerle M ücadele D aire B aşkanlığım ız bünyesinde
yer alm akta olup Sağlığın G eliştirilm esi G enel M üdürlüğü H alkla İlişkiler D aire B aşkanlığına
bağlı Sağlık B akanlığı İletişim M erkezi (SA B İM ) hizm et binasında (Z iya Bey C addesi
1419.Sokak N o:9 B algat/A N K A R A ) adresinde sürdürm ektedir. A ncak hizm et binasının m evcut
kapasiteyi karşılam ada yetersiz kalm asından dolayı A LO 184 D um ansız H ava Sahası D enetim
Sistem i Sağlık 1 Sokak. N o:38 kat:4 Sıhhiye/A N K A R A adresine taşınm ası ihtiyacı hâsıl olm uştur.
2.
K A B L O L A M A V E T E F R İŞ A T
T ütün D airesine ait T ütün İhbar Hattı ve m adde B ağım lılığı Ç ağrı M erkezlerinin elektrik ve
data kablolam ası yüklenici firm a tarafından 14 (ondört) çağrı karşılayıcı personelin çalışacağı sistem
için yeterli olacak şekilde yapılacaktır.
2.1. K ablolam a Ö zellikleri:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
Yerel alan ağı (L A N ) için E nhanced C at-6 U TP kablolam a ürünleri kullanılm alıdır.
Cat- 6 kablolam a ile LA N için gerekli olan 10/100/1000 M bps hız ihtiyacı
karşılanm alıdır.
K urulm ası düşünülen LA N ile ilgili olarak kategori 6 standardında U T P kablolam a
yapılm alıdır.
B ütün sistem de p a sif elem anlar için en az 25 (Y irm ibeş) yıl üretici firm a garantisi olm ası
önerilir.
Tüm kablolar, özellikleri belirtilen kablo kanalları içinden döşenm elidir.
K ablolam a, çalışm a alanında yer alacak C A T-6 U T P prizlerde sonlandırılm alıdır.
C at-6 U T P kablo özellikleri:
2.2.1
2.2.2
2.2.7
K ablo A N S I/E IA /T IA 568B standartlarına uygun olm alıdır.
K ablo lOOmetrde lOOMhz ve 350M hz iletişim i desteklem elidir. 100 m etrede zayıflam a
lOOMhz için m aksim um 22db, 350M hz için m aksim um 44.9db olm alıdır.
K ablo iletkeni çıplak ve katı bakır olm alıdır.
K ablo iletkenin ölçüsü 24 A W G olm alıdır.
K ablo 4 adet sarm al çiftten olm alıdır.
K ablo dışında kılıflam a için LSO H m alzem e veya yüksek m oleküler ağırlıkta PV C
kullanılm alıdır.
Ç alışm a sıcaklığı m inim um -10 C, m aksim um +40 C olm alıdır.
2.2.8
U T P C A T 6 D ata Prizi -1 x RJ-45:
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.8.1 D ata prizleri R J-45 tipi olm alıdır.
2.2.8.2 D ata prizleri T 568A ve T568B bağlantı tiplerinin her ikisini
birden desteklem elidir.
2.2.8.3 D ata prizinin yakın uç diyafonu zayıflam ası (near end cross talk attenuation, N E X T )
lOOMhz için m inim um 43db ve zayıflam a değeri 0.4 db olm alıdır.
1
.
2 2.9
K ablo Kanalları:
2.2.9.1 U ygulanacağı yerleşkenin alüm inyum kablo kanalı gerektirm em esi halinde, kablo
kanalları dayanıklı PV C B eyaz renkte ve birleştirm e aksesuarlarından oluşm alıdır.
2.2.9.2 U T P ve F/O kablolar tam kapalı ve kapaklı kanallardan taşınm alıdır.
2.2.9.3 K ullanılacak kanallar, her türlü geliş, bağlantı, giriş, köşe noktalarında, kabloların
açıkta kalm am asına ve dışarıda m üdahale edilm esine engel o lacak şekilde gerekli
bağlantı ve geliş elem anlarına(fittings)sahip olm alıdır.
2.2.9.4 K ablo kanallarında kullanılacak kapaklar köşe dönüşlerinde kesilm eden kom ple
geçiş yapm alı, köşe aksesuarlarında içten tırnaklı tutunuşu ile köşelerde de dış
darbelere karşı etkin korum a sağlam alıdır.
2.2.9.5 K analların birleşim yerlerinde esnem e ve açıklık kesinlikle olm am alıdır. İzolasyon
tıpaları m evcut olm alıdır. E stetik bakım dan görüntüyü bozm ayacak şekilde
olm alıdır.
2.2.9.6 K anal kapakları ve bağlantı geliş elem anları, vida ve/veya başka bir yöntem ile
sıkıca tespit edilebilir olm alıdır.
2.2.9.7 K ablo kanallarının duvara m onte elem anları, kanal üzerinde deform asyon ve
fiziksel açıklığa neden olm am alıdır.
2.2.9.8 K analların alev alm az özelliği sahip olm ası tavsiye edilir.
2.2.9.9 K anal kapağı, her servis için(kablo ek lem e/çıkarm a)açılıp kapatıldığında m ekanik
zayıflam aya yer verm eyecek bir yapıya sahip olm alıdır.
2.2.9.10
Y andığı zam an ortaya yaydığı gazın insan sağlığına zarar verm eyecek düzeyde
olm ası tavsiye edilir.
2.2.9.11
PV C kanallar dielektrik özelliğe sahip olm alıdır.
2.2.9.12
T aşım a ve dağıtm a kanalları, yeterli kalınlıkta olm alıdır.
3. N E T W O R K SW İT C H (2 A D E T )
3.1 T e k lif edilen kenar anahtar en az 16 port 10/100 base TX autosensing port bulunm alıdır.
3.2 A nahtarın backplane kapasitesi en az 8.8 G B PS olm alıdır.
3.3 A nahtarın paket iletim hızı en az 6.5 M PPS olm alıdır.
3.4 Sistem en az L2 seviyesinde olm alı ve 19” kabinete m onte edilebilm elidir.
3.5 T e k lif edilen anahtar 802.1 w ve 802.1 p protokollerini desteklem elidir.
3.6 Sistem in 9,6 G B PS fabric değeri olm alıdır.
3.7 Bütün portları auto-M D IX olm alıdır.
4. Ç A Ğ R I K A R Ş IL A M A K U L A K L IĞ I (15 A D E T )
4.1 O perasyon grubunun kullanacağı istem ci ve/veya telefonlarda sorunsuz olarak çalışabilir
4.2 K ulak sağlığını koruyan, duym a sağlığına zarar verebilecek düzeyde yüksek seslerin otom atik olarak
azaltılm asını sağlayan özel elektronik düzenek özellikli ve istenildiğinde, elektronik olarak test
edilebilir.
4.3 Saklam a poşeti, kim lik tanım layıcı, renkli etiket gibi aksesuarları
4.4 K ulağın biçim ini alan ve özel m alzem eden üretilm iş yum uşak kulak yastıkları ile, baş kısm ında ek
konfor yastıklı
4.5 Y astıkları hijyen açısından değiştirilebilir ve yedeği tem in edilebilir.
4.6 Set kulaklığı tek taraflı ve kulağı kaplayan özellikli
ı.
4.7 G ürültü önleyici.
4.8 Ani ses patlam alarını önleyici.
4.9 Yankı önleyici
4.10 Taç kısım ları poliüretan m alzem eden üretilm iş ve kırılm alara karşı dayanıklı
4.11 H eadband ile kulaklık genişliği ayarlanabilm ek ve başta sabit durm asını sağlayabilir.
4.12 A vrupa B irliği (C E) onaylı
5. Ç A Ğ R I M E R K E Z İ SİT İ V E K O L T U K (14 A D E T )
5.1 M asalar; çağrı karşılam aya uygun eni 70 cm , boyu 1 m olacak şekilde, m asalar arasında çağrı
karşılayanların birbirlerini görm eyecekleri şekilde ses yalıtım ı olan bölm elerle birbirinden ayrılm ış, 6 ’h
ve 8 ’li olarak gruplandırılm ış ve gerektiğinde gruptaki m asa sayısı artırılabilecek nitelikte olm alıdır.
M alzem elerin renk ve şekil gibi ayrıntılarına idare tarafından onay verilecektir.
5.2 K oltuklar: T ekerlekli ve çift kollu m ekanizm a olm ası. Sırt kısm ı esnek ve ortopedik olm alıdır.
M alzem elerin renk ve şekil gibi ayrıntılarına idare tarafından onay verilecektir.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
102 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content