close

Enter

Log in using OpenID

2 - MIRA

embedDownload
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3T RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Erkan Serdar SERTER
İSG UZM. YRD.
Endüstri Müh.
Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi
Şubat 2014 - Antalya
1. 3T Risk Değerlendirmesi yönteminin
temel ilkeleri
2. Tehlikelerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi
•
•
•
İşletmede yapılan farklı işlerin listelenmesi
Değerlendirmeye alınacak işin seçilmesi
Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin
puanlanması
3. Sonraki faaliyet / iyileştirmeler için
öneriler
2
 Finlandiya’da geliştirilmiştir (Dr. Heikki
Laitinen).
 Finlandiya’da çok sayıda işyerinde
kullanılmaktadır.
 Türk firmalarının iş sağlığı ve güvenliği
koşulları ve Türk mevzuatı dikkate
alınarak Türkiye`deki firmaların
kullanımına uyumlu hale getirilmiştir.
 Modüler yapısı küçük, orta ya da büyük
ölçekli her tür işletmede kolaylıkla
kullanımını sağlamaktadır.
 İSGİP projesi çerçevesinde metal, inşaat
ve maden sektöründeki firmalara
uygulanmaktadır.
 İşyerleri farklı modüllerden ihtiyaç
duyduklarını seçebilmektedir, bu önemli
bir esneklik sağlamaktadır.
 Yeni pratik bir risk matrisi önermektedir.
Riskin olasılık boyutuyla ilgili pratik bir
yaklaşımı vardır.
 Planlama ve Eğitim:
 Yönetim kadrosunun ve çalışanların taahhüt ve
katılımını sağlamak,
 Geçmiş iş kazaları, meslek hastalıklarına dair kayıtları
incelenmek, tehlikelerle ilgili mühendis, ustabaşı ve iş
güvenliği uzmanların ve işyeri hekimlerinin bilgisine
başvurmak,
 3T RD yönteminin uygulanması ile ilgili eğitim
vermek,
 Risk değerlendirmesini gerçekleştirmek amacıyla
işyerini birimlere/bölümlere ayırmak,
 Her birim/bölümde kullanılacak özel 3T RD
modüllerini belirlemek,
 Risk değerlendirmesi yapmak,
• Sahada dolaşıp süreçleri gözleyerek, çalışanlar ve
mühendislerle fikir alışverişi yaparak tehlikeleri
belirlemek,
• Yönetici ya da yönetici temsilcisi, ilgili mühendisliler,
ustabaşları, uzmanlar, işyeri hekimi ve işçi
temsilcileriyle beyin fırtınası yaparak risk puanlarını ve
alınacak önlemleri belirlemek (son karar üst
yönetimin).
 İyileştirme için alınacak önlemleri uygulamak ve izleme
çalışması yapmak.
7
İşyeri Risk Değerlendirmesi
Tehlikeleri
belirle
Tehlikeyi
ortadan kaldır
Kontrol & İzleme
Amirlerin denetimi, teftişler
Riskleri
değerlendir
Tehlikeyi
kontrol altına al
Talimat & Eğitim
İş talimatı, bütün çalışanların
eğitimi
 Bir kaza veya hastalığın meydana gelme
olasılığı ile
 Meydana gelebilecek yaralanma veya sağlık
sorununun potansiyel şiddetinin
birleşimidir.
- Söz konusu hastalık veya maruziyetin yol açabileceği en şiddetli
yaralanma veya sağlık sorununun şiddeti ne olabilir?
1. Hafif şiddetli
Hafif yaralanma veya rahatsızlık
2. Orta şiddetli
Uzun süreli yaralanma veya rahatsızlıklar; basit yaralar,
kırıklar gibi
3. Son derece şiddetli
Kalıcı sakatlık veya rahatsızlık veya ölüm (amputasyonlar,
ikinci veya üçüncü derece yanıklar, kafatası kırıkları,
kanser, astım, vb.)
 Tahmin etmek zordur.
Geçmiş 10 yılda bir kaza olmamış olsa bile yarın
olabilir.
 Olasılığın olması gerekenden az tahmin
edilmesi kaza olasılığını artırır.
Çünkü önlem alınmayacaktır, farkındalık
olmayacaktır.
Güvenlik Standartlarına Uyumun
Belirlenmesi
 Kazaların gelecekte meydana gelme olasılıklarını tahmin
etmek güçtür.
 Güvenlikle ilgili yönetmelikler hangi tehlikelerin
işyerlerinde kabul edilemez olduğunu ortaya
koymaktadır.
 Olasılığı öngörmeye gerek yoktur.
 Mevcut kontrol önlemlerinin ortaya konmasını
öneriyoruz
 Düzgün kontrol önlemlerinin alınması kaza/hastalık
olasılığını azaltır
 Yönetmeliklerle kıyaslamak kolaydır
 Harekete geçilmesi gereken alanları ortaya çıkarır
2. Orta
2. Bazı İyileştirmeler
Gerekli
3. Yüksek
3. Ciddi
İyileştirmeler
Gerekli
Uyumluluk
Olasılık
1. Düşük
1. Kontrol Düzeyi
Yeterli
Aşağıdaki durumlarda kontrol önlemleri yeterlidir:
a) Makine, araç ve yapılar mevzuat ve standartlara uygun
b) İşler güvenli ve sağlıklı ortamda yürütülecek şekilde tasarlanıp
düzenlenmiş
c) Çalışanlar eğitim almış ve doğru (güvenli) bir şekilde
çalışıyorlar
1. Kontrol düzeyi yeterli / sorun ortaya çıkmadı
2. Bazı kontrol önlemleri iyileştirilmeli / sorunlar
ortaya çıktı
3. İyileştirmelere ciddi ihtiyaç duyuluyor / sık sık
sorun çıkıyor
3T Risk Değerlendirmesi Matrisi
Mevcut kontrol
önlemlerinin düzeyi
Yaralanma & hastalıkların potansiyel
şiddeti
Hafif
Ciddi
Vahim
Kontrol önlemleri yeterli1) /
sorun çıkmadı
1
1
2
İyileştirmeye ihtiyaç var /
sorunlar çıktı
2
3
4
Kayda değer iyileştirme
gerekli /
Sık sık sorun çıkıyor
3
4
5
Alınan önlemler ve yapılan kontroller aşağıdaki durumlarda yeterli olur:
a) makine, araç ve her türlü yapının yasa ve standartlara uygun olması
b) işlerin, güvenli ve sağlıklı yürütülecek şekilde tasarlanıp
düzenlenmesi
c) çalışanların eğitim almaları ve doğru (güvenli) bir şekilde çalışmaları
15
3T Risk Değerlendirmesi Matrisi:
Açıklamalar
Mevcut kontrol
önlemlerinin düzeyi
Yaralanma ve hastalıkların potansiyel şiddeti
Hafif
1: Risk önemsiz.
Kontrol önlemleri yeterli /
sorun çıkmadı
2: Küçük risk.
Ciddi
Vahim
1: Hafif risk.
2: Küçük risk.
Durumu
gözlemlemeye
devam ediniz.
Sorunların kontrol
altında olmasını
sağlayın.
3: Orta derece risk. 4: Büyük risk.
İyileştirmeye ihtiyaç var /
sorunlar çıktı
Durumu
Uygun önlemleri
gözlemlemeye devam planlayıp uygulayın.
edin ve kolay
önlemleri uygulayın.
Önlemleri hızla
planlayıp
uygulayın.
Kayda değer iyileştirme
gerekli / Sık sık sorun
çıkıyor
3: Orta derece risk.
4: Büyük risk.
5: Vahim risk.
Uygun önlemleri
planlayıp uygulayın.
Önlemleri hızla
planlayıp uygulayın.
Derhal önlemleri
planlayıp
uygulayın.
16
İnşaat sektörü için Risk Değerlendirmesi
kontrol listesi
1. Yürüyüş yolları, erişim yolları, merdiven ve basamaklar
2. İskele, geçici platformlar ve çalışma platformları
3. Düşme ve çarpmaya karşı koruma
4. Elektrik ve aydınlatma
5. Düzen ve temizlik
6. Makine ve ekipman
7. Yangına karşı koruma
8. Fiziksel tehlikeler
9. Kimyasal tehlikeler
10.Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları
11.Psiko-sosyal stres faktörleri
12.İlk yardım ve acil durum hazırlıkları
13.Sosyal tesisler
14.Diğer tehlikeler
17
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
1. Yürüyüş Yolları, Geçiş Yolları, Basamak ve
Merdivenler
• Merdivenler iyi durumda, yalnızca geçici erişim ya da tek
elle kısa dönemli hafif iş için kullanılır
• Yeterince geniş
• Hiç engel yok, kaygan değil
• Düşmeye neden olabilecek hiçbir açıklık ya da çatlak yok
• Yüksekte yapılan çalışmalarda insanların düşmesini
önlemek için korkuluk, ve ara korkuluk ve topuk levhası
var
• Objelerin düşmesini önlemek için binanın girişine uygun
çatı yapılmış
18
20
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
2. İskeleler, Geçici Platformlar ve Çalışma Platformları
Tüm iskele tipleri
•Uygun bir şekilde kurulur ve kullanmadan önce denetlenir
•Uygun durumdaki korkuluklar, ara korkuluklar ve topuk levhası
•Çalışma platformuna güvenli erişim (merdivenler ve basamaklar)
•Çalışma platformu yeterince geniş, engeller yok, kaygan değil,
düşmeye neden olabilecek açıklık ya da çatlak yok
Sabit iskele:
•Temel, ankraj ve güçlendirme(çapraz) uygundur
Seyyar iskele:
•Kilitlenebilir tekerlekler, iç merdivenler
Asma iskele:
•Sağa sola hareket etmemek üzere sabitlenmiş, taşıyabileceği en fazla
yük kapasitesi raporlanmış, belirli aralıklarla kontrol edilir
21
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
3. Düşmeye ve Çarpmaya Karşı Koruma
•Zemindeki açık kenarlarda, asansör boşluklarında vs. üçlü kenar
koruması; korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhası.
•Korkuluk olmayan alanlar uygun bariyerlerle ayrılır
•Zemindeki açıklıklar sıkı ve işaretlenmiş kapaklarla örtülür
•Kazı alanı uygun bariyer ya da korkuluklarla ayrılır
4. Elektrik ve Aydınlatma
•Şantiyedeki elektrik dağıtımı uygun bir şekilde planlanır
•Dağıtım panelleri ve kablolar uygun durumda
•Uygun bir şekilde yerleştirilir ve korunur
•Yapay aydınlatma iş güvenliği ve kalite için yeterli
23
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
5. Düzen ve Temizlik
• Atık boşaltım yönetimi uygun bir şekilde planlanır.
• Farklı atık tipleri için uygun atık kutuları periyodik
olarak boşaltılır .
• Atıklar her bir çalışma aşamasından sonra kabaca
temizlenir.
• Materyaller uygun bir şekilde depolanır.
• Trafik yolları ve yürüyüş yolları açık bir şekilde
belirtilir.
25
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
6. Makine ve Ekipman
•Uygun durumda ve temiz
•Güvenlik cihazları yerinde
•Elektrik kabloları hasar görmemiş
•Şantiye ortamı için uygun
•Makinelerin etrafındaki alan düzenli
•Uygun temel ve destek
•Periyodik kontrolleri yapılmış
•Taşıyabileceği en fazla yük kapasitesi belirtilir (vinçler
ve kaldırma araçları)
•Kalifiye operatörler (vinçler ve kaldırma araçları)
27
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
7. Yangına Karşı Koruma
•Zeminlerde ya da yerde fazladan yanıcı materyal yok
•İşaretli yerlerde uygun yangın söndürücüler mevcut
•Yanıcı materyallerin olduğu yerlerde sigara içmek yasaktır
•Elektrik dağıtım kutuları (panoları) ve kabloları iyi durumdadır
•Şantiye koşulları için uygun yerleştirilmiş ve uygun durumdaki
aydınlatma cihazları.
•Sıcak işler (kaynak, taşlama vs.) sıcak işlere ayrılmış özel
alanlarda ya da özel bir çalışma ruhsatıyla yapılır
•Sıcak işin yakınındaki yanıcı ve parlayıcı maddeler ve toz
ortadan kaldırılır ya da korunur.
•Uygun tipte ve boyutta yangın söndürücü mevcut
•İşçiler uygun şekilde eğitilir
•Gerektiğinde bir yangın detektörü yerleştirilir
28
•Acil durum çıkışları uygun ve açık bir şekilde işaretlenir
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
8. Fiziksel Tehlikeler
•İşçiler gürültü seviyesi 85 dB(A)’den yüksek olduğunda uygun
kulak koruyucular kullanır
•Odyometrik testler yönetmeliklere uygun yapılır
•Mümkün olduğunda daha az vibrasyona neden olan çalışma
metotları ve araçları seçilerek elde titreşimden kaçınılır.
•Araçların bakımı uygun şekilde yapılır
•İşçilerin maruziyet süresi sınırlıdır ve işçiler elde titreşimin
uzun vadeli sağlık riskleri konusunda bilgilendirilirler
•Maruziyet altındaki işçiler sağlık gözetimine tabi tutulur
•Radyasyon, yüksek ya da düşük sıcaklık vs. gibi diğer fiziksel
tehlikelere maruziyetin kontrolü güvenlik mevzuatına ve
standartlarına uygundur
29
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
9. Kimyasal Tehlikeler
•Havayı kirleten proseslerde lokal havalandırma var
•İşçiler maske giyer
•Mümkün olduğunda daha az tehlikeli maddeler kullanılır
•Materyal güvenlik veri formları mevcut
•Gerektiğinde maruziyet iş sağlığı hizmetleri tarafından izlenir
•Kapalı alanlarda yapılan iş özel bir çalışma ruhsatıyla yürütülür
•Girmeden önce hava test ediliyor, gerektiğinde temizlenir ve
havalandırılır (oksijen, yanıcı ya da toksik gazlar/dumanlar)
•İzolasyon gerektiğinde tehlikeli maddelerin çalışma sırasında
içeri girmesini önleyecek şekilde uygun
•Gerektiğinde hava iş sırasında izlenir
•İşçiler güvenli çalışmak konusunda eğitimlidir
•Dışarıda destek için bekleyen bir kişi ve gerektiğinde uygun
kurtarma araçları mevcut
30
31
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
10. Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
 Şantiye yerleşimi ve iş proseslerinin iyi planlanmasıyla
elle kaldırma ve materyallerin taşınmasından kaçınılır
 Materyallerin kaldırılması ve hareket ettirilmesi için
uygun araç ve makineler kullanılır (el arabaları,
kaldıraçlar, asansörler, vinçler, teleskopik vinçler, mobil
kaldırma çalışma platformları vs.)
 Maruziyet altındaki işçiler için sağlık gözetimi
32
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
11. Psiko-sosyal Stres Faktörleri
•Hakaret içeren davranış ve ayrımcılık kabul edilmez
• Örneğin; cinsiyet, ırk veya kişinin karakterine dair isim
takma, cinsel taciz vs.
•İşçilere, doğru çalışma metotlarına uygun talimat verilir
•İşçiler kendilerini ve işlerini ilgilendiren değişiklikler
konusunda bilgilendirilir
•İşçilere iş sağlığı ve güvenliği konusundaki iyileştirmeler ve
işleri hususunda fikirlerini ifade etme olanağı tanınır.
•İşçiler başarılı çalışmaları üzerine düzenli geribildirim alır
•Sorun çıktığında amirler destek verir
•Amirler adil davranır
33
İnşaat Sektörü İçin RD Kontrol Listesi
12. İlk Yardım ve Acil Durum Hazırlıkları
•Uygun ilk yardım ekipmanı mevcut
•İlk yardım yapabilecek eğitimli işçiler mevcut
•Yangın ya da diğer acil durumlar için eylemler planlanır,
öğretilir ve tatbikatı yapılır
13. Sosyal Tesisler
•İşçilerin kıyafetlerini değiştirmeleri, yıkanmaları, yemek
yemeleri ve dinlenmeleri için uygun tesisler mevcut
•Günlük temizlenir
34
Risk Değerlendirmesi Formu Örneği
Her bir faaliyetin
uygulanmasından sorumlu
bir kişi ve bu uygulanmanın
tamamlanması gereken bir
son tarih vardır.
[email protected]
37
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content