close

Enter

Log in using OpenID

AVRUPA KOMİSYONU APEL-EAC/A03/2013

embedDownload
AVRUPA KOMİSYONU
APEL-EAC/A03/2013
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon
Belgesi 2015-2020
Birinci Bölüm
1- Giriş, Arka Plan ve Amaçlar
Bu Çağrı, Avrupa Parlementosu’nun 1288/2013 numaralı yönetmeliğine; eğitim, öğretim, gençlik
ve spor alanındaki Birlik Programı olan Erasmus+’ın oluşturulmasına yönelik Konsey’in 11 Aralık
2013 tarihli yönetmeliğine ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ile ilgili 1719/2006/EC,
1720/2006/EC, 1298/2008/EC numaralı metinleri yürürlükten kaldıran kararlara dayanmaktadır.
Program amaçlarından biri, Mesleki Eğitim ve Öğretim hareketliliklerinin kalitesini artırmak,
Mesleki Eğitim veren kuruluşların uluslararasılaşmasını teşvik etmektir.
Komisyon ve Program Komitesince kabul edilen Erasmus+ 2014 Çalışma Programı, yüksek
kalitede Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği’ni başarılı bir şekilde organize ettiğini
kanıtlayabilen kuruluşların akreditasyonu için bir “Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği
Akreditasyon Belgesi” öngörmektedir.
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi, öğrenici ve personel için
Mesleki Eğitim ve Öğretim hareketliliği organize etmede başarısını ispatlamış kurum/kuruluşları
teşvik etmeyi, bu kurum/kuruluşlara başitleştirilmiş bir başvuru prosedürü imkanı sunarak
uluslararası stratejilerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Böylelikle hibe için
başvuran, öğrenici ve personel hareketliliği organize eden, faaliyetler hakkında rapor hazırlayan
gönderen kurum/kuruluşların başvuru prosedürlerini kolaylaştırırken aynı zamanda
ödüllendirme, teşvik etme ve hareketliliklerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunulması
amaçlanmaktadır.
Uluslararasılaştırma, yalnızca hareketlilik faaliyetlerini müfredata dâhil ederek yurtdışında yapılan
öğrenmelere katkıda bulunmak değil, aynı zamanda diğer ülkelerdeki kuruluşlar arasında ağlar
oluşturarak, yabancı dil öğrenimini teşvik ederek ve ulusal Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği
yaklaşımlarının ötesinde düşünerek gönderen kurum/kuruluşlar aracılığıyla uluslararası
yaklaşımlar geliştirmektir.
Avrupada kaliteli kurumsal geçmişi olan stajyerlere sahip kuruluşları daha görünür kılmak için,
Akreditasyon Belgesi sahibi gönderen kurum/kuruluşlar veya gönderen kurum/kuruluşlardan
oluşan konsorsiyumlar Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim hareketliliği ile ilgili bildirilerde
özellikle belirtileceklerdir.
Daha fazla detay için, bu çağrının tamamlayıcı bir parçası olan Usule İlişkin Ek’e bakınız.
1|Page
Ayrıca, Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim hareketlilikleri yeni kurulmuş veya daha küçük
kurum/kuruluşlara ve akredite olmak istemeyip yine de ulusötesi Mesleki Eğitim ve Öğretim
hareketliliklerine katılmak isteyenlere de açıktır. Bu kurumlar olağan hibe başvurularını o yıl ki
Erasmus+ Teklif Çağrısı çerçevesinde yapabilirler.
Kalite standartları (Avrupa Kalite Şartı ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Kalite Taahhüdü’nde
belirtildiği üzere) Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi’ne sahip
kurumlarca sağlanmak zorundadır ve bu kurumlar program süresince Ulusal Ajansları tarafından
denetleneceklerdir. Yıllık Erasmus+ çağrılarında seçim kriterlerinin (örneğin; finansal ve idari
kapasite analizleri) sağlanamaması durumunda Ulusal Ajans Akreditasyon Belgesi’ni fesh
edecektir. Ayrıca, hareketliliklerin kalitesiz, finansal yönetimin kötü, hareketlilik sayılarının az
olması, dolandırıcılık veya uluslararasılaşma stratejisinden uzaklaşma gibi durumlarda Ulusal
Ajanslar bu belgenin feshi için bütün haklara sahiptir.
Yukarıda da belirtildiği gibi Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi tüm
Erasmus+ Programı süresini kapsar ve denetime tabidir.
2- Uygun Katılımcılar ve Uygunluk Kriterleri
Aşağıda belirtilen ülkelerden birinde yerleşik olarak bulunan, Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında
aktif kamu veya özel kurum/kuruluşlar, konsorsiyum da dahil olmak üzere Mesleki Eğitim ve
Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi başvurusu için uygun kuruluşlardır.
­ Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
­ EFTA-EEA ülkeleri (İzlanda, Liechtenstein, Norveç), Makedonya ve Türkiye
Konsorsiyum, aynı ülkede kurulmuş, Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında aktif en az 3 kuruluştan
meydana gelen bir grup olarak tanımlanmaktadır. Hareketlilik konsorsiyumlarının amacı,
hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak ve her bir gönderen Mesleki Eğitim ve
Öğretim kurumunun (örneğin Mesleki Eğitim ve Öğretim okulu) tek başına neler sunabileceğine
kıyasla faaliyetlerin kalitesi açısından katma değer sağlamaktır. Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim
hareketlilik konsorsiyumunun üyesi olan kurum/kuruluşların hareketliliğin düzenlenmesine ilişkin
hizmetleri birleştirmesi ya da paylaşması ve temas kişileri ile karşılıklı işbirliği ve paylaşımlar
aracılığıyla bu hizmetleri uluslararasılaştırmaları beklenmektedir. Ortak faaliyetler tipik olarak;
ortak stratejik bir bakış, hareketliliğin idari, akdi ve mali yönetimini, katılımcıların ortak seçimini
ve/veya hazırlanmasını ve onlara rehberlik yapılmasını ve aynı zamanda ilgili durumlarda,
işletmeler bulmak ve işletmeler ile katılımcıları eşleştirmek için merkezi bir yaklaşımı
içermektedir.
Seçilebilmek için, başvuran kurum/kuruluş ya da konsorsiyumun 2007-2013 Hayat Boyu Öğrenme
programı kapsamında, belirli sayıda Leonardo da Vinci hareketlilik projelerini başarıyla
tamamlamış olması gerekmektedir. Her bir ülkenin geçmiş yıllara ait performans kriterlerini
görmek için bu rehberin 6-9. sayfalarında bulunan Geçmiş Yıllara Ait Performans Eşiği tablosunu
inceleyiniz.
2|Page
Seçilebilmek için, başvuranlar Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında aktif kurum/kuruluşlar
olmalıdırlar. Örneğin, Mesleki eğitim okulu/enstitüsü/merkezi, iş başı eğitimlerin ve çıraklık
eğitimlerinin gerçekleştiği işletmeler (küçük, orta veya büyük ölçekli), Ticaret odaları, mesleki
dernekler ve sendika gibi sosyal ortaklar, araştırma enstitüleri, vakıflar, kâr amacı gütmeyen
kurum/kuruluşlar, STK’lar, kariyer rehberliği ve danışmanlığı yapan kuruluşlar.
Bünyesindeki her bir kurum/kuruluşun Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında, Mesleki
Eğitim Öğretim hareketliliği yaptığına dair kanıtlanmış bir sicilinin olması şartıyla, Mesleki Eğitim
ve Öğretim kuruluşlarından oluşan konsorsiyuma da Akreditasyon Belgesi verilebilir. Her bir
ülkenin geçmiş yıllara ait performans kriterlerini görmek için bu rehberin 6-9. sayfalarında
bulunan Geçmiş Yıllara Ait Performans Eşiği tablosunu inceleyiniz.
Uygunluk Kriterleri
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Katılımcı kurum/kuruluşlar Erasmus+ Programı ülkelerinden birinde bulunmaktadır.
Katılımcı kurum/kuruluşlar Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında aktiftirler.
Katılımcı kurum/kuruluşlar Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında, belirli sayıdaki
Leonardo da Vinci hareketlilik projelerini başarıyla yürütmüşlerdir. Her bir ülke için
geçmiş yıllara ait minimum performans kriterinin ne olduğunu görmek için bu rehberin 69. sayfalarında bulunan Geçmiş Yıllara Ait Performans Eşiği tablosunu inceleyiniz.
Başvuru formunda bulunan ulusal konsorsiyum üyelerinin tümü, asıl başvuru sahibiyle
aynı ülkede bulunmaktadırlar.
Eğer bir konsorsiyumsa, ulusal konsorsiyum üyelerinin sayısı en az üçtür.
Başvuru resmi elektronik başvuru formu kullanarak yapılmıştır.
Başvuru formu gerekli ekler dâhil olmak üzere eksiksiz olarak tamamlanmıştır.
EFTA/EEA ve aday ülkelerin Ulusal Ajanslarına yapılan başvurular hariç başvuru formu
Avrupa Birliği resmi dillerinden birinde doldurulmuştur.
Başvuru, başvuran kurum/kuruluşun fiziksel ve yasal olarak bulunduğu ülkenin Ulusal
Ajansına yapılmıştır.
Başvuru, son başvuru tarihinden önce yapılmıştır.
3- Son Başvuru Tarihi ve Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi
Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi için başvurular en geç 22 Eylül 2014,
(Brüksel saati ile öğle) saat 12:00’ye kadar yapılmalıdır.
Seçim sonuçları en geç 1 Aralık 2014 tarihinde ilan edilecektir.
4- Takvim
Başvuruların sunulması için son tarih 22 Eylül, 2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00’dir.
Başvuruların değerlendirilmesi Kasım ayının sonuna kadar yapılacaktır. 2015 Erasmus+ Teklif
Çağrısı kapsamında Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Hibe başvurusu yapabilmeleri için
kurum/kuruluşlara Akreditasyon Belgesi verilip verilmediğine dair bilgilendirme en geç 1 Aralık
2014’te yapılacaktır.
3|Page
Aşamalar
Tarih ve zaman ya da belirtilen dönem
Teklif Çağrısının yayınlanması
Mayıs 2014
Son başvuru tarihi
Değerlendirme süreci
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi ve Mesleki
Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon
Belgesi’nin verilmesi
22/09/2014, (Brüksel saati ile öğle) saat 12:00
22/09/2014-28/11/2014
1 Aralık 2014
Akreditasyon Belgesi verilmesinin aynı zamanda hibe verileceği anlamına gelmediği göz önünde
bulundurulmalıdır. Belge sahiplerinin hibe alabilmek için yıllık Erasmus+ Genel Çağrısı altında
başvurularını yapmaları gerektiği unutulmamalıdır. Belge sahibi kuruluşlar basitleştirilmiş hibe
başvuruları ve raporlama süreçlerinden yararlanacaklardır.
5- Eleme Kriterleri
Eleme kriterlerinde amaç, Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi
çerçevesinde hareketliliklerin başarılı ve kurallara uygun bir şekilde uygulanmasında mevcut
kapasitesi ve gelecekteki durumu şüphe uyandıracak durumda olan başvuruları elemektir.
Bu sebeple başvuruda bulunanlar, Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon
Belgesi Başvuru Formu içinde yer alan Doğruluk Beyanını imzalayarak Mali Tüzüğün1 106(1).
maddesi, 107-109. maddelerinde belirtilen durumlardan herhangi birinde bulunmadıklarını beyan
etmelidirler.
http://ec.europa.eu/education/calls/apel-eac-s01-2014_en.htm
6- Seçim Süreci, Hibe Kriterleri ve Değerlendirme
Seçim Süreci
Finansal kapasite ve idari kapasite kontrolleri, o yıl için geçerli olan Erasmus+ Program
Rehberindeki kurallara göre yıllık hibe başvurularının yapıldığı daha sonraki bir dönemde
yapılacaktır.
1
REGULATION (EU, EURATOM) No 966/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and
repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002
4|Page
Hibe Kriterleri
Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi belirtilen hibe kriterlerine ve
değerlendirme kurallarına göre verilecektir. Bu kriter ve kurallar, bu çağrının tamamlayıcı bir
parçası olan Usule İlişkin Ek’te detaylandırılmıştır.
1. Geçmiş Performansı (ulusötesi Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrenici hareketliliğine yönelik
deneyim ve başarılar - maximum 50/100)
2. Uluslararasılaşma Stratejisi: kurumsal strateji, gelişmeler ve ulusötesi Mesleki Eğitim ve
Öğretim hareketliliklerinde kararlılık - maximum 20/100
3. Kurumsal konular ve kalite yönetimi - maximum 20/100
4. Geleceğe yönelik gelişmeler - maximum 10/100
Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi için; a) bu dört kriterin her birinden
azami puanın en az %50’si alınmalıdır. Herhangi bir kriterden en bu puanın altında kalınması
durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. b) toplamda 70 puana ulaşılmalıdır.
7- Sonuçların İlan Edilmesi
Komisyon ve Ulusal Ajanslar, Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi almaya
hak kazananlar hakkında aşağıdaki bilgileri internet sitelerinde ilan edeceklerdir:
Konsorsiyum üyeleri de dahil olmak üzere Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon
Belgesi sahibi kurum/kuruluşun adı, internet siteleri ve kurum/kuruluşların hareketliliklerinin
dahil olduğu sektörler.
8- Başvuruların Sunulma Süreci
Daha fazla bilgi için bulunduğunuz ülkenin Ulusal Ajansı ile iletişime geçebilir ve başvuru formuna
ulaşabilrsiniz.
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm
5|Page
9- Ülke Bazında Geçmiş Yıllara Ait Performans Eşiği
(Kısaltmalar: LLP =Hayat Boyu Öğrenme; LDV= Leonardo da Vinci; KA1 = Erasmus+ Ana Eylem 1; VET =
Mesleki Eğitim ve Öğretim; IVT = Temel Mesleki Eğitim Almakta Olanalar; PLM = İş Piyasasındaki Kişiler;
VETPRO = Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları)
Country
Austria
Belgium (French
language
community)
Belgium (German
language
community)
Belgium (Dutch
language
community)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
6|Page
National Past Performance threshold
Having completed at least 5 LDV mobility projects funded under LLP,
having spent at least 95 % of the approved funding in every LLP - LDV
mobility project carried out and having sent out more than 200
participants in own LDV projects under LLP.
Having scored at least 75 points out of 100 for the last grant application.
Having completed successfully 2 LDV mobility projects assessed as
“good” or “very good” under the LLP and spent at least 85 % of the
approved funding.
Having completed successfully 2 LDV mobility projects funded by the LLP
Having completed successfully 3 LDV mobility projects funded by the LLP
Having completed successfully at least 4 LDV mobility projects (IVT,
VETPRO) under the LLP; having sent successfully at least 80 participants
(excluding the accompanying persons) in the above-mentioned 4
projects.
Having completed successfully at least 3 LDV mobility projects
(excluding participation as sending partners in consortia) out of which at
least one IVT mobility project and all of which involving cooperation
with receiving partners that are either direct host companies where the
training takes place or VET schools
Having completed successfully 3 LDV mobility projects funded by the LLP
Having completed at least 5 LDV Mobility projects for IVT funded by the
LLP or being awarded a LDV Quality Award in the framework of the LLP.
1. Previous experience with the LDV mobility projects in LLP. To
qualify for a VET Mobility Charter the applicant organisation
must have completed successfully at least 3 mobility projects.
2. In addition, the applicant organisation should have received one
Erasmus+: VET (KA1) grant with a score of minimum 80 points
out of 100.
3. Proven track record of budget absorption. The applicant
organisation must have utilized a minimum of 90% of the total
budgets in LDV mobility projects approved in 2010 and 2011.
Estonia
Finland
France
Germany
Having completed successfully 9 IVT and/or VETPRO LDV mobility
projects funded by the LLP.
Having successfully completed three LDV mobility projects since the
beginning of the LLP Programme, of which at least one has been
finalised within the last two years.
1/ Having successfully completed at least two mobility projects from the
LDV Programme (2007-2013) and/or from the Erasmus + , Key Action 1,
vocational education and training.
2/ Having a budget absorption rate of 100% for the European funding of
the last closed contract of LDV mobility or Erasmus + Key Action 1
vocational education and training mobility.
Since selection round 2008 at least three finalized (by 01.07.2014) LDV
mobility projects of “very good” or “good” quality that have covered the
target groups IVT or VETPRO, or one project financially supported in the
framework of the LDV Mobility Certificate in 2013.
Greece
Having successfully completed 5 mobility projects funded by the LLP and
having been given an average score of 80 or more out of 100 points in
the evaluation of those projects.
Hungary
Having successfully completed 3 LDV (later on Erasmus+ VET) mobility
projects, of which at least one has been finalized within the last 3 years
(since 2011 project round).
Having completed 3 IVT and/or VETPRO LDV projects funded by the LLP
(in the period of 2007 - 2013)
The threshold for applying for an Erasmus + VET Mobility Charter is a
minimum of either
Iceland
Ireland
One successfully completed two year project under either the LLP or
Erasmus +
Or
Two successfully completed one year projects under either the LLP or
Erasmus +.
Italy
Having completed successfully 4 LdV mobility projects
(IVT/PLM/VETPRO) funded by the LLP.
Latvia
Having completed at least 3 LDV projects funded by the LLP and having
sent out more than 50 participants in those projects in total.
Having completed successfully 3 LDV mobility projects funded by the
LLP.
Having completed successfully 8 IVT and/or VETPRO LDV mobility
projects funded by the LLP.
Having successfully completed 4 LDV mobility projects funded by the
LLP, the average budget consumption of the last 4 finalised LDV mobility
projects has to be of at least 85%.
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
7|Page
former Yugoslav
Republic of
Macedonia
Malta
Netherlands
Norway
Having completed successfully 2 LDV mobility projects funded by the LLP.
Having completed successfully 2 LDV mobility projects funded by the
LLP.
Having completed successfully 3 LDV mobility projects funded by the
LLP.
County Councils can apply for Erasmus+ VET Mobility Charter.
County Councils that successfully have organized a minimum of 3 VET
Mobility projects funded by LLP/Erasmus+ are eligible to apply for
Erasmus+ VET Mobility Charter.
Poland
1. The beneficiary completed, according to the LLP rules, 3 LdV
mobility projects, finalised in the period 2007-2013, regardless of
their budgets and number of participants.
or
2. The beneficiary completed, according to the LLP rules, 2 LdV
mobility projects, finalised in the period 2007-2013. In such case,
the total approved budget of the 2 reported projects must be
equal or higher than 50 000 EUR.
Portugal
1. Having previous experience with LDV mobility projects in LLP;
2. Having at least three mobility projects funded under LLP with at
least 10 mobilities each;
3. With classification of “very good quality” (170 points) each upon
completion;
4. Out of which at least two projects in the last two call years (2012
and 2013).
Romania
A. For a single applicant organisation (ie. where the candidate for the
Charter is a single organisation):
- having successfully implemented at least 7 LDV IVT projects (*) (at
least 50 mobilities in total) and for at least 5 of them the training
agreements should have been written according to ECVET terms.
B. For consortia applying for Charter:
- having successfully implemented at least 10 LDV IVT and VETPRO
projects
(*) (cumulative for all partners in the consortium) and for at least 7 of
them the training agreements should have been written according to
ECVET terms;
- at least two organizations within the consortium having successfully
8|Page
implemented (*) (each of them, as coordinator or partner) at least two
transnational cooperation projects funded from the LLP, but from two
different other programmes apart from Leonardo da Vinci (Comenius
and Grundtvig)
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
United Kingdom
9|Page
(*) The formulation "having successfully implemented" refers to
projects finalized before applying for the Charter (including the payment
of the balance)
Having completed successfully a minimum of 5 LDV mobility projects,
out of which at least 4 IVT, funded by the LLP in last 5 years (2009 –
2013).
Having completed 3 IVT and/or VETPRO LDV mobility projects funded by
the LLP, of which at least two have been marked as good practice.
Having successfully completed (with a positive final evaluation report),
at least 4 IVT and/or VETPRO mobility projects funded by the LLP.
Having successfully completed two LdV projects funded under the LLP
(including Partnerships and Transfer of Innovation)
Having successfully completed two LdV mobility projects funded by the
LLP, of which at least one is an IVT project.
Having completed successfully a minimum of 4 IVT and/or VETPRO LDV
mobility projects funded by the LLP.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
58
File Size
492 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content