close

Enter

Log in using OpenID

Değerlendirme Süreci - Değerlendirici Bilgileri

embedDownload
Değerlendirme Süreci:
Değerlendirici Bilgileri
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
Sunum İçeriği
• Değerlendiricilerin Yükümlülükleri
• Değerlendirme Süreci Evreleri
• Ziyaret Öncesi Hazırlıklar
o
o
o
o
Değerlendirme
Terminoloji
Formlar
Yapılmaması Gerekenler
• Ziyaret Sırasında Değerlendirici Neler Arar?
o
o
Unutulmaması Gerekenler
Formlar
• Ziyaret Sonrasında Yapılacak İşler
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
2/38
Değerlendiricilerin Yükümlülükleri
• Görevi kabul eden program değerlendiricisi aşağıdaki
yükümlülükleri de kabul etmiş demektir:
o
Kurum tarafından sağlanan belgeleri ziyaret öncesi düzgün bir
şekilde incelemek
o
3 günlük bir kurum ziyaretine katılmak
o
Tüm bilgi ve bulguları MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirmek
o
Saptadığı yetersizlikleri takım başkanı ve takım üyeleriyle
paylaşmak, değerlendirmelerinin takım kararına dönüşmesini
sağlamak
o
Değerlendirmeye ilişkin tüm rapor ve belgeleri MÜDEK’e
sunulmak üzere zamanında hazırlamak
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
3/38
Değerlendirme Süreci Evreleri
1. Ziyaret Öncesi Etkinlikleri
o
o
o
Değerlendirme takımının kurulması (Ağustos-Eylül)
ÖDR’lerin takım üyelerine gönderilmesi (Eylül)
ÖDR üzerinden inceleme, ek bilgi/belge istekleri
60+ gün
2. Kurum ziyareti (3 gün)
3. Ziyaret Sonrası Etkinlikleri
o
o
30 gün
Kurumun 30-gün yanıtı
Takımın taslak değerlendirme raporu
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
30 gün
4/38
Ziyaret Öncesi
Program Değerlendiricisi
• Kurum ziyareti tarihinin belirlenmesi konusunda Takım
Başkanı’na yardımcı olmalı ve yolculuk planını
netleştirmeli
• MÜDEK’ten ve Takım Başkanı’ndan tüm gerekli belgeleri
almalı, gerekli ek belgeler varsa bunları kurumdan
istemeli
• Kendisine iletilen belgeleri kullanarak,değerlendirmesinin
büyük kısmını ziyaret öncesinde tamamlamalı
• Ziyaret sırasında yapacağı ek incelemeler için önceden
planlama yapmalı
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
5/38
Ziyaret Öncesi Değerlendirme
• Değerlendirme Ölçütleri ve diğer MÜDEK belgeleri
ayrıntılı olarak incelenmeli (özellikle Değerlendirme
Kılavuzu ve Program Değerlendiricisi Raporu)
• Özdeğerlendirme Raporu ve kurum tarafından sağlanan
diğer belgeler incelenmeli
o
İhtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgeler programı yürüten Bölüm
Başkanlığından temin edilmeli
o
Öğrenci not belgeleri incelenerek değerlendirilmeli
o
Programın güçlü ve yetersiz yönleri belirlenmeli
o
Hangi MÜDEK ölçütlerinin karşılandığına, hangilerinin tam
anlamıyla karşılanmıyor olabileceğine ilişkin ön değerlendirme
yapılmalı
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
6/38
Ziyaret Öncesi Değerlendirme
• Ziyaret ile ilgili hazırlık yapılmalı:
o
o
o
Ek bilgi gereken alanlar belirlenmeli ve sorular listelenmeli
(potansiyel yetersizliklere yoğunlaşmak daha önemli)
Öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğerleriyle yapılacak toplantılar için
tercihler Takım Başkanı’na iletilmeli
Destek alanları ile ilgili görüşme gereksinimleri Takım Başkanı’na
iletilmeli
• Ziyaret bitmeden tamamlanması gereken Program
Değerlendiricisi Raporu ile ilgili hazırlıklara başlanmalı
• Program Değerlendiricisi Raporu formlarından
o
o
o
Eğitim Planı Analiz Formu,
Not Belgesi (transkript) Analiz Formu ve
Program Değerlendirici Çizelgesi’nin ön tahmin sütunu
doldurulmalı
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
7/38
Özdeğerlendirme Raporu Terminolojisi
• Kurum ve program kendi terimlerini farklı
tanımlamış olabilirler
• Raporu değerlendirirken kullanılan terminolojinin
doğru anlaşıldığından emin olunmalıdır
• Bir kurumdaki farklı programlar aynı terimleri
kullanmıyor olabilirler
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
8/38
Eğitim Planı Analiz Formu
• Aşağıdaki 3 alandaki değerlendirmeleri içerir.
o
Ölçüt 5’in
Matematik ve Temel Bilimler
Temel Mühendislik Bilimleri ve Disipline Uygun Mühendislik Meslek Dersleri
Genel Eğitim
bileşenlerinin
MÜDEK ölçütlerinde tanımlanan minimum kredileri
Programdaki kredileri - Özdeğerlendirme raporunda verilen
Programdaki kredileri - Değerlendirici tarafından saptanan
o
o
Ölçüt 5’teki “kapsamlı tasarım deneyimi” ile ilgili değerlendirmeler
Ölçüt 10’daki Programa Özgü Ölçütlerdeki bileşenlerle ilgili
Özdeğerlendirme raporunda verilenler
Program değerlendiricisinin değerlendirmesi
• 2 taslak kopya doldurulmalıdır.
• Ara değerlendirmelerde gerekmeyebilir.
• Emin olmadığınız konularda Takım Başkanı ile görüşmelisiniz.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
9/38
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
10/38
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
11/38
Not Belgelerinin (Transkript) Analizi
• Yaklaşık 10 adet çeşitli özelliklere sahip yeni mezuna (bazen
öğrencilere de) ait not belgesi (transkript) irdelenir.
• Kurumun program gereksinimlerinin mezunlarca karşılanıp
karşılanmadığı incelenir.
• İlgili değerlendirme ölçütlerinin sağlanıp sağlanmadığı incelenir.
o
o
o
Ders programı gerçekten izleniyor mu?
Sapmalar MÜDEK ölçütlerinin karşılanmasını engelliyor mu?
Not Belgesi programın adını doğru yansıtıyor mu?
• Not Belgesi Analiz Formu 2 taslak kopya doldurulmalıdır.
• Ara değerlendirmelerde gerekmeyebilir.
• Emin olmadığınız konularda Takım Başkanı ile görüşmelisiniz.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
12/38
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
13/38
Program Değerlendirici Çizelgesi
• Sürecin her aşamasında doldurulması gereken çok önemli bir form
• Ziyaret boyunca yapılacak zaman planlamasında yol gösterici olarak
kullanılmalı
• Ziyaret öncesi değerlendirme tüm potansiyel sorunları belirtmeli
• Bu form yalnızca Takım Başkanı’na iletilecek olan bir “iç belge”
• “Ön Tahmin” sütunu eksiksiz doldurulmalı
• Ara değerlendirmelerde “Bir Önceki Değerlendirme” sütunu da
doldurulmalı
• Emin olmadığınız konularda Takım Başkanı ile görüşmelisiniz.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
14/38
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
15/38
Ziyaret Öncesi Yapılmaması Gerekenler
• Kapsamlı bir değerlendirme yapılabilmesi için gereken ek
malzemeler Bölüm Başkanı’na zamanında bildirilmeli, son dakika
isteklerinden kaçınılmalı
• Ziyaret öncesi kurum ve program temsilcileri ile değerlendirmeye
yönelik görüşmelerden kaçınılmalı
• Ziyaret öncesinde yapılan değerlendirme sonucu oluşan kanılar
kurum elemanlarına iletilmemeli, onlarla paylaşılmamalı
• Kurumla yapılacak tüm haberleşmeler Takım Başkanı’na bilgi
vererek yürütülmeli, hiçbir aşamada Takım Başkanı devre dışında
bırakılmamalı
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
16/38
Değerlendirici Ziyaret Sırasında Neler Arar?
• Süreçler düzgün tasarlanmış ve çalışıyor olmalı
Sonuçlar ve bunlardan programın gelişmesi için
yararlanıldığını gösteren belgeler sunulmalı
o Öğrenci Çalışmalarının Belgeleri (Çıktı Belgeleri)
o Ölçme-Değerlendirme Süreçlerinin Belgeleri
Anketler
Raporlar, tutanaklar, vb.
• Diğer ölçütler de karşılanmalı
Not: Sürecin nasıl tasarlandığı ve nasıl uygulandığı
programı yürüten bölüm elemanlarının seçimine
bırakılmalıdır
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
17/38
Ziyaret Sırasında Unutulmaması Gerekenler
• Değerlendiricinin ziyaret sırasında inceleyebilmesi için hazırlanmış
olan belgeler (öğrenci çalışmaları, ölçme ve değerlendirme
sonuçları, vb.) – yeterli zaman olmalı
• Program yöneticileri ile toplantı
• Kalite süreçleri ile doğrudan ilgili kişiler (süreçler ve gelişmeler?)
• Diğer öğretim üyeleri (süreçler ve gelişmelere ilişkin tavırlar?)
• Laboratuvar etkinlikleriyle ilgilenen öğretim üyeleri
• Bilgisayar etkinliklerinin uygulayıcısı olan öğretim üyeleri
• Tasarım deneyimine katkı veren öğretim üyeleri
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
18/38
Ziyaret Sırasında Unutulmaması Gerekenler
• Stajlarla ilgilenen öğretim üyeleri
• Bitirme projelerine ilişkin öğretim üyeleri
• Öğrenciler (son sınıflar önemli, 2. ve 3. sınıflardan da bazı öğrenciler)
• Lisans eğitimi etkinliklerinden sorumlu araştırma görevlileri
• Altyapı olanakları (derslikler, bilgisayar lab., diğer lab.)
• Temel Bilimler ve Matematik derslerini veren öğretim üyeleri
• Yabancı dil ve sosyal bilimler derslerini veren öğretim üyeleri
• Programın görüşülmesini isteyebileceği diğerleri?
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
19/38
Değerlendiricinin En Önemli İşlevi
Programı yürüten bölüm elemanlarının emek
harcayarak yaptıkları hazırlığı
hakkını vererek incelemek
ve
yaptığı değerlendirme ile
programın gelişmesine katkıda bulunmak
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
20/38
Ziyaret Boyunca Kullanılacak Formlar
• Eğitim Planı Analiz Formu
• Not Belgesi (Transkript) Analiz Formu
• Program Değerlendirici Çizelgesi (0.gün, 1.gün ve çıkış sütunları)
• Program Değerlendirme Formu - Yetersizliklerin Özeti
• Program Değerlendirme Formu - Yetersizliklerin Açıklanması
• Program Çıkış Bildirimi (taslak-düzeltmeler)
• Önerilen Akreditasyon Kararı Formu
• Program Akreditasyon Kararları - Kısa Form
• Değerlendirici Değerlendirme Formları
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
21/38
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
22/38
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
23/38
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
24/38
MÜDEK
ÖNERİLEN AKREDİTASYON KARARI FORMU
Kurum
Program
____SGD
(Sonraki Genel Değerlendirme) – Bu karar programın uygulanan ölçütlere tam uyduğunu
gösterir. Bu karar yalnızca genel bir değerlendirmeden sonra alınabilir ve süresi genellikle beş
(5) yıldır.
_____AR
(Ara Rapor) – Bu karar, programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye kadar
bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha kuvvetli
sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak düzeltici
önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini gerektirmemektedir. Ancak,
kurumun, aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor vermesi gerekmektedir. Bu karar
ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi genellikle iki (2) yıldır.
_____AZ
(Ara Ziyaret) – Bu karar programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye kadar
bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha kuvvetli
sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak düzeltici
önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini gerektirmektedir. Ziyaret
öncesinde, kurumun, aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor vermesi de
gerekmektedir. Bu karar ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi genellikle iki
(2) yıldır.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
25/38
Önerilebilecek
Akreditasyon Kararları
• SGD (Sonraki Genel Değerlendirme)
• AR (Ara Rapor)
• AZ (Ara Ziyaret)
• RU (Raporla Uzatma)
• ZU (Ziyaretle Uzatma)
•
RKG (Raporla Kanıt Göster)
•
ZKG (Ziyaretle Kanıt Göster)
•
KU (Kanıt Gösterle Uzatma)
•
AV (Akreditasyon Vermeme)
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
26/38
Önerilebilecek Akreditasyon Kararları
SGD (Sonraki Genel Değerlendirme)
• Programın uygulanan ölçütlerle tam uyum içinde
olduğunu belirtir.
• Bu karar ancak bir genel değerlendirme sonrası alınır.
• Bu kararın geçerlilik süresi 5 yıldır.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
27/38
Önerilebilecek Akreditasyon Kararları
AR (Ara Rapor)
• Bir sonraki ziyarete kadar program kalitesinden ödün
vermemek için uygulanan ölçütlere uyumun
güçlendirilmesi gerektiğini belirtir.
• Söz konusu yetersizliklerin (zayıflıklar) kurum tarafından
giderildiğini değerlendirmek için saha ziyaretinin
gerekmediği durumlardır.
• Düzeltme işlemlerini vurgulayan bir raporun kurum
tarafından hazırlanması gerekir.
• Bu kararın geçerlilik süresi iki yıldır.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
28/38
Önerilebilecek Akreditasyon Kararları
AZ (Ara Ziyaret)
• Bir sonraki ziyarete kadar program kalitesinden ödün
vermemek için uygulanan ölçütlere uyumun
güçlendirilmesi gerektiğini belirtir.
• Söz konusu yetersizliklerin (zayıflıklar) kurum tarafından
giderildiğini değerlendirmek için saha ziyaretinin gerekli
olduğu durumlardır.
• Düzeltme işlemlerini vurgulayan bir raporun kurum
tarafından hazırlanması gerekir.
• Bu kararın geçerlilik süresi 2 yıldır.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
29/38
Önerilebilecek Akreditasyon Kararları
RU/ZU (Raporla Uzatma/Ziyaretle Uzatma)
• Bir önceki AR/AZ kararında belirtilen zayıflıkları
gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin
alındığını gösterir.
• Bu karar yalnızca AR/AZ değerlendirmesinden sonra
alınabilir.
• Bu karar akreditasyonu bir sonraki genel
değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısı ile geçerlilik
süresi 3 yıldır.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
30/38
Önerilebilecek Akreditasyon Kararları
RKG / ZKG (Raporla / Ziyaretle Kanıt Göster)
• Programın uygulanan ölçütlerle tam uyum içinde
olmadığını gösteren yetersizlikler (eksiklikler) içerdiğini
ya da bir ara değerlendirmede bir önceki
değerlendirmede saptanan zayıflıkların hala sürmekte
olduğunu belirtir.
• Kurumdan yetersizliklerin giderildiği belgeleyen bir rapor
hazırlaması istenir:
o
RKG değerlendirmesi sadece rapor üzerinden yapılır
o
ZKG değerlendirilmesi için saha ziyareti gerekir
• Kanıt Göster kararlarının geçerlilik süresi 1 yıldır.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
31/38
Önerilebilecek Akreditasyon Kararları
KU (Kanıt Göster Uzatması)
• Bir önceki RKG/ ZKG kararında belirtilen yetersizlikleri
gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin
alındığını gösterir.
• Bu karar yalnızca RKG/ZKG değerlendirmesinden sonra
alınabilir.
• Bu karar, akreditasyonu bir sonraki genel değerlendirmeye
kadar uzatır ve dolayısı ile geçerlilik süresi 2 yıldır(*).
(*) Yeniden GD sırasında görülen EKSİKLİK ardından yapılan EKG/ZKG değerlendirmesi
sonrasında verilmesi halinde, geçerlik süresi 4 yıl
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
32/38
Önerilebilecek Akreditasyon Kararları
AV (Akreditasyon Vermeme)
• Bu karar, bir programın ilk kez yapılan genel
değerlendirmesi ya da RKG/ZKG değerlendirmesinden
sonra alınabilir.
• Bu karar,
o
ilk kez genel değerlendirmesi yapılan bir programın ölçütleri
sağlamayan EKSİKLİKLERİ olduğunu gösterir.
o
RKG/ZKG değerlendirmesinden sonra verilmesi durumunda,
akreditasyonu olan bir programın yeniden genel değerlendirmesinde saptanan
eksikliklerinin ya da
ara değerlendirmesinde sürmekte olduğu saptanan zayıflıklarının RKG/ZKG
süresinden sonra da devam etmekte olduğunu
gösterir.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
33/38
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
34/38
LÜTFEN UNUTMAYALIM!
• Düzgün çalışan etkin sistemler
kurulduğunu kanıtlama yükümlülüğü
programı yürüten kuruma aittir (burden of
proof!).
• Kurum, program eğitim amaçları, program
çıktıları, seçilen göstergeler ve bunların
kabul edilebilir değerleri arasında berrak
bir ilişki bulunduğunu göstermelidir.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
35/38
Ziyaret Sonrası Yapılacak İşler
• Program Değerlendirici Raporunu tamamlayıp Takım
Başkanı’na iletilmek
• Ziyaret sırasında yaptığınız değerlendirmeleri kurumun
30-gün yanıtını göz önüne alarak gözden geçirmek
•
Değerlendirdiğiniz programın güçlü yönleri ile MÜDEK
ölçütlerini sağlamadaki yetersizliklerin nedenlerinin
açıklandığı taslak değerlendirme raporunun
oluşturulmasında Takım Başkanı’na yardımcı olmak
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
36/38
Ziyaret Sonrası Yapılacak İşler
• Takım Başkanı size bazı noktaların yeniden
değerlendirilmesi için geri dönebilir.
• Bu durumda lütfen kendisine yardımcı olunuz.
• Taslak ve Kesin Rapor hazırlıklarının zamanında
tamamlanması ancak değerlendiricilerin hızlı
yanıtları ile olanaklı olacaktır.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
37/38
http://www.mudek.org.tr/
TEŞEKKÜRLER
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
10-11 Mayıs 2014, İstanbul
38/38
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
581 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content