close

Enter

Log in using OpenID

6 Mart 2014 gündemi

embedDownload
28/2/2014
6 Mart 2014 Perşembe Günü Saat 9:30'da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Başvuru
No
2012/1094
2013/5267
2013/5890
2013/2364
İKİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Bölüm
Başvuru Konusu
Komisyon
İnceleme
Evresi
2. Bölüm
3.Komisyon
Başvurucu, tutukluluğun kanunda
öngörülen azami süreyi aşması
nedeniyle Anayasa’nın 19. maddesinin
ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
2. Bölüm
2. Komisyon
Başvurucu, kendisine isnat edilen
suçlarla ilgili olarak mevcut şüphe
giderilmeden, suç işleme kastının
varlığı incelenmeden mahkûmiyetine
karar verilmesi, lehe olan hükümlerin
uygulanmaması ve uzun süre tutuklu
kalması nedeniyle Anayasa’nın 19.
maddesinin ihlal edildiğini iddia
etmiştir.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
2. Bölüm
3. Komisyon
Başvurucu 2004 tarihinde açtığı
hukuk
davasının
2013
yılında
sonuçlandırıldığını
ve
yargılama
makamları tarafından yapılan yanlış
değerlendirme neticesinde davasının
reddedildiğini belirterek Anayasa’nın
36. maddesinde tanımlanan haklarının
ihlal edildiğini ileri sürmüş ve ihlalin
tespiti ile uğradığı zararın tazminine
karar verilmesini talep etmiştir.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
2.Bölüm
2. Komisyon
2013/852
2. Bölüm
2. Komisyon
2013/6261
2. Bölüm
2 Komisyon
Başvurucu, iş sözleşmesine dayalı
olarak çalıştığı iş yerinde işveren ve iş
arkadaşları ile yaşadığı sorunlar
nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına
yaptığı suç duyurusundan ve iş
sözleşmesinin feshi nedeniyle açmış
olduğu işe iade davasından bir sonuç
alamadığını ve davanın yaklaşık 3 yıl 4
ayda
tamamlandığını
belirterek
Anayasa’da
düzenlenen
adil
yargılanma ve etkili başvuru haklarının
ihlal edildiğini ileri sürmüş, tazminat
talep etmiştir.
Başvurucu, uyarma ve kınama
disiplin cezalarına karşı yargı yolunun
açılmasının ardından hakkında daha
önce verilen kınama cezasının iptali
istemiyle açtığı davada bu husus
dikkate alınmaksızın davanın süre
aşımı gerekçesiyle reddedilmesinin hak
arama özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri
sürmüştür.
Başvurucular, murisleri tarafından
16/11/1957
tarihinde
Kızıltepe
Tapulama
Mahkemesinde
açılan
kadastro tespitine itiraz davasının halen
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
devam ettiğini, yargılamanın makul
sürede sonuçlanmadığını belirterek,
mülkiyet ve adil yargılanma haklarının
ihlal edildiğini ileri sürmüşler, ihlalin
tespitiyle uğradıkları maddi ve manevi
zararın tazminine karar verilmesini
talep etmişlerdir.
7
8.
2012/1313
2013/224
2. Bölüm
1. Komisyon
Başvurucu,
maliki
olduğu
taşınmazın kamulaştırılması nedeniyle
açılan bedel tespiti ve tescil davasının
10 yıldan uzun sürmesi, dava tarihine
göre belirlenen kamulaştırma bedelinin
dava sonunda faiz işletilmeden
kendisine ödenmesi ve Anayasa’nın 46.
maddesinde yer alan kamulaştırma
bedelinin faiziyle ödenmesi kuralına
aykırı
hüküm
tesis
edilmesi
nedenleriyle
mülkiyet
ve
adil
yargılanma haklarının ihlal edildiğini
ileri sürmüş ve maddi tazminat
talebinde bulunmuştur.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
2. Bölüm
2.Komisyon
Başvurucu açtığı hukuk davasının
yedi yıl sürdüğünü ve yargılamanın
adil olmadığını ileri sürerek, ihlalin
tespitiyle uğradığı maddi ve manevi
zararın tazminine karar verilmesini
talep etmiştir.
Kabul
Edilebilirlik ve
Esas
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
37 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content