close

Enter

Log in using OpenID

İADE

embedDownload
KDV
uygulamaları
tek
tebliğ
haline
getirildi.
İTUS
HİS
Özel
esaslara
uygulamasının
tabi
tutulma
daha
kapsamı
fazla
ve
özel
kişinin
genişletildi,
esaslardan
yararlanması
şartları
çıkış
Tam uygulamasından
Kısmi
Hizmet
istisnalar
istisnalar
karakterli
kapsam
ayrı
bir
bir
vebölümde
kısım
sınır
olarak
istisnalar
ele
alınarak,
netleştirildi,
projeye
tek
iadeleri
usul
ve
esas
açısından
yeniden
gözden
yeniden
amacıyla
hususlarında
belirlendi.
koşullar
köklü
hafifletildi.
değişikliğe
gidildi.de dahil olmak
usul ve esasları
kaynakta
endekslendi.
kolay
yeniden
erişim
sağlandı.
belirlendi.
geçirilerek,
ibrazı
gereken
belgeler
üzere uygulamaya yön verildi.
BAVUL
TİCARETİ
ÖZEL
ESASLAR
ORTAK HUSUSLAR (I)
AZAMİ İADE EDİLEBİLECEK KDV
İADE EDİLECEK KDV, İLGİLİ DÖNEMDEKİ İADE HAKKI
DOĞURAN İŞLEMLERE AİT BEDELİN %18'İNİ AŞAMAZ.
DOĞRUDAN YÜKLENİMLER
NEDENİYLE BU TUTARDAN
FAZLA İADE TALEBİNDE
BULUNULMASI HALİNDE
AŞAN KISMIN İADESİ
MÜNHASIRAN VİR
SONUCUNA GÖRE YERİNE
GETİRİLİR
ORTAK HUSUSLAR (I)
AZAMİ İADE EDİLEBİLECEK KDV
11/1-c ve geçici 17’nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla
mal alan ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle
yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı,
ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu
hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden
hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz.
18
DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri
kullanarak ürettiği malı 11/1-c kapsamında ihraç kayıtlı olarak
teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı
teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu
ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği
KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.
ORTAK HUSUSLAR (I)
AZAMİ İADE EDİLEBİLECEK KDV
Mükellef (B) 100.000 TL tutarındaki kumaşı DİİB
kapsamında KDV ödemeksizin imalatçı (A)’dan satın almış ve imal
ettiği gömlekleri 200.000 TL’ye ihracatçı (C)’ye ihraç kayıtlı
teslim etmiştir.
Söz konusu gömleklerin ihracatı (C) tarafından süresi içinde 210.000 TL
bedel mukabili gerçekleştirilmiştir.
 Kumaş ve gömlek teslimleri %8 oranında KDV’ye tabidir.
 (A), (B) ve (C)’nin ilgili dönemlerdeki beyanname verileri de dikkate alınarak
azami iade tutarları şu şekilde hesaplanmıştır;
ORTAK HUSUSLAR (I)
AZAMİ İADE EDİLEBİLECEK KDV
İmalatçı (A)
Geçici Md. 17
Mal bedeli
Hesaplanan KDV
İndirimler toplamı
Devreden KDV
Tecil edilebilir KDV
Tecil edilecek KDV
İade edilebilir KDV
Azami iade sınırı
Yüklenilen KDV
Yüklenim farkı
100.000
8.000
15.000
7.000
8.000
0
8.000
8.000
12.000
4.000
DİİB Sahibi
Mükellef (B)
Md. 11/1-c
200.000
16.000
20.000
4.000
16.000
0
16.000
8.000
10.000
2.000
İhracatçı (C)
Md. 11/1-a
Y
U
R
T
210.000
0 D
20.000 I
20.000 Ş
0 I
0
17.000
1.800
17.000
0
ORTAK HUSUSLAR (II)
İADE TALEP USULÜ
KDV iade alacağının mahsubu için
iade talep dilekçesi şarttır. Diğer
belgeler ibraz edilmiş olsa bile
iade talep dilekçesi verilmemiş ise
iade
talebinde
bulunulmamış
sayılır.
ORTAK HUSUSLAR (III)
MAHSUBEN İADE TALEBİ (Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına mahsup)
Mahsup talebi, belgelerin tamamlanıp KDV
iadesi kontrol raporunun geldiği tarihte
olumsuzluk tespit edilmeyen tutar itibarıyla,
gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi
takip eden 10 gün içinde gerçekleşecektir.
GÜN
ORTAK HUSUSLAR (III)
MAHSUBEN İADE TALEBİ (İthalde alınan vergilere mahsup)
İlgili gümrük idaresinden mükellefin vergi dairesine hitaben
yazılan ve ithalde alınan vergiler ile varsa gecikme faizi,
zam ve ceza tutarları ile ödemenin yapılacağı gümrük
muhasebe birimi ve hesap numarasını belirten bir yazı
alınacaktır.
GÜN
Mahsup tutarını gösteren muhasebe işlem fişi talep
tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili gümrük
saymanlığına gönderilecektir.
ORTAK HUSUSLAR (III)
MAHSUBEN İADE TALEBİ (SGK prim borçlarına mahsup)
 SGK’dan alınıp mahsup dilekçesine eklenecek, mahsubu talep
edilecek prim borçlarını ve varsa gecikme zammı ve cezası
tutarlarını gösteren belgeye göre değerlendirilir.
 Cari dönem borçlarına ilişkin mahsup taleplerinde söz konusu
belge aranmayacaktır.
 SGK prim borçlarına mahsubunu isteyen mükelleflerin mahsup
dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri verilmesi mümkün
olan en erken tarihte, fakat en geç KDV beyannamelerinin verildiği
ayın son gününe kadar vergi dairelerine intikal ettirmeleri
gerekmektedir.
ORTAK HUSUSLAR (III)
MAHSUBEN İADE TALEBİ (Mahsup taleplerinde belge teyidi)
MAHSUP TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE;
GÜMRÜK BEYANNAMESİ
SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMU
GÜMRÜKTE ONAYLATILAN ÖZEL FATURA
GİBİ BELGELERİN
TEYİDİ
GEREKLİDİR.
ORTAK HUSUSLAR (IV)
KDV İADE ALACAĞININ 3. KİŞİLERE NAKDEN/MAHSUBEN İADESİ
İade alacağının üçüncü kişilere nakden veya mahsuben
ödenmesinin talep edilmesi halinde, nakden iadeye ilişkin
düzenlemeler geçerlidir.
KİŞİYE
Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden
iadesinin talep edilmesi halinde, alacağın üçüncü kişilere
ödenmesine ilişkin talep, alacağın açık bir şekilde kime
temlik
edildiğini
içeren,
noter
tarafından
onaylanmış/düzenlenmiş alacağın temliki sözleşmesine
dayanarak yapılır.
ORTAK HUSUSLAR (V)
NAKDEN İADELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
NAKDEN
İADE
 İade talep dilekçesi verilmiş olmalı,
 Aranılan belgeler tamamlanmış olmalı,
 KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu” üretilmiş olmalı,
 Teyidi gereken belgelerin teyidi sağlanmış olmalı,
 Liste sorgulamaları sırasında “Özel Esaslar” kapsamında olumsuzluk
bulunan mükelleflerin iade taleplerinde, bu husus gözetilerek işlem tesis
edilmeli,
ORTAK HUSUSLAR (V)
NAKDEN İADELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
NAKDEN
İADE
 İşlemin tevsiki için ibraz edilen belgelerin teyidi gerçekleşen kısmına
isabet eden tutarların kısmen iadesi yapılmalı,
 İade için belirlenen limit değişmiş olsa da (aksi belirtilmedikçe) iade
hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde geçerli
limitler esas alınmalı,
 İade için belirlenen limitin, bir vergilendirme dönemine ait iade
taleplerinin tamamı bakımından geçerli olduğu hususu dikkate alınmalı.
ORTAK HUSUSLAR (VI)
İNCELEMESİZ VE TEMİNATSIZ KDV İADE ALT LİMİTİ
5.000
TL
4.000 TL
ORTAK HUSUSLAR (VII)
YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORUNA DAYALI NAKDEN İADELER
A
Y
YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin,
teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay
içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi
halinde, söz konusu teminat inceleme sonucuna göre
çözülür.
Mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, vergi dairesince
6 ay ek süre verilebilir.
ORTAK HUSUSLAR (VII)
YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORUNA DAYALI NAKDEN İADELER
Aynı döneme ilişkin farklı işlemlerden kaynaklanan iade
talepleri için tek YMM raporu düzenlenebilir.
Bir takvim yılını aşmamak ve her bir döneme ilişkin bilgi
ve hesaplamaların ayrı ayrı yer alması kaydıyla birden
fazla dönemi kapsayan tek YMM raporu verilmesi de
mümkündür.
ORTAK HUSUSLAR (VIII)
TEMİNAT KARŞILIĞI İADE
Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak iadelerde
teminat mektubunun ortaklardan biri adına düzenlenmesi
yeterlidir.
Mükellef tarafından teminat çözümünün YMM raporuyla
yapılacağı belirtilmediğinden incelemeye sevk edilmesi,
sonradan YMM raporuyla teminatın çözümünü engellemez.
Böyle bir durumda teminatın YMM raporuyla çözüldüğü
inceleme elemanına bildirilir.
ORTAK HUSUSLAR (VIII)
TEMİNAT KARŞILIĞI İADE
Teminat karşılığı nakden iade talepleri 10 gün içinde yerine
getirilir.
Bu süre;
 Nakit iade talebine ilişkin dilekçenin,
 Teminatın,
 İbrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp,
 KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun
üretilmesinden,
 Varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal ihracatında
gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat
mektupları ile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından
sonra başlar.
ORTAK HUSUSLAR (IX)
VERGİ İNCELEME RAPORU İLE İADE
İade taleplerinin VİR sonucuna göre yerine getirileceği durumlar;
 Mükellefin inceleme yapılmasını istemesi
 İade rakamı belirlenen miktarı aştığı halde teminat gösterilmemesi veya
iadenin YMM tasdik raporu ile alınacağının beyan edilmemesi,
 İade işleminin gerçekleştirilmesi için münhasıran vergi inceleme
raporuna ihtiyaç duyulması.
ORTAK HUSUSLAR (X)
İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA KULLANILMASI
Mükelleflerin, nakden veya mahsuben iade talebi yerine yüklendikleri
vergileri indirim yoluyla giderme tercihinde bulunabilirler.
Bu durumda, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik
eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir.
İadesi talep edilen tutarın kısmen iade alınıp kısmen indirim yoluyla
giderilmesi mümkün değildir.
ORTAK HUSUSLAR (X)
İADE HAKKININ İNDİRİM YOLUYLA KULLANILMASI
Ayrıca, mükelleflerin iadeye ilişkin
düzeltme fişi düzenlenene kadar
yazılı olarak, tercih değişikliğiyle
söz konusu KDV’yi indirim yoluyla
telafi etme talebinde bulunmaları da
mümkündür.
ORTAK HUSUSLAR (XI)
ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEN LİSTELER
Elektronik ortamda gönderilen listelerin kağıt ortamında YMM
KDV iadesi tasdik raporlarına eklenmesi zorunlu olmayıp,
internet vergi dairesi liste alındısının eklenmesi yeterlidir.
Mükellef talebinin KDV Kanunu’nun 11/1-c ve geçici 17’nci
maddeleri kapsamında tecil-terkinden ibaret olması halinde
indirilecek KDV listesinin verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
ORTAK HUSUSLAR (XII)
İNDİRİLECEK KDV LİSTELERİNE YAPILACAK GİRİŞLER
İndirilecek KDV listesine fatura düzenleme
limitinin altında kalsa dahi her bir belgenin
ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında
bu listelere ayrı ayrı girilecektir.
ORTAK HUSUSLAR (XIII)
KDV İADE HESAPLAMA TABLOSU
İadesi talep edilen KDV ile ilgili «hesaplama
tablosu» ibrazı Tebliğ ile getirilen yeniliklerden biri
olarak hayata geçmiş bulunmaktadır.
ORTAK HUSUSLAR (XIII)
KDV İADE HESAPLAMA TABLOSU
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN VERGİLER
DÖNEM
İADE HAKKI
DOĞURAN
İŞLEM BEDELİ
İADESİ TALEP
EDİLEBİLİR
AZAMİ VERGİ
İŞLEMİN
BÜNYESİNE
DOĞRUDAN GİREN
VERGİLER
GENEL İMAL VE
İDARE
GİDERLERİNDEN
İADE HESABINA
VERİLEN PAY
ATİK’LER
NEDENİYLE
YÜKLENİLEN
VERGİDEN İADE
HESABINA
VERİLEN PAY
YÜKLENİLEN
KDV
TOPLAMI
ORTAK HUSUSLAR (XIV)
KDVİRA RAPORU
Daha önce sirküler ve iç genelge uyarınca alınan KDVİRA kontrol
raporu tüm iadeler için tebliğ düzenlemesi şeklinde mevzuata
girmiş bulunmaktadır.
KDV İADESİ DOĞURAN İŞLEM BAZINDA DEĞİŞİKLİKLER
Mal ihracı
Hizmet ihracı
Bavul ticareti
Yolcu beraberi eşya
Yabancı film yapımcılarına tanınan istisna
İhraç kayıtlı mal teslimi (KDVK 11/1-c)
DİİB (KDVK geçici madde 17)
KDV tevkifat uygulaması
MAL İHRACI
Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak deniz ve hava taşıma
araçlarına yapılan akaryakıt ve kumanya teslimlerinde
gümrük (çıkış) beyannamesi ibrazı zorunlu hale getirildi.
Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler yurt içi
teslim sayıldığına dair düzenleme kaldırıldı.
MAL İHRACI
Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile
yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına
düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen
mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük
müdürlüğü tarafından elektronik ortamda
onaylanan elektronik ticaret gümrük
beyannamesi ile tevsik edilecektir.
MAL İHRACI
NATO ülkelerinde askeri teçhizat ve
malzemenin transit-ithalat-ihracat işlemleri için
düzenlenen Form 302 belgesinin, bu belge ile
yapılan ihracat teslimlerinde gümrük
beyannamesi yerine kullanılması mümkündür.
MAL İHRACI
Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin
düzenlenmediği hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin
tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği
tarih olarak kabul edilir.
Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest
bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir.
HİZMET İHRACI
ÖDEME
BELGESİ
N
A
K
İ
T
Hizmet ihracatında döviz alım belgesi aranılması zorunluluğu,
ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir
belge, banka dekontu vb.) ibrazı şeklinde değiştirildi.
TUTARIN ÖNEMİ YOK
Hizmet ihracatına ilişkin nakden iadelerin miktarına
bakılmaksızın vergi inceleme raporuna göre yerine getirilmesi
esası benimsendi.
5.000 TL ÜZERİ MAHSUP
Hizmet ihracatına ilişkin mahsuben iadelerde, 5.000 TL’yi aşan
kısmın iadesinin vergi inceleme raporu veya YMM tasdik
raporuna göre yerine getirilmesi şeklinde düzenleme yapıldı.
BAVUL TİCARETİ
2.000
Bu kapsamda işlem yapma alt limiti 600 TL’den 2.000 TL’ye
yükseltildi.
Döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırıldı.
3 AY
Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin
süre şartı; daha önce fatura tarihinden itibaren 3 ay iken, fatura
tarihini izleyen aybaşından itibaren 3 ay şeklinde yeniden
belirlendi.
BAVUL TİCARETİ
TÜRKİYEDE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE İHRACAT İSTİSNASI
KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT
İZİN BELGES
Tarih :
Sıra No :
STİSNA İZİN BELGESİ VERİLEN SATICININ
ADI SOYADI (UNVANI)
ADRESİ
VERGİ DAİRESİ
VERGİ KİMLİK NUMARASI
FAALİYET KONUSU
:
:
:
:
:
Yukarıda kimlik bilgileri yer alan satıcının, …………….. tarihli
başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu, 3065 Sayılı Kanunun
uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından hazırlanarak.. / .. / 20.. tarihli ve …….. sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan KDV Genel Tebliğindeki şartları haiz olduğu belirlenmiş ve
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile KDV ihracat istisnası
kapsamında satış yapmak üzere bu istisna izin belgesi verilmiştir.
…………………Vergi Dairesi Müdürü
Soyadı
Mühür
Belge adı “Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile
Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi“
olarak değiştirildi.
Adı
İmza
NOT: (Yukarıdaki belge 17,5 x 25 cm ebadında düzenlenecektir
Daha önce satışlar “matrah”a dahil edilip aynı zamanda
indirim hesaplarına yazılırken, yeni düzenlemeyle direkt olarak
“istisna” kapsamındaki işlem olarak beyan edilmesi sağlandı.
YOLCU BERABERİ EŞYA
Faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme
kaydedici cihazlar tarafından üretilen belgelerin de fatura yerine
kullanılabilmesi sağlandı.
ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallar hariç, yolcu
beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama
kapsamında işlem yapılabilecek.
Fatura nüshalarının Türk gümrük kapılarında görevli bulunan
gümrük memurlarına onaylatılması yeterli görüldü, çıkış
sırasında gümrük memurlarının malı fiziki olarak inceleyeceğine
dair ifade çıkarıldı.
YOLCU BERABERİ EŞYA
Aracı firmalara, sadece Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV
hesaplanarak yapılan satışlar ile ilgili aracılık faaliyetinde
bulunma zorunluluğu getirildi.
"Yetki Belgesi" verilecek aracı firmalarda aranılan şartlardan biri
olan asgari özkaynak tutarı 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye
yükseltildi.
Aracı firmalara süre sınırlaması olmadan verilen yetki belgeleri 5
yıl süre ile sınırlandırıldı.
YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA
Bu kapsamdaki iade talebinin ve buna bağlı iade işleminin
Türkiye’deki faaliyetin tamamlanmasından (sinema filminin çekimi
bittikten) sonra yapılması şeklinde uygulamaya yön verildi.
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ
İmalatçı tanımı genişletildi.
Zirai üretim yapanların da imalatçı sayılmasına yönelik
düzenleme yapıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt
belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay
belgelerinden (üretici belgesi) herhangi biri “imalatçı
belgesi” olarak kabul edildi.
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ
İmalatçı tanımına girmeyenler tarafından ihraç kayıtlı mal
teslim edilmesi uygulamasına son verildi.
Katılım bankalarının ihraç kaydıyla teslimleri ile Dış Ticaret
Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine
“imalatçı olmayanların” teslimi tecil-terkin kapsamı dışına
çıkarıldı.
İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının
fason olarak imal ettirilmesinin, ihraç kaydıyla teslime
engel olmayacağı belirlendi.
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ
BEDELSİZ
Bedelsiz olarak yurt dışına gönderilen malların imalatçıları
tarafından ihracatçılara tesliminde de 11/1-c kapsamında
tecil-terkin uygulanabileceği düzenlendi.
İhracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak
imalatçıya ödediği KDV’yi en erken ihraç süresinin (ek süre
verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil
olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan
takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması imkânı getirildi.
İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ
İhraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin
terkininde indirilecek KDV listesi aranılmayacak.
İhraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının,
indirim yoluyla telafisinin tercih edilmesi halinde, tecil
edilemediği için iadesi gereken KDV tutarları, ihracatın
gerçekleştiği dönem beyannamesinde indirim konusu
yapılacak ve bu işlem için indirilecek KDV listesi
verilmeyecektir.
DİİB (KDVK geçici madde 17)
1
DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında
ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim
edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli görüldü,
imalatçı olmaları şartı aranmayacak.
DİİB sahipleri, geçici 17’nci madde kapsamında mal alarak
ürettikleri malları yine geçici 17’nci madde kapsamında teslim
edebilecekler.
DİİB (KDVK geçici madde 17)
Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda
getirilen ve dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen
malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge
kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde
veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması
mümkündür.
Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya
ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine
getirilmeyecek.
DİİB (KDVK geçici madde 17) (EŞDEĞER EŞYA)
Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı
girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun
karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu
girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin
KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta
iade olarak talep etmesi mümkün değildir.
İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması
nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden
sonra yapılır.
Bu durumda iade edilecek KDV, ihracata genel vergi oranı
uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi
temininde ödenmeyen KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan
tutarı aşamaz.
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM BAZINDA
NAKDEN VE MAHSUBEN İADELERE
İLİŞKİN TABLO
KDVK 11 VE GEÇİCİ 17’NCİ MADDE
İADE HAKKI DOĞURAN
İŞLEM VE İLGİLİ KANUN
MADDESİ
Mal ihracı (11/1-a)
Bavul ticareti (11/1-a)
Serbest bölgelerdeki
müşteriler için yapılan fason
hizmetler (11/1-a)
Roaming hizmetleri (11/1-a)
Yolcu beraberi eşya (11/1-b)
İhraç kayıtlı mal teslimleri
(11/1-c)
DİİB kapsamındaki teslimler
(geçici 17)
NAKDEN İADE TALEPLERİ
İNCELEMESİZ ALT LİMİT
LİMİT ÜZERİ İADE
KDV Genel Uygulama
KDV Genel
KDV Genel
Önceki Uygulama
Önceki Uygulama
Tebliği
Uygulama Tebliği
Uygulama Tebliği
MAHSUBEN İADE TALEPLERİ
Önceki
Uygulama
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
Limitsiz
4.000 TL
4.000 TL
4.000 TL
4.000 TL
4.000 TL
4.000 TL
4.000 TL
5.000 TL
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
5.000 TL
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
5.000 TL
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
5.000 TL
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
5.000 TL
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
5.000 TL
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
5.000 TL
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
Teminat, YMM
raporu, inceleme
raporu
İADE HAKKI DOĞURAN
İŞLEM VE İLGİLİ KANUN
MADDESİ
Hizmet ihracı (11/1-a)
NAKDEN İADE TALEPLERİ
İNCELEMESİZ ALT LİMİT
LİMİT ÜZERİ İADE
KDV Genel Uygulama
KDV Genel
KDV Genel
Önceki Uygulama
Önceki Uygulama
Tebliği
Uygulama Tebliği
Uygulama Tebliği
5.000 TL'yi aşması
Miktara
Teminat, YMM
Miktara bakılmadan
halinde inceleme
bakılmadan
4.000 TL
raporu, inceleme
inceleme raporu
raporu, YMM raporu
inceleme raporu
raporu
veya teminat
veya teminat
veya teminat
MAHSUBEN İADE TALEPLERİ
Önceki
Uygulama
Limitsiz
Türkiye’de ikamet etmeyen
taşımacıların mal ve
Mahsup imkanı
hizmet alımlarına ilişkin
yok
istisna (11/1-b)
Yabancıların fuar, panayır
ve sergilere katılımları
Mahsup imkanı
dolayısıyla satın alacakları
yok
mal ve hizmetlere ilişkin
istisna (11/1-b)
Yabancı Sinema
Mahsup imkanı
Yapımcılarına Tanınan
yok
İstisna (11/1-b)
Mahsup imkanı yok
1.000 TL
1.000 TL
İnceleme raporu
veya teminat
İnceleme raporu
veya teminat
Mahsup imkanı yok
1.000 TL
1.000 TL
İnceleme raporu
veya teminat
İnceleme raporu
veya teminat
Mahsup imkanı yok
Miktara
Miktara
Miktara bakılmadan Miktara bakılmadan
bakılmadan YMM bakılmadan YMM
YMM raporu
YMM raporu
raporu
raporu
KDV TEVKİFAT UYGULAMASI
5/10
Çinko oksit teslimleri kısmi tevkifat kapsamına alındı.
Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden doğan KDV’nin
mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın incelemesiz
teminatsız iade uygulamasına geçildi.
5.000 TL
4.000 TL
Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve incelemesiz/
teminatsız iadesi talep edilen tutar 4.000 TL'den 5.000 TL'ye
yükseltildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
4 715 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content