close

Enter

Log in using OpenID

Buderus Logamax plus GB112

embedDownload
Kondenzacijski zidni
kotao Logamax plus
GB112
Područje učinka: 24 do 60 kW
Logamax plus za etaæne stanove, kuÊe u nizu,
obiteljske kuÊe i stambene zgrade
Logamax plus GB112 - visokouËinski paket za
kompletni spektar uËinaka
S Top-serijom Logamax plus GB112 Buderus pokriva neuobiËajeno πiroki spektar uËinaka, od 24 do 60 kW.
To znaËi: koliËina topline dovoljna za sve potrebe i svaki zahtjev za komforom. S Logamax plus GB112kombinacijama moæete grijati veÊe stambene i poslovne objekte. A ako su potrebni joπ veÊi toplinski
uËinci, tada se do osam ovakvih energetskih paketa moæe zajedno spojiti u kaskadu. UpeËatljivi rezultat
ovakvog naËina spajanja: bestupnjeviti toplinski uËinak do 480 kW.
Promiπljenom tehnikom
πtedimo energiju i sprjeËavamo
zagađivanje okoliπa
Samo nekoliko kondenzacijskih
zidnih kotlova nude tako πiroko
podruËje modulacije kao Logamax
plus GB112. On se brzo i toËno
prilagoava trenutaËnoj potraænji za
toplinskom energijom, s maksimalnom πirinom modulacije od 30 do
100%. Kombinira najveÊi komfor
grijanja i troπenja tople vode s
najveÊom πtedljivoπÊu - u prijelaznim godiπnjim dobima kao
i u hladnih zimskim danima.
Logamax plus GB112 do 60 kW toplinskog uËinka
Logamax plus GB112-24:
- 24 kW toplinskog uËinka
- za obiteljske kuÊe za jednu i dvije obitelji
2
Logamax plus GB112-29:
- 29 kW toplinskog uËinka
- za obiteljske kuÊe za dvije i viπe obitelji
Logamax plus GB112
Optimalno izgaranje plina u
predmijeπajuÊem plameniku
kotla Logamax plus GB112
Navoeni inteligentnom regulacijom predmijeπajuÊeg plamenika,
zrak i plin se prije izgaranja doziraju
toËno prema trenutaËnoj potrebi za
toplinom. Rezultat toga je
optimalno izgaranje u svim
podruËjima modulacijskog pogona.
Na taj se naËin postiæe ne samo
maksimalno iskoriπtenje energije,
nego i smanjeno zagaenje okoliπa.
Emisije πtetnih tvari kreÊu se
znatno ispod zahtjeva znaka zaπtite
okoliπa “Plavi aneo”. Ovom se
tehnikom osim toga, zahvaljujuÊi
velikoj povrπini izmjenjivaËa topline
kod kotla, osiguravaju niæe temperature dimnih plinova i maksimalna
kondenzacija. Tako se optimalno
koristi uËinak kondenzacije.
Logamax plus GB112-43:
- 43 kW toplinskog uËinka
- za stambene i ostale veÊe objekte
Obiljeæja Logamax plus GB112:
1. Veliki izmjenjivaË topline
za max. koriπtenje uËinka
kondenzacije
IzmjenjivaË topline sa svojom
velikom povrπinom, u kombinaciji s
modulacijskim plamenikom jamËi
maksimalni kondenzacijski pogon.
Na taj se naËin gotovo kompletno
iskoriπtava latentna toplina
sadræana u dimnim plinovima i
postiæe se gotovo nevjerojatnih
109% normnog stupnja iskoriπtenja.
Posebno ekonomiËno zahvaljujuÊi modulacijskoj crpki i velikom izmjenjivaËu topline, za
max. iskoriπtenje uËinka kondenzacije.
2. Modulacijska crpka:
πtedljivija, tiπa, manje
emisije CO2
Modulacijska crpka kod Logamax
plus GB112-24 do 60 jamËi meu
ostalim smanjeni utroπak
elektriËne energije.
Ostale prednosti: smanjene
CO2-emisije i manji πumovi od
strujanja u instalaciji.
Način rada crpke dodatno doprinosi optimalizaciji kondenzacijskog
učinka.
Logamax plus GB112-60:
- 60 kW toplinskog uËinka
- za stambene i ostale veÊe objekte
3
Kako bi moderna kondenzacijska tehnika bila svugdje primjenjiva:
Buderus sustavi za dovod zraka i odvod dimnih plinova
Bez obzira da li vaπ Logamax plus treba grijati u novogradnji ili u renoviranoj zgradi: veliki broj odobrenih sustava
za dovod zraka i odvod dimnih plinova omoguÊava montaæu gotovo svugdje u zgradi - neovisno o zidanom dimnjaku! A buduÊi da zidna montaæa kotla Logamax plus ne traæi nikakvu kotlovnicu niti povrπinu za postavljanje,
od podruma do potkrovlja moæe se uvijek naÊi prikladni prostor za njegovo instaliranje.
MoguÊnosti za prikljuËak Buderus Logamax
plus, ovisno o zraku u prostoriji.
4
Veliki broj moguÊnosti postavljanja moguÊ je kod pogona Buderus
Logamax plus neovisno o zraku u prostoriji. Sve informacije, norme
i propisi potrebni struËnjaku, sadræani su u podlogama za projektiranje.
Logamax plus u pogonu ovisnom
o zraku prostoriji
Uvijek neko rjeπenje: sustavi za
dimne plinove neovisno o zraku u
prostoriji
Uπtedite na sanaciji dimnjaka:
sustavi za dimne plinove
neovisni o zraku u prostoriji
Da li vaπ stan ili kuÊa raspolaæu
moguÊnoπÊu montaæe blizu
dimnjaka? U tom se sluËaju
Logamax plus moæe instalirati
ovisno o zraku prostoriji. Kotao
dobiva kisik potreban za
izgaranje iz zraka u prostoriji
- zbog toga se u prostoriji za
postavljanje trebaju nalaziti
dovoljno veliki otvori za slobodno
strujanje zraka. Dimni plinovi se
odvode kroz cijev otpornu na
koroziju ili kroz dimnjak otporan na
agresivne dimne plinove iz kondenzacijskih kotlova.
Za pogon neovisan o zraku u
prostoriji, Buderus ima u programu
razliËite sustave za dovod zraka i
odvod dimnih plinova. Posebno
kod ovih sustava istiËe se
koncepcija cijev u cijevi. Unutarnja
cijev za odvod dimnih plinova
poloæena je unutar vanjske cijevi
koja sluæi za dovod zraka za
izgaranje. Svi sustavi za razliËite
izvedbe montaæe ispitani su
i odobreni. Zbog toga ne treba
poduzimati nikakve posebne mjere
za opskrbu zrakom za izgaranje,
a vi moæete prostoriju za montaæu
koristiti praktiËki proizvoljno.
Kod sanacije instalacije grijanja
dimnjak Ëesto predstavlja faktor
koji moæe uzrokovati dodatne
izdatke. Jer suvremeni sustavi
grijanja izbacuju hladnije dimne
plinove manjeg volumena. Ako se
dimnjak sanacijom nije tome
prilagodio, on ne samo πto neÊe
dobro vuËi, nego Êe se s unutarnje
strane promoËiti. Instaliranjem
sustava za dovod zraka i
odvod dimnih plinova neovisno o
zraku prostoriji, ovaj Êete problem
rijeπiti na elegantan naËin. Kod
instaliranja kotlovnica u potkrovlju,
moæe se Ëak u cijelosti odustati od
koriπtenja postojeÊih zidanih
dimnjaka.
sustavi
sustavi
-
sustavi
Koncepcija cijev u cijevi za pogon Buderus
Logamax plus neovisno o zraku u prostoriji:
unutarnja cijev za odvod dimnih plinova poloæena
je unutar vanjske cijevi kroz koju se dovodi zrak
za izgaranje.
5
U svakom trenutku topla voda, koliko god æelite;
s kondenzacijskim kotlovima Logamax plus
Za zagrijavanje pitke vode s Logamax plus kondenzacijskim zidnim kotlovima, stoje na raspolaganju dva razliËita
tehniËka koncepta. Kombinirani kotlovi griju vodu direktno prilikom prolaska kroz kotao. U kotlovima za centralno
grijanje provodi se indirektno dogrijavanje u prikljuËenom Logalux spremniku tople vode. Oba rjeπenja imaju svoje
prednosti: direktnim zagrijavanjem pitke vode bez spremnika, πtedi se na prostoru, a indirektno zagrijavanje pitke
vode nudi bolje preduvjete ako se traæe veÊe koliËine tople vode.
Za besprijekornu higijenu pitke
vode: termoglazura DUOCLEAN
Bez obzira radi li se o kompaktnim spremnicima tople vode
za zidnu montaæu ili o samostojeÊim modelima do 300 litara
zapremnine: sve povrπine koje
dolaze u dodir s vodom prevuËene su staklastim slojem termoglazure DUOCLEAN. Rezultat
toga je besprijekorna higijena
pitke vode postignuta pouzdanom zaπtitom od korozije i
stvaranja naslaga te jednostavno
ËiπÊenje.
Jednostavno i dobro: spremnik
tople vode Logalux S120
Spremnik tople vode Logalux
S120 je s vrlo povoljnim omjerom cijene i uËinka i zapremninom od 120 litara pogodan npr.
za komforno zagrijavanje pitke
vode u obiteljskim kuÊama. On se
moæe vizualno neupadljivo instalirati u podrumu ili u potkrovlju. Kao
i svi Buderus spremnici tople
vode i Logalux S120 je zaπtiÊen
izuzetno kvalitetnom toplinskom
izolacijom od pjenoplasta bez
sadræaja freona, koja na najmanju
mjeru smanjuje gubitke od ohlaivanja.
Ovi spremnici tople vode su po
cijeni i uËinku vrlo privlaËni, a
mogu se instalirati u podrumu ili
potkrovlju.
Viπe vode, veÊi komfor:
Logalux SU160/200/300 W
U velikim obiteljskim kuÊama za
dvije i viπe obitelji postoji poveÊana potreba za toplom vodom.
Logamax plus sa samostojeÊim
spremnicima tople vode Logalux
SU160/200/300 W, zapremnine
160, 200 odnosno 300 litara, rjeπava ove probleme na jednostavan i ekonomiËan naËin.
Za velike potrebe tople vode:
Logamax plus GB112 sa spremnikom tople
vode Logalux SU160 W.
Logamax plus GB112 sa samostojećim spremnikom tople vode,
sadræaja 120, 160, 200 ili 300 litara.
četiri
6
Podaci i mjere
Logamax plus: tehniËki podaci i dimenzije
* kod priključenog spremnika
1
Promjer dimovodnog priključka iznosi 80 mm
kod sustava za dovod zraka i odvod dimnih
plinova “cijevi u cijevi” DN80/125
7
www.buderus.com.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
554 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content