close

Enter

Log in using OpenID

"BiH najveća žrtva jugoslovenskih ratova"

embedDownload
"BiH najveća žrtva
jugoslovenskih ratova"
Na trodnevnoj konferenciji Alpen-Adria univerziteta u Klagenfurtu dat je
presjek uzroka i posljedica ratova u bivšoj Jugoslaviji i istaknuta je
neminovnost pomirenja i prerade prošlosti na osnovu ĉinjenica.
Alpen-Adria univerzitet u Klagenfurtu
Prvu panel diskusiju na konferenciji u Klagenfurtu otvorio je njemaĉki historiĉar Holm
Sundhausen, koji je u svom izlaganju najprije dao kratki osvrt na faktore relavantne za
poĉetak rata u bivšoj Jugoslaviji. Sundhaussen je ustvrdio kako se nasilje koje se desilo u
jugoslovenskim ratovima, posloţe li se odreĊeni politiĉki, ekonomski, te psihološki
faktori, moţe desiti bilo gdje na svijetu, te dodao kako je ono u bivšoj zajedniĉkoj drţavi
sistematski pripremano. U tom kontekstu, rekao je Sundhaussen, veoma je vaţna i
kronologija nasilja i zloĉina koji su se desili.
Istoriĉar profesor Holms Sundhaussen
„Stvaranje psihološke napetosti kroz, na primjer, kultiviranje rijeĉi genocid i kroz govor
mrţnje zapoĉeli su srpski politiĉari i pisci, a sa te strane su angaţovane i prve paravojne
formacije, koje su dalje sijale strah i vršile zloĉine. Zloĉini i etniĉka ĉišćenja koja su se
desila nakon toga, desila su se kao odgovor na to nasilje, jer nasilje generalno
prouzrokuje novo nasilje. Što ga, naravno, ni u kom sluĉaju ne smije relativizirati, ali je
vaţno reći da su zloĉini poĉinjeni od strane bošnjaĉkih formacija imali druge motive od
zloĉina koje su ĉinile srpske formacije“, rekao je za Holm Sundhaussen.
Jednako kao i Florian Bieber, historiĉar sa univerziteta u Gracu, i Sundhausen je
konstatovao da nacionalizam nije bio uzrok rata u bivšoj Jugoslaviji, već da je bio cilj
onih koji su ga pripremali, kako bi se, neki od njih sve do danas, odrţali na vlasti.
Evropa umorna od Bosne i Hercegovine
Na drugoj sesiji bilo je rijeĉi o specifiĉnostima situacija u današnjim novonastallim
drţavama, a kao najteţa je ocjenjena situacija u BiH. Politolog Vedran Dţihić objasnio je
da Evropa, opterećena vlastitim problemima, postaje umorna od Bosne i Hercegovine, a
da je Visoki predstavnik Valentin Incko, poptpuno napušten od meĊunarodne zajednice,
u najteţoj poziciji od svih dosadašnjih Visokih predstavnika.
„Imamo neku vrstu kanibalizma, imamo polumrtvo tijelo jedne drţave, na kojoj se razini
kanibali hrane, otkidaju komadiće i njihovom biraĉkom tijelu daju pomalo hrane tako da
i oni imaju osjećaj da i oni participiraju na neki naĉin u toj formi kanibalizma. Ali sada taj
kanibalizam uništava suštinsko biće BiH, ĉini graĊane pasivnim posmatraĉima tih
kanibala i prodavaĉa etno-nacionalne magle i kao rezultat imamo ovu agoniju u kojoj se
nalazimo. Ali svaka agonija producira jednu novu energiju koja se protivi toj agoniji.
Bosanskohercegovaĉki narod je narod koji nevjerovatno moţe da trpi i nevjerovatno
moţe da podnese, i zadovoljan je malim stvarima, ali mislim da je stanovništvo došlo do
jedne crte gdje je ta iscrpljenost i ta agonija toliko velika da je gotovo nemoguće da će to
stanje trajati sljedećih pet, deset, petnaest ili dvadeset godina. Jednostavno mora doći do
nekih socijalno-protestnih pokreta“, rekao je Dţihić.
Suprotstaviti se govoru mržnje
Christophe Solioz
Na konfenrenciji u Klagenfurtu dosta prostora se dalo i diskusiji o izgradnji civilnog
društva na prostoru bivše zajedniĉke drţave, ali je zakljuĉeno da novac koji je uloţen u
nevladine organizacije do sada nije dao oĉekivane rezultate. Konstatovano je da dosta
organizija nije osnovano iz potrebe da se nešto promijeni i utiĉe na svijest društva, već iz
potrebe da se doĊe do novca meĊunarodnih organizacija. Christophe Solioz iz Centra za
Evropske integracijske strategije (CEIS), naveo je takoĊe kako nevladine organizacije
moraju biti potpuno nezavisne, i od onih koji ih finasiraju, te da bi ubuduće trebale
direktnije uticati na politiĉki ţivot zemalja u kojima postoje i djeluju. „Dobar primjer je
Naša stranka u BiH, jer smo u njenim redovima imali i imamo jako puno sudionika
civilnog ţivota, što politici u tom sluĉaju otvara potpuno nove vidike i pristupe“, rekao je
Solioz.
Drugog dana konferecije je kao posebno vaţan istaknut i proces pomirenja i prerade
prošlosti, a uĉesnike konferencije je sa svojim dosadašnjim iskustvima na tom polju
upoznao i Nenad Vukosavljević, iz beogradskog Centra za nenasilnu akciju. Jedna od
tema bio je i problem viktimizacije odreĊenih društvenih skupina, posebno u BiH.
Nenad Vukosavljević
„Ja ne mogu zamisliti i ne dajem sebi za pravo da mogu zamisliti kako je to kada se izgubi
roĊeno dijete, ne znam kakav je to bol. I ti ljudi zasluţuju istinu i pravdu. I to je nešto za
šta sam ja spreman da se zaloţim bez obzira sa koje strane dolazili. Ali ono ĉemu se
moramo suprotstaviti jeste govor mrţnje, ono što poziva na novo zlo. I to je nešto što
jednostavno nikome nije dozvoljeno. Biti ţrtva i biti nasilnik, ĉovjek moţe biti u isto
vrijeme. Neko ko je doţivjeo tragediju moţe u sljedećem trenutku poĉiniti nepravdu i
postati ono drugo. To ne moţe biti identitet. To ne moţe biti identitet ĉak ni pojedinca a
kamoli naroda. Ne moţemo ĉitave narode zvati ţrtvom ili ĉitave narode zvati nasilnikom
ili agresorom. Time ĉini mi se ugroţavamo i našu budućnost i budućnost naše djece“,
objasnio je Vukosavljević.
Države da jedna drugoj priznaju žrtve
Spisateljica Slavenka Drakulić navela je kako se rat na prostoru bivše Jugoslavije nije
desio spontano, te da se tako ni mir i pomirenje ne smiju dešavati spontano kako je to
trenutno sluĉaj, i da je taj proces u odgovornosti politike. Ona je ta, rekla je Drakulić, koja
i sama najprije mora prestati sa jezikom mrţnje, te je duţna da pomirenje dalje forsira
kroz medije, školstvo i kulturu.
Katarina Kruhonja iz Centra za mir, nenaslje i ljudska prva iz Osijeka, posjetioce i
sudionike skupa je upoznala sa inicijativom REKOM, koja je, kako je objasnila,
jedinstevna prilika da se konaĉno prekine lanac nasilja koje se uvijek iznova dešava zbog
toga što se krvoprolića iz ranijih oruţanih sukoba nisu temeljno preradila i razjasnila na
osnovu ĉinjenica.
Panel diskusija
"Plaši me da će nakon zatvaranja meĊunarodnog tribunala u Haagu naši politiĉari u
našim drţavama odluĉiti da nastave proces samo kroz suĊenja za ratne zloĉine na
nacionalnim sudovima, a to je prespor proces koji će trajati još dvadeset godina a i tada
još neće biti završen. I zapravo mnoge ţrtve neće dobiti satisfakciju. A to je bitno da bi se
otpustila prošlost i da bi pokušali prekinuti taj ciklus da se svako malo zbog nepreraĊenih
stradanja u prethodnom oruţanom sukobu otvaraju novi sukobi. Inicijativa za REKOM je
inicijativa koja dolazi odozdo, regionalnog je karaktera i traţi od naših vlada da ustanove
jednu komisiju koja će imati regionalni karakter, da se prikupe ĉinjenice i sprijeĉe
manipulacije i da to bude barem jedno mjesto gdje će jedna drţava drugoj priznati
njezine ţrtve – barem to", objasnila je Katarina Kruhonja, navodeći kako će za taj proces
biti potreban još širi društveni konsenzus, kao i podrška politiĉkih stranaka.
Autor: Emir Numanović
Odgovorni urednik: Svetozar Savić
http://www.dw.de/dw/article/0,,15572998,00.html, 02.12.2011
„Nacionalizam nije bio uzrok
rata, nego cilj“
U Klagenfurtu je odrţana konferencija o ratovima u bivšoj Jugoslaviji.
Njemaĉki historiĉar Holm Sundhaussen je iznio kako je za preradu prošlosti
najbitnije definisati inicijatore spirale zloĉina koji su se desili.
Prof. dr. Holm Sundhaussen: Postoji zloĉin i zloĉin kao reakcija na zloĉin
Uĉesnici konferencije "Rat(ovi) u bivšoj Jugoslaviji"
Deutsche Welle: Gospodine Sundhaussen, u Vašem izlaganju ste govorili o ekonomskim i
politiĉkim preduslovima za rat, ali ste istakli i vaţnost kronologije dogaĊaja, koja, kako
ste rekli, definiše motive ratnih zloĉina. Zamolio bih Vas da nam tu tezu još jednom
ukratko pojasnite.
Sundhaussen: Moja glavna teza bila je da se nasilje pod odreĊenim institucionalnim i
društvenim okolnostima moţe desiti svuda na svijetu i u svim društvima. Bilo bi potpuno
pogrešno vjerovati da se ono što se desilo u Jugoslaviji ne moţe desiti bilo gdje u Evropi.
Ĉovjek je svuda na svijetu jednako predisponiran da vrši nasilje, pitanje je samo pod
kojim uslovima on to zaista i ĉini. Kada se govori o zloĉinima u bivšoj Jugoslaviji, onda se
ĉesto ĉuje teza da su sve strane ĉinile zloĉine i etniĉka ĉišĉenja i iz toga se zakljuĉuje da su
svi jednako krivi, odnosno, da su svi jednako neduţni. Po mom mišljenju, to je jedna jako
proizvoljna teza. Vaţno je, naime, obratiti paţnju na kronologiju dogaĊaja. Poznato je da
nasilje uvijek prouzrokuje novo nasilje i da ljudi koji su izloţeni brutalnom nasilju i sami
postaju nasilni. Što znaĉi da svako nasilje nije isto. Razlikujemo inicijalno nasilje koje
spiralu nasilja pokreće, i razlikujemo nasilje koje je prouzrokovano ovim prvim,
inicijalnim nasiljem.
Univerzitet Alpen-Adria u Klagenfurtu
DW: Nije li to jako opasna teza, pomisli li se na politiku kakva je ona danas na prostorima
bivše Jugoslavije, koja dosta toga priliĉno lako relativizira, pa tako i zloĉine koji su se
desili?
Sundhaussen: S tim što sam ja u mom izlaganju naveo i to da i jedno i drugo nasilje
naravno nije prihvatljivo i da mora biti procesuirano, ali da te dvije vrste nasilja
jednostavno nisu identiĉne. Ja sam zaista ĉvrsto ubijeĊen u to da svuda na svijetu, oni
koji su dugo vremena izloţeni nasilju, u jednom trenutku, kada za to dobiju priliku, i sami
reaguju nasiljem. To je ljudski mehanizam kojeg je jako teško promijeniti. Zbog toga je
vaţno pitati se ko je pokrenuo spiralu nasilja i to je osnovno pitanje na koje se mora dati
odgovor, ako se ţeli razumjeti ono šta se desilo u Jugoslaviji sa poĉetka 90-ih. Detaljno
rekonstruirati ko je, gdje, kada šta uradio i šta je bila reakcija.
Dr. Holm Sundhaussen
DW: Moţete li nam onda pojasniti uslove i okolnosti pod kojima obiĉan ĉovjek postaje
nasilnik i zloĉinac, a kaţete da taj potencijal u sebi nosi svaki ĉovjek. I moţete li to, molim
Vas, potkrijepiti konkretnim primjerima koji su se dešavali u Jugoslaviji poĉetkom
devedesetih.
Sundhaussen: Na poĉetku svakog takvog procesa uglavnom stoji kriza. U Jugoslaviji je to
bila velika ekonomska kriza 80-ih, slijedila je ustavna, koja zapravo nije bila kriza ustava
već politiĉka kriza, i na kraju imamo i izvjesnu intelektualnu krizu. Imamo apel
pravoslavnih sveštenika 1982., koji govori o genocidu nad srpskim svetinjama na Kosovu,
iako o genocidu ne moţe biti rijeĉi i rijeĉ genocid postaje top-tema. Govori se o
kulturnom genocidu, o demografskom genocidu, upravnom genocidu itd. - genocid u
svim mogućim kontekstima. Onda se na sceni pojavljuju pisci - Drašković, Radulović,
Ćosić, zatim poznati memorandum SANU-a itd. Dolazi do remećenja unutrašnjeg balansa
moći, ukida se dosta autonomnih prava Kosova i Vojvodine, savezna partija na to ne
reaguje, argumentira da je to unutrašnje pitanje Srbije i oĉigledno je mišljenja da će tako
Miloševića zadovoljiti i umiriti. To, meĊutim, nije iskljuĉivo unutrašnje pitanje Srbije, već
je to nešto što se tiĉe i drugih republika. Sve se to dešava tokom 80-tih, i zanimljivo je da
stanovništvo u republikama do tada samo uslovno prati svoje tadašnje politiĉke elite.
Većina stanovništva ţeli ostati u zajedniĉkoj drţavi i ideja da svaka nacija treba da ţivi u
svojoj drţavi nema podršku. U narednih godinu i po to se meĊutim drastiĉno mijenja,
dešava se demokratija koju stanovništvo do tada nikada nije doţivjelo, dešavaju se
referendumi, na kojima se moţe glasati samo za ili protiv otcjepljenja i time poĉinje i
proces polarizacije stanovništva.
Konferencija je trajala tri dana
DW: Što je ujedno period u kojem dolazi do prvih oruţanih sukoba, do prvog nasilja.
Sundhaussen: Dolazi do prvih sukoba i prvog nasilja, i pojavljuju se ljudi koji su, shodno
tezi o vaţnosti kronologijie nasilja, oni koji ga planski iniciraju. To su najprije manje
grupe, organizovane grupe, razne paravojne formacije i specijalci, vojska i policija. Slijedi
zatim faza u kojoj stanovništvo s pravom pita kako je do toga uopšte moglo doći, a nakon
toga slijede upitna objašnjenja. Jednostavna objašnjenja koja su za cilj imala polarizaciju
stanovništva i to po etniĉkim i nacionalnim kriterijima. Ratovi na prostoru bivše
Jugoslavije jesu bili etniĉki, ali ne u uzroĉnom smislu. Nacionalnih napetosti jeste bilo,
ali one nisu bile uzrok rata, one su bile popratni efekat, posljedica, odnosno cilj tih
ratova.
DW: Gospodine Sundhaussen, zbog Vaših publikacija bivali ste ĉesto oštro kritikovani.
Nakon objavljivanja Vaše knjige „Istorija Srbije. 19. i 21. vijek“ 2007. odnosno 2009.
godine, za Vas je reĉeno da ste srbomrzac, zbog nekih ĉlanaka bili ste meĊutim i
hrvatomrzac. Nije li stanovništvo na podruĉju bivše Jugosavije posebno osjetljivo kada je
u pitanju vlastita istorija? Zašto narodima na podruĉju Jugoslavije istorijske ĉinjenice
tako teško padaju?
Sundhaussen: U Jugoslaviji nakon 1945. nije pošlo za rukom da se pronaĊe interpretacija
koja je šira od jednog jako uskog nacionalnog okvira. Nedostajala je ta, da tako kaţem,
ptiĉja perspektiva na jedno šire podruĉje, odnoso, nedostajao je pogled izvana.
Vladao je veliki interes austrijskih medija za ovaj skup
DW: Ko je za to odgovoran?
Sundhaussen: Vladajuća partija u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata po meni je
poĉinila dvije fatalne greške. Prva je bila ta da se predugo drţala samo jedne, zvaniĉne
interpretacije Drugog svjetskog rata. Kritiĉki, detaljniji osvrt na taj period i kritiĉki osvrt
na razne grupacije sa razliĉitim interesima za vrijeme Drugog svjetskog rata, morao se
desiti. Moţda zaista ne neposredno nakon 1945, ali nešto kasnije. Druga greška je bila ta
što se slijedio koncept da se svaka republika bavi samo svojom istorijom, da ima svoj
vlastiti program. Ko je ţivio u Hrvatskoj, nije se smio baviti istorijom Srbije i obratno – to
je bila potpuno luda koncepcija.
DW: Kako je to danas, pratite li npr. sadrţaje istorijskih udţbenika u novonastalim
drţavama? Na konferenciji ovdje u Klagenfurtu se u nekoliko navrata ĉulo da samo
prihvatanje i publiciranje istorijskih ĉinjenica moţe osigurati trajan mir.
Sundhaussen: Nisam najbolje upoznat sa tom materijom, ali sam prisustvovao
konferencijama na Georg-Eckert institutu za meĊunarodna ispitivanja školskih knjiga u
Braunschweigu. Tamo je navedeno dosta problema, ali i dosta koraka naprijed.
Evidentan je izvjestan pluralizam, dosta izdavaĉa, dosta udţbenika, koji se, meĊutim,
dosta i razlikuju. Tako da imamo situacije da odreĊene škole koriste iskljuĉivo udţbenike
odreĊenog izdavaĉa. To je, naravno, problematiĉno, ali nešto se i pored toga ipak dešava.
Udţbenik kojeg sam ja u Hrvatskoj analizirao za vrijeme TuĊmana, i kojim sam bio
ogorĉen, nije, na primjer, više u opticaju. Dešavaju se takoĊe meĊunarodne konferencije,
raspravlja se, koriguje. To su moţda mali koraci, ali je ipak vaţno i dobro da se nešto
mijenja.
Intervju vodio: Emir Numanović
Odgovorni urednik: Azer Slanjankić
http://www.dw.de/dw/article/0,,15576859,00.html, 04.12.2011
"Nationalismus war das Ziel des
Krieges"
"Gewaltausbrüche kann es überall auf der Welt geben, in allen Gesellschaften,
wenn bestimmte institutionelle und gesellschaftliche Voraussetzungen
gegeben sind", ist die zentrale These des Historikers Holm Sundhausen.
Holm Sundhausen
Gewalt ist ein weltweites Phänomen. Meist geht es aber darum, zu erklären, unter
welchen Bedingungen es zur Eskalation kommt - das ist die Kernthese des deutschen
Historikers Holm Sundhausen, die er auf einer Konferenz in Klagenfurt über die
Ursachen und Folgen der Kriege im früheren Jugoslawien (29.11. – 01.12.2011)
vorgetragen hat. "Daher", so Sundhausen, "ist ein sehr gefährlicher Irrglaube, dass das,
was im ehemaligen Jugoslawien geschehen ist, in Europa oder in Deutschland nicht
geschehen kann. Der Mensch ist gewaltfähig, aber er ist nicht unbedingt gewalttätig. Die
Frage ist daher: Unter welchen Bedingungen wird er gewalttätig?" Emir Numanovic mit
ihm gesprochen.
DW-WORLD.DE: Herr Sundhausen, Sie haben von den politischen und ökonomischen
Umständen gesprochen, die Kriege begünstigen. Sie haben aber auch die Chronologie
der Ereignisse im früheren Jugoslawien hervorgehoben, die wichtig wird, wenn man
verstehen will, was in diesem konkreten Fall passiert ist. Was haben Sie damit gemeint?
Holm Sundhausen: Viele Beobachter sagen ja zu Recht, dass von allen Konfliktparteien
im ehemaligen Jugoslawien Kriegsverbrechen begangen worden sind, und dass ethnische
Säuberungen auch von allen praktiziert wurden. Viele leiten daraus ab, dass alle gleich
schuldig sind – was dann eben auch heißen würde, dass alle mehr oder minder gleich
unschuldig sind. Das ist meines Erachtens eine sehr beliebige These. Es ist eine Tatsache,
dass aus Gewalt noch mehr Gewalt entsteht: Menschen, die extremer Gewalt ausgesetzt
waren, wenden oft ebenfalls Gewalt an, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Aber das
heißt gerade nicht, dass jede Form von Gewalt von vorneherein gleich ist: Man
unterscheidet zwischen einer Anfangsgewalt, die eine Gewaltspirale erst in Gang setzt,
und einer Folgegewalt, die davon ausgelöst wird.
Das scheint mir eine recht gefährliche These. Ist die Folgegewalt also weniger schlimm,
weil sie nur eine Reaktion ist? Das kann man leicht missbrauchen.
Sowohl die eine wie die andere Form von Gewalt ist nicht akzeptabel und muss juristisch
verfolgt werden. Aber beide Arten sind eben nicht identisch. Ich denke, dass das für die
Ursachenforschung und für die Prävention ein wichtiger Aspekt ist. Ich bin wirklich
davon überzeugt, dass überall auf der Welt, wo Gewalt in Gang gesetzt wird, mit
Gegengewalt reagiert wird - und diesen Mechanismus wird man wahrscheinlich kaum
durchbrechen können. Es ist wichtig, nachzufragen, wer eine Gewaltspirale in Gang
bringt: Wie kommt es zu Gewalt? Wie werden normale Menschen – also nicht
Psychopathen oder Sadisten, die es ja auch gibt – zu Massenmördern?
Im Falle Jugoslawiens ist es nicht damit getan, dass man behauptet, die ehemalige
Konfliktpartei, also die Serben, die Kroaten, die Bosniaken oder die Albaner seien
kollektiv schuldig und wir die kollektiven Opfer. Man muss vielmehr verstehen, dass
zunächst nur kleine Gruppen die Gewalt initiiert haben. Das waren allerdings keine
Randgruppen, sondern organisierte Gruppierungen. Hier spielen die paramilitärischen
Banden, die Spezialeinheiten von Polizei und Militär eine große Rolle. Dann kam eine
Phase, in der die Bevölkerung natürlich zu Recht gefragt hat, wie es eigentlich dazu
kommen konnte. Und dann wurden die großen Erklärungen geliefert: simple, einfache
Erklärungen, die darauf abzielten, die Bevölkerung zu polarisieren.
Wie sah das in Jugoslawien Ende der Achtzigerjahre aus? Welche Bedingungen haben
damals den Krieg ermöglicht?
Am Anfang solcher Prozesse steht zumeist eine große Krise. Im ehemaligen Jugoslawien
war dies die große Krise der Achtzigerjahre, die sich aus einer Vielzahl von Teilkrisen
zusammensetzte, die sich ihrerseits wechselseitig verstärkt haben. Da war zunächst die
ökonomische Krise, die zwar schon in den Siebzigerjahre begonnen hat, aber erst in den
Achtzigern in das Bewusstsein der Menschen und der Politiker drang. Dann war da die
sogenannte Verfassungskrise, die aus meiner Sicht keine Verfassungskrise im engeren
Sinn war, sondern eigentlich eine politische Krise. Jugoslawien war nicht per se
unregierbar. Es war kompliziert regierbar, aber regierbar, wenn die politischen Eliten
konsens- und kompromissfähig gewesen wären. Und dann, ganz wichtig, gab es eine Art
intellektuelle Krise, die dazu geführt hat, dass im Verlauf der Achtzigerjahre der
öffentliche Diskurs völlig verwandelt hat.
Kurz nach den Demonstrationen der Albaner im Kosovo begann das in Serbien zunächst
mit einigen orthodoxen Priestern - mit dem Appell der 21 Mönche, wie es damals hieß, in
dem zum ersten Mal 1992 von einem Genozid die Rede ist, obwohl von einem Genozid
natürlich keine Rede sein konnte. Anhand der heute verfügbaren Quellen kann man gut
verfolgen, wie im Verlauf der Achtzigerjahre „Genozid“ zu einem Schlagwort, einem TopThema wurde, das plötzlich für alles angewendet werden konnte: Es gab den kulturellen
Genozid, den demographischen Genozid, den Verwaltungsgenozid und etliche mehr. Das
hat den öffentlichen Diskurs grundlegend verändert.
"Gewaltausbrüche kann es überall auf der Welt geben, in allen Gesellschaften, wenn
bestimmte institutionelle und gesellschaftliche Voraussetzungen gegeben sind", ist die
zentrale These des Historikers Holm Sundhausen.
Es fing an mit diesem Appell der Priester, dann kamen die Schriftsteller hinzu,
Draskovic, Radulovic, Josic und so weiter, der ganze serbische Schriftstellerverband, der
sich relativ schnell auf dieses Thema gestürzt hat. Dann war da das berühmte
Memorandum der Akademie und so weiter. Dann kommt die nächste Phase, wo dann
auch das Institutionengefüge, auf dem das zweite Jugoslawien zumindest seit Ende der
1960er Jahre aufgebaut war, in Frage gestellt und diese innere Machtbalance durch
drastische Einschränkung der Autonomierechte für Kosovo und Vojvodina ausgehebelt
wurde. Die damalige jugoslawische Bundespartei hat das mehr oder minder
stillschweigend akzeptiert und argumentiert, das sei eine innerserbische Angelegenheit,
und hat offenbar geglaubt, wenn sie Milosevic zufriedenstellen, dann ist das okay. Aber
es war eben nicht nur eine innerserbische Angelegenheit, sondern damit wurde die ganze
innere Machtbalance des zweiten Jugoslawien in Frage gestellt. Und das war eben auch
etwas, was dann die anderen Republiken – Slowenien, Kroatien, Bosnien, Makedonien
usw. – betraf.
Diese ganze Implementierungsphase für die spätere Eskalation der Gewalt zieht sich
über die 1980er Jahre hin. Was für mich immer wieder sehr interessant war, ist die
Tatsache, dass zunächst die Mehrheit der Bevölkerung, und zwar in allen jugoslawischen
Teilrepubliken mit sicherlich graduellen Unterschieden, bis Ende der 1980er Jahre nur
bedingt ihren Eliten gefolgt ist, weil die Interessen der Bevölkerungs-Mehrheit nicht
unbedingt identisch waren mit den Interessen der Eliten. Und diese Umfragen, die wir
im ehemaligen Jugoslawien haben bis Ende der 80er Jahre und noch in das Jahr 1990
hinein, zeigen ja, dass eigentlich überall eine Bevölkerungs-Mehrheit an dem
Gesamtstaat festhalten wollte, und dass diese Konzeption "Jede Nation muss ihren
eigenen Staat haben" zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Mehrheit der Bevölkerung
akzeptiert wurde.
Dann schlägt das plötzlich innerhalb von etwa anderthalb Jahren um. Und da stellt sich
natürlich die Frage, was ist passiert? Und passiert ist "die Demokratie", es kommen die
ersten freien Wahlen, und das in einem Land, das seit 1927 keine freien, keine
demokratischen Wahlen erlebt hatte. Das heißt, die Bevölkerung, die damals
wahlberechtigt war, hatte ja noch nie eine funktionierende Demokratie erlebt, und
Wahlen sind natürlich auch immer mit politischer Polarisierung verbunden.
Anschließend an die Wahlen kam dann diese Flut an Referenden, in denen die Menschen
fast über Nacht mit Fragen konfrontiert wurden, die ja sehr, sehr weitreichend waren,
über deren Folgen sie in der Regel nicht informiert wurden und wo sie eigentlich nur die
Möglichkeit hatten, mit ja oder nein zu stimmen. Und damit wird ein Prozess der
Polarisierung in Gang gesetzt. Und dann kommen die ersten Gewaltakte. Es sind ja keine
spontanen Gewaltakte gewesen, es waren organisierte Gewalttaten. Und das Ziel dieser
Taten war, die Bevölkerung zu verunsichern und sie in einem zweiten Schritt dazu zu
bringen, sich zu solidarisieren nach nationalen Kriterien.
...das Ziel war ja im Grunde Nationalismus….
Ja, richtig. Natürlich waren die Kriege der 1990er Jahre ethnische Kriege, aber eben
nicht im Sinne der Verursachung, das heißt, die ethnischen Spannungen, die es sicherlich
auch gab, waren nicht die Ursachen der Kriege, sondern sie waren Begleiterscheinung
und Folge und Ziel der Kriege.
Besonders schwere Folgen hatte diese Entwicklung in Bosnien und Herzegowina.
Es gibt immer unterschiedliche Interessenlagen. Auch was Bosnien betrifft. Natürlich hat
es auch von Seiten der bosniakischen Einheiten ethnische Säuberungen gegeben, das ist
ja belegt. Und dennoch mache ich eben diesen Unterschied, dass ich sage, die Interessen
der Bosniaken waren zu Beginn des Krieges eben andere als die Interessen der
bosnischen Kroaten oder der bosnischen Serben. Die Bosniaken sind aus meiner Sicht,
wenn ich das so offen sagen kann, nicht unbedingt besser als die bosnischen Kroaten
oder die bosnischen Serben, aber sie hatten eine andere Interessenlage. Sie waren eben
nicht interessiert daran, Bosnien zu teilen. Und daher haben sie zunächst auch eine
andere Politik gemacht. Im Verlauf des Krieges änderte sich das – zum einen, weil
Gewalt Gewalt zur Folge hat. Und zum anderen, weil zunächst angesichts der starken
militärischen Überlegenheit der serbischen Seite natürlich Überlegungen angestellt
wurden, was man vielleicht noch und wie man es retten kann. Und dann kommt es auch
zu ethnischen Säuberungen, die ursprünglich eigentlich nicht vorgesehen waren.
Herr Sundhausen, Sie werden in Serbien wegen Ihrer Publikationen oft als
"Serbenhasser" beschimpft, andererseits hat man Sie in Kroatien auch als
"Kroatenhasser" bezeichnet. Warum fällt den Menschen im früheren Jugoslawien so
schwer, die historischen Tatsachen zu akzeptieren?
Es ist in Jugoslawien nicht geglückt, eine Sicht, eine Interpretation, eine Erklärung der
Vergangenheit zu finden, die über einen sehr engen nationalen Rahmen hinausgeht. Ich
denke, das ist auch ein Problem einer falschen Geschichtspolitik, wobei man sagen kann,
dass die Kommunistische Partei meines Erachtens zwei Fehler gemacht hat: Sie hat
erstens zu lange darauf vertraut, dass man die Geschichte des Zweiten Weltkriegs nur aus
der Sicht betrachten darf, die nach 1945 offizielle Sicht wurde. Man hätte irgendwann
eine kritische Diskussion darüber zulassen müssen. Das ist aber nicht erfolgt. Zweitens
hat man diese Konzeption verfolgt: jede Republik macht ihre eigene Geschichtspolitik.
Jemand, der in Kroatien lebt, darf sich nicht mit der Geschichte Serbiens beschäftigen
und umgekehrt – das ist ja eine völlig verrückte Konzeption.
Und wie steht es heute damit? Wie wird heute in den Schulbüchern in verschiedenen
neugegründeten Staaten die jüngste Vergangenheit beschrieben?
Da bin ich nicht der Spezialist, aber wir haben in Braunschweig ein internationales
Schulbuch-Institut. Und ich weiß, dass dort auch viele Untersuchungen von
Schulbüchern in den post-jugoslawischen Staaten durchgeführt wurden. Da wurden
sowohl Defizite benannt, aber auch Fortschritte. Ich glaube, heute gibt es eine Vielzahl,
eine Pluralität von Schulbüchern in den verschiedenen Republiken, die sich teilweise
sehr unterscheiden. Und nun kommt es darauf an, welche Schule welches Schulbuch
anschafft. Aber es ist etwas in Bewegung. Von dem, was ich so höre: Man bemüht sich
darum, es gibt da auch internationale Tagungen, wo das diskutiert wird und – die Szene
ist in Bewegung.
Die Fragen stellte Emir Numanovic
Redaktion: Zoran Arbutina
http://www.dw.de/dw/article/0,,6676230,00.html, 08.12.2011
'BiH je u rukama etnopolitičkih kanibala'
Politolog Vedran Dţihić, saradnik Centra za transatlantske studije John
Hopkins univerziteta u Washingtonu, u intervjuu za Deutsche Welle govori o
etno-trikovima politiĉkih elita u BiH.
Politolog Vedran Dţihić
Gospodine Džihiću, u jednom od Vaših izlaganja o situaciji u BiH rekli ste da je Valentin
Inzko u najtežem položaju od svih dosadašnjih Visokih predstavnika. Kako ste to
mislili?
Posmatrajući period od 2005. do 2011. godine u BiH smo, što se tiĉe angaţmana
meĊunarodne zajednice, imali najprije fazu intervenizma, zatim fazu prevelikih
korištenja Bonskih ovlasti, i poslije toga mješavinu izmeĊu vlastite odgovornosti i
intervecionizma itd., ali svo to vrijeme imali smo meĊunarodnu zajednicu koja je u
svakom momentu bila reaktivna, bila korak iza dogaĊaja u BiH, bila neodluĉna, te koja je
istovremeno oĉekivala neku magiĉnu formulu za rješenje bosanskohercegovaĉke krize.
Valentin Inzko "ostavljen na cjedilu"
Paradoksalna situacija: nisam spreman da se angaţiram do kraja, reagiram na ono što se
dešava u našem politiĉkom prostoru, a taj prostor je naravno zaraţen etno-politiĉkim
elitama koje su davno nauĉile kako da komuniciraju sa meĊunarodnom zajednicom. Tako
da je došlo do jedne erozije internacionalnog uticaja u BiH. Od 2005. godine imamo
Evropsku Uniju koja je potpuno zaspala, izgubila tempo, koja je preokupirana vlastitim
problemima, koja se bavi ustavnim pitanjima, koja se bavi reformom Lisabona.
Istovremeno smo svjedoci ĉinjenice da je naša bosanskohercegovaĉka etno-politiĉka elita
iskoristila tu situaciju i povećala etno-nacionalnu retoriku, politiku dizanja tenzija i
kreiranja strahova. Kao rezultat imamo ĉinjenicu da već od 2008. godine BiH
jednostavno nije prioritet Evropske zajednice i uz ĉinjenicu povećanja etno-nacionalne
retorike došli smo u jednu situaciju u kojoj je Valentin Incko bukvalno sjeo u jednu
stolicu koja manje-više ni ne postoji. Instrument Visokog predstavnika je politiĉki de
facto istrošen, Valentin Inzko sam po svojoj strukturi nije osoba koja donosi odluke lako i
iz rukava, kao jedan Paddy Eshdown npr., i sve je to dovelo do situacije u kojoj se
Valentin Inzko s pravom moţe osjećati napuštenim od meĊunarodne zajednice, a zajedno
sa njim i OHR koji je postao predmet politiĉke igrarije u BiH.
Lov u mutnom
Kada kažete da je etno-politička elita prilagođena samo deklarativno za evorpske
procese, a da to za rezultat ima, kako ste rekli, „lov u mutnom kao integralni dio
politike“ – na šta tu konkretno mislite?
Etno-politiĉki lov u mutnom je postao sastavni dio politike u BiH kao i u široj regiji
Zapadnog Bakana. To je rezultat jednog neodgovornog odnosa prema suštinskom
demokratskom subjektu, a to je graĊanin. Taj graĊanin je već tokom 90-ih godina
iskorišten kao masa koja će dati odreĊeni glas u odreĊenom momentu za odreĊenu
stranku, tokom rata je gurnut na periferiju kao najveća ţrtva, dok su istovremeno
politiĉke i ekonomske elite radile na kreiranju jednog ratno-ekonomskog sustava, koji je
bio dizajniran na principu kleptokratizma, znaĉi kraĊe društvenih dobara i na
osiguravanju vlastite pozicije moći pomoću retoriĉkih deklarativnih tehnika. Tako kada
naš politiĉar danas otvori usta, iz stomaka mu progovori biznismen koji ima posebne
interese na politiĉkoj sferi. Taj sistem je postao osnovna šema politiĉkog ţivota u BiH.
Sa jednog od postizbornih susreta politiĉara BiH
Sada imamo taj formalni proces demokratizacije i u tom procesu se taj ustaljeni
mehanizam, ta šema etno-kleptokratizma, osamostalio i postao sredstvo za ispunjavanje
vlastitih interesa. U najvećoj krizi, kada rapidno pada BIP, donose se odluke o
nabavljajnju novih vozila – Audi A6, A8 - za politiĉke predstavnike. Donose se odluke o
povećanju primanja politiĉkih predstavnika. Taj duboko kapitalistiĉki sistem je u sprezi
sa etno-politikom dostigao upravo u BiH vrhunac. Ja sam duboko ubijeĊen da većina
naših, u javnom prostoru kao takvih oznaĉenih etno-politiĉara, nisu toliki nacionalisti
kao što sugeriraju da jesu, nego je to jednostavno najednostavniji mehanizam za
odrţavanje moći. I to smo vidjeli u zadnjih nekoliko godina. U onom trenutku kad su
politiĉke elite osjetile da se podrška na izborima za njihovu opciju ne moţe generirati
time što su npr. napravili 25 km puta, osigurali veće penzije, otvorili dvije nove škole ili
doveli neku austrijsku firmu, pogon za proizvodnju kombajna u Visokom ili u Posavini –
u tom momentu, kada su vidjeli da nemaju šta da ponude, povećali su automatski etno-
politiĉku retoriku i proces kreiranja straha. I to je i situacija u kojoj se nalazimo i tokom
2011. godine.
Narod u BiH može puno da trpi
Da pokušamo rezimirati, s tim da taj rezime zaista neće biti nešto što još nismo čuli:
imamo nemotivisanu EU, imamo političare koji su perfekcionirali deklarativni odnos
prema njoj, i imamo narod kod kog kreiranje straha i etno-politika jednostavno i dalje
funkcionišu. Postoji li rješenje za tu pat-poziciju i koliko je realno – u Vašim izlaganjima
spominjete i Slavoja Žižeka – očekivati neku vrstu revolucije u BiH?
Postoji ona povjesna formula koja kaţe da se najavljene revolucije ne dešavaju. Ali u BiH
imamo jednostavno jednu dinamiku koja se ne moţe negirati. A to je jedna spirala koja
izvlaĉi biće Bosne i Hercegovine iz nje same, to je neka vrsta kanibalizma. Imamo
polumrtvo tijelo jedne drţave, na kojoj se razni kanibali hrane, otkidaju komadiće i
njihovom biraĉkom tijelu daju pomalo hrane tako da i oni imaju osjećaj da i oni
participiraju na neki naĉin u toj formi kanibalizma. Ali, sada taj kanibalizam uništava
suštinsko biće BiH, ĉini graĊane pasivnim posmatraĉima tih kanibala i prodavaĉa etnonacionalne magle i kao rezultat imamo ovu agoniju u kojoj se nalazimo. Ali, svaka agonija
producira jednu novu energiju koja se protivi toj agoniji. Bosanskohercegovaĉki narod je
narod koji nevjerovatno puno moţe da trpi i nevjerovatno moţe da podnese, i koji je
zadovoljan nekim malim sitnicama u svakodnevnom ţivotu, koje mu daju neki pozitivniji
pogled u budućnost.
Na djelu erozija uticaja meĊunarodne zajednice u BiH
No, mislim da je stanovništvo došlo do jedne crte gdje su ta iscrpljenost i ta agonija toliko
velike, da je gotovo nemoguće, posmatrajući sve sliĉne procese u istoriji ĉovjeĉanstva,
poći od ĉinjenice da će to stanje trajati sljedećih pet, deset, petnaest ili dvadeset godina.
Jednostavno se mora doći do nekih socijalnih protestnih pokreta, koji će u principu
morati da zatraţe ništa drugo nego samo ispunjavanje njihovih banalnih i bazalnih
demokratskih prava. Pravo da budem jednak pred zakonom, pravo da imam normalan,
socijalno osiguran ţivot, pravo da ono što privredim na neki naĉin bude meni i vraćeno. I
to je sada i u nekom Ţiţekovom smislu, na neki naĉin poziv na pobunu, gdje bi pobuna
trebala da bude jedno demokratsko pravo svakog graĊana i svake graĊanke BiH.
Zvuči prilično utopijski?
Zvuĉi kao neka politiĉka ili socijalna utopija, ali u biću utopije je ĉinjenica da se utopija
zove utopija zato što je u momentu u kom se o njoj misli nerealna. Ali kreiranje realnih
alternativa za stanje u kojem se nalazimo mora biti permanentni proces svih nas koji smo
aktivni u novinarstvu, u nauci, u javnom radu, u politici ili u socijalnom radu u
nevladinom sektoru. Kreiranje i stvaranje pretpostavki za realizaciju utopija mora biti
iskonska zadaća svih graĊana BiH.
Autor: Emir Numanović
Odg. urednik: Senad Tanović
http://www.dw.de/dw/article/0,,15594188,00.html, 13.12.2011
Salzburger Nachtstudio *
Mittwoch
14. Dezember 2011
21:00
"Ausgeträumt?" Herausforderungen an eine "Europäische Friedenskultur". Gestaltung: Tanja
Malle
Das 20. Jahrhundert endete in Europa, wie es begonnen hatte: blutig. Am Balkan hatte die
Bevölkerung in nicht einmal hundert Jahren gleich fünf Kriege durchzustehen: Auf die beiden
Balkan-Kriege in den Jahren 1912 und 1913 folgten der Erste und der Zweite Weltkrieg sowie
der Jugoslawien-Konflikt in den 1990er Jahren. Wie am Beginn des Jahrhunderts, versagte
auch an seinem Ende das restliche Europa kläglich, als es darum ging, am Balkan
Vertreibungen, Verletzte und Tote zu verhindern. Die Jugoslawien-Kriege zerstörten alle
Illusionen von einem Europa, das den Krieg bereits historisch überwunden hätte.
Zwanzig Jahre nach dem Beginn der Jugoslawien-Kriege analysiert eine hochkarätig besetzte
Konferenz am Zentrum für Friedensforschung und Friedenspädagogik der Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt, ob sich daraus für die Zivilgesellschaft, für einzelne Staaten sowie für
Gesamt-Europa mögliche Lehren ziehen lassen, und welche Friedensperspektiven es heute für
den postjugoslawischen Raum gibt.
http://oe1.orf.at/programm/290693, 14.12.2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
632 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content