close

Enter

Log in using OpenID

152

embedDownload
RVATSKA MISAO
PREDPLATA ZA ŠIBENIK 1 AUSTRO-UGARSKU GODIŠNJE K 1 4 POLUGOD1ŠNJE I TROMJESEČNO SURAZMJERNO, MJESFČNO
C 2 5 0 . - POJEDINI BROJ 10 PARA. OGLASI PO CIJEN1KU
=
PLATIVO I UTUŽIVO U ŠIBENIKU.
IZLAZI
TELEFON B R . 7 4 . -
SVAKI
UREDNIŠTVO I UPRAVA NALAZE SE NA TRGU SV. FRANE IZA
OBCIN. PERIVOJA. VLASTNIK, IZDAVATELJ I ODGOVORNI
UREDNIK JOSIP DREZGA. TISAK: HRVATSKA ZADRUŽNA
—.
TISKARA U ŠIBENIKU, U. Z. S. 0 . J.
DAN -
ČEKOVNI RAČUN 1 2 9 . 8 7 1 .
: : ::
BR. 152
ŠIBENIK, srijeda 18. studenoga 1914.
Srbiji.
Prelaz preko Kotubare.
Don Dume Mistura dušobrižnik
Mandaline
„
O. Miličić župnik Samostan
Engleski admiralitet objavljuje, da su
do neprijateljskih šanceva, te su za­
Krapnja
„
izgubljeni krstaši „Monmouth" i „Good
Don Lovre Dragičević dušo­
posjele njegove pozicije, koje su bile
Hope", usljed sukoba sa njemačkim ratnim
brižnik Zatona
„
branjene po četiri pješadijskih i jednoj brodovima u čilenskim vodama.
O. Perković Šimun župnik Utopničkoj pukovniji, kao i jednoj ko­
nešića
„
*
*
i e n i m
njaničkoj d i v n i j i . Neprijatelj se je po­
Švicarski listovi pišu, da će se nare­ Don Ferdo Mrakovčić dušo­
6
vukao natrag, .te zaposjeo drugu jaku
brižnik
Prvić-Sepurine
„
dne mirovne konferencije obdržavati u nè22:13
0 . Jurenović župnik Promine
„
poziciju u okolici' Koprukoje, gdje su tralnom švicarskom gradu Hagu.
mu pćčeli stizavati pojačanja. 9. su
Iste novine toplo pozdravljaju misao, Berak don Ivo dušobrižnik Mur­
tera
„
studenoga stajale nam * nasuprot je­ da bi dvije velesile, jedna duhovna (Papa)
Stolna crkva Sv. Jakova u Ši­
dna ruska divizija i c i /
kavkaski i jedna svjetovna (Wilson), koje uživaju
beniku
„
najveći ugled na svijetu i garantiraju pod20
vojni zbor. Neprijateljska s
ie f r o n t a
Crkva sv. Barbara u Šibeniku „
punu nepristranost, posredovale za mir.
20
protezala na 15 kilometara i'
Crkva
sv.
Duha
u
Šibeniku
„
*
Bratovština Gospe od zdravlja
rijeke Arax na jugu do planina ^ r e m a
* *
B E Č , 17. studenoga. sjeveru. Neprijatelj je sagradio >
u Šibeniku
„
„Ruski Invalid" ovako se grozi Italiji:
Nova crkva i bratovština u Ši­
Službeno se danas saop­ cijele duljine svojih pozicija utvrde
Zadnji je čas, da se Italija umiješa. Neka
beniku
„
raspolagao je iza svog lijevog krila nipošto ne čeka, da mi za nju vadimo ke­ Crkva sv, Ivana i bratovština
ćuje:
25
sa jakim pričuvama. 10. je odredila stenje iz vatre, jer tada pri dijelu naći će
u Šibeniku
,
Njemačka pobjeda nad
se ( ^ ' " S I * i
e » ako ne udari
20
Crkva župska Varoša u Šibeniku ,
naša vojska sve nužne mjere za ofen­
S i'
Jadrana pripasti
20
Rusima kod* Kufaiog poka­ zivu, te je počela 11. u jutro sa op­ odmah,
Crkva Knina
„
Srbima V Crnogorcima.
22:48
Crkva Skradina i milostinja
,
zuje već svoje učinke na ćenitim napadajem. Nakon krvave
20
*
Crkovinarstvo Jadrtovca
,
bitke zauzeše naše čete oko podne
20
cjelokupni položaj.
Crkovinarstvo Vodice
„
*
*
20
napadajem na bodeže Kfiprukčj, upo­
,
Parižka" i ' . ?
23. ov. mj. opet Crkovinarstvo Vrpolja
20
rište neprijateljskih akcija. U predve­
Crkovinarstvo Zlosela
„
će početi po^lw.a\*i10
Bratovština Karmina Zlosela
,
čerje su se nalazile tri četvrti nepri­
* *
20:31
Milostinje u crkvi Zlosela
,
jateljskih pozicija u našim rukama.
Francuski ratni ministar Millerand od­ Crkva sv. Križa u Docu Šibe­
U noći je osvojena bodežima cota redio je, da se izi'ičenje r e k e t a pospješi
20
nika
1915. južno od Koprtikoja kao zadnje da sc pozovu pod oružje t a?v. pomoćni Bratovština sv. Kriza u Docu
20
Šibenika
BERLIN, 17. studenoga. neprijateljsko uporište. Dne 12. je vojnici, da izmorene aktivne vojn.'ke nado­
40
naša pobjeda bila potpuna. Sve su mjeste. Takovih četa ima na papiru .500.000 Crkovinarstvo Zlarina i u crkvi
Veliki glavni kvartir javlja:
30
„
Raslina
neprijateljske pozicije zauzete; jedan
Iz Niša javljaju, da će se «"OgortfcjJ
5:80
I jučeranji dan prošao j e je potpuni ruski vojni zbor potučen prijestolnica prenijeti sa Cetinja u N,kš«ć, Skupljeno u crkvi Raslina
20
Crkovinarstvo Mandaline
na zapadnom ratištu uopće i natjeran te bijeg, proganjan od naše 40 kim. sjeveroistočno od Cetinja.
20
Rogoznice
mirno.
neustrašive i neumorne vojske.
18
Sakupljeno, u crkvi Rogoznice
19
Iz Sofije dolazi vijest, da se je srpski
Zbog toga poraza većine nepri­
Crkva
i
crkovinarstvo
i
župnik
jateljskih sila, nema dvojbe, da če biti glavni stan preselio iz Valjeva u Mladeno105
don Sime Vlahov u Betini
„
protjerane i one slabe neprijateljske vac, koji leži 7 0 Jdm. sjeveroistočno od
3
„
Valjeva, a 45 kim. jugoistočno od Beograda. Milostinje u crkvi Krapanj
čete, koje stoje pred Tortum i Kara16
„
„
Vrpoija
*
99:60
„Agence Otomane" objelodanjuje klisa. Duh je naših četa usprkos petnakupljeno u Danilo Kraljice
„
20
Prama jednoj vijesti iz Londona, po­ Crkovinarstvo crkve Zatona
ovaj komunikej turskog glavnog stana dnevne borbe u bregovitom proc\ručju
10
sadi
potopljenog
njemačkog
krstaša
„
E
m
o dogodjajima uz istočnu granicu, a izvrstan. Stanje mnogobrojnih zaro­
Vojska Srca) Isusova Zatona
„
29:
den", koja bila od Engleza zarobljena, Sakupljenp u crkvi. Unešić
„
o kojima se iz strateških razloga nije bljenika i prebjega, kojih se broj' ne
20
uspjelo je na jednom starom scooneru p o ­ Crkovinarstvo Unešić
do sada moglo ništa objaviti. Komu­ može još za sada pregledati, do. ka­
20
bjeći. Ako je ovo istina, onda j e junački i^učka Blagajna „
5:6
nikej glasi: Rusi su uz kopnenu gra­ zuje, kako je potresen »moral nepri­ kapetan MCiller odnio rekord.
Žu'pljani
10
nicu htjeli da svoju nenadanu navalu jatelja.
*
20
opetuju, koju su pokušali poduzeti I
j Crkovinarstvo Piramatovd
„
* *
195
„
protiv naše mornarice. Bez prethodne
Iz Newyo/ka javljaju đa su Sjedinjene Župa Lišana
56:3
Župa
Mirlovića
objave rata predjoč.e Rusi dne 2. li­
Države pozvale p o d oružje i drugu pričuvu
20
Crkovinarstvo Promine
stopada kavkasku granicu i nema ni­
ratne mornarice.
g kupljeno u crkvi sv. Ivana u
Bivši srpski ministar Marinković izja­
kakve sumnje, da je kretanje i pro§ «niku
vio je u jednom interviewu, da bi bilo .
vedenje njihovo moglo uslijediti samo
Crkovin^
"
£ ,
podlo, kad bi Bugarska napala Srbiju, dok
nakon podulje priprave. Uza sve te ova vodi rat. Što više. Bugarska mora č e ­
, Sakupljeno.
V
" .
^
\.
•
V
>
puk
u Marini
pripreme i nenadane navale neprija­ kati dok će se Srbija i Bugarska moći sa
156:
Daljni doprinosi Svećenstva. Crkovi- | crkovinarstvo
istim
silama
ogledati.
telja provedoše naše pogranične čete
20
narstva i moralnih Bića u biskupiji šibenskoj
.(b'usoljina)
K
tomu
piše
podpredsjednik
Sobranja
izdane im zapovijedi s mnogo hra­
20
i .Austrijski Crveni Križ", usljed naredbe Crkovinarstvo Prgonu
u stambufovističko m glasilu „Volja" sliedeće^
10
brosti i spretnosti. Najprije su se po­
listopada 1914 Br. 1500 biskupskog Or­
,„
Labina
Mora se biti Srbi nom, da se sa takovom
dinarijata.
vukli natrag, zadavajući neprijatelju
Propatnice
bezobraznošću go vori nakon onog podlog
100
Sakupljeno ca srkvi Prgometa
jake udarce i velike gubitke. Dobivši napadaja Srbije iza ledja na Bugarsku te Luka Pappafava biskup
K
21
Crkovinarstvo sv. Ante Suhidol „
ovako vremena, mogle su se čete, nakon nečuvenih i: nečovječnih zlostavljanja Ivan Sisgoreo prepozit
15
sv. Martina Sukoje su došle u pomoć, postaviti u i masakriranja inacedonskih Bugara po Grgo Gojanović kanonik dekan „
20
20
bidoJ
Vinko Karadjole župnik kanonik „
svoje pozicije. Gledorn; na neprestani Srbima. Srbija mi pala je godine 1885. po­
10
sv.
Štipana SuVinko
Škarpa
kanonik
dlo Bugarsku. Godine 1912., dok je bugar­
17
otpor naših prednjih četa mogao je
15
hidol
„
ska vojska stajala pred Ćataldžom, sklopila Grgo Tambača kanonik
27
6
Žnpljani Suhidol
neprijatelj, koji je otopio sve svoje je Srbija tajni savez sa ostalim susjedima,, D. K. Stošić koralni vikar
262:6:
10
Sakupljeno u župi Primoštena „
sile* tek nakon četiri dana, iza kako da uništi Bugarsku. Kako može dakle danss Don R. Pian kateketa
110
10
Bratovština i puk Drniša
je prešao granicu, dospjeti u područje govoriti sin jednog naroda o podlosti, čija Don Ivan Bjažić začasni kanonik „
26:4(
Sakupljeno u crkvi Drniša
„
0 . Radić Metod nadžupnik Va­
Koibahi i Koprukoj. Navala je nepri­ povjest ne izkazuj« ništa drugo do li raz­
20
Crkovinarstvo Vrpolje Knina
10
roša
„
bojstva, potajna umorstva,podlost i zlobu?
20
jateljskih vojnika na K5priikoj suzbi­
Lećevica
„
100¡
Mi plaćamo skupo bratsku i slavensku na- Koludrice samostana sv. Lucije „
93
jena od naše konjaničke divizije. Dne
Župa Zlapolje
„
20
„
misao. Neizreciv b i o bi zločin, kad bi istu Sestrice sv. Vinka u Bolnici
30
Rupe
„
5. i 6. je obustavio neprijatelj svoje jošte i dalje sliedili. Kako može Marinković Don Marko Vezić dušobrižnik
35:1
Visoka
„
10
Jadrtovca
„
kretnje i počeo sa ušančivanjem. Naše •govoriti o godini li\\2., u kojoj su Srbija i
50:
Nevest
,
čete, koje su u vremenskim razma­ njezini saveznici poput ogladnjelih vukova Suria don Ante župnik kanonik
20
Čvrljevo
„
10
Vodice
„
cima dolazile na bojište, sustaviše napali Bugarsku ? O n može Radku Dlmitri75
Tiesno
„
5
jevu poljubiti ruku, koji je, da spasi sla- Rodin kapelan Vodice
30
neprijateljsko napredovanje. Naše je
Jezera
„
4
vljanstvo, zaboravio na čast generalissimusa Mate Mikić
20
topništvo poduze'io nužne pripreme za i prodao Bugarsku. jVlarinković može biti Don Petar Melada župnik Vrpolja „
Crkovinarstvo Brstanovo
4
Župaik
„
,
10
navalu na juriš.
siguran, da će Bugarska svoju dužnost iz- Don Marko Ćorić župnik Zlosela „
Pučanstvo
Dne 7. studenoga predjoše naše puniti, te osloboditi Macedoniju iz ralja Don Niko Plančić nadpop žup­
Crkovinarstvo Žirja
,
10
nik Doca Šibenika
„
čete u ofenzivu. Neprijatelj se je vrlo novoga sužanjstva.
I Sakupljeno u crkvi Žirja
Don
Petar
Widerker
dušobrižnik
'Ovaj članak pobudio je veliku sen­
opirao u jednoj jakoj poziciji, koju
' Župa Tribunja do Vodica
,
Rasline
„
je uredio zapad no od Koprukoja. 8, zaciju.
Pos.lije podne su naše
BERLIN, 17. studenoga.
BEČ, 17. studenoga,
Medju kod Kutnoga zarobluibeno se saopćuje:
Ha iuinom ratištu naše !
Rusima c a l a s i se
te doprle su jučer do . guverner Varšave barun
olubare
rijeka 30 kim. Korf sa čitavim svojim šta­
jeveroistočno od Valjeva bom.
te su je već neki dijelovi
premostili, i ako je neijatelj sve mostove bio
orušlo.
ide kod
U VAM.
BEČ, 17. studenoga.
Valjevu, kamo je već stio i više vojno zapovjedičfvo, mir i red bili su uzostavljeni. Grad je bio od
rpskih četa oštećen.
Jedan mali naš odjel
jučer je zarobio još 300
Srba.
U GALICIJI.
Naši uspjesi.
B e č , 17. studenoga.
Službeno se saopćuje:
Iz okružja krakovskog prođi ruć zauzeše
jučer naše čete pre­
dnje neprijateljske utvrdne linije.
Sjeverno od držav­
ne granice doprli su
Rusi do VVoIbroma i
Piliće, ponajviše na
dohvat našoj artiljerij­
skoj vatri, gdje je na­
padaj neprijateljske infanterije bio odbiven.
Pri tome je jedna
naša regimenta 5 0 O
Rusa zarobila, a dva
puščana stroja zaplije­
nila.
KRONIKA.
je studenoga naša ofenziva nastavljena.
čete
prodrle
v
e , i
v
e
t o
o
d
d u ž
4
3,
d a
a,i
ć e
a
n e k a
orn
urza
z n a d
d J o
d n e
Sa francuskog ratišta.
Mirni dan.
Ratni dogodjaji Turske.
Srbija i Bupfc
a
Za „Crveni Križ".
a
;
ib
N
retvo
U RUSIJI.
BERLIL, 17. studenoga.
Veliki glavni kvartir saop­
ćuje:
Operacije rva istočnom
ratištu idu i dalje povoljnim
tokom.
r t e
U C r k v
M u r t C
v
m
povoljne operacije.
M
1
Ako
hoćete
Marković Jure Radošić Sinj, Dibl Franz i
Budjejovice, Adžić Anton Starigrad (Obrovac) !
Čačič Paško Vrpolje (Knin), Marinović Ja- ; svoje
dre iz Polešnika (Zadar).
rkovinars
on G jul i j
rkovinars
Miljevc
Lep*eni
iupljani M; rte (Bi oljiiia)
;upa Bli/ii Bristivice i sakupljeno u 'itlutskoj Crkvi
, 24^
20:86
izdatke kroz nekoliko mje­
seci skučiti z a par kruna,
Za naše ranjenike dnpriniješe: č. obltelj pk. Grge Koštaše i Andrija Vučić i sin
po K 2, da počaste uspomenu andjelka Iva
Kulića.
Da postigneŠ obilan prirod s v o g a rada na poljodjelskom
d o b i t ćete
polju
sa Šibenskom općinom. Danas je pregledba
rodjenih g. 1890., 1889., 1888. i 1887.
„Naša srednjoškolska mladež". NaNove banknote od dvije krune bit
ag nekoliko, dana izašao jc u našem listu
će stavljene u promet slijedećih dana. Kažu
z članaka pod gornjim naslovom, napida će bit ukusnije.
nik od osobe dobro versirane u školu i
prilike u kojima se danas srednjoškolci
gajaju. Čuli smo sa mnogo strana opće
obravanje i priznanje od svih dobromiećih i pravih ljubitelja mladeži i škole, da
pisac baš pogodio i otkrio sve rane na
ednjoškolskim zavodima u našoj pokrajini
je naznačio i shodni lijek. ,,P. Crvena
mogućnosti NA OBALI traži
rvatska" u svom zadnjen broju piše ovo: po
Maša srednjoškolska omladma". Pod ovim se
odmah. Obavjesti daje ured­
aslovom izlazi u Šibenskoj „Hrvatskoj,Miništvo „Hrv. M i s i " .
1—3
i" niz zdravih članaka od najpreče, aktunosti. Zaslužuju osobitu pažnju nadasve
strane roditelja i nzgojitelja. Poželjno
bilo. da se posebno izdadu,, eda tako
<Še svakomu u ruke dopanu. Vruće ih
8 8 y ~ Na znanje onima, koji sebe
reporučamo.
ili djecu n a život osigurati žele.
Odjek pobjeda u Srbiji i u Rusiji.
Prije nego s e osiguraju kod tudjih
čer je gradjanstvo stajalo pod prijatnim
z a v o d a , neka dadu prvenstvo n a ojmom veselih vijesti sa ratišta u Srbiji i
em jedinom domaćem
zavodu
Rusiji.
Osobitom napetošću praćene su opeéé
cijc na srpskom ratištu željom, da akcija
te I Šeste naše armade bude čim prije
cmnjena i konačnim uspjehom.
Klubu s t r a n k e prava darovaše gg.
Jadronja K 1, Jerkan Kronja K 2, da
časte uspomenu rajnika Iva Kulića.
GJ.
Z a naše ranjenike, koji dolaze u
benik, gosp.' Pranz Petraček c. i k. činovkod pomorske okružne vlasti, darovao
12 komada slika Njegova Veličanstva t c
predao gdji Cvijeti Jadronja, koja je is'c
prodala, tako da su dali za jedan kogg.: načelnik željeznice Roich K 2,
of. Štuk 1, Prof. Pian 1, Prof. Ganza 1,
Ante Dulibić 1, Ivo Gjaja 2, Paško Ro2, Nikola Šodn 1. Šime Tarle 1, Don
nčić 1, Gospodja Antica Protega 2, N,
1. Ukupno K 1 6 ;
:-:
takodjer preuzima
ranja proti požaru.
zatraži
Ista
bezplatno
tvrdka
gnjojiva
zani-
za sve
tri vrsti daju isti uspjeh kao K A S a cjenije od istoga.
Ova gnjojiva dobivaju se izključivo kod podpisane tvrdke,
kao jedini
P LANČIĆ
ŠIBENIK.
i
glavni
zasttipatelj i r a z p a č a v a o c ,
i to prama
uvjetima postavljenim od tvornica
G R U B I Š I Ć & Comp. :-: Šibenik.
:-:
( b r z o j a v n i n a s l o v GRUBARES -
telefon br. 56).
[Hl Hl:
^
10 w
MODE SALON
Marija
ŠIBENIK
Daje na znanje d a Ima
veliki izbor sci r a i n a k i t a
najnovije vrst? za gospodje
i gospodjice. Novosti za zim­
sku
saisonu.
P r i r a popravke už n a j amierentje cijene.
io m
:-:
osigu­
(S)
\.4
T R G O V A C - ŠIBENIK
Hi
m
Û
VELIKA ZALIHA
Rnhotvorina, omela, Cipela
É
Galice, sumpora i gume prve
svjetske tvornice
=HD OU ED-
=0
ZADRUŽNA TISKARA
U pisarni gosp*. Josipa Jadronje, g.
j" Cocco c. k. financijalni viši pregledda počasti uspomenu blagopokojnoga
Marka Palunko, poginulog časnika na
Ištu doprinio je K 4 .
Gosp. Andrija Bumber darovao je 2
vina.
Sakupila gdjica Elsa Zuliani: 4 para
Sava, 2 maje, 2 košulje, 1 krožet, 2 ma­
re/ 1 kapu, 2 paletuna, 1 flašu marašHne
ednu kutiju cigareta.
Marija, Marina i Antonijeta Radetich,
enice tege, poklonite po jednu bocu lia svaka: Gdjica J rin učiteljice Lege da­
vala je: 2 košulje, 3 \ ara gaćica, 8 pari
čava, 11 rubaca i l ctirač. N. N . p o k l o je cigareta.
azred gradske ^učke škole po blaniku Šimi Zanchi-u IV. doprinos K I5'68.
Učenice Legintf škole sakupile 24 hel.
Gosp. Josip Jadronja da počasti us­
menu rajnika Iva Kulića K 1 .
Krste Jadronja bocu konjaka i 60 ko­
lačića.
; ,
I
ŠIBENIK
•
UKNJIŽENA ZADRUGA SA OGRANIČENIM J A M S T V O M
(Dr. A. DULIBIĆ I DRUG)
-
OBSKRBLJENA J E SVIM MATERIJALOM, TAKO DA J E
U STANJU TOČNO, ERZO, U MODERNON SLOGU T E
UZ VEOMA UMJERENE
CIJENE 1ZRADJIVAT1 SVE
:-:
RADNJE SPADAJUĆE U TISKARSKU STRUKU
:-:
IZRADJUJE
POIMENCE
POSJETNICE,
TRGOVAČKE
MEMORANDUME, R A Č U N E , NASLOVNE LISTOVE,
TRGOVAČKE I SLUŽBENE OBVOJE, VJENČANE KARTE,
ESNE I DRUGE ZABAVNE POZIVE 1 PROGRAME,
OSMRTNICE, CIjENIKE, JESTVENIKE 1 T. D. 1 T. D.
VELIKO
:-:
:-:
S K L A D I Š T E TISKANICA
Ž U P S K E UREDE.
ZA
!
OBĆINE I
:-: :-:
P R O D A J A RAZNOVRSNOG Č I S T O G PAPIRA I O B V O J A
==^=^==m muam m-
Krešimirovu Sokolu poklonio je g.
Justo Dellagicvanna K 2, da počasti >STOmenu rajnika Iva Kulića.
V
D i l e t a n t s k o m klubu, da počas i us­
pomenu aniljelka Ive Kulića. poklonila je
obitelj g. Ante Bumbera učitelja, \{ 2.
V V
=
I 1 i
Najprikladniji dar za svaku prigodu jest
Zelenom križu, da počasti uspome­
nu rajnog Ivana Kulića, poklonio je gosp.
Gjuro Plančič K 6.
Ranjeni vojnici stigli dne 16. o. m.: :
Resanović Josip Novalja, Bobanović Božo |
Polača, Stojanović Filip Laba-, Radić Miće !
Plavna-Rodić, Skudić Božo Ražance, Budić
Izan Potravlje, Radman Ivan Budimir, Radulović Sava Polača (Knin), Maiič Dušan
Benkovac, Knežević Krsto Selina (Benko­
vac),
Dadič Ante Selina, Vučeno'vić Ivan
(Pelikanić), Plank Živko Ćavoglave
riiš, Brkić Ive Sikovo Biograd, Barta J o Plzenj, Kunasir Stefan Mokro Polje,
ijić Božo Vrlika Kievo, Resko Jakov T i i Bura Ivan Piramitovci, Mrkić Stefan
kanjac, Mrsić Grgo Medvidje (Obrovac),
da
Kupuje staro zlato i srebro
uz najpqvo'jnije cijene.
ZADAR :: DALMACIJA. .-.
Zavod
može
nianicima dijeli p o u č n e knjižice o uporabi
Vis - Starigrad - Velaluka
KOPANI 8c MILKOVIĆ
..
i to prama uputama koje svak
kod podpisane, bilo ustmeno ili pismeno.
kulture, te prema zahtjevu drži i specijalna predavanja. Ove
i upute rado
daje Zastupstvo
0
'—\i
VELIKA Zt-ATAHUA
koji ima razne : enike uz povoljne
:-:
()
5REĆK0VN0 ZASTUPSTVO 30, LJUELMHfl.
„CRAATIA
u v j e t e ; razjašnjenja
masline
40°| Kalijevom soli ili kainitom
15-16
|o Kalciumcianamidom
16-21 °| Thomasovom drozgom
400.000franaka!
sobe u m l i t i l i i i
Koncerat umjetnika
Mazzoleni a t t i e r a počet ćc sjtra u 8 sati a rje t> 7
, a ne u 7, kako je bilo objavljeno.
morati ć e š pognojiti svoje usjeve, vinograde,
v o ć n a stabla i t. d. s a
od
n a s izjašnjenja o nabavki
turske srećke. U najneugodnijem
B u r a zavija, te nakon liepih dana J
slučaju vratiti v a m a će se veći
Ukupno K 3Vfp:47 nastupila jaka studm. Bilo je jutros i podio
pri štednje, u sretnom pako
ledice.
slučaju možete v e ć dne 1 . stu­
Novačenje obvezanika pučkog udenoga da pogodite
stanka g o d . 1890.-1878. počelo je jutros
HRVATSKE
TISKARE
ZADRUŽNE
U ŠIBENIKU ::
u. z. s. o. j . ( D ; . ANTE DLL EIĆ I DRUG).
UVEZUJE
DUGOTRAJNO
1 SOLIDNO
VRSTI UVEZA, K A O : P R O T O K O L E ,
MOLITVENIKE
:-:
:-:
CIENE
:-:
:-:
I SVE U
M1SSALE,
T U STRUKU SPA-
DAjUČE RADNJE.
UMJERENE..
—
SVAKE
IZRADBA
I SOLIDNA.
:-:
:-
BRZA
.
:-:
N6EB0V
ŠIVAĆI
STROJ
kojim se može šivati, vezti i vrpati.
Singer Comp. šivaći strojevi
dionlćKo družtvo
ŠIBENIK, Glavna ulica.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
4 107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content