close

Enter

Log in using OpenID

Akcijski planovi [Compatibility Mode]

embedDownload
SEE RIVER PROJECT
HAND IN HAND
FOR RIVERS
WWW.SEE-RIVER.NET
AKCIJSKI PLANOVI
Branka Španiček, mag.geogr.
Legrad
17.06.2014.
AKCIJSKI PLANOVI
• Temeljem do sada prikupljenih podataka te
informacija o potrebama i problemima
područja uz rijeku Dravu nastalo je 14 akcijskih
planova - mogućih projektnih prijedloga
• Svi akcijski planovi u skladu su sa ciljevima
Deklaracije o rijeci Dravi
Revitalizacija rijeke Drave
Odgovorne osobe
WWF Austrija/Hrvatska, Hrvatske vode Varaždin, Hrvatske vode Osijek
Državni zavod za zaštitu prirode, Baobab, Zeleni Osijek, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničkokriževačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
Partneri
vrijednostima na području Virovitičko-podravske županije, Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske
županije, Grad Varaždin, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije,
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
• Revitalizacija nekoliko rukavaca uz rijeku Dravu u Varaždinskoj,
Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji
• Prokopavanje inicijalnog kanala za zaštitu od erozije
Kratak opis
• Izgradnja info punktova te osmatračnica u Koprivničko-križevačkoj i
Virovitičko-podravskoj županiji
• Edukacijski centar u Varaždinu
• Provedba različitih istraživanja i monitoringa
Ekološko – edukacijski centar
Odgovorne osobe
Partneri
Drava dokumentacijski centar
Turistička zajednica Općina, Koprivničko-križevačka županija,
Općina Legrad/Gola
• Lokacija još uvijek nije određena
• Dvije varijante: u blizini ušća rijeke Mure u rijeku Dravu u
Legradu ili kod Ješkova u Općini Gola
Kratak opis
• U sklopu centra provodile bi se aktivnosti poput vođenih tura
po rijeci Dravi, izložbe, edukacije školske djece i mladih, škole u
prirodi, seminari i različite radionice
• Mogućnost izgradnje smještajnih kapaciteta i istraživačke
stanice u sklopu centra
Program edukacijske infrastrukture na
rijeci Dravi
Odgovorne osobe
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Koprivničko-križevačke županije
Koprivničko-križevačka županija, Općine na području uz rijeku Dravu,
NP Dunav – Drava Mađarska, Varaždinska, Međimurska, Virovitičko-
Partneri
podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija,
Turistička zajednica Općina, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke
županije
• Izgradnja osmatračnica opremljenih durbinima na nekoliko mjesta
uz samu rijeku Dravu
• Izgradnja nekoliko poučnih staza i njihovo opremanje potrebnom
Kratak opis
infrastrukturom: info pločama, mostovima za prelazak preko
neprohodnih dijelova, klupa za odmor i sl.
• Obilježavanje atrakcija na rijeci Dravi
• Prekogranična suradnja s Mađarskom i susjednim županijama
Uspostava eko monitoringa na rijeci
Dravi
Odgovorne osobe
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Koprivničko-križevačke županije
Koprivničko-križevačka županija, Općine na području uz rijeku Dravu,
Partneri
NP Dunav – Drava Mađarska, Varaždinska, Međimurska, Virovitičkopodravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija
• Nabavka opreme (software i hardware) za praćenje stanja (GIS)
Kratak opis
• Nabavka terenskog vozila za potrebe monitoringa i obilaska
područja u rijeku Dravu, ali i šire
• Uspostava službe čuvara prirode
Izgradnja centra za posjetitelje
Regionalnog parka Mura-Drava
Odgovorne osobe
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Koprivničko-križevačke županije
Koprivničko-križevačka županija, Općine na području uz rijeku Dravu,
Partneri
Turistička
zajednica
Općina,
Turistička
zajednica
Koprivničko-
križevačke županije
• Izgradnja centra za posjetitelje koji će pružati različite usluge, od
Kratak opis
pružanja informacija, do održavanja radionica, seminara, različitih
izložbi, terenskih nastava, škola u prirodi
• Smještaj male istraživačke stanice
Osnivanje istraživačkih stanica uz rijeku
Dravu
Odgovorne osobe
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Koprivničko-križevačke županije
Državni zavod za zaštitu prirode, Koprivničko-križevačka županija,
Partneri
Općine na području uz rijeku Dravu, Turistička zajednica Općina,
Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije
• Uspostavljanje nekoliko istraživačkih stanica (manjih prostorija s
potrebnom opremom)
Kratak opis
• U sklopu već postojećih objekata poput škola, općina
• U sklopu novih objekata (centara za posjetitelje, edukacijskoekoloških centara)
Revitalizacija mrtvica Đelekovec, Osredek i
Ješkovo
Odgovorne osobe
Partneri
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Koprivničko-križevačke županije
Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatske vode, Koprivničkokriževačka županija, Općine Đelekovec, Hlebine i Gola
• Jezero Ješkovo- autohtone vrsta riba, veliki broj ptica močvarica,
vodozemaca i sisavaca
Kratak opis
• Osredek i mrtvica u Đelekovcu - raznoliki biljni i životinjski svijet
• Povećanje retencijskog područja
• Poboljšanje obrane od poplava
Revitalizacija jezera Šoderica
Odgovorne osobe
Javna
za
upravljanje
zaštićenim
prirodnim
vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije
Državni
Partneri
ustanova
zavod
za
zaštitu
prirode,
Koprivničko-križevačka
županija, Općina Legrad, Općina Drnje, Turistička zajednica
Općina, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije
• Izmuljivanje jezera Šoderica
Kratak opis
• Sprečavanje zarastanja dijelova jezera
• Poboljšanje uvjeta za gniježđenje ptica
• Razvoj različitih turističkih aktivnosti (ribolov, birdwatching)
Sanacija praonice vagona Botovo
Odgovorne osobe
Republika Hrvatska, Hrvatske željeznice
Partneri
Koprivničko-križevačka županija, Općina Legrad
• Jedna je od „crnih“ točaka Republike Hrvatske
• Program zaštite okoliša u Koprivničko-križevačkoj županiji
(Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 5/06) i
Program gospodarskog oporavka s prioritetom za potrebnu
Kratak opis
sanaciju u skladu s "zagađivač plaća" načelom Zakona o otpadu i
Zakona o zaštiti okoliša
• Ekološki štetan smještaj praonice vagona unutar Regionalnog
parka Mura-Drava, u NATURA 2000 zahtijeva prioritetnu sanaciju
mjesta
Projekt navodnjavanja
Odgovorne osobe
Koprivničko-križevačka županija, Ministarstvo poljoprivrede
Partneri
Općine, OPG, Poljoprivredne udruge
•
Projekt formiranja i izgradnje sustava za navodnjavanje
•
Multi-sektorski pristup (od uključivanja Ministarstva poljoprivrede,
Kratak opis
preko regionalne i lokalne razine pa sve do razine pojedinih
poljoprivrednika)
•
Omogućavanje boljeg i većeg razvoja poljoprivredne proizvodnje
Drava kao jedinstvena regija
Odgovorne osobe
Partneri
Kratak opis
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
Općine, Gradovi, prostorno-planerske institucije, Ministarstva, razvojne
agencije, turističke zajednice
•
Jačanje zajedničkih razvojnih potencijala regija uz rijeku Dravu
•
Bolja integracija
•
Regionalna podjela na području uz rijeku Dravu
•
Izrada smjernica za regionalni razvoj
•
Smjernice za povezivanje sa susjednim regijama (nizvodno, uzvodno,
na drugoj obali rijeke Drave)
Plovnost rijeke Drave
Odgovorne osobe
Hrvatske vode VGO Varaždin
Partneri
DUZS, Koprivničko-križevačka županija, Općine, DDC
• Izgradnja pristaništa
• Za potrebe razvoja turizma (pristajanje turističkih plovila)
Kratak opis
• Za potrebe plovila Hrvatskih voda te privatnih plovila
(ribolovci i dr.)
• Moguća izgradnja i drugih sadržaja (info centara, raznih
turističkih sadržaja i sl.)
Razvoj turizma uz rijeku Dravu
Odgovorne osobe
Partneri
Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije
Turistička zajednica Općina, Udruge, Galerije, Obiteljska
gospodarstva
• Brojne mogućnosti razvoja turizma
• U skladu sa zaštitom prirode te specifičnim karakteristikama
područja
• Konjički, ribolovni, kupališni, seoski turizam
Kratak opis
• „soft“ turizam
• Brend Regionalnog parka Mura-Drava te Biosfernog rezervata
Mura-Drava-Dunav
• Autohtoni proizvodi, običaji kulturne vrijednosti
• Prekogranična suradnja s Mađarskom
Rekreacija Veliki Pažut
Odgovorne osobe
Partneri
Općina Legrad
Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Turistička
zajednica Općina, prekogranična suradnja s Mađarskom
• Veliki razvojni potencijali i brojne atrakcije
Kratak opis
• Rekreacijska zona za razvoj sportova vezanih uz vodu (plivanje,
tobogani, odbojka na pijesku i sl.)
HVALA NA PAŽNJI!
WWW.SEE-RIVER.NET
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
958 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content