close

Enter

Log in using OpenID

bistra na `krovu` europe

embedDownload
GLAS BISTRE
BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA
BROJ 27
GODINA Vii
rujan 2013.
bistra na ‘krovu’ europe
Mještanima Bistre i čitateljima časopisa čestitamo
8. LISTOPAD - DAN NEOVISNOSTI
1
2
3
MOTO SUSRET
BISTRA 2013.
4
5
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA VIi • rujan 2013.
impressum:
Časopis GLAS BISTRE je
besplatno javno glasilo Općine Bistra.
Tiskano u nakladi 2.000 komada.
Mještani Bistre koji iz bilo kojeg razloga
nisu dobili časopis na kućnu adresu
svoj primjerak časopisa mogu podići
u prostorijama Općine Bistra.
Materijale ne vraćamo.
Svi članaci i ilustracije
koji nisu posebno potpisani
autorski su uradak urednika časopisa.
izdavač:
OPĆINA BISTRA
Bistranska 98
Poljanica Bistranska
10298 BISTRA
urednik:
Davorin Bažulić
uredništvo:
Davorin Bažulić,
Krešimir Gulić,
Darko Sever-Šeni
kontakt:
tel: 01 3391 684
fax: 01 3391 684
gsm: 099 2861 333
e-mail: [email protected]
suradnici u ovom broju:
Ivan Bažulić, Nikolina Coha Godec,
Andrija Eršek, Domagoj Eršek,
Kristijan Fabina, Vera Grgac,
Tonči Jelavić, Božidar Lobor,
Stjepan Lešnjak, Michael Muhar,
Tomislav Novosel, Darko Slukan
internet izdanje:
http://www.bistra.org
grafička priprema:
Davorin & Ivan Bažulić
tisak:
T. P. Podružnica Bistra
slika na naslovnici:
Domagoj Eršek na vrhu
4.807 m visokog Mont Blanca
(1. kolovoz 2013.)
U OVOM BROJU:
RUBRIKE:
04
06
19
26
iz rada općinske uprave
odluke i obavijesti
vijesti
komunalne aktivnosti
foto reportaže:
02 Moto susret Bistra 2013.
47 Hrvatski biseri,
Dvorac u Gornjoj Bistri
16
‘Osnovno je učiniti crkvu otvorenom prema
vjernicima. Općina Bistra je bogata općina
u kojoj žive različiti profili ljudi, različiti po
naobrazbi, socijalnom statusu porijeklu ...
Ta različitost jest i treba biti naša prednost.’
sadržaj:
zaštita i samozaštita
12 Što kad se zemlja trese?
14 DVD Bistra
razgovor s povodom
16 Tomislav Kralj,
novi upravitelj župe Bistra
odgoj i obrazovanje
28 Počela je nova školska godina
29 Učilište ‘Piramida znanja’
priredbe
30 8. Dani Bistre
sport i rekreacija
33 Andrija Mikuljan,
seniorski prvak Hrvatske
34 Iztok Kapušin,
novi trener NK Bistra
36 Dragutin Pečnjak,
bistranski pikado majstor
37 ŽRK Bistra, izborile nastup
na Sportskim igrama mladih
38 Planinarsko društvo Bistra,
Bistran na najvišem vrhu Alpa
ekologija i zaštita prirode
40 Pčelarsko društvo Bistra,
Marljivi kao pčele
26
U Podgorskoj ulici grade se pješački nogostup, sustav oborinske i fekalne kanalizacije te se istovremeno vrši izvedba
kućnih priključaka na komunalnu infrastrukturu
29
U ponudi učilišta su programi osposobljavanja za poslove gerontodomaćice,
njegovateljice starijih i nemoćnih osoba,
konobara, kuhara, a od poljoprivrednih
za uzgajivača povrća, voća i cvijeća na otvorenom i zatvorenom prostoru, vrtlara,
ovčara, pčelara i proizvođača humusa.
kultura, baština, tradicija
41 Poetsko-glazbena večer
Stihom i pjesmom kroz Bistru
42 KUD Bistra, najbolje folklorno
društvo zaprešićkog kraja
44 Stara bistrajnska hiža,
izložba fotografija
44 Nešto se dobro kuha,
osnovana Udruga kuhara ...
45
Udruga kuhara bistranskog kraja osnovana je s ciljem očuvanja i promicanja tradicijskih jela Bistranskog
kraja ...
iz rada općinske uprave
4
konstituirajuća sjednica
Općinskog vijeća Općine Bistra
u novom sazivu
Prema rezultatima lokalnih izbora u Općinsko vijeće Općine Bistra listi
Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) pripada 11 vijećničkih mandata,
listi Hrvatskih laburista - stranke rada 2 vijećnička mandata, dok listama
Socijeldemokratke partije (SDP) i Hrvatske stranke prava Dr. Ante Starčević
(HSP AS) pripada po jedan vijećnički mandat
U dvorani KC Bistra održana je
8. lipnja 2013. Konstituirajuća
sjednica novog Općinskog
vijeća Općine Bistra formiranog
temeljem rezultata ostvarenih
na lokalnim izborima 19. svibnja
2013. godine.
Sjednici su nazočili svi vijećnici
Općinskog vijeća te brojni uzvanici.
Prema
rezultatima
lokalnih izbora u Općinsko vijeće
Općine Bistra listi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) pripada 11 vijećničkih mandata,
listi Hrvatskih laburista - stranke rada 2 vijećnička mandata,
dok listama Socijeldemokratke
partije (SDP) i Hrvatske stranke Radno predsjedništvo Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
prava Dr. Ante Starčević (HSP Općine Bistra
AS) pripada po jedan vijećnički - vijećnici s liste HDZ:
Ivan Grgec
mandat.
Danijel Drviš, Klementina Ba- - vijećnik s liste HSP AS:
Obzirom da je ostvario iz- tina, Miroslav Rogina, Zvoni- Davor Križanić
bornu pobjedu u izborima za mir Car, Vedran Špoljar, Franjo
Općinskog načelnika Općine Bi- Bajzec, Marija Gregurović, Nakon što su vijećnici položili
stra te će nastaviti obnašati spo- Mirjana Zrinjski, Eduard Pri- i potpisali prisegu, izabrani su
menutu dužnost, nositelj liste histal, Vera Grgac i Tea Kranjec predsjednik i dva potpredsjedHDZ-a Krešimir Gulić stavio je
nika općinskog vijeća.
svoj mandat u mirovanje čime je - vijećnici s liste Hrvatskih laaktiviran mandat vijećnika koji burista - stranke rada:
Za predsjednika OV Općine
će zamijeniti Krešimira Gulića u
Bistra izabran je Danijel Drviš
općinskom vijeću pa je sastav Nino Vrban i Senka Gulić
(HDZ), a za potpredsjednike
novog Općinskog vijeća Općine
Klementina Batina (HDZ) i Ivan
Bistra sljedeći:
- vijećnik s liste SDP:
Grgec (SDP).
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Prva sjednica Općinskog vijeća Općine Bistra
održana je u 11. srpnja 2013. godine u prostoriji Općinske vijećnice u Kulturnom centru Bistra
D N EV N I
R E D :
- verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Danijel Drviš
predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Bistra
klementina batina
podpredsjednica Općinskog
Vijeća Općine Bistra
Ivan grgec
podpredsjednik Općinskog
Vijeća Općine Bistra
1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Prijedlog Zaključka o izboru tajnika Općinskog vijeća
3. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut,
Poslovnik i propise
4. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za financije
5. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanje ulica i trgova
6. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj
7. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
8. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za
društvene djelatnosti i socijalnu skrb
9. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu
okoliša i prostorno uređenje
10. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
11. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za
prigovore i pritužbe građana
12. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Općina Bistra za 2013. godinu
13. Prijedlog I izmjene Programa socijalnih potreba i zdravstvene zaštite
za 2013. godinu
14. Prijedlog I izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju u 2013. godini
15. Prijedlog II izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. godini
16. Prijedlog II izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
17. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i
drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
18. Prijedlog I izmjene odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama
19. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
iz rada općinske uprave
prva sjednica Općinskog
vijeća Općine Bistra u novom
sazivu
O nekima od odluka usvojenih na ovoj sjednici Općinskog vijeća Općine
Bistra možete se pobliže informirati u ovom broju časopisa.
Za sve u ovom broju časopisa nespomenute odluke čitatelje upućujemo
na Službeni glasnik Općine Bistra.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
5
odluke i obavijesti
Na svojoj sjednici od 11. srpnja 2013. godine Općinsko vijeće Opčine Bistra donijelo je
Odluku o uvjetima o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog
otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru koju donosimo u cijelosti.
Na temelju članka 4. i 8. Zakona o
zaštiti od požara (Narodne novine br.
92/10), članka 43. Zakona o šumama
(Narodne novine br. 140/05, 82/06,
129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12),
članka 25. Pravilnika o zaštiti šuma od
požara (Narodne novine br. 26/03),
članka 11. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br.
39/13) te članka 32. Statuta Općine
Bistra („Službeni glasnik Općine Bistra br.:01/13), Općinsko Vijeće Općine
Bistra, na svojoj sjednici, održanoj
dana 11.07.2013. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima i načinu spaljivanja
poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla
na otvorenom prostoru
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere
zaštite od požara na poljoprivrednom
i šumskom zemljištu, te okućnicama
u naseljima, kod spaljivanja korova,
trave i drugog otpadnog materijala
biljnog porijekla nakon žetve ili berbe, u slučajevima kada bi propuštanje
tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima,
vinogradima, voćnjacima, šumama,
nadzemnim
elektroenergetskim,
telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i
zgradama od zapaljivog materijala
i ugrozilo odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese, kao
i zdravlja ljudi ugroženog dimom i
neugodnim mirisom.
Članak 2.
6
Prava, obveze i odgovornosti
utvrđene ovom Odlukom odnose
se na pravne i fizičke osobe, vlasnike i ovlaštenike poljoprivrednog
zemljišta, pravne i fizičke osobe koje
čiste vegetaciju na kanalima, ispod
trasa elektroenergetskih vodova, na
trasama cestovnih prometnica, te na
GLAS BISTRE
otvorenom prostoru javnih površina
i okućnica u naseljima.
Članak 3.
Spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontrolom izgaranja dok
se vatra u potpunosti ne ugasi, a
bez opasnosti za nastanak i širenje
požara i ugrožavanje života, ljudi i
imovine vatrom i dimom.
II. Mjere zaštite od požara
Članak 4.
Poljoprivredni i drugi biljni otpaci
mogu se spaljivati u vremenu od
01. listopada do 01. lipnja, isključivo
danju u vremenu 07-19 sati pod
slijedećim uvjetima:
1. da se prije početka spaljivanja
površina na kojoj se obavlja spaljivanje izolira od ostalih površina kako bi
se onemogućilo širenje požara.
2. da su vremenske prilike pogodne
za spaljivanje, bez vjetra, a za vrijeme
spaljivanja izvršitelj ovih radova
dužan je osigurati stalnu prisutnost
dovoljnog broja punoljetnih osoba
sposobnih za gašenje požara, sa
sredstvima i opremom za početno
gašenje požara
3. spaljivanje se ne smije obavljati u
blizini stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima
je uskladišteno sijeno, slama i drugi
zapaljivi materijal, kao i u blizini stambenih objekata i prometnica koji
bi bili ugroženi vatrom ili dimom,
također je potrebno osigurati da
suhe trave, suho žbunje, ostaci od
usjeva i drugi biljni otpad, ovisno o
količini i zapaljivosti bude dovoljno udaljen od drugih objekata ili
površina sa zapaljivim tvarima te da
budu dovoljno suhe da se izbjegne
zadimljavanje prostora.
4. spaljivanje se ne smije obavljati u
trasama elektroenergetskih vodova,
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
5. spaljivanje se ne smije obavljati na
udaljenosti manjoj od 200 metara od
ruba šumskih površina ili površina
pod poljoprivrednim kulturama ako
su iste u fazi zriobe ili žetve,
6. potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti
situacije, a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara,
7. slučajevi spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada obavezno se
prijavljuju središnjoj vatrogasnoj
postrojbi DVD Bistra.
U slučajevima požarnih opasnosti,
Načelnik može donijeti odluku o
zabrani spaljivanja poljoprivrednog
i drugog otpada i u razdoblju od
01. listopada do 01. lipnja, te o istoj
zabrani pravovremeno obavijestiti
javnost.
Članak 5.
Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i ostalom
otvorenom prostoru i to:
1. za vrijeme jakog vjetra i noću, od
19,00 do 07,00 sati.
2. za vrijeme sezone žetve i zriobe
poljoprivrednih kultura.
3. nedjeljom
Članak 6.
O spaljivanju poljoprivrednog i
drugog gorivog biljnog otpada mora
se obavijestiti tijelo uprave nadležno
za poslove šumarstva odnosno vlasnik ili ovlaštenik površina pod poljoprivrednim kulturama, a potom
spaljivanje prijaviti središnjoj vatrogasnoj postrojbi DVD Bistra. (dalje:
DVD Bistra) koja će dati mišljenje o
mogućnosti spaljivanja usmenim i/
ili pisanim očitovanjem. DVD Bistra
će mišljenje o namjeri (pozitivno
ili negativno) evidentirati u svojim
službenim evidencijama događaja
.
Iznimno u šumi, na šumskom
zemljištu kao i na zemljištu u
neposrednoj blizini šume, može se
ložiti otvorena vatra i paliti biljni otpad samo na odgovarajućim mjesti-
Članak 7.
Prijava iz članka 6. ove Odluke mora
sadržavati:
1. naziv odnosno ime i prezime podnositelja prijave,
2.
sjedište,
odnosno
mjesto
prebivališta i adresu,
3. naziv površine, lokaciju i kratki
opis mjesta gdje se namjerava obaviti spaljivanje,
4. opis poljoprivrednog i drugog otpada koji se namjerava spaljivati,
5. datum i vrijeme kada se namjerava
obaviti spaljivanje,
6. naziv vatrogasne postrojbe odnosno na čijem se području nalazi parcela na kojoj se namjerava obaviti
spaljivanje poljoprivrednog ili nekog
drugog biljnog otpada,
7. požarno-preventivne mjere koje se
namjerava poduzeti prije, u toku i po
završetku spaljivanja otpada.
Prijavu iz stavka 1. ovog članka podnositelj je dužan podnijeti najmanje
48 sati prije nego što namjerava
obaviti spaljivanje.
Članak 8.
Spaljivanje poljoprivrednog i drugog
gorivog otpada biljnog porijekla
na poljoprivrednim površinama i
ostalim otvorenim površinama iz
članka 6. ove Odluke može se vršiti
samo uz pozitivno mišljenje DVD Bistra, u protivnom izvršitelj krši odredbe Zakona o zaštiti od požara i ove
Odluke.
Pozitivno mišljenje iz stavka 1. ovog
članka izdaje se na temelju podnesene prijave iz članka 7. ove Odluke.
telefonom.
Članak 10.
Ukoliko za obavljanje spaljivanja,
prethodno nisu ispunjeni uvjeti
propisani člankom 4. ove Odluke,
isto će se zabraniti.
Pravnim i fizičkim osobama navedenim u članku 2. ove Odluke
zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože,
prerađevina od ulja, maziva, te otpada na bazi kemijskih spojeva koji
na bilo koji način utječu ili mogu
utjecati na onečišćenje okoliša.
IV. Kaznene odredbe
Članak 14.
Vlasnici odnosno korisnici vrtova,
voćnjaka, vinograda i drugih manjih površina na kojima ne postoji
mogućnost prenošenja požara
na susjedne parcele i objekte,
mogu spaljivati korov i druge poljoprivredne otpade bez prijave iz
članka 7. ove Odluke, samo u vrijeme kada je to dozvoljeno – od 01.
listopada do 01. lipnja , isključivo
danju.
Ovo spaljivanje može se obaviti ako
su prethodno ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 10.000,00 do
50.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj
pravna osoba:
1. ako obavlja spaljivanje suprotno
odredbama članka 4. ove Odluke,
2. ako vrši spaljivanje suprotno odredbama članka 5. ove Odluke,
3. ako vrši spaljivanje bez prethodno
dobivenog pozitivnog mišljenja iz
članka 8. ove Odluke,
4. ako ne obavijesti DVD Bistra na
čijem području vrši spaljivanje (članak
9. Odluke),
5. ako napusti mjesto spaljivanja prije nego što poduzme odgovarajuće
mjere u smislu članka
12. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
novčanom kaznom od 1.000,00 do
5.000,00 kuna kaznit će se odgovorna
osoba u pravnoj osobi.
Članak 12.
Članak 15.
Osobe koje su obavile spaljivanje
poljoprivrednog i drugog otpada
na otvorenom prostoru dužne su
mjesto spaljivanja pregledati i nastale produkte gorenja u potpunosti
ugasiti kako se vatra ne bi proširila
na susjedne površine.
Novčanom kaznom od 5.000,00 do
10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj
fizička osoba:
1. ako spaljuje poljoprivredni ili drugi
otpad u vrtovima, voćnjacima i drugim otvorenim
površinama u naseljenim mjestima
suprotno odredbama članka 11. ove
Odluke,
2. ako vrši spaljivanje suprotno odredbama ove Odluke,
3. ako vrši spaljivanje bez prethodno
dobivenog pozitivnog mišljenja članak 8. ove Odluke,
4. ako ne obavijesti DVD Bistra
Članak 11.
III. Nadzor
Članak 13.
Pravne i fizičke osobe nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja DVD Bistra za obavljanje spaljivanja gorivog
otpada dužne su o vremenu i mjestu
obavljanja ovih radova obavijestiti
komunalnog redara Općine Bistra.
Nadzor nad provedbom mjera
utvrđenih ovom Odlukom obavljat
će Ministarstvo unutarnjih poslova
RH – Policijska uprava Zagrebačka,
PP Zaprešić, Inspekcijska služba
za zaštitu od požara, Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Šumarska i lovna inspekcija
Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva.
Obavijest iz st. 1. ovog članka dostavlja se u pisanom obliku ili iznimno
U nadzoru sudjeluju i ovlašteni
djelatnici pravnih osoba koje uprav-
Članak 9.
ljaju i gospodare šumama, ovlaštene
osobe DVD Bistra i komunalni/a redar/
ka Općine Bistra, a u smislu dojave
o nastalom požaru, šteti i povredi
odredaba ove Odluke, te prikupljanju
podataka o identitetu osoba koje su
povredu izvršile.
odluke i obavijesti
ma i uz poduzimanje odgovarajućih
mjera opreza što ih odredi pravna
osoba koja gospodari šumom i
šumskim
zemljištem,
odnosno
tijelo uprave nadležno za poslove
šumarstva, šume i šumska zemljišta.
V. Završna odredba
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Bistra.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
7
odluke i obavijesti
Na osnovi zakonskih ovlasti Općinski načelnik Općine Bistra objavio je 9. rujna 2013.
Natječaj za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima koji
donostimo u cijelosti
Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH br. 47/90, 27/93 i 38/09),
članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN RH br. 76/93, 11/99 i 38/09),
članka 74. i 76. Zakona o športu
(NN RH br. 71/06, 150/08, 124/10,
124/11 i 86/12, 94/13), članka 22.
Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH
br. 33/12), članka 36. i 54. Zakona
o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13)
i članka 23. Zakona o udrugama
(NN RH br. 88/01 i 11/02) načelnik
Općine Bistra objavljuje
NATJEČAJ
za predlaganje programa
javnih potreba
u društvenim djelatnostima
Općine Bistra
za 2014. godinu
· Iz Proračuna Općine financirat će
se projekti i programi od interesa za
Općinu onih udruga koje svoj rad
temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju slijedeće kriterije:
1. da je registrirano područje
djelovanja udruge, Općina Bistra.
2. da provode projekte i programe
kojima zadovoljavaju javne potrebe
od interesa za Općinu i druge projekte i programe koji pridonose razvitku i općem napretku Općine te
promiču njen položaj i ugled, što se
dokazuje dosadašnjim radom.
3. da je udruga registrirana i djeluje
najmanje dvije godine.
8
· Kriteriji za ocjenjivanje projekata i
programa su da:
- doprinose rješavanju problema
koji su važni za lokalnu zajednicu
- doprinose poboljšanju života u lokalnoj zajednici
- imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate
- imaju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa
- imaju određenu odgovornu osobu
za provedbu projekta i programa.
GLAS BISTRE
· Prednost pri odabiru imat će projekti i programi koji:
- se provode u suradnji s drugim
udrugama, institucijama
- uvode nove pristupe i daju pozitivan
primjer za rješavanje zajedničkih
problema
- omogućavaju uspostavljanje novih
veza u zajednici (među ljudima koji
inače ne bi bili povezani)
- uključuju rad volontera
- osiguraju najmanje još jedan izvor financiranja pored Proračuna
Općine Bistra
- sadrže realan odnos troškova i
očekivanih rezultata
· Sve zainteresirane udruge moraju
svoje projekte i programe prijaviti
na posebnim obrascima. Obrasci za
prijavu mogu se dobiti u Općini Bistra svakim radnim danom, ili na web
stranicama www.bistra.hr.
· Popunjeni obrasci s prilozima
dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom u Općini
na adresi:
Općina Bistra
Poljanica Bistranska
Bistranska ul. 98
10298 Donja Bistra
s naznakom “Natječaj za financiranje udruga građana - područje financiranja _____________________
(obavezno navesti područje financiranja iz ovog Natječaja)
Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu
dostavljeni na propisanom obrascu
neće se razmatrati
· Projekte i programe ocjenjuje
povjerenstvo koje imenuje Načelnik.
Sve udruge koje se prijave na
Natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira projekata i programa za uvrštavanje u Prijedlog
proračuna Općine Bistra.
· Poziv se objavljuje i na web stranicama Općine i na Oglasnoj ploči
Općine Bistra.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
I.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Bistra za 2014.
godinu su javne potrebe u kulturi,
športu, socijalnoj skrbi i ostalim
društvenim djelatnostima.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Bistra
su djelatnosti i poslovi, programi,
akcije i manifestacije od interesa
za Općinu Bistra, a koje Općina
programom utvrdi kao svoje javne
potrebe, kao i one koje su utvrđene
posebnim zakonom.
U skladu sa zakonom i kriterijima
za utvrđivanje programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te
ocjenom izvršenja ostvarenih programa za 2013. godinu, Općina Bistra će u Programu javnih potreba u
društvenim djelatnostima za 2014.
godinu uvrstiti:
I. U PODRUČJU KULTURE
A. redovnu djelatnost udruga u kulturi
B. programe udruga u kulturi, posebice:
1. djelovanjem udruga u kulturi, te
pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja
2. akcijama i manifestacijama u
kulturi koja ce pridonijeti razvitku i
promicanju kulturnog života
C. program kapitalnih ulaganja u
kulturi
II. U PODRUČJU ŠPORTA
A. redovnu djelatnost udruga u
športu
B. programe udruga u športu, posebice:
1. djelovanjem športskih udruga,
te pomaganjem i promicanjem
športskih aktivnosti; sufinanciranjem rada i aktivnosti nada-renih
športaša
2. športske priredbe i akcije koje će
III. U PODRUČJU SOCIJALNE
SKRBI
A. redovnu djelatnost Crvenog
križa, udruga građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi
B. programe Crvenog križa, udruga
građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi,
posebice:
1. pomoć osobama s posebnim
potrebama
2. zaštita i skrb o starijim osobama
3. pomoć braniteljima, obiteljima
poginulih i nestalih
4. ostale pomoći obiteljima i
kućanstvima
C. programe kapitalnih ulaganja u
socijalnu skrb
IV. OSTALE DJELATNOSTI
A. redovna djelatnost
B. programi
C. programi kapitalnih ulaganja
II.
Prijedlog
programa
mora
sadržavati:
1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje
detaljni troškovnik i izvore financiranja s podacima o ukupnim
troškovima izvršenja programa,
dijela sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Općine Bistra,
vlastitih prihoda i drugih izvora.
Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji trebaju za program obvezno dostaviti podatke na posebnoj
prijavnici koju mogu dobiti u
Općini Bistra ili na službenoj web
stranici Općine Bistra www.bistra.
hr
3. Programe javnih potreba
Općine Bistra donosi Općinsko
vijeće Općine Bistra.
III.
Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog
poziva predlagači dostavljaju na
adresu Općine Bistra.
Prijedlozi se mogu slati od dana
objave Poziva do zaključno
04. listopada 2013. godine.
IV.
Prijedlozi s nepotpunim podacima kao i oni koji nisu dostavljeni u
navedenom roku neće biti razmatrani ni uvršteni u Program javnih
potreba u društvenim djelatnostima Općine Bistra za 2014. godinu.
jedinstveni
upravni odjel
općine bistra
Jedinstveni upravni odjel Općine
Bistra svakoga dana počinje s radom u 7,30 sati, a završava s radom u 15,30 sati.
Dnevni odmor u tijeku rada traje
30 minuta, a koristi se u vremenu
od 10,30 do 11,30 sati.
Uredovno vrijeme za rad sa
strankama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bistra je:
Ponedjeljkom, srijedom
i petkom
od 08,00 - 10,30
i od 11,30 - 15,00 sati
Djelatnici Jedinstvenog
upravnog odjela utorkom
i četvrtkom ne primaju
stranke.
komunalni redar
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
dopuna odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca
Na temelju članka 58. stavka 4.
Zakona o zaštiti životinja (‘Narodne Novine’ broj 135/06, 37/13)
i članka 32. Statuta Općine Bistra (‘Službeni glasnik Općine
Bistra’ broj 1/13.), Općinsko
vijeće Općine Bistra na 1. sjednici održanoj 11.07.2013. godine
donijelo je Izmjenu i dopunu Odluke o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca, načinu kontrole
njihova razmnožavanja, uvjetima
i načinu držanja vezanih pasa te
načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama.
Uredovni dani
i radno vrijeme
odluke i obavijesti
pridonijeti razvitku i promicanju
športa
C. program kapitalnih ulaganja –
izgradnja, održavanje i korištenje
športskih objekata značajnih za
Općinu Bistra
Komunalni redar, čiji je rad
usko povezan s boravkom
na terenu, sa strankama radi:
U spomenutoj Odluci u članku 16.
iza stavka 4. dodaje se stavak 5.
koji glasi:
Ponedjeljkom i srijedom
od 08,00 – 11,00
i od 11,30- 13,00 sati.
(5) „U okućnici obiteljske kuće,
odnosno u ograđenom dvorištu
dozvoljeno je držati najviše dva
odrasla psa.
načelnik
općine bistra
Pod pojmom odrasli pas podrazumijeva se pas stariji od devet
mjeseci.“
Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Drviš
Načelnik Općine Bistra
stranke prima
utorkom
od 8,00 - 11,00 sati
uz prethodnu najavu.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
9
Općinski sustav zaštite i spašavanja
odluke i obavijesti
Sustavom zaštite i spašavanja na području Općine Bistra pored tijela
izvršne i predstavničke vlasti (načelnik i općinsko vijeće) bavi se i niz
fizičkih i pravnih osoba.
U sustavu operativnih snaga zaštite i spašavanja postoje stalno
spremne snage i pričuvne snage. Sukladno čl. 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i
44/08) Odlukom Općinskog vijeća od 03.03.2011. godine imenovan
je Stožer zaštite i spašavanja Općine Bistra kao stručno, operativno
i koordinativno tijelo. Stožer ima 6 članova od kojih je dio stručno i
iskustveno osposobljen za provođenje zadaća zaštite i spašavanja. Svi
sudionici zaštite i spašavanja raspolažu određenim operativnim snagama, osposobljenim ljudstvom i dijelom tehnike za provedbu nekih
zadaća zaštite i spašavanja.
U stalno spremne snage spadaju:
· Dobrovoljno vatrogasno društvo Bistra svojim
uvježbanim i obučenim članstvom i pripadajućom tehnikom taktički
je nositelj redovitih operativnih zadaća zaštite i spašavanja i okosnica
je operativnih snaga.
· Dom zdravlja Zaprešić na području općine Bistra ima dva stacionirana tima (liječnik, sestra), dva tima stomatologa, dvije patronažne
sestre, a svojim pokretnim timovima Hitne medicinske pomoći pokriva
čitavo područje Općine.
· Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. je komunalno
poduzeće u vlasništvu Općine koje se bavi izgradnjom i održavanjem
objekata komunalne infrastrukture (ceste, groblje, javne površine).
Raspolaže sa 7 djelatnika i pripadajućom tehnikom kojima može odmah pristupiti manje zahtjevnim zadaćama u zaštiti i spašavanju.
· Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o. je tvrtka u vlasništvu Općine
Bistra koja se bavi distribucijom vode i održavanjem vodoopskrbnog
sustava općine Bistra. Raspolaže sa 6 djelatnika i pripadajućom opremom, te je jedna od značajnijih snaga zaštite i spašavanja.
· Veterinarska stanica Zaprešić pokriva područje Općine Bistra te je sa svojim stručnim timom i pripadajućom opremom također
jedna od značajnih snaga zaštite i spašavanja u određenim uvjetima.
Ovi sudionici zaštite i spašavanja kroz organizirani sustav unutar
firme provode mjere, raspolažu sa osposobljenim ljudstvom i dijelom
tehnike za provedbu nekih zadaća zaštite i spašavanja.
Kada je riječ o pričuvnim snagama zaštite i spašavanja, Općina Bistra
raspolaže sa 30 pripadnika postrojbe Civilne zaštite opće namjene
koja se može angažirati na zadaćama zaštite i spašavanja po zahtjevu
i naređenju načelnika općine. Pripadnici Civilne zaštite nisu osposobljeni za izvršavanje složenih zadaća zaštite i spašavanja niti su za to
dostatno opremljeni, tako da mogu provoditi samo zadaće logističke
potpore, organizacije evakuacije i zbrinjavanja ljudi i materijalnih
dobara te pomagati vatrogascima kod intervencija i provođenja akcija
zaštite i spašavanja. Organizacija Crvenog križa, Planinarsko društvo,
Lovačko društvo i ostale udruge koje djeluju na području Općine Bistra jesu ili trebaju postati također dio ukupnih pričuvnih operativnih
snaga zaštite i spašavanja.
10
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
obavijesti vezane uz
blagdana Svih
Kao i svake godine u vrijeme
blagdana Svih svetih višestruko
se povećava broj posjetitelja groblja u Poljanici što posljedično
za sobom povlači i povećani
broj motornih vozila odnosno
prometa općenito. Radi bolje
protočnosti i veće sigurnosti
posjetitelja u to vrijeme na snazi
su i neke posebne odredbe.
individualno uređenje
grobnih mjesta
Općina Bistra moli korisnike
grobnih mjesta na groblju u
Poljanici Bistranskoj da grobna
mjesta, grobnice i spomenike
urede i očiste najkasnije do
ponedjeljka, 28. listopada 2013.
godine.
Ove radove je potrebno završiti
kako bi djelatnici Općine i Komunalnog gospodarstva Bistra
mogli urediti prilazne staze i
puteve prema groblju te da se
ne stvaraju gužve neposredno
pred blagdane.Također se mole
svi korisnici da se za parkiranje
svojih vozila koriste označenim
parkiralištem ispod groblja u
Omladinskoj ulici.
regulacija prometa
Na blagdan Svih svetih 1. studenog mijenja se uobičajena regulacija prometa u Omladinskoj
ulici pa će se promet odvijati
isključivo jednosmjerno.
Obvezatan pravac kretanja vozila je od zapada
prema istoku, odnosno iz
pravca osnovne škole u
pravcu prema groblju.
Isto tako izlaz na Podgorsku uli-
Svetih
Odvoz SVIH VRSTA smeća
u kontejnere i kante na
groblju
Općina Bistra NAJSTROŽE
zabranjuje odvoz smeća,
građevinskog,
organskog
i svih ostalih vrsta kućnog,
građevinskog, industrijskog
i ostalog otpada u kontejner
iza mrtvačnice i u kante za
smeće na groblju.
Priopćenje Općine Bistra
u svezi uvođenja posebnog
prijevoza osnovnoškolskih učenika
Potaknuti učestalim pozivima i upitima roditelja učenika Osnovne
škole Bistra dajemo priopćenje u svezi uvođenja posebnog prijevoza osnovnoškolskih učenika.
Početkom nove školske godine Zagrebačka županija je dodjelom
koncesije autoprijevoznicima uvela poseban prijevoz za učenike osnovnih škola i to samo za one koji stanuju na udaljenosti većoj od 3
km od škole. Unatoč našem protivljenju takav prijevoz uveden je i
na području Općine Bistra, što u konkretnom slučaju znači da pravo
na poseban prijevoz kojega financira Zagrebačka županija ima samo
dio djece iz Gornje Bistre i Novaka, a svi ostali koriste javni prijevoz
ZET-a kojeg će od idućeg tjedna plaćati po važećim cijenama.
Provedbu ove zabrane pratiti
će komunalni redar i nadležne
općinske
službe,
prema
prekršiteljima ove zabrane
biti će poduzete sve zakonom
propisane mjere.
cu bit će moguć isljučivo prema
jugu, odnosno u pravcu prema
naselju Novaki.
odluke i obavijesti
obilježavanje
PARKIRANJE vozila
Općina Bistra obavještava posjetitelje groblja u Poljanici koji
dolaze osobnim vozilima da
svoja vozila mogu parkirati na
parkiralištu u Omladinskoj ulici
neposredno ispod groblja.
dodatne
autobusne linije
Zbog povećanog broja posjetitelja groblja u Poljanici,
Zagrebački električni tramvaj
(ZET) će - kao i uvijek do sada privremeno uvesti posebnu autobusnu liniju i time povećati
prijevozni kapacitet postojeće
autobusne linije koja prometuje
kroz Poljanicu.
Detaljan vozni red nove linije
biti će na vrijeme objavljen na
internet portalu Općine Bistra.
Obzirom da Općina Bistra subvencionira javni prijevoz te sukladno
našem sporazumu sa ZET-om, sva osnovnoškolska djeca su do sada
koristila ZET-ov prijevoz bez naknade. Upravo zato smo se protivili uvođenju ovakvog posebnog prijevoza koji dio djece i roditelja
dovodi u diskriminirajući položaj.
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 178/04, 48/05,
151/05, 111/06, 63/08, 124/09 i 91/10) propisano je da javni linijski
prijevoz putnika u cestovnom prometu mora biti dostupan svim
putnicima pod istim uvjetima i bez diskriminacije, a to se odnosi i na
prijevoz učenika osnovnih škola.
Nažalost, trenutno je rješenje drugačije, što ne znači da ćemo stati na tome. Pozivajući se na važeće zakonske propise i činjenicu
da iz Općinskog proračuna izdvajamo znatna sredstva za subvenciju javnog prijevoza, nastojat ćemo u dogovoru sa Zagrebačkom
županijom pronaći rješenje da i ubuduće svi osnovnoškolski učenici
koriste prijevoz do škole po istim uvjetima.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
11
ZAŠTITA I SAMOZAŠTITA
12
što kada se zemlja trese?
Na području Bistre i u bližoj okolici posljednjih dana kolovoza zabilježen
je niz potresa - aparati Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta u Zagrebu zabilježili su više od sedamdesetak potresa no ljudi su
osjetili tek manji broj. Najjači potresi imali su magnitudu 2,7 po Richteru i
epicentre na području Jablanovca i Pušće dok su oni nešto slabijeg intenziteta, ali brojniji, imali epicentar na području Donje Bistre
Potres je iznenadno i brzo podrhtavanje Zemljine kore uzrokovano pucanjem stijena u
Zemljinoj unutrašnjosti ili njihovim pomicanjem duž već
postojećih pukotina pri čemu
dolazi do oslobađanja velike
količine energije.
Intenzitet potresa ovisi o količini
oslobođene energije, dubini
hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Njegov
učinak može se iskazati pomoću
Mercalli-Cancani-Siebergove
(MCS) ljestvice koja ima 12
stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa.
Postoji i Richterova ljestvica
koja ima magnitudu od 0 do 9
i temelji se na mjerenju energije koja je oslobođena prilikom
potresa. Znanost koja se bavi
potresima naziva se seizmologija, no unatoč njenom napretku i novim saznanjima, teško je
predvidjeti pojavu potresa i njegove posljedice.
Prema riječima stručnjaka s
Prirodoslovno matematičkog
fakulteta u Zagrebu ‘najvjerojatnije će se tlo za koji dan
smiriti, ali ne može se isključiti
da se radi o najavi nekog
većeg potresa. Geološka i
seizmološka istraživanja dala
su projekciju o najvećoj jačini
potresa koji bi mogao zadesiti
zagrebačko područje, a to je
6,5 stupnjeva prema Richteru
GLAS BISTRE
ili čak nešto više. Međutim,
takvi potresi se događaju svakih nekoliko stoljeća. Može se
dogoditi sutra, a može i za 500
godina’.
(jutarnji.hr, 29.8.2013.)
· Ako je moguće, ugradite
fleksibilne cijevi za plin i vodu
kako bi se izbjeglo njihovo pucanje.
· Držite velike i teške predmete
na nižim policama.
· Dobro pričvrstite visoke, plitke
Ured za upravljanje hitnim ormare te police, ogledala i oksituacijama grada Zagreba i vire slika na zidove.
Seizmološka služba Republike · Onemogućite gibanje pokretHrvatske zajednički su kreira- nih (na kotačićima) dijelova
li letak s korisnim savjetima i namještaja (TV i kompjutorski
uputstvima kako se pripremiti stolići i slično) i tehničke opza potres, gdje se skloniti i kako reme (termoakumulacijske peći,
postupati u trenutku potresa. U klima-uređaji i slično).
nastavku donosimo nekoliko iz- · Boce, staklo, porculan i druge
vadaka iz tog letka:
lako lomljive predmete držite u
niskim zatvorenim ormarićima.
Brave će spriječiti ispadanje
PRIJE POTRESA
sadržaja iz ormara.
· Ako je moguće, provjerite stanNekoliko je stvari koje možete je temelja. Ako su temelji dobri,
učiniti prije potresa kako biste manja je vjerojatnost da će kuća
se što bolje pripremili i zaštitili biti oštećena.
sebe, svoju obitelj i svoju imov- · Pronađite ‘sigurna’ mjesta u
svakoj sobi - čvrst stol ili nosivi
inu:
zid - koja će vam poslužiti kao
· Popravite neispravne električne zaklon za vrijeme potresa.
instalacije, plinske i vodovodne · Nadohvat ruke spremite baterijsku svjetiljku, baterijski racijevi.
Prema podacima meteorološke postaje u Zagrebu
najjači ikad zabilježen potres u Zagrebu se dogodio 9.
studenog 1880. godine u 7 sati, 3 minute i 3 sekunde.
Potres je imao magnitudu 6,3 stupnja po Richteru, a
epicentar mu je bio na području Medvednice. Nakon
najjačeg udara, slijedilo je nekoliko potresa slabijeg
intenziteta, a do travnja 1881. godine zabilježeno je
185 podrhtavanja tla.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Maknite se od zgrada, rasvjetnih
stupova, drveća...
· prema podacima Geofizičkog odsjeka PMF u Zagrebu
Ako ste u vozilu:
mjestomgdatumvrijeme
· Zaustavite se brzo, ali sigurno, i
ostanite u vozilu. Izbjegavajte zaustavljanje blizu ili ispod zgrade,
drveća, nadvožnjaka i rasvjetnih
stupova. Budite oprezni - nakon
potresa moguća su oštećenja
ceste, nadvožnjaka, mostova.
Vozilo parkirajte na širokom prostoru kako ne bi ometalo prolaz
većim službenim vozilima. Vaše
vozilo ne smije smetati pri uporabi hidranta.
donja Bistra
donja Bistra
donja Bistra
donja Bistra
pušća
jablanovec jablanovec 1,1
2,0
1,8
1,8
2,7
2,3
2,7
31.08.2013. 29.08.2013. 29.08.2013. 28.08.2013. 27.08.2013. 27.08.2013. 26.08.2013. u 22:30
u 17:24
u 02:28
u 13:17
u 19:16
u 17:06
u 00:39
· magnituda je izražena po Richteru
dio, zviždaljku i komplet prve
pomoći.
· Uvijek imajte određene zalihe
hrane i pića (prije svega vode).
· Sa članovima svoje obitelji
odredite dva mjesta za sastajanje nakon potresa. Prvo u
blizini kuće (na nekoj otvorenoj površini), a drugo izvan
susjedstva (u slučaju da niste u
mogućnosti doći do kuće).
· Svatko u obitelji mora
znati mjesto i adresu sastanka.
TIJEKOM POTRESA
· Minimalno se krećite tijekom
potresa. Nastojte što kraćim
putem doći do najbližeg sigurnog mjesta.
· Ostanite u kući dok potres ne
prestane, a zatim što mirnije
iziđite na otvoreni prostor podalje od građevina.
· Barem za djecu nastojte ponijeti tople odjevne predmete i
pokrivače.
· Ponesite dokumente, novac
i lijekove za bolesne članove
obitelji.
· Ako ste u mogućnosti, ponesite
i prvu pomoć te hranu i vodu.
Prije izlaska iz kuće svakako nastojte isključiti plin, struju i vodu.
Ako ste u zatvorenom
prostoru:
· Sakrijte se pod čvrsti stol ili
klupu ili uz nosivi zid. Ako nema
stola u blizini, zaštitite lice i glavu rukama te se prislonite uz kut
nosivog zida. Ostanite daleko od
stakla, prozora, vanjskih vrata i
vanjskih zidova, te svega što bi
moglo pasti, primjerice rasvjetna tijela ili namještaj.
· Ako ste u krevetu kad počne
potres, ostanite tamo - čekajte
i glavu zaštitite jastukom, osim
ako ste pod teškim rasvjetnim
tijelom koje bi moglo pasti. U
tom slučaju, premjestite se na
najbliže sigurnije mjesto.
· Sklonite se ispod okvira vrata
samo ako znate da je riječ o
snažnom nosivom zidu.
· Ostanite u zatvorenom sve dok
se podrhtavanje tla potpuno ne
smiri i tada iziđite na otvoreno.
Većina ozljeda tijekom potresa
dogodi se kada ljudi panično
istrčavaju na otvoreni prostor.
Ljude najčešće ranjavaju predmeti koji padaju ili polomljene
instalacije građevinski materijal,
staklo prozora ili vrata, električni
kabeli, plinske cijevi...)
Ako ste pod ruševinama:
· Ne palite šibice ili upaljače. Kretanje smanjite na minimum.
· Pokrijte usta maramicom ili
dijelom odjeće. Ne vičite ako ne
morate - vikanje uzrokuje udisanje opasne količine prašine.
· Pokušajte ostati smireni i
lagano udarajte po cijevima ili
zidu tako da vas spasioci mogu
pronaći. Koristite se zviždaljkom,
ako je imate.
ZAŠTITA I SAMOZAŠTITA
Potresi u kolovozu 2013.
NAKON POTRESA
· Najsigurnije jest ostati na otvorenom dok se ne utvrdi koja
je građevina sigurna.
· Ostanite mirni i strpljivi.
Pregledajte ozlijeđene te pružite
prvu pomoć ranjenim osobama.
Obavijestite hitne službe da ima
ranjenih.
· Pratite radijski program
kako biste čuli vijesti i upute
nadležnih službi.
· Pozorno pratite znakove za
uzbunjivanje. Nadležne službe
daju informacije preko javnih
sredstava informiranja (TV i radio).
· Ako se proglasi evakuacija ili
Ako ste na otvorenom:
sklanjanje, postupite prema napucima.
· Ostanite na otvorenom. · Pobrinite se za kućne ljubimce.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
13
ZAŠTITA I SAMOZAŠTITA
14
dobrovoljno vatrogasno
društvo ‘bistra’
Uvježbanim i obučenim članstvom i pripadajućom tehnikom
Dobrovoljno vatrogasno društvo ‘Bistra’ taktički je nositelj
redovitih operativnih zadaća zaštite i spašavanja i okosnica
operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Bistra
O dosadašnjem radu društva
i planovima za buduće razdoblje razgovaramo s Tončijem
Jelavićem, tajnikom DVD-a
Bistra.
i van Općine Bistra. Sav rad interventne grupe je dobrovoljan
i za njega se ne dobiva nikakva
naknada. Temeljem činjenice
da smo središnje društvo
članovi inteventne grupe redovito svake srijede uvježbavaju
tehnike gašenja požara, zaštite
i spašavanja, kao npr. rad s vozilom, gašenje vodom, gašenje
pjenom, spašavanje s visina i
dubina, prilaz vatri, ulazak u zadimljeni objekt i slično, a svoja
iskustva prenose i na djecu i
mladež.
Recite nam ukratko nešto o
DVD-u Bistra.
- DVD Bistra djeluje na području
Općine Bistra već više od 76 godina, točnije od 1937. i središnja
je vatrogasna postrojba.
Vatrogasci Bistre su glavni nositelji zaštite i spašavanja naše
Općine i u tome su također jedina takva vrsta organizacije na
području naše Općine.
Što se događa u slučaju intervencije?
Tko su sve Vaši članovi i koliko - U slučaju intervencija, uključuje
ih je?
se sirena, a paralelno sa time svi
- Ukupno, DVD Bistra broji 120 članovi interventne grupe pričlanova, od kojih je 35 članova maju SMS poruke o intervendjece, odnosno mladeži, a tu su ciji. U roku od 5-7 minuta nakon
uvijek i naši pomažući članovi i dojave izlazimo na teren. To je
veterani koji čine ostatak udru- izrazito brzo jer nitko nije stalno
ge. Do kraja godine, u planu zaposlen u DVD-u, već su vatronam je reorganizacija članstva gasci u svojim domovima ili na
prema novom statutu.
radnom mjestu.
Tko sve izlazi na intervencije,
tko su zapravo ti ljudi?
- Interventna vatrogasna postrojba DVD-a broji 20 članova koji
su obučeni za sve vatrogasne zadatke i sa izvršenim liječničkim
pregledom. Oni su osposobljeni djelovati u svim vrstama
intervencija u smislu zaštite od
požara, te ostalih intervencija
kao što su poplave, akcidenti u
prometu, osiguranja na području
GLAS BISTRE
Članovi interventne grupe
DVD Bistra su:
Marko Škrlin, Željko Derviš,
Marijo
Špoljar,
Tonči
Jelavić, Hrvoje Gulić, Matija
Rerbernišak, Tomislav Gulić,
Igor Petolas,Marko (Stanko)
Špoljar, Ivan Horvat, Marijo
Belušić, Davor Eršek, Damir
Gulić, Branko Horvat, Ivica
Bogdan, Ivan Peršin, Marko
Špoljar (Karlo), Marko Gulić,
Karolina Gulić, Marijana
Hikec
Kakvu opremu i vozila imate?
DVD Bistra u svom voznom
parku posjeduje 4 poprilično
stara vatrogasna vozila, koje
nam je u narednih nekoliko godina cilj zamijeniti novima u
suradnji s Općinom kako bismo
bolje odrađivali naš posao i time
na veću razinu dići sigurnost
mještana naše Općine. Društvo
posjeduje svu potrebnu opremu
za vatrogasne intervencije na
području naše Općine, osim opreme za tehničke intervencije u
prometu. ažno je istaknuti kako
je vatrogasna oprema, pogotovo vozila izrazito skupa, a ispod
500 kn ne možete kupiti niti jednu jedinu cijev, a cijena vozila je
oko 1 500.000,00 kn.
Što se događa tijekom vožnje
na intervenciju?
- Za vrijeme vožnje traju dogovori kako ćemo reagirati, što
ćemo prvo učiniti kada dođemo
na mjesto događaja, ukoliko je
potrebno oblače se izolacioni
aparati za ulazak u objekt, iz
vozila kontaktiramo sa centrom
193 ili 112, zovemo policiju, Hitnu medicinsku pomoć, Elektru ili A budućnost DVD-a, misleći
pak dodatnu pomoć.
na djecu i mladež?
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
091/3390-093 · 091/3390-091 · 091/3390-092 · 091/3390-096
dio interventne grupe dobrovoljnog vatrogasnog društva ‘bistra’
- Svake subote u 17 sati imamo
vježbe sa djecom i mladeži sa
kojom intenzivno radimo zadnjih nekoliko godina, odlazimo
na vatrogasna natjecanja diljem
lijepe naše i ostvarujemo odlične
rezultate. Želja nam je da se što
Može li se Vama direktno dojaviti intervencija?
- Naravno da može, uvijek imamo nekoliko 0-24 h dostupnih
telefona:
091/3390-093
ili
091/3390-091 ili 091/3390-092
ili 091/3390-096. Ukoliko pak
godišnje, te sredstava članarina,
donacija ili vlastitih prihoda
od najma prostora. U proteklih nekoliko mjeseci prilagodili
smo način poslovanja DVD-a te
je moguće i dalje iznajmiti salu
za vrste sve svečanosti. Kontakt
ZAŠTITA I SAMOZAŠTITA
0-24 sata dostupni brojevi telefona DVD ‘Bistra’
Želja nam je da se što
više djece i mladih
uključi u rad DVD-a,
kako bismo osigurali budućnost našem
DVD-u. Naravno, ovo
je svakako poziv za sve
one koji žele biti mladi
vatrogasci da nam
se slobodno pridruže
svake subote u 17 h u
našim
prostorijama
DVD-a.
više djece i mladih uključi u
rad DVD-a, kako bismo osigurali budućnost našem DVD-u.
Naravno, ovo je svakako poziv
za sve one koji žele biti mladi
vatrogasci da nam se slobodno
pridruže svake subote u 17 h u
našim prostorijama DVD-a.
nazovete 112 ili 193 ili 192 poziv je i dalje Štefan Vodopija - Braco
se direktno upućuje nama kao čiji je broj mobitela 091/3390središnjoj postrojbi.
094. Inače, sve naše aktivnosti
možete redovito pratiti na novim
Kako se financirate?
internet stranicama www.dvd- DVD Bistra se financira sredst- bistra.hr kao i na društvenoj
vima iz općinskog proračuna, mreži www.facebook.com/dvda koja su oko 200.000,00 kn bistra.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
15
RAZGOVOR S POVODOM
16
Tomislav Kralj,
novi župnik župe Bistra
Tomislav Kralj mlad je svećenik, obrazovan, širokih pogleda i svjestan
prednosti koje pružaju moderne tehnologije. U komunikaciji je smiren i
odmjeren, pažljivo bira riječi, ne bježi od pojašnjenja problema i maksimalno se trudi jednostavnim jezikom objasniti svoja stajališta.
Tomislav Kralj, novi upravitelj župe Bistra rođen je
1982. godine u Zagrebu. Njegova obitelj - majka,
otac, sestra, baka i djed - i danas žive u Velikom
Trgovišću gdje je Tomislav završio osnovnu školu.
Nakon osnovne škole obrazovanje je nastavio
u Zaboku gdje je završio Opću gimnaziju nakon
čega upisuje profesorski smjer na studiju povijesti i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu no 2000.-te godine shvaća da njegov život
ima drugo poslanje te prekida studij povijesti i
pedagogije, odlazi u Nabiskupsko bogoslovno
sjemenište kao svećenićki kandidat i upisuje studij
teologije na Katoličko bogoslovnom fakultetu kojeg završava u roku.
Župa nije župnik, župa su vjernici
Glas Bistre: Kakva je po Vašem mišljenju danas
crkva? U čemu se današnja crkva razlikuje u
odnosu na onu od prije, recimo, pedeset godina?
Tomislav Kralj: Mislim da crkvu dvadesetiprvog
stoljeća uopće nije moguće uspoređivati s prethodnim razdobljima jer se sve osim općih normi
crkve kao institucije nastoji približiti vjernicima.
Pa gledajte samo istupe i svježinu ideje našeg
pape Franje! Zato mislim da je danas crkva osjetno drugačija nego što je bila prije i da ju - u odnosu na prošlost - odlikuje moderan i humanistički
pogled na čovjeka i njegovo postojanje. Mislim
Glas Bistre: Kako ste se odlučili posvetiti da je crkva kao organizacija danas vjernicima
svećenićkom zvanju?
puno pristupačnija nego što je to ikada bila kroz
Tomislav Kralj: Svaki je čovjek osoba za sebe i povijest. Na tragu te promjene je i moja uloga
takva odluka u svakoj osobi sazrijeva spontano. kao upravitelja župe. Osim obavljanja klasičnih
I kod mene je bilo tako, jednostavno sam u sebi svećenićkih zadataka, upravo je zadatak lokalosjetio da je upravo svećenićki poziv ono čemu se nog župnika približiti crkvu župljanima. Župa nije
želim posvetiti. I tijekom prethodnog školovanja župnik, župa su njeni vjernici.
volio sam humanističke predmete pa je moja odluka bila na tragu tih mojih afiniteta.
Glas Bistre: Kako to mislite postići?
Tomislav Kralj: Osnovno je učiniti crkvu otvoreGlas Bistre: Gdje ste do sada služili?
nom prema vjernicima. Općina Bistra je bogata
Tomislav Kralj: Nakon 5 godina studija i 1 go- općina u kojoj žive različiti profili ljudi, različiti
dine đakonata otišao sam na službu kao đakon u po naobrazbi, socijalnom statusu porijeklu ... Ta
župu svetog Pavla u Retkovcu gdje sam bio go- različitost jest i treba biti naša prednost.
dinu dana. Zatim sam kao mladomisnik i kapelan
sljedeću godinu dana proveo u župi svetog Josipa Glas Bistre: Koliku slobodu imate u kreiranju
na Trešnjevci da bih se sljedeće 3 godine ponovo svojih, odnosno župnih aktivnosti?
vratio u Retkovec. Sljedeću službu, opet godinu Tomislav Kralj: Sa strane crkve kao organizacije
dana, boravio sam u Pregradi, a krajem kolovoza mene kao svećenika ne ograničava gotovo ništa
ove godine došao sam u Bistru. Ovdje sam zami- osim pravnih normi univerzalne crkve, a što se
jenio dosadašnjeg upravitelja velečasnog Tomis- tiče metodologije rada imam slobodu. Naravno,
lava Novosela i postao novi upravitelj župe Bistra. u planiranju i kasnijoj realizaciji aktivnosti i efikasnosti u radu izuzetno je važno uočiti i iskoristiti
Glas Bistre: Je li vam služba u Bistri prvo mjes- društveno-socijalne specifičnosti sredine. Velika
to u kome služite kao upravitelj župe?
je razlika u odnosu i pristupu radite li u gradu
Tomislav Kralj: Da, Bistra je prva župa kojoj sam ili na selu, a ništa manje nisu važne ni socijalne
specifičnosti sredine, pomoć župljana i postojećih
upravitelj.
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
‘Potrebno je u kratkom roku, najkasnije odmah iza Božića ustrojiti sva
crkvena tijela u župi, a posebno pastoralno i ekonomsko vijeće. To je prioritet od najvećeg značenja i za vrijeme mojeg upravljanja župom Bistra
bez tih se tijela više ništa neće raditi.’
institucija ili tradicija okoline u kojoj radite. U
kratkom vremenu koliko boravim u Bistri imao
sam priliku kontaktirati sa župljanima, osobito
mladima, ali i općinskim strukturama pa koristim
ovu priliku izraziti svoju zahvalnost svima njima,
a posebno Načelniku općine i Općinskom vijeću
koji su mi već do sada puno pomogli i omogućili
normalan početak moje službe u Bistri.
sadašnji papa franjo širi
horizonte humanizma
Glas Bistre: Je li taj novi pristup crkve generalna posljedica izbora novog pape koji također
svojim stavovima i javnim istupima stiče naklonost kako vjernika tako i drugih ljudi?
Tomislav Kralj: Svećenstvo kao i cijela crkva kao
institucija svakako jest pod izravnim utjecajem
pape kao našeg vrhovnog poglavara. Pri tome
svaki papa donosi nešto svoje. Sjetite se, u vrijeme
Ivana Pavla II crkva je doživjela svoje otvaranje
prema svjetovnome, u vrijeme Benedikta XVI obrazovanje i crkveni nauk imali su naglašenu ulogu.
Sadašnji papa Franjo širi horizonte humanizma i
sigurno je da su mnogi od njegovih postupaka na
tragu novog lika crkve i toliko, usuđujem se reći,
originalni da su možda za pape od prije pedesetak
ili više godina i nezamislivi.
Glas Bistre: Tijekom vašeg predstavljanja
župljanima načelnik je rekao kako ‘se s ove
propovjedaonice propovjedala vjera, ali se
nije živjela’. Kakvo ste stanje zatekli u župi?
Tomislav Kralj: Pretpostavljam da prvenstveno
mislite na zatečeno materijalno stanje u kojem
se nalazi župa. Da ne koristim teže riječi, s materijalne strane, župa je daleko od dobrog - novčana
sredstva na računu su mizerna, a postoji i kreditno
zaduženje kojim je zadužena župa i neki drugi
problemi o kojima ne bih ovom prilikom opširno
govorio jednostavno stoga što stanje nije konačno
definirano. Rašćišćavanje i rješavanje ove situacije
uz pomoć viših crkvenih struktura je u tijeku i vjerujem da ćemo svi zajedno to brzo riješiti. Moja
je uloga omogućiti normalno odvijanje župnih
aktivnosti i vjernicima pružiti sve ono što jedan
župnik mora pružiti svojim župljanima. Naravno,
obzirom na situaciju uloga mi je ostvariti i - recimo
to tako - novi početak jer je zatečeno stanje župe
u materijalnom smislu takvo da stvarno moramo
ići ispočetka.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
RAZGOVOR S POVODOM
ViJESTI
Tomislav Kralj mlad je svećenik,
široke naobrazbe i pogleda,
svjestan prednosti koje pružaju
moderne tehnologije
17
RAZGOVOR S POVODOM
NAŠ NUOVI PLEBANUŠ
Eto ti na, poklam Tomaša-Tomaš!
Naš nuovi plebanuš je ot 1630. leta 26. naš
plebanuš po redu. Nekteri su bili douže, nekteri na krajši rok. Saki je po nečem ostal vu pameti, a po cajtu one koj nie zapisane se pozabile. Nekteri su bili graditeli, nekteri su pisali,
bile je kanoniku, opatu, a bile je i takve ki su
imali i biškupsku čast. Bistrajnsku faru niesu
pozabili i mnuogi su ju nadelili z darem ili pak
ze zakladami. Jeden se fare muoral odreči, abdicieral je!? Same jen plebanuš (upravitel fare)
vu tulike liet bil je domači sin.
Nekteri su bili vehementni, drugi su pak živeli
polehke, nekteri su pitali i dali su se podučiti,
nekteri kak da se niesu dali za vuhe prijeti,
nektere su pregajnali poradi pravičnosti…
Eto vište, četiristo liet, Buoža vuola!
Nou moudri ludi znaju da je za savet dobre
pitati sakega i biti mouder prie donašajna odluke. Fleten nie dobre biti niti ounda da je hasnovite, ludi to nemaju radi.
Nejgda čovek čuje i takve mišlejne s teriem se
niti ‘’mislitel’’ ne slaže. Takve je živlejne!
Na oviem svietu misleči čovek se saki dan zijde z najviše ludi ki neznaju koj očeju, ali očeju
da to bou odma … Takvi jake kričiju, a baš ne
činiju dela milosrđa.
Naša fara nie zapuščana, ludi su se bol zapustili! Nou sê bou polehke došle na svoje. I ludi i
brieg! Patroun je ionak osamsto liet jedini!
Molemo se sî skupa z našem plebanušem da
ove koj smo baštinili – našu duhovnu i materijalnu kulturu od naše starcu, očuvamo i prenesemo dojdoučem generacijam, pak se tak naj
piše jošče barem tulike liet kulike je za nami,
barem osamstotin!
Tak si premišlam, naj bou Buoža vuola, ionak
je sê v Buože ruka!
Vera Grgac
18
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
mladi su dobro organizirani i
vrlo aktivni u životu župe bistra
Glas Bistre: Za kraj ovog razgovora, što biste
mogli poručiti župljanima župe Bistra? Što
župljani župe Bistra mogu očekivati od svog
novog župnika?
Tomislav Kralj: Župljani župe Bistra mogu
računati s time da će se njihov župnik maksimalno angažirati kako bi sveukupnost života župe u
najkraćem mogućem vremenu profunkcionirala
na normalan način u korist župe i njenih župljana.
Rekao sam već prethodno da u Općini Bistra žive
ljudi koji posjeduju velik potencijal. I to treba iskoristiti. Svaki od nas može dati svoj doprinos
boljitku župe i svih nas zajedno i ja ću nastojati
doprijeti do svih župljana i animirati ih u tome smislu. Poseban naglasak dati ću radu s mladima iako
želim naglasiti da su mladi u Bistri već sad izuzetno dobro organizirani i aktivni u životu župe. Ništa
manje važno ako ne i važnije je u kratkom roku,
najkasnije odmah iza Božića ustrojiti sva crkvena
tijela u župi, a posebno pastoralno i ekonomsko
vijeće. To je prioritet od najvećeg značenja i za vrijeme mojeg upravljanja župom Bistra sasvim sigurno bez tih tijela više se ništa neće raditi. Tu su
naravno i ostali, u životu župe važni, organizacijski detalji kao što su definiranje službe zvonara
i sakristana, formiranje pastoralnih zajednica,
Caritasa, pokretanje dječjeg zbora, organiziranje
raznih kreativnih radionica itd. Sve u svemu, u narednom razdoblju svi zajedno imamo dosta posla.
Dragim župljanima želim poručiti da me upravo
činjenica da sam prvu župničku službu dobio u
dragom Zagorskom kraju izuzetno motivira i da
ću dati sve od sebe da uz Božju pomoć i Vašu suradnju bistranska župa bude svima nama na ponos.
besplatna škola
akrobatskog rock’n’rolla
Krapinsko-zagorska županija već gotovo pet
decenija početkom mjeseca rujna organizira niz
kulturnih, znanstvenih i zabavnih događanja u
Tjednu kajkavske kulture. Ove godine održan
je 48. festival kajkavske popevke, XII. znanstveni skup ‘’Kajkavski u prošlom, sadašnjem
i budućem ozračju’’ te 43. recital kajkavske
poezije. Slična kulturna i zabavna događanja
organizirana su i u Kumrovcu, Klanjcu, Stubici,
Bedekovčini, Bistrici …
Akrobatski rock’n’roll je sportski ples koji objedinjuje glazbu, plesnu umjetnost i gimnastičke elemente. Izvodi se uz brzu, glasnu glazbu koja dolazi
iz različitih glazbenih smjerova (rock, pop, disco) pa
je i sam ples iznimno zabavan i dinamičan, a pleše
se u parovima i u formacijama. I ove godine Bistrani su bili jako uspješni na 8. prvenstvu škola grada
Zagreba u akrobatskom rock’n’rollu održanom 8.
lipnja 2013. u Rudešu. Evo njihovih rezultata:
vijesti
BISTRA NA TJEDNU
KAJKAVSKE KULTURE
I bistrajnska rieč se čula u Zagorju na znanstvenom skupu u Krapini koji organizira
Hrvatska udruga ‘Muži zagorskog srca’ pod
pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH,
Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine.
Naša pjesnikinja Vera Grgac sudjelovala je s temom ‘Vračejne, vračiteli i domača vraštva’, a na
recitalu kajkavske poezije u organizaciji Društva
za kajkavsko kulturno stvaralaštvo interpretirani su njezini stihovi ‘I muoj deda imal je kojna’ Stariji osnovci - 1. mjesto: Patrik Franz-Dora Novosel
( pjesma je tiskana u zborniku recitala).
U sklopu već tradicionalnog recitala ‘Kumrovečke
plave kmice’, koju u spomen na književnika Dragutina Ulamu organizira Hrvatska udruga ‘Muži
zagorskog srca’, a pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije i grada Kumrovca predstavljene su knjige Srećka Blažička ‘Hoditi pod
ljuckem’ i Vere Grgac ‘Zakaj, za kaj’ i ‘Zgubleni
ludi’, a u starom kumrovečkom selu ‘Zagorsku
svarbu’ prikazali su članovi KUD-a Jablanovec.
Formacije, stariji osnovci - 1. mjesto: OŠ Bistra - Sara
Franz, Vanessa Križanić, Matea Lukanić, Dora Novosel, Iva Piškor, Kiara Končutat
Mlađi osnovci 1
3. mjesto - Leon Bjelošević – Ana Marija Žiljak
4. mjesto - Filip Marković – Lorien Naumovski
5. mjesto - Stjepan Marković – Paula Hlup
Formacije, mlađi osnovci 1
6. mjesto - OŠ Bistra 1 ( Matea Novosel, Vida Žunić,
Lorien Naumovski, Lucija Herceg, Nives Križanić,
Laura Bonetti, Anamarija Žiljak, Paola Pucko)
Pak smo dali do znajna da je Bistra na jene vrate
Zagorja, a Kumrovec na druge, pak mi lehke vra- Sve ostale informacije možete pogledati na web
ta otpiramo i zapiramo kak očemo i da očemo!
stranici www.rocknroll.hr ili dobiti na broj mobi(V. Grgac)
tela: +385 97 777 0 222.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
19
vijesti
Općina Bistra prigodno obilježila ulazak Hrvatske u EU
Novim su uratkom Bistrajnskih potepuha 30. lipnja 2013. godine Općina Bistra,
članovi udruge Bistrajnski potepuhi i tamburaši KUD-a Bistra zajednički na
prigodan način obilježili službeni ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju
Potepuhi su izradili dvije
identične samostojeće ‘instalacije’ od stiropora koje na plavoj
podlozi prikazuju stiliziranu
kartu RH i grb Općine Bistra
okružene žutim zvijezdama Europske Unije.
20
GLAS BISTRE
Jedan primjerak uratka postavljen je pred Kulturnim centrom
Bistra u Poljanici, a drugi u centru Donje Bistre kod raspela.
Novinar Glasa Bistre
u Bruxellesu
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Povijesni ulazak Hrvatske u Europsku uniju zabilježio je i objektiv našeg novinara Darka
Slukana, koji je od 1. do 4. srpnja
boravio u radnoj posjeti u Bruxellesu, gdje je pratio proslavu
ulaska Hrvatske u EU.
udruge Hrvatski domobran
- ogranak Bistra
Novo vodstvo ogranka udruge čine g. Stjepan
Brezović-Đimi - predsjednik ogranka, g. Darko
Špoljar - tajnik i g. Božidar Lobor - blagajnik.
Udruga ratnih veterana Hrvatske
‘Hrvatski domobran’, ogranak
Bistra održali su 26. lipnja 2013.
izvanrednu izbornu skupštinu u
društvenom domu u Bukovju.
s radom i pristupilo se izboru
novog vodstva ogranka. Za novog predsjednika ogranka izabran je Stjepan Brezović-Đimi,
za tajnika Darko Špoljar, dok je
JURAJ DERVIŠ-JURICA
1933.- 2013.
vijesti
Izvanredna Izborna skupština
21. travnja 2013. godine preminuo je Juraj Derviš, Predsjednik Udruge ‘Hrvatski domobran’
- ogranak Bistra.
Jurica je bio član udruge od 2006.
godine, a od 21. svibnja 2010. do
smrti obnašao je dužnost predsjednika bistranskog ogranka
udruge.
2012. godine prigodom Dana
Općine Bistra Općinski načelnik
Krešimir Gulić dodijelio je Juraju Dervišu plaketu ‘za doprinos
radu udruge Hrvatski domobran
- ogranak Bistra i očuvanje spomena na žrtve rata i poraća’.
Skupštini je nazočilo 35 članova
ogranka, a izvješće o radu ogranka podnio je g. Božidar Lobor,
dok je izvješće o stanju blagajne
podnio g. Stjepan Špoljar.
Oba izvješća skupštinari su prihvatili pa je skupština nastavila
koncu je riječ uzeo i novoizabrani
predsjednik ogranka
Stjepan
za blagajnika izabran Božidar Brezović-Đimi koji je predložio
Lobor.
svoje viđenje rada udruge u
sljedećem razdoblju, o čemu će
Nakon obavljenog glasanja detaljna rasprava biti na sjednici
nazočne su pozdravili Stjepan Izvršnog odbora ogranka.
Godec, Gordana Marković i
Nikola Matešić, predsjednik Nakon skupštine održan je prigoudruge ‘Hrvatski domobran’. Na dan domjenak.
Karlovac Open 2013.
U Karlovcu je 25.05.2013
održan ‘Karlovac Open 2013.’
Nastupilo je 847 natjecatelja
iz 88 klubova iz 14 zemalja.
Natjecatelji TK Bistra osvojili su 9 medalja, a Jan Flegar je proglašen i najboljim
natjecateljem turnira.
Pojedinačni plasman bistrana:
Zlato - JAN FLEGAR
Srebro - DORA TROHA, MARTA
JAGUSTOVIĆ i NERA FLEGAR
Bronca - DORA ŠČAPEC, MARIJA
RADIĆ, MAGDALENA DRAGIĆ,
REA MINKOVIĆ i NICOLE FUMIĆ
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
21
vijesti
Koliko su nas koštali
lokalni izbori?
Prema Izvješću o visini troškova za provođenje
Izbora za članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te
Izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i
župana i njihovih zamjenika ukupno je utrošeno
76.578,84 kune.
14.7.2013.
Potepuhi priredili
tradicijsku žetvu
Srpanjsko vrijeme uobičajeno je
za obavljanje žetvenih aktivnosti,
pa su tako ove godine Potepuhi
po prvi puta organizirali žetvu raži,
na kojoj se okupilo četrdesetak
članova i prijatelja udruge.
Požanjena raž poslužit će za izradu tradicijskog pokrova buduće
zagorske hiže, planirane u sklopu
projekta Bistrajnsko dvorišče.
Prigodna sjećanja na
poginule branitelje
Izvješće je 14. lipnja objavilo
Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Bistra, a potpisao ga je
Predsjenik općinskog izbornog
povjerenstva Općine Bistra gospodin Ninoslav Gregurić-Bajza.
22
izbora najviše je utrošeno na
troškove izrade kandidacijskih
lista - ukupno 5.500,00 kn, a slijede troškovi izrade glasačkih
listića - 2.749,00 kn i troškovi izrade plakata sa ukupno 832,50
kn dok je najmanje potrošeno
U izvješću su specificirani na izradu glasačkih kutija troškovi po pojedinim kategori- 559,50 kn.
jama iz čega je vidljivo da su
najveći troškovi u ukupnom Popis
troškova
izbora
iznosu od 40.972,26 kn utrošeni završavaju troškovi objave
za naknade članovima stalnog i konačnih rezultata izbora
proširenog sastava Općinskog u iznosu od 2750,00 kn i
izbornog povjerenstva, a slijede reprezentacija za koju je ukutroškovi naknada članovima pno utrošeno 514,99 kn.
biračkih odbora u ukupnom
iznosu od 16.953,17 kn i na- Na koncu, napomenimo da su
knada osobama za financiranje sve stavke iskazane u bruto
i informatičku podršku u ukup- iznosu te činjenicu da je 50%
nom iznosu od 5.747,42 kn.
bruto iznosa naknada biračkih
odbora doznačila Zagrebačka
U tehničkom dijelu provođenja županija.
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Dan antifašističke borbe, Dan
državnosti i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti bile su prigode
kada su izaslanstvo OV Općine Bistra, Zamjenik načelnika Općine
Bistra, vijećnici Mjesnih odbora
te predstavnici udruga građana
s područja Općine Bistra položili
vijenac i zapalili svijeće na spomenik žrtvama rata i poraća kod
mrtvačnice na groblju u Poljanici.
U istim prigodama nakon polaganja vijenca na spomeniku uzvanici su obišli i položili cvijeće
te zapalili svijeće i na grobovima
hrvatskih branitelja sahranjenih na
groblju u Poljanici te na grobu Stjepana Jumića, prvog predsjednika
Skupštine MZ.
U fokusu
Igrači NK Bistra odlično su otvorili novu sezonu
natjecanja u 3. HNL središte izborivši u prva
četiri kola tri pobjede i jedan neodlučen rezultat
te se nalaze na diobi prvog mjesta zajedno sa
Stupnikom, Vrbovcem i Maksimirom..
Bistra - Karlovac 1-0
· Strjački
Libertas Bistra 0-1
· Hanžek
Bistra - Samobor 3-1
· Šoštarić, Strjački, Brlečić
špansko-bistra 2-2
· Strjački, Šoštarić
Osim uspjeha na sportskom terenu nisu mirovale
ni građevinske aktivnosti na
Sportskom centru Bistra, gdje
je tijekom ljeta natkriveno 130ak sjedećih mjesta, odosno polovica postojećih kapaciteta.
Ukupna vrijednost ovih radova
iznosila je 55 tisuća kuna, a osim
ovih realiziranih radova u tijeku
su i radovi na proširenju Sportskog doma.
POLJOKEM
d.o.o.
Tel: 01/ 3391-595 • Tel./Fax: 01/ 3390-246
OBOROVO BISTRANSKO, F. GULIĆA 4
-
jednodnevni pilići
plin u boci
sjemenska roba
gnojiva
stočna hrana
cement, vapno ...
L IMO X
DONJA BISTRA, MOKRIČKA 10
TEL: 01/ 3390-504
FAX: 01/ 3357-607
GSM: 091/ 5045-535
vijesti
U Zagrebu najtopliji
Aktivnosti i savjeti Pčelarskog dežurstva
17. lipnja u povijesti
mjerenja temperature Iako osnovani kao udruga tek koncem veljače ove godine - pa stoga i dalje u časopisu predstavljamo osIako se izneseni podaci ne od- novne smjernice njihovog rada - članovi Pčelarskog
nose izravno na Bistru i sami dežurstva Pčelarskog društva Bistra tijekom ljeta su bili
se sjećamo toplinskog vala koji
vrlo aktivni i imali brojne intervencije
nas je ‘pržio’ sredinom lipnja.
U ponedjeljak 17. lipnja meteorološka postaja DHMZ-a Zagreb-Grič
je s izmjerenih 33,8°C oborila apsolutni datumski rekord maksimalne
temperature zraka. Dosadašnji
rekord je iznosio 32,6°C, a izmjeren
je daleke 1927. Prošle godine je
također bilo vruće, izmjereno je visokih 32,4°C. Valja spomenuti da se
maksimalne dnevne temperature
zraka na Griču bilježe još od 1881.,
a srednja maksimalna dnevna temperatura za 17.06. za cijelo razdoblje
mjerenja iznosi 24,6°C!
Volonteri pčelarskog dežurstva
iz PD Bistra u ovoj sezoni – do
23. kolovoza 2013. godine više
od 40 puta izašli su na teren
prikupljajući rojeve i zajednice
pčela te uništavajući legla osa i
stršljena. Brojne su vrste osa od
onih potpuno benignih do onih
prilično agresivnih.
treba prepustiti volonterima
Pčelarskog dežurstva.
Stršljeni u ovo doba godine
imaju već nekoliko slojeva legla
koje je također omotano u papirnatu membranu prošaranu
svjetlo smeđe do oker bojama
materijala, i u vrlo su burnom
razvoju te do kraja rujna mogu
Osu „pokućaricu“ iz roda gal- imati 5-6.000 jedinki u gniskih osa ima svaki tavan. One su jezdu. Imaju socijalnu zajedbezopasne i prepoznaju se po nicu s podjelom dužnosti, a na
otvorenom leglu veličine dlana ulazu u gnijezdo su čuvari koji
ili malo većeg, i kad lete vise im mogu napasti ako se neoprezno
zadnje noge. Svatko ih može približimo gnijezdu. Izvan svog
sam ukloniti bez opasnosti da će koridora udaljeni od legla ne na-
Stršljen
Rekordnom ponedjeljku pridružila
se i meteorološka postaja na
Zavižanu. U 17. lipnja je izjednačen
apsolutni datumski rekord maksimalne dnevne temperature s izmjerenih 23,3°C. Zanimljivo da je
spomenuta izjednačena vrijednost
izmjerena upravo prošle godine.
Srednja vrijednost maksimalne
dnevne temprature za cijelo razdoblje od početka službenih mjerenja
je 14,1°C, što znači da je odstupanje
bilo čak 9,2°C!
24
ga napasti. Dovoljno je pospre- padaju. Vrlo su plahi i slabi letači.
jati ih nekim od insekticida za
leteće insekte u predvečernjim I europska osa i ljuti stršljen
satima dok su sve na okupu.
svoja legla hrane drugim kukcima, a odrasle jedinke se hrane
Vespula germanika ili eu- raznim biljnim sokovima (slatropska osa gradi „višekatno“ kim, fermentiranim, umjetnim,
gnijezdo koje je obloženo pa- prirodnim i dr.) i tu za naše
pirnatom membranom i može sugrađane počinje problem. Sva
u ovo doba godine imati i više neadekvatno zbrinuta ambalaža
tisuća jedinki u leglu, a do kraja od raznih napitaka, trulo voće,
rujna i do 6.000 „boraca“. Te su oštećena stabla i grmovi neVal velikih vrućina stigao je nakon ose vrlo dobri letači, veličine su odoljivo privlače ove kukce, a
hladne prve dekade lipnja, a na sa- do 18 mm i vrlo su agresivne. posebice hrastovi i grmovi jormom početku mjeseca padao je i S njima se nije preporučljivo govana omiljeno su mjesto okuigrati, a njihovo uklanjanje pljanja stršljena.
snijeg u planinama.
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
vijesti
Najavljujemo
Izložba likovnih pedagoga
Zaprešićkog kraja
Na inicijativu akademskog kipara Dragutina
Grgaca, u brdovečkom će muzeju 27. rujna u
19 sati biti otvorena slikarska izložba likovnih
pedagoga koji su radili i stvarali na području
bivše Općine Zaprešić.
Nakon postava u Brdovcu, ista će izložba biti
12. listopada u 18 sati postavljena i u Kulturnom centru Bistra i to se jedine dvije lokacije na
kojima će ova djela biti prezentirana javnosti.
Izlagat će:
Slavko Bratić
· koji kao likovni pedagog radi u
Šenkovcu i Prigorju Brdovečkom,
Drago Jančić
· koji je radio također u Prigorju
Brdovečkom,
Marijan Mikuljan
· koji je sav radni vijek radio u
Poljanici Bistranskoj
Čedo Ivan Ostreš
· koji je radni vijek proveo u
Zaprešiću.
Postavljanje izložbe financijski je
pomogla Zagrebačka županija.
Bolnica Bistra
Održan 13 kamp talijanskih volontera
Specijalna bolnica za kronična oboljenja
dječje dobi Gornja Bistra i ovoga je ljeta bila
domaćinom ljetnog kampa talijanskih volontera, koji je ove godine okupio 200-tinjak talijanskih i tridesetak hrvatskih volontera.
8. kolovoza 2013. svečanosti otvorenja ljetnog kampa, koji se svih ovih godina održava
u organizaciji talijanske udruge Vrt plavih
ruža, uz pokretača kampa i osnivača udruge
don Ermana D'Onofria nazočili su i Emanuela
D'Alessandro, veleposlanica Republike Italije u
Republici Hrvatskoj, Valentin Pozaić, pomoćni
biskup zagrebački i bistranski župnik Tomislav Novosel, dok je u kulturno-umjetničkom
programu sudjelovalo Kulturno-umjetničko
društvo Bistra.
Kao i ranijih godina volonteri su većinu vremena proveli u igri i druženju s malim štićenicima
bolnice, te u radovima na uređivanju bolnice i
pripadajućeg okoliša, a po riječima ravnatelja
bolnice dr. Željka Ivana Weissa sam kamp i rad
njegovih volontera neprocijenjivog su doprinosa za male štićenike bolnice.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013. GLAS BISTRE
25
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Izgradnja nogostupa u novakima
U tijeku je uređenje Podgorske ulice
(županijska cesta Ž2220) od križanja sa
Stubičkom ulicom (Ž3007) do križanja Podgorske sa Selskom ulicom u Novakima Bis
transkim.
Ovim radovima na spomenutoj dionici Podgorske ulice u duljini od 730 metara grade se
pješački nogostup, sustav oborinske i fekalne
kanalizacije te se istovremeno vrši izvedba
kućnih priključaka na komunalnu infrastrukturu.
Do sada su na ovom dijelu ulice dovršeni
radovi na postavljanju nove vodovodne i
kanalizacijske mreže, svi osnovni građevinski
radovi na izgradnji nogostupa te osnovni
građevinski radovi na izgradnji autobusnog
stajališta na križanju Podgorske ulice s Ulicom bana Jelačića u Novakima.
Radove izvode djelatnici i mehanizacija
poduzeća Komunalno gospodarstvo Bistra
d.o.o. i Šušković građenje d.o.o., a potpuno dovršenje dionice, odnosno nanošenje
završnog asfaltnog sloja i njeno puštanje u
promet bez ograničenja očekuje se sredinom mjeseca listopada.
Za uređenje ove dionice Općina Bistra je
iz svog proračuna izdvojila 1.434.702 kuna
uključujući tu i iznos PDV-a.
Uklanjanje granja koje ometa kretanje pješaka
26
Sukladno obavijesti upućene vlasnicima
neobrezanog drveća koja je objavljena na
općinskom internet portalu 23. ožujka 2013.
godine te ponovljena u ovom časopisu
u prošlom broju tijekom mjeseca srpnja
djelatnici Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o. obrezali su i uklonili granje koje
je ometalo i ugrožavalo kretanje pješaka
prometnicama i javnim površinama u svim
naseljima Općine Bistra.
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
dogradnja vrtića u poljanici
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Počeli su radovi na obnovi i dogradnji Dječjeg vrtića ‘Kapljica’
u Poljanici prema Ugovoru koji
su 6. svibnja 2013. potpisali
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i
Općina Bistra. Da podsjetimo,
ovim ugovorom Ministarstvo
se obvezalo sufinacirati ovaj
projekt do maksimalnog ukupnog iznosa sufinanciranja od
795.000,00 kuna uključujući tu
i PDV, a sredstva su osigurana u
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu.
Općina Bistra Ugovorom se
obvezala na provedbu Projekta obnove i dogradnje dječjeg
vrtića ‘Kaplica’ uključujući i
provedbu postupka javne
nabave, a provedbeno razdoblje projekta je najduže do 31.
ožujka 2014. godine.
Dogradnjom prostora Dječji
vrtić ‘Kapljica’ će u prizemlju
dobiti malu sportsku dvoranu za djecu u vrtiću, prostor
za domara i praonicu dok će
na gornjoj etaži biti nekoliko
novih prostorija za urede i administraciju. Pripremu terena i
osnovne građevinske radove
izveli su djelatnici i mehanizacija poduzeća Komunalno
gospodarstvo Bistra d.o.o. dok
je izgradnja prostora temeljem
raspisanog natječaja povjerena poduzeću Tim-color
d.o.o. iz Zagreba.
Za ovaj projekt Općina Bistra
je iz svog proračuna izdvojila
1.696.561 kuna uključujući tu i
pripadajući iznos PDV-a.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
27
ODGOJ • OBRAZOVANJE • BRIGA O MLADIMA
28
Počela je nova školska godina
Početku nove školske godine,
kao i obično, najviše su se razveselili ‘prvašići’.
Ove godine u Bistri je u prvi
razred krenulo ukupno 90
djece od kojih je u školi u
Poljanici upisano ukupno
55 u dva razreda dok je u
područnu školu u Gornju Bistru krenulo njih 23, a u Jablanovec tek 12 ‘prvašića’. Prvi
dan u školi djeci i roditeljima
su čestitali ravnatelj škole
Eduard Kovačević i Općinski
načelnik Krešimir Gulić koji je
‘prvašićima’ poklonio lopte.
Roditelje je pak najviše razveselila činjenica da su u OŠ
Poljanica tijekom ljeta potpuno renovirani santarni
čvorovi koji sada udovoljavaju
najvišim standardima.
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Nove mogućnosti obrazovanja odraslih u Bistri
Učilište Piramida znanja iz Stubičkih Toplica dolazi u Bistru sa širokom ponudom obrazovnih programa za odrasle. O ponudi programa i razlozima
njihovog dolaska u Bistru više nam je rekao ravnatelj Adam Deak
GB: Ukratko nam predstavite
djelatnost vaše ustanove za obrazovanje odraslih!
Deak: Ustanova za obrazovanje
odraslih bavi se obrazovanjem
osoba od 15 godina starosti
pa do kraja života. Stjecanjem
novih kvalifikacija i zanimanja
povećava se mogućnost zaposlenja, a Učilište Piramida znanja
nudi programe u skladu s potrebama tržišta rada. U ponudi su
programi osposobljavanja za
poslove: gerontodomaćice, njegovateljice starijih i nemoćnih
osoba, konobar, kuhar, a od poljoprivrednih uzgajivač povrća, voća
i cvijeća na otvorenom i zatvorenom prostoru, vrtlar, ovčar, pčelar,
proizvođač humusa. U ponudi
su i programi koji obuhvaćaju
stjecanje srednje stručne spreme
– doškolovanje, prekvalifikacije i
školovanje, organizirani su dopisno – konzultativnim putem,
što ukratko rečeno znači, ne trebate sjediti godinama u školskoj
klupi, kod nas učite kad možete
i polažete kad ste spremni! Polaznik sam odlučuje kojom će
brzinom savladavati obavezno
gradivo, položiti ispite i završiti
svoje srednjoškolsko obrazovanje
za zanimanja ekonomist, komercijalist, prodavač, konobar, kuhar
i slastičar.
GB: Zašto ste odabrali općinu
Bistra?
Deak: Općina Bistra poznata je
po dobroj organizaciji i napretku
na gospodarstvenom, infrastrukturnom i kulturnom planu, te brizi
o stanovnicima i njihovoj dobrobiti već dugi niz godina, a kao
takva jedna je od najrazvijenijih
općina u ovom djelu Hrvatske.
Obrazovanje stanovništva u
takvoj sredini znači još jedan
važan dio u napretku.
Općina Bistra
sufinancirat će programe
osposobljavanja odraslih
GB: Općina Bistra sufinancirati
će program za njegovateljice ili
gerontodomaćice?
Deak: Da. Radi se o dva programa,
prema izboru polaznika ovisno
o tome, za koji program će biti
više zainteresiranih, u iznosu od
25.000 kn za program, odnosno
maksimalno do 50% po polazniku
s područja općine Bistra. Uvjet
za realizaciju programa je minimalno 15 polaznika po programu.
Njegovateljice, obzirom na sve
višu starosnu dob stanovništva je
program koji je uvijek aktualan, i
gerontodomaćice – posve novi
program, koji je izrađen prema
novom zakonu. Uvjet za upis u
program gerontodomaćice i njegovateljice je završena najmanje
osnovna škola. Teorijska nastava
će se održavati u općini Bistra, a
praktična nastava u pripadajućim
ustanovama na području općine
Bistra. Programi omogućuju
zapošljavanje u zdravstvenim
ili socijalnim ustanovama ili
samozapošljavanje u smislu
kućne njege.
GB: Kamo se mogu javiti zainteresirani polaznici?
Deak: Zainteresirani se mogu prijaviti do 15.10.2013. telefonom
na 049/282-153, 095/902-8835 ili
na e-mail: [email protected] gdje će dobiti dodatne
informacije ili osobno u Učilištu
Piramida znanja, Strmečka c. 16a,
Stubičke Toplice.
Obzirom na sve višu starosnu dob stanovništva, program koji obrazuje za zanimanje
njegovateljice postaje sve više i više aktualan
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
ODGOJ • OBRAZOVANJE • BRIGA O MLADIMA
Učilište ‘ Piramida znanja’
29
8. dani bistre
Već po 8. put zaredom tijekom ljeta održane su priredbe u
sklopu obilježavanja Dana Bistre. Donosimo kraći podsjetnik na neke od njih
Sljemensko podneblje 2013.
Kao i sve do sada, i ovogodišnje ‘Dane Bistre’ otvorili su bistranski hrvači koji u prvom tjednu
lipnja u sportskoj dvorani OŠ Bistra tradicionalno organiziraju međunarodni hrvački turnir ‘Sljemensko podneblje’.
ganiziran je i dolazak Ive Braje, aktualne vinske
kraljice Zagrebačke županije.
Ovogodišnji turnir, 19. po redu, održan je uz
učešće domaćih hrvača te hrvača iz Austrije,
Mađarske, Slovenije i Slovačke i hrvača iz nekoliko hrvatskih klubova.
Natjecanje
vatrogasne mladeži
U subotu 15. lipnja na asfaltnom igralištu Sportsko rekreacionog centra u Donjoj Bistri održano
je natjcanje vatrogasne mladeži ‘Bistra 2013’.
Hrvački turnir ponudio je obilje atraktivnih borbi
Bistra vina
Pod nazivom ‘Bistra vina’ - Bistra 2013. Udruga
vinogradara Sv. Nikola Bistra organizirala je 10.
lipnja 2013. godine u podrumu i na prostoru
oko podruma udruge podno župne crkve Sv.
Nikole 6. izložbu i degustaciju nagrađenih vina s
ovogodišnjeg županijskog ocjenjivanja vina.
Pored vina s bistranskog područja na izložbi
su izlagale i susjedne vinogradarske Udruge sa
zaprešićkog područja. Svečanost događanja
uljepšali su KUD Bistra, Udruga Bistrajnski potepuhi, Muški pjevački zbor Bistrani, kuburaši
Udruge Kameniti svati, konjanici i konjske zaprege te muzički sastav za veselje i zabavu, a or-
30
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Nastupile su 3 dječje ženske ekipe (Ivanec, Bistra
i Luka) i 12 dječjih muških ekipa (Ostrna, Ivanec,
Bistra, Brezova, Kačkovec, Zaprešić, Stubička Slatina, Luka, Oroslavje, Bobovec, Igrišće i Jakovlje)
- poredak naziva ekipa u popisu odgovara poretku ostvarenom u konačnom plasmanu ekipa u
natjecanju.
Nakon što je rezultatom 8:0 u polufinalnoj utakmici pobijedila ekipu Novaka, jučer je Donja Bistra u finalnoj utakmici pobijedila ekipu Gornje
Bistre rezultatom 3:1 i tako osvojila ovogodišnji
turnir sela.
U utakmici za 3. mjesto na turniru Novačani su
bili bolji od ekipe Oborova rezultatom 3:1.
Najbolji strijelac turnira je Ivan Tomić iz ekipe
Donja Bistre
Najboljim golmanom turnira proglašen je Lovro
Majkić iz ekipe Novaka
8. dani bistre
Donja Bistra
osvojila turnir sela
Najbolji igrač turnira je Luka Mravunac iz ekipe
Gornje Bistre
Slavlje pobjednika - ekipa Donje Bistre suvereno je osvojila ovogodišnji Turnir sela
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
31
8. dani bistre
Moto susret Bistra 2013.
Zvuci tamburice 2013.
Od petka 14. lipnja do nedjelje 16. lipnja u Gornjoj Bistri je održan ovogodišnji susret motorista
u organizaciji Moto kluba ‘Bistra’ koji je posjetilo
skoro 3.000 ljubitelja motora iz zemlje i inozemstva iz 103 različita moto kluba.
Ove godine je u nedjelju 16. lipnja po prvi put
u sklopu Dana Bistre održana večer tamburaške
glazbe pod nazivom ‘Zvuci tamburice 2013’ koja
je okupila 9 tamuraških sastava iz Bistre i okolice. Večer tamburaške glazbe zajednički su organizirali Tamburaški sastav Susedi i Moto klub
Za vrijeme trajanja moto susreta organizirano Bistra koji je ovom priredbom zaključio program
je više atraktivnih događanja, a dio njih možete ovogodišnjeg moto susreta.
vidjeti na slikama na 2. strani časopisa (sve slike U programu večeri tamburaške glazbe nastupili
osim slike broj 4 snimio je Andrija Eršek).
su:
Slika 1 - dobra posjećenost stalna je karakteristika bistranskog moto susreta
Slika 2 - najatraktivniji scenski gost ove godine je
bio Marian Ban sa svojim
Slika 3 - revijalna vožnja Bistrom okončana je
kod župne crkve u Poljanici
Slika 4 - ‘stunt show’ Dejan Špoljar
Slika 5 - raznolik zabavni program uključivao je i
natjecanje u povlačenju konopa
Tamburaška sekcija KUD-a Bistra
Tamburaška sekcija udruge umirovljenika Bistra
Glazbeni sastav ‘Črleni lajbeki’
Tamburaški sastav ‘Promili’
Tamburaški sastav ‘Zemlja-zrak’
Tamburaški sastav ‘Savski valovi’
Tamburaški sastav ‘Klipani’
Tamburaški sastav ‘Sljemenske steze’
Tamburaški sastav ‘Susedi’
Malonogometni turnir sela ‘Gorbi 2013.’
Tradicionalni turnir u malom nogometu ‘Gorbi
2013’ u kome je sudjelovalo osam ekipa sela
Bistranskog prigorja održan je 22. lipnja 2013.
godine. Cjelokupni turnir obilježili su brojnost
publike, atraktivnost prikazanog malonogometnog umijeća te borbenost ekipa uz fer i sportsku
atmosferu baš kao što je to bilo i tijekom svih
dosadašnjih turnira.
Finalna utakmica turnira bilo je svojevrsna repriza prošlogodinje utakmice u kome su se susreli
isti protivnici, ekipe Gornje Bistre i Poljanice. Kao
i prošle godine, i ove godine je u vrlo neizvjesnoj utakmici s puno preokreta, pobjedu je rezultatom 4:2 izborila ekipa Poljanice.
Rasplet kvalifikacijskih utakmica spojio je u borbi
za treće mjesto ekipe Donje Bistre i Jablanovca.
U dinamičnoj utakmici uspješnija je bila ekipa
Jablanovca i osvojila treće mjesto.
Za najboljeg golmana proglašen je Rudi Baković kluba Bistra i Malonogometnog kluba Bistra, u
iz ekipe Gornje Bistre, dok je najbolji igrač Nikola kojoj su ‘Bajkeri’ pokazali da su osim upravljanja
Zrinski iz ekipe Poljanice.
motorima snalažljivi i sa nogometnom loptom,
a u drugoj su snage odmjerile uprave SD Bistra
Osim službenog dijela odigrane su i dvije revi- i MNK Gorbi.
jalne utakmice. U prvoj su se susrele ekipe Moto (Michael Muhar)
32
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Iako se u finalu državnog prvenstva u Osijeku Andrija borio protiv strijelaca
koji imaju streljačkog staža koliko Andrija ima godina sve ih je uspio nadvisiti i kao junior postati seniorski prvak Hrvatske
Andrijin glavni ovogodišnji sportski cilj bio je nastup na Europskom
prvenstvu za što je trebalo ostvariti normu dobrim rezultatima
na domaćim i međunarodnim
natjecanjima. Normu za Europsko prvenstvo za disciplinu - 60
metaka ležeći stav Andrija je
prvo ostvario početkom lipnja
na međunarodnom natjecanju
u Novom Sadu gdje je sa 590 od
mogućih 600 krugova zauzeo 3.
mjesto da bi je već nekoliko dana
poslije potvrdio i na natjecanju
mladih nada u Plzenu u Češkoj na
kome sudjeluju natjecatelji sa svih
kontinenata i koje je kvalitetom na
razini Svjetskog prvenstva.
Poslije međunarodnih natjecanja
uslijedilo je Prvenstvo Hrvatske
za seniore koje se održalo u gradu
domaćinu ovog Europskog prvenstva - Osijeku.
Andrija je u meč krenuo s puno
samopouzdanja i usprkos - kako
sam kaže ‘manjim problemima’
u drugoj seriji - izborio finale rezultatom od 587 krugova, a time
ponovno ostvario normu i ujedno
osigurao nastup na Europskom
prvenstvu.
U finale se plasiralo prvih 8
strijelaca i svi kreću bez bodovne
prednosti iz osnovnog meča, a
gađaju se dvije serije po 3 metka u
100 sekundi nakon čega slijede još
2 dodatna hica. Nakon ovih 5 hitaca iz konkurencije ispada strijelac s
najlošijim rezultatom.Zatim se sve
ponovlja sve dok se ne dobije pobjednik.
Bez prevelike nade za medalju,
ali i bez nepotrebnog straha
od konkurencije i sa dobrim
preosjećajem, Andrija je započeo
finalno natjecanje, svakim novim
hicem bio je sve bolji, stekao je
vodstvo i ostao u borbi za zlatnu
medalju sa Ivicom Štritofom – renomiranim dugogodišnjim strijelcem iz vlastitog kluba. Posljednji
hitac Andrija je smjestio u sami
‘centar’ i time trijumfalno izborio
mjesto državnog prvaka Hrvatske
za seniore u disciplini 60 metka
ležeći stav.
ekipom zauzeo 5. mjesto sa samo
3 kruga zaostatka za brončanom
medaljom.
Prvu Andrijinu juniorsku godinu
obilježili su titula Državnog seniorskog prvaka Hrvatske za 2013. godinu u malokalibarskoj pušci na 50
metara, nekoliko značajnih europskih iskustava i okušavanja s majs-
Odlukom HOO Andrija
je promaknut u športaša
Hrvatske III. kategorije
Prema vlastitim riječima, tek
tada je uslijedilo opuštanje i
posvemašnju koncentraciju zamijenio je osjećaj zadovoljstva,
osjećaj koji je bio tim potpuniji jer
je mukotrpno vježbanje i odricanje
od mnogočega ipak dalo rezultat.
SPORT I REKREACIJA
Andrija Mikuljan, seniorski prvak Hrvatske
I to kakav!
Sljedećeg dana u trostavu uglavnom zahvaljujući nemilosrdnom vjetru koji je neumorno puhao tokom cijelog meča, Andrija
je postigao ‘samo’ 6. mjesto, ali se
kao član ekipe okitio još jednom
zlatnom medaljom za osvojeno 1.
mjesto u ekipnom poretku.
Nakon Prvenstva Hrvatske Andrija
je nastavio trenirati svaki dan po
nekoliko sati u debeloj kožnoj opremi na vanjskoj temperaturi od
+35°C.
Slijedilo je Europsko prvenstvo
koje održano u Osijeku od 21. 07.
do 03. 08. 2013. godine. Andrija je
nastupio 26. srpnja u disciplini 60
metaka ležeći stav. Uzbuđenost
i nervoza su neki od razloga za
nešto lošiji nastup, na kojem je
Andrija pojedinačno zauzeo 45.
mjesto od 90 natjecatelja dok je s
Normu za Europsko prvenstvo za disciplinu - 60 metaka ležeći stav Andrija je ostvario početkom lipnja na međunarodnom
natjecanju u Novom Sadu gdje je sa 590
od mogućih 600 krugova zauzeo 3. mjesto
torima iz cijelog svijeta te posebno
priznanje Hrvatskog olimpijskog
odbora kojom je Andrija promaknut u športaša Hrvatske III. kategorije.
I više nego solidno za juniorski
početak.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
33
SPORT I REKREACIJA
Iztok Kapušin, novi trener NK Bistra
Ozbiljnim radom i planskim osnaživanjem ekipe na nekim pozicijama cilj
je izgraditi moćnu i stabilnu Bistru u trećeligaškom društvu
Nogometni trener Iztok Kapušin
rođen je 29. travnja 1974. godine u Brežicama. Završio je
Fakultet za sport, a po profesiji
je Diplomirani trener nogometa
i posjeduje licencu PRO. Radi
kao profesor tjelesnog odgoja
u Osnovnoj školi. Oženjen je i
otac je sedmogodišnjeg sina
koji se također bavi nogometom
na njegovoj nogometnoj akademiji. Tijekom igračke karijere
bio je član nekoliko slovenskih
prvoligaških i drugoligaških
klubova, a oprobao se i u austrijskoj četvrtoj ligi. Trenersku
karijeru seniorskih momčadi
započeo je 2002. godine posljednja seniorsku momčad koju je
vodio prije doalska u Bistru bio
je drugoligaš NK Livar.
Kako je uopće došlo do kontakta između Vas i vodstva NK Bistra oko angažmana za trenera
kluba iz Bistre ?
- Sa predsjednikom NK Bistre, gospodinom Jadrankom Maroltom
sam već duže vrijeme prijatelj i
često se čujemo i razmjenjujemo
stajališta u vezi nogometa. A šta
je presudilo ne znam točno, ali
mislim, da sam uvjerio njega i
Upravni odbor kluba sa svojim
stručnim analizama prvenstvenih
utakmica NK Bistra, koje sam dosta često gledao te vizijom razvoja
seniorske momčadi i predstavljanjem svoga stručnog rada kao
trenera.
Koliko poznajete prilike u
hrvatskom nogometu prvenstveno u 3. HNL Središte?
- Pa mislim, da dosta dobro
poznajem situaciju, obzirom da
sam gledao nekoliko utakmica u
prošlom prvenstvu, tako da neću
imati većih problema po tom pi-
34
GLAS BISTRE
tanju. NK Bistra je na mene ostvarila odličan dojam, jer sam vidio
puno kvalitete kako na taktičkom
planu cijele momčadi tako i na
pojedinačnim kvalitetama igrača.
Tu sigurno idu velike zasluge
dosadasnjem treneru Dragutinu
Pavaliću, sa kojim ću na moje veliko veselje i dalje surađivati.
Kad bi u klubovima
odlučivala struka, mislim da bi ambicije i ciljevi
klubova bili puno realniji
ali često to nije tako. Svaki
predsjednik ili Upravni odbor kluba morao bi imati
na čelu struke sportskog
direktora, koji dolazi iz nogometa te koji ima viziju
razvoja i rada kluba.
Iduća sezona u 3. HNL Središte
biti će dosta turbulentna, jer
će nakon slijedeće sezone biti
formirane tri 3. HNL lige u sezoni 2014/2015. Dakle veliki
će se broj klubova boriti za opstanak. Kako komentirate česte
promjene sustava natjecanja?
- O toj promjeni sustava za iduću
sezonu sam već bio informiran,
što znači da će biti velika borba
između momčadi za opstanak u
ligi. Svaka promjena sustava ima
dobrih i loših strana. Dobra je ta,
da se smanjivanjem klubova u
natjecanju poveća koncentracija
dobrih igrača a time i momčadi
u ligi, što znači da je time i liga
kvalitetnija. Loša strana toga
je, da se u klubovima polaže
veća pažnja na samom rezultatu seniorske momčadi nego na
stručnom radu, koji bi trebao biti
i temelj i putokaz omladinskoj
školi nogometa u svakom klubu.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Izuzetno pozitivna atmosfera
vlada u Bistri kada su saznali
da ćete biti njihov trener u
slijedećoj sezoni. Kako to komentirate?
- Pozitivna atmosfera i jako velik
odaziv gledatelja u Bistri, me je
moram priznati ugodno iznenadio. Drago mi je da je tako, ali sam
na drugoj strani jako svjestan da
će samo dobar rezultat momčadi
zadržati tako dobru atmosferu
oko kluba i same ekipe. Ne smijemo tražiti nikakav alibi, nego
uložiti puno vlastitog znanja i truda da bismo ostvarili planirano.
Što očekujete od naredne sezone i kakva su očekivanja vodstva NK Bistre postavila pred
Vas?
- Pošto će doći do smanjenja
lige, jasno je da bi nas zadovoljio samo opstanak u ligi, što
znači, da treba najmanje ponoviti prošlogodišnji rezultat i osvojiti 6. mjesto u prvenstvu, a
planskim osnaživanjem ekipe na
nekim pozicijama pokušat ćemo
izgraditi moćnu i stabilnu Bistru u
trećeligaškom društvu.
Što biste poručili navijačima
NK Bistre na startu sezone?
- Kad sam dolazio na domaće
utakmice u Bistru, vidio sam
da navijači žive za klub. Ja ću sa
svojim profesionalnim i ljudskim odnosom davati motivaciju
igračima, da sa svojim maksimalnim angažmanom na terenu, još
više doprinesu navijačkom entuzijazmu na samim utakmicama.
Dosta često su vodstva klubova
nerealni u svojim ambicijama u
ligi na najvišoj razini. Tek tada
se može ustanoviti, dali je igrač
dovoljno pripremljen za izazove
koje ga čekaju u stranim zemljama.
sa strane trenera, koja natjera
igrače da pruže svoj maksimum
na utakmici.
Vrlo malo se piše i zna kako se
jedan trener priprema pred
samu utakmicu. Koji oblik pripreme (ritual) vi koristite i da
Kakvu igru preferirate odnosno koja je vaša nogometna filozofija?
- Za mene je igrač koji igra samo
u jednom smjeru polovičan igrač.
Osnova igre je igra u fazi branjen-
li je prisutna određena doza
treme prije prvog sučevog
zvižduka?
- U teoriji treniranja nogometaša
je poznato, da ima igrač tremu
pred utakmicu, a kad utakmica počne, ta polako nestaje.
Kod trenera je taj proces obrnut. Znači da trema započinje
sa prvim sučevim zviždukom i
traje do kraja utakmice, kad je
trema na najvišoj razini. Svaki
trener ima svoj ritual pred utakmicu. Kod mene sve započinje
sa pravovremenim dolaskom na
utakmicu, jer poslije je sve tempirano na sekundu. Moja priprema
utakmice sastoji se iz taktičke
pripreme momčadi, gdje se za
svaku poziciju u svim fazama igre
(branjenje, napadanje i prekidi),
točno zna šta se treba u nekom
trenutku igre napraviti. Zanemariti ne treba ni psihološki detalj,
odnosno primjerenu motivaciju
ja. Znači najprije treba posložiti
igru u fazi obrane, gdje preferiram zonski način, gdje svaki igrač
pokriva svog protivnika u svom
prostoru. Ako se jedan igrač ne
drži pravila koja postoje u zonskom načinu branjenja pada
cijeli sistem. Zato je jako važno,
da svi igrači od prvog do zadnjeg rade kvalitetno fazu obrane.
U fazi napada postoji puno više
improvizacije i slobode. Normalno je, da svaki dobar trener ima
nekoliko šablona i principa kako
napadati ali unutar toga uvijek
postoji neka sloboda, neka improvizacija koja natjera igrače
da rade nepredvidljive situacije
u igri. Kod mene je u fazi napada
pravilo, da se treba igrati što više
dubinskih dodavanja. Nakon toga
se putem povratne lopte mora
otvarati prostor za iznaneđenje
sa utrčavanjem trećeg ili četvrtog
igrača.
Igrač koji
igra samo u
jednom smjeru
polovičan je
igrač.
te koji ima viziju razvoja i radu
kluba. Često puta u klubovima
odlučuju ljudi, koji nisu stručni i
kompetentni za to.
Veliki broj vrlo mladih igrača
sa ovih prostora rano odlazi u
inozemstvo pokazati svoje nogometno umijeće. Što je tome
po Vama osnovni razlog?
- Osnovni razlog vrlo ranog odlazka velikog broja mladih igrača
u strane klubove, pripisujem nerealiziranim ambicijama njihovih
roditelja te „pohlepom” klubova
za brzom zaradom. Često je u
takvim primjerima škola i obrazovanje u drugom planu. Kao što
sam rekao, na našim prostorima
ima puno dobrih nogometnih
škola, gdje je mladim igračima
omogućeno, da se razvijaju u pravom smjeru. Po meni je pravovremeni odlazak u inozemstvu tek
kad se igrač dokaže u domaćoj
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
SPORT I REKREACIJA
odnosu na objektivno stanje u
njihovim klubovima. Kako to
komentirate?
- Kad bi u klubovima odlučivala
struka, mislim da bi ambicije i
ciljevi klubova bili puno realniji ali
često to nije tako. Svaki predsjednik ili Upravni odbor kluba morao
bi imati na čelu struke sportskog
direktora, koji dolazi iz nogometa
35
SPORT I REKREACIJA
dragutin pečnjak, bistranski pikado majstor
Dragutin Pečnjak član
je muške reprezentacije
koja je osvojila srebro
na Europskom prvenstvu u elektroničkom
pikadu koje je od 29.
lipnja do 5. srpnja
održano u njemačkom
gradiću Geiselwind
Dragutin Pečnjak ‘naš’ je čovjek,
Bukovjan rođen 21. veljače
1971. godine. Član je Pikado kluba ‘Ban Jelačić’ iz Zaprešića.
viceprvak europe s
reprezentacijom RH
Pečnjak je sportsku karijeru
započeo početkom devedesetih
da bi je od 1998. do 2009. godine
potpuno prekinuo. Nakon reaktivacije 2009. godine redovito
je među 5 najboljih u županiji,
odnosno među10 najboljih pikadista u Hrvatskoj.
Osvojeno mjesto viceprvaka Europe s reprezentacijom Hrvatske
samo je posljednje u nizu vrhunskih dostignuća. Zahvaljujući
njemo HOO mu je prema pravilniku o kategorizaciji vrhunskih
sportaša priznao status vrhunskog sportaša II. kategorije.
36
Skromna , ali ukusno namještena
kućica u Oborovu s uređenom
i održavanom okućnicom - što
osmišljava i za što se brine uglavnom supruga Mira - na nekoliko mjesta čuva brojne pehare,
medalje i priznanja jednostavno
zato jer nema dovoljno velike
vitrine da se sva priznanja skrase na jednom mjestu. Polica u
pozadini na slici stvarno prikaGLAS BISTRE
Dragutin Pečnjak sa srebrnom medaljom osvojenom na Europskom prvenstvu
2013. u Njemačkoj i manjim dijelom drugih osvojenih priznanja
Najznačajniji rezultati karijere
1996 - prvak Hrvatske - muški parovi
1997 - prvak Hrvatske - mix parovi
1998 - treće mjesto u Hrvatskoj - ekipno
2009 - prvak Hrvatske u 3. kategoriji - ekipno
- drugo mjesto u Europi - ekipno
2010 - drugo mjesto u Hrvatskoj 2. kategorija - ekipno
2011 - treće mjesto u Hrvatskoj 1.kategorija - ekipno
2012 - treće mjesto u Hrvatskoj 1 kategorija -ekipno
pobjednik Kupa Hrvatske - ekipno
2013 - prvak županije u ligaskom natjecanju - ekipno
- pobjednik županijskog kupa - ekipno
- viceprvak Europe - reprezentacija
zuje samo manji dio osvojenog
- možda ni trećinu osvojenog.
Uspješan početak
nove sezone
Tek što je dvadesetak dana prije
okončano Europsko prvenstvo
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
u njemačkom Geiselwindu, kojim je ujedno okončana i sezona
2012/13., već u petak i subotu
26. i 27. srpnja, u talijanskoj Vicenzi, odnosno u malom mjestu
Montecchio Maggiore pored Vicenze, već je odigran prvi turnir
iz Europske masters serije za sezonu 2013/14.
uglavnom doživljava kao razbibriga uz pivo u kafiću.
Na pitanje razmišlja li i on o profesionalnoj karijeri Pečnjak odgovara:
- U ovim uvjetima to je
nemoguća misija. U drugoj
situaciji, odnosno kada bi se
pojavio sponzor koji bi me u
tome pratio, bila bi to vjerujem
kroz godinu-dvije dohvatljiva
pozicija. Mislim da dosadašnji
rezultati pokazuju potencijal
koji bi profesionalnim odnosom zasigurno dobio i pravu
profesionalnu kvalitetu.
Ženski rukometni klub Bistra
Sudjelovale na Sportskim igrama mladih
Kadetkinje Ženskog rukometnog kluba Bistra u prvoj polovici
mjeseca kolovoza sudjelovale
su na Sportskim igrama mladih
u Splitu koje su ove godine
okupile više od 5 tisuća djecesportaša iz cijele Hrvatske.
Bistranske rukometašice nastupile su drugi zaredom na ovom
prestižnom natjecanju, a pravo
nastupa izborile su pobijedom
na županijskom natjecanju. Njihov odlazak u Split financijski je
pomogla i Općina Bistra.
Rukometni turnir igrao se na
ispadanje, a Bistranke nisu imale
previše sreće, budući da su u
prvom kolu izvukle vrlo jakog
protivnika, momčad Karlovca,
od koje su poražene rezultatom
18 : 16.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
SPORT I REKREACIJA
- Već letimičnim pregledom
sportskih kanala kablovske
televizije ili surfanjem internetom lako se je uvjeriti da je
pikado atraktivan i cijenjen
sport u Europi i svijetu. Ujedno to je sport koji postavlja
relativno skromne tehničke
zahtjeve pred organizatore
natjecanja, ali itekako velike
zahtjeve pred igrače koji na
iole ozbiljnijim turnirima trebaju izdržati velike psihičke, ali
Na pitanje u kolikoj mjeri za- i fizičke napore. Ukratko sport
jednica prepoznaje vrhunske je to od kojega vrhunski igrači
sportaše u pikadu i koliko ih oz- u svijetu odlično žive dok je
biljno shvaća Pečnjak odgovara: nažalost u Hrvatskoj situacija
potpuno drugačija i pikado se
Čast Hrvata u službenim disciplinama ovdje je obranio je
Dragutin Pečnjak koji je u tandemu s Talijanom Matteom Facinom osvojio broncu u disciplini
slučajnih parova (DYP parovi).
Dragutin je zaslužan i za to da se
hrvatska ekspedicija iz Vicenze
ne vrati sa samo jednim peharom jer je u subotu osvojio treće
mjesto na Lucky Looser turniru
u disciplini 501 DO.
37
SPORT I REKREACIJA
Bistran na najvišem vrhu Alpa
U četvrtak, 1.8.2013. godine bistran Domagoj Eršek popeo se na 4.807 m
visoki vrh Mont Blanc u Francuskoj, najviši vrh Alpa i centralnog dijela
Europe
Tekst i slike: Domagoj Eršek
Nebesko plavetnilo, a pod nogama samo snijeg, snijeg i snijeg...
tako je to otprilike izgledalo prilikom uspona na najviši vrh Europe.
Dan prvi
Sjedamo u kombi i vozimo se od
apartmana do žičare, a putem nas
cijelo vrijeme prati planina koja
čeka na nas, čeka da se popnemo
na nju i da nam kroz tišinu govori, da nas pouči tajnama koje
čuva samo za nas da mi mali
postanemo ljudi još veća srca za
druge. U kombiju vlada neki lagani muk, nitko nezna kaj bi rekao,
palim cd s blues muzikom koja
razbija neugodnu šutnju i svima
se navlači toliko traženi osmijeh
na lice, gondola, šetnjica kroz
skijalište (pašnjake) do planinskog vlaka koji nas u pola sata lagane vožnje diže na 2380 metara.
Eh da, sada više nema pomoći
- dalje cipelcugom. Prvo kroz
kamenjar doslovno mjesečeva
površina, i već nakon 45 minuta hoda kameno tlo prekriva
sniježni pokrivač koji sakriva svoje sivilo i pokazuje koliko je sve
divno nevino, opuštajuće. Svoj
prvi dan zavšavamo promatranjem zalaska sunca na 3187 m/
nv i noćenjem u planinarskom
domu. Voda skupa, hrana (njihova) skoro nikakva, spašavale su
nas konzerve iz ruksaka.
Dan drugi
38
Teško nam se ustati iz kreveta
uz laganu glavobolju, ali u 6:00
ujutro nastavljamo svoj uspon,
GLAS BISTRE
pola sata šetnjice u derezama, a
onda grdosija pred nama gotovo
vertikalna stijena pred nama i
prelazak ‘koloara’ (mjesto gdje se
gotovo stalno kotrlja kamenje sa
brijega) i mi trebamo proći da nas
po mogućnosti ne pokupi kamen.
Nakon dva i pol sata savladan je i
taj uspon i slijedi zasluženi odmor
na suncu i to na 3863 m/nv, recimo da je polovica puta odrađena.
Nakon kamena dalje je sve na
nanosima snijega i bijelina bijelja
od najljepše vjenčanice, nevje-
konstantno, ne možeš se sagnuti,
ruksak težak na leđima, ali gura te
što gotovo stalno vidiš vrh i znaš
da moraš doći tamo. Lakše je jer
vidiš masu ljudi koji su gore pri
vrhu i koji se spuštaju - ako su oni
mogli možemo i mi. Uz sami snijeg i popodnevno penjanje, slijede nas tri leptira. Zapitaš se: ‘OK
što ti radiš tu, nema cvijeta ovdje,
predstavi se tko si ?
Topla juha i malo kruha te
prohladna i noć s malo sna u
skloništu na 4300 m/nv.
Domagojevom zaslugom na najvišem vrhu Alpa su se našla obilježja Općine Bistra (na naslovnici) i Planinarskog društva Bistra
rojatno koliko prostranstvo, a
djeluje tako pitomo i drago ... Uz
hod i uspon dvadesetak koraka
ekstremno polaganih slijedi odmor sa nekoliko dubokih udisaja
i nastavak hoda. Pitaš se što mi
treba ovolika muka, glavobolja
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Dan treći
Ustajanje u 5:30, glava i dalje boli,
rastura, nemrem se sagnuti, usporen ko na slowmotion da me
netko pustio, spreman za van i
penjanje na vrh i hod po grebenu
Planinarsko društvo ‘Bistra’
A sada u laganom ritmu niz brijeg gledati pejzaže i sve ono što
smo možda propustili prilikom
penjanja. Nismo stigli na zadnji
vlak prema Chamonix-u te smo
noćili na željezničkoj stanici pod
vedrim nebom gdje nas je tokom
noći budilo pucanje leda u lede-
SPORT I REKREACIJA
na 50 cm širine gdje se hoda, a
ostalo provalija s jedne i s druge
strane. Hodamo u navezu tri po
tri, a sunce se diže direktno nad
vrhom i kao da nam govori: Evo
me, još malo i tu ste. I stvarno,
1. kolovoza 2013. godine u 9:05
minuta prva trojka u kojoj sam
i ja bio popela se na 4807 m/nv,
vrh Mont Blanc najviši u Alpama.
Čestitke, slikanje i zahvaljivanje
što smo uspjeli i međusobno se
bodrili.
plan društvenih izleta
Za svoje članove kao i za sve ostale zainteresirane osobe
Planinarsko društvo Bistra organizira sljedeće izlete :
19.10.2013.
Uskovnica - 1200 m - Julijske Alpe - Slovenija
16.11.2013.
njaku (vrhunski zvuk), a nebo
krcato zvijezdama, planinske
koze šetaju se 3 metra od nas.
Glava ne boli, tlak se normalizirao,
pluća opet puna kisika, a srce veliko samo kaj ne pukne.
Hvala Lovorki i Mući, organizatorima što su me zvali da hodočastim
s njima na najviši vrh Europe.
Hahlići - 1100 m - Grobničke Alpe - Hrvatska
21.12.2013.
500 Horvatovih stube - 600 m - Medvednica - Hrvatska
Sve aktivnosti Planinarskog društva ‘Bistra’ možete pratiti i
na Facebook stranici:
https://www.facebook.com/planinari.bistra
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
39
ekologija i zaštita prirode
marljivi kao pčele
Aktivnosti Pčelarskog društva Bistra usmjerene su u promicanje kvalitetne
proizvodnje, redovite potrošnje i kulture prodaje pčelinjih proizvoda
Pčelarsko društvo Bistra osnovano je u 18.2.2013. sa sjedištem
u Novakima i s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja
pčelarstva, bioraznolikosti i
očuvanja prirodnog okoliša čiji
je pčela sastavni dio. Društvo
trenutno broji sedam članova,
predsjednik društva je Kristijan
Fabina, a tajnik Marko Perković.
Između prve i zadnje stanice
imati će elemente bioraznolikosti i permakulturnog razvoja
Volonteri pčelarskog dežurstva pa će uz stručnog voditelja biti
pružajući svoju specifičnu uslu- moguće čitanje krajolika, mikgu svim svojim sugrađanima, roklime, biljne zajednice, vidjeti
bez obzira na njihov status i primjere eko graditeljstva i permaterijalno stanje, osiguravati makulturnog dizajniranja.
će viši stupanj komunalne sigurnosti, a javnim službama U ovom trenutku ‘Pčelarska kuća’
dati stručnu i efikasnu pomoć u je u fazi planiranja i uređenja
Aktivnosti udruge usmjerene su specifičnim slučajevima invazije okoliša, a prostor će inicijalno
u promicanje kvalitetne proiz- ovih kukaca na javnim prostori- služiti kao inkubator zbrinutih
pčelinjih zajednica.
vodnje, redovite potrošnje i ma.
kulture prodaje pčelinjih proizvoda. Za uspješno tržišno nadmetanje pčelara Udruga nastoji
prepoznati potrebe kupaca i biti
im pouzdan savjetnik.
U svemu tome iznimno je važna
komunikacija s liječnicima,
znanstvenicima i farmaceutima
te prikupljanje znanstveno utemeljene istine o ispravnom i pravodobnom korištenju pčelinjih
proizvoda u funkciji održavanja
vitalnosti i zdravlja ljudskog organizma.
Pčelarsko društvo Bistra je projektna pčelarska udruga, a
posebno se ističu dvije njihove
inicijative.
PČELARSKA KUĆA
PČELARSKO DEŽURSTVO
40
prostorima građana ili na javnim
površinama.
Pčelarsko dežurstvo je osnovano radi fizičkog uklanjanja
odnosno zbrinjavanja rojeva
pčela te legla stršljena i osa s javnih i privatnih prostora Općine
Bistra. Građani Općine Bistra
imaju servis na kojeg se mogu
osloniti u slučaju kada im pčele,
ose i stršljeni predstavljaju opasnost po zdravlje, bez obzira da li
su ti kukci smješteni u privatnim
GLAS BISTRE
Projekt će u obujmu između
ostaloga obuhvaćati poučnu
pčelarsku
stazu
koja
je
zamišljena
kao
poučna,
ekološka i turističko-rekreativna
u sklopu koje je planirano redovito godišnje organiziranje
predavanja za posjetioce te nastave u prirodi pa će biti moguće
prošetati stazom i steći znanja
o pčelama, pčelinjim proizvodima i pčelinjem utjecaju na bioraznolikost.
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Pčelarsko društvo Bistra
Bana Josipa Jelačića 3,
Novaki Bistranski,
10298 Bistra
E-mail : [email protected]
WWW: www.pdbistra.hr
PREDSJEDNIK
Kristijan Fabina, 091/6328 255
DOPREDSJEDNICI
Stjepan Tomašec, 091/ 1569 593
Marko Perković, 098/ 9328 505
Sukladno višegodišnjoj tradiciji i ovogodišnjim Danima Bistre zajednički
obol dali su Muški pjevački zbor Bistrani i Udruga Bistrajnski potepuhi,
organiziranjem kulturnog događanja „Stihom i pjesmom kroz Bistru“.
U glazbenom dijelu programa uz zbor Bistrani
nastupio je i Tamburaški zbor Gaj Zaprešić (slika3),
dok su u recitatorskom dijelu gostovali Nevenka
Gregurić iz Dubrave Zabočke i Ivan Pokos Iglić iz
Poljanice, te članovi Potepuha Štefica Flegar, Vera
Grgac i Darko Slukan (slika 1).
1
su osim ljubitelja glazbenih i poetskih užitaka na
svoje došli i ljubitelji dobre hrane i kapljice jer su
glazbeno-poetsku priredbu ovoga puta upotpunili članovi udruge bistranskih vinogradara i udruge kuhara bistrajnskog kraja svojom izložbom
i degustacijom vina, odnosnom aranžiranjem
‘švedskog stola’ i pripravom zagorskih štrukli (slika
2).
2
Stihovi i pjesme redali su se i izmjenjivali na zadovoljstvo brojne publike, koja je uz već znane im
Bistrane i Potepuhe imala priliku uživati i u vrhunskim glazbenim izvedbama njihovih gostiju
Tamburaškim zborom ‘Gaj Zaprešić’
KULTURA · BAŠTINA · TRADICIJA
stihom i pjesmom kroz bistru
Po svršetku programa održan je domjenak kada
3
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
41
KULTURA · BAŠTINA · TRADICIJA
kud bistra - najbolje folklorno
Brojni nastupi u zemlji i inozemstvu glavno su obilježje aktivnosti bistranskih folkloraša u ljetno razdoblju. I - naravno - njihove pobjede na svim
nastupima koji su imali natjecateljski karakter.
trostruka pobjeda u Zaprešiću
Sezona pobjedničkih nastupa počela je 1. lipnja 2013.
kada je u Zaprešiću održana Smotra dječjih folklornih
skupina i, već sutradan, Smotra koreografiranog i izvornog folklora društava zaprešićkog kraja. Sastav
ocjenjivačke komisije bio je istovjetan za obje smotre
pa su članovi komisije nakon smotre 2. lipnja objavili
rezultate za obje smotre.
Rezultiralo je to velikim, do sada najvećim, uspjehom bistranskog Kulturno-umjetničkog društva jer
je komisija u svim kategorijama najboljima proglasila
upravo izvedbe članova našeg društva - za županijsko
natjecanje Tičeki su se plasirali s jednom, a Bistrajnski
kraluši s dvije svoje izvedbe.
Ovogodišnjim rezultatima KUD Bistra treću godinu zaredom nastavlja tradiciju pobjeđivanja na zaprešićkoj
smotri, prvo s jednom, zatim s dvije, a sada i sa tri svoje
izvedbe. No ovogodišnji rezultat je uvjerljivo najbolji i,
barem u vrijeme od 2007. godine od kada KUD Bistra
neprekidno nastupa na zaprešićkoj smotri, niti jedno
drugo folklorno društvo zaprešićkog kraja nije u istoj
godini pobijedilo u svim kategorijama.
Zapitana za komentar neposredno po pobjedi u
Zaprešiću predsjednica društva Marija Bažulić rekla
je:
- Svi su nam nastupi dragi i sve su pobjede
slatke, ali ova je nešto posebno. Ovo je sjajan uspjeh u kojem su sudjelovali svi naši članovi, od
onih najmlađih do onih koji su zašli već u osmo
desetljeće života. Odluka stručnog ocjenjivačkog
suda nagrada je za kvalitetan rad u svim sekcijama društva, kako naših voditelja skupina kojima je to dodatan dokaz stručnosti i kreativnosti,
tako i svim članovima društva koji svojim radom
i zalaganjem ostvaruju visoku razinu folklornog,
kulturnog i umjetničkog izričaja koju prepoznaju
i - što je još važnije - cijene i vrednuju i najveći
hrvatski foklorni stručnjaci. Ostvareni kontinuitet
postizanja vrhunskih rezultata kao i raznolikost
dobnih skupina koje te rezultate ostvaruju, zasigurno svrstavaju naše društvo u sam vrh
folkorne umjetnosti ne samo zaprešićkog kraja,
već i šire. Sretna sam i ponosna, kao što vjerujem
da su i svi Bistrani ponosni što imaju takvo folklorno društvo.
Proslava pobjede u Zelini
42
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
Već sljedećeg tjedna tamburaši su nastupili na Smotri
tamburaških sastava i orkestara u Dugom Selu, a
sljedećeg vikenda svi su članovi KUD-a Bistra dali svoj
doprinos organizirajući tradicionalno koncert ‘Faljen
Isus i Marija, dragi naši pajdaši’ u sklopu ovogodišnjeg
programa Dana Bistre. O tome također pišemo u ovom
broju časopisa no svi - a najviše ‘Bistrajnski kraluši’ - su
s nestrpljenjem čekali priliku za potvrdu uspjeha iz
Zaprešića na Županijskoj smotri u Zelini.
I dočekali su je.
Pobjeda ‘Bistrajnskih kraluša’
i na Županijskoj smotri izvornih
folklornih skupina
Ono što folklorašima nije uspjelo prošle godine s ‘Torcom’ ostvarili su ove godine s ‘Bistrajnskom Linđom’!
U konkurenciji deset najboljih folklornih skupina
Zagrebačke županije naši su folkloraši oduševili publiku - a očito i stručni ocjenjivački sud - i pobijedili
na Županijskoj smotri izvornih folklornih skupina
održanoj 22. lipnja 2013. u Zelini i time izborili nastup
na ‘Đakovačkim vezovima 2014.’ gdje će predstavljati
Zagrebačku županiju u kategoriji izvornog folklora.
Kvalitetan rad svih sekcija društva nije prošao
nezapaženo. Svjedoči tome i poziv ‘Grojzdekima’ za
nastup na najljepšoj hrvatskoj pozornici, Koncertnoj
dvorani ‘Vatroslav Lisinski’ u Zagrebu te Bistrajnskim
kralušima’ za gostovanje u Jalžabetu, a naravno i poziv
mladih bistrana na humanitarni koncert ‘Bistra za Bistru’ održan 14. srpnja na platou pred našom župnom
crkvom.
dvostruki nastup na
međunarodnoj smotri folklora
u zagrebu
17. srpnja, u prvom terminu ovogodišnje MSF u Zagrebu naši ‘Kraluši’ su nastupili na Trgu bana Jelačića
u Zagrebu. Tom prilikom izveli su koreografije ‘Mi sme
lovci izdaleka ...’ i splet bistranskih pjesama i plesova,
a u pauzi između nastupa publiku su zabavljali naši
tamburaši odsviravši splet zagorskih pjesama. Nekoliko dana poslije, ‘Kraluši’ su nastupili i u završnoj priredbi ovogodišnje smotre folklora na pozornici palače
Dverce.
Na taj im je način i organizator zagrebačke smotre
odao svojevrsno priznanje jer su upravo bistranski
folkloraši jedino domaće Kulturno-umjetničko društvo
koje je sudjelovalo i na otvaranju i na zatvaranju 47.
Međunarodne smotre folklora u Zagrebu.
na otvaranju kampa volontera
U prvom tjednu kolovoza ‘Bistrajnski kraluši’ sudjelovali u ceremoniji otvaranja 13. kampa volontera u orga-
KULTURA · BAŠTINA · TRADICIJA
društvo zaprešićkog kraja
Nastup u u završnoj priredbi ovogodišnje smotre folklora na pozornici palače Dverce
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
43
KULTURA · BAŠTINA · TRADICIJA
nizaciji ‘Vrta plavih ruža’ u Bolnici za kronične bolesti
dječje dobi u Gornjoj Bistri. Pored Don Ermanna
D’Onofria, osnivača udruge ‘Vrt plavih ruža’ otvaranju
kampa volontera nazočili su i Emanuela D’Alessandro,
veleposlanica Republike Italije u RH, Valentin Pozaić,
pomoćni biskup zagrebački i Tomislav Novosel,
tadašnji bistranski župnik na odlasku.
gostovanje u Bosni I Hercegovini
Koncem ljetne sezone prijateljstvo započeto prije godinu dana na dječjem folklornom festivalu u Turskoj koje je rezultiralo gostovanjem članova KUD-a Puračić
u Bistri tijekom lipnja ove godine i njihovim učešćem u
programu ‘Faljen Isus i Marija, dragi naši pajdaši’ - nastavljeno je odlaskom ‘Bistrajnskih kraluša’ u Puračić,
mjestu u Tuzlanskom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Članovi KUD-a Bistra ovom prilikom izražavaju veliku zahvalnost za srdačan i topao prijem kojim su ih
domaćini - počevši od predsjednika društva gospodina Hazima Osmanovića pa do svih članova društva
kao i mještana Puračića - za cijelo vrijeme boravka
nesebično darivali i omogućili i dva prekrasna dana
kako u samom Puračiću tako i u Lukavcu i Tuzli.
STARA BISTRAJNSKA HIŽA
izložba fotografija
Tekst: Nikola Krušlin
Foto: Domagoj Sironić
U Općinskoj knjižnici Bistra otvorena
je 8. lipnja 2013. izložba ‘Stara Bistranjska Hiža’ koja je realizirana u suradnji nositelja projekta Udruge Vuglenari i domaćina izložbe Općinske
knjižnice ‘Bistra’ na čelu sa ravnateljicom Danijelom Studak te uz stručnu
pomoć i veliko zalaganje Klementine
Batina, profesorice povijesti umjetnosti i stručnog suradnika HAZU kao i
Općinskog načelnika Krešimira Gulića,
a svoj doprinos dali su i članovi Udruge Vuglenari i naši sumještani, bistrani koji su nesebično pristali podijeliti povijest svojih
obitelji sa svima nama.
44
I, kao što je to u drugom kontekstu g. Osmanović
nadahnuto rekao na zatvaranju 3. festivala
folklora: ‘Tko nije bio u Puračiću ova dva dana
izgubio je - u ljudskom, kulturnom, civilizacijskom i svakom drugom smislu.’
Nakon pozdravnih govora Klementine Batina i
predsednika Udruge Vuglenari Domagoja Sironića
svoja istraživanja u sklopu dodatne nastave prikazale
su učenice OŠ Bistra Jelena Kurjan i Nikolina Sokač. Uz
kratak recital predstavile su se okupljenima gostima i
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
publici i mladi Vuglenari Maja Škrlin, Emma Škrlin i Josipa Jurak.
Nakon nadahnutog i strastvenog izlaganja našeg
načelnika gosp. Krešimira Gulića na temu očuvanja bistranske povijesne baštine (http://www.youtube.com/
watch?v=qg9S-rWVkN0/) i odigranih glazbenih točaka
naših poznatih tamburaša Vuglenara Seniora uslijedio
je domjenak i razmjena dojmova.
Udruga kuhara bistranskog kraja osnovana je 22. travnja 2013. s ciljem
unapređenja tradicijskih jela Bistranskog kraja, unapređenja rada
kuhara kroz edukaciju članova putem radionica i tečajeva kako bi Bistra
i u kulinarskom pogledu postala jedna od jačih kulinarskih destinacija u
Hrvatskoj.
U Kulturnom centru je 27. svibnja s početkom u 20,00 sati
održana 1. sjednica Udruge kuhara bistranskog kraja. Nazočne
su pozdravili predsjednik Udruge Stjepan Lešnjak, dopredsjednik Tomislav Špiček i tajnik Krunoslav Švec.
mogu postati ne samo kuhari, sati u Kulturnom centu, gdje su
već sve srodne djelatnosti pa dobrodošli svi članovi i oni koji
tako i oni koji nemaju završene to žele postati!
ugostiteljsko-turističke
škole,
već vole kuhati i žele biti dio ku- Udruga kuhara
linarske obitelji. Tajnik Krunoslav bistranskog kraja
Švec je također pozvao sve zain- Bistranska 98
teresirane da se pridruže Udruzi 10298 Bistra
E-mail:
[email protected]
PREDSJEDNIK
Stjepan Lešnjak
099 6398 489
TAJNIK
Krunoslav Švec
098 1629 503
Predsjednik je izvijestio nazočne,
kako je Udruga kuhara bistranskog kraja osnovana na Osnivačkoj
Skupštini, održanoj 22. travnja,
s ciljem očuvanja i promicanja tradicijskih jela Bistranskog
kraja, unapređenja rada kuhara,
edukacijom članova putem radionica i tečajeva. U svom govoru
naveo je kako kroz djelovanje
Udruge žele doprinijeti da Bistra
i u kulinarskom pogledu postane jedna od najačih kulinarskih
destinacija.
kuhara bistranskog kraja te je
napomenuo kako za članove
planiraju organizirati druženja,
izlete, pomagati članovima pri
zapošljavanju, a iskazali su i
spremnost učiti ih i podržavati u
svim njihovim aktivnostima...
Nakon kratkog uvodnog izlaganja osnivača, uslijedio je
svečani domjenak popraćen
pjesmom mladih bistranskih
svirača-’Krivog dura’. Druženje je
potrajalo, a naši kuhari su pokazali svoje kulinarsko umijeće.
Dopredsjednik Tomislav Špiček,
nazočnima je odgovarao na Sastanci Udruge kuhara bispostavljena pitanja te ih je in- transkog kraja održavati će se
formirao kako članom Udruge svakim ponedjeljkom od 17-19
Nakon što su odradili svoje prvo
predstavljanje javnosti, bistranski kuhari su prešli s riječi na djela te su aktivno pratili nekoliko
događanja u sklopu Dana Bistre
i neovisno o njima. O nekima
od njihovih aktivnosti i pojavljivanja na javnoj sceni možete
pročitati u drugim člancima u
ovom broju časopisa.
Iako nije izravno povezano s Udrugom kuhara kao
društvenom organizacijom, otvaranje ugostiteljskog objekta
‘Hubertus’ 1. rujna 2013. - koji su
zajednički otvorili predsjednik i
tajnik društva - ugostiteljska ponuda Bistre bogatija je za novo
mjesto gastronomskih užitaka
Bistrana, kao i žitelja susjednih
naselja i posjetitelja Medvednice i ovog dijela Hrvatskog zagorja..
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
GLAS BISTRE
KULTURA · BAŠTINA · TRADICIJA
nešto se dobro kuha ...
45
HRVATSKI BISERI
dvorac u gornjoj bistri
Dvorac je na nadmorskoj visini
od 230 m izgrađen između 1770.
do 1775. godine u baroknom
stilu u obliku slova “U” prema
projektu nepoznatog arhitekta.
Izgradio ga je podmaršal grof Krsto II. Oršić, pripadnik jedne od
najbogatijih hrvatskih plemićkih
obitelji. Krsto Oršić bio je i
župan Zagrebačke županije, a
sudjelovao je kao zapovjednik
u austrijskoj vojsci za vladavine
Marije Terezije. Nakon vojne
karijere skrasio se na ladanju sa
suprugom Josipom rođ. Zichy,
gdje je sagradio ovaj raskošni
dvorac. Supruga, inače poznata
po svom prosvjetiteljskom radu
i knjizi o liječenju životinja, umrla je 1778. u Oroslavju, nedugo
nakon dovršenja dvorca, a Krsto
četiri godine poslije u Zagrebu.
Dvorac ima tri krila, odnosno
tlocrt u obliku slova U. Prostorije su organizirane u nizu uzduž
arkadnog hodnika koji gleda
prema dvorištu. U središnjoj je
osi glavnoga krila smještena
svečana
Ovalna
dvorana,
ukrašena iluzionističkim zidnima slikama iz 1778. godine. Slike
zasad nepoznatog majstora prikazuju u donjoj zoni naslikanu
arhitekturu pilastara i niša u ko-
Dvorac obitelji Oršić
u
Gornjoj
Bistri
najpoznatiji je i najveći
objekt
spomeničke
kulture na području
Općine Bistra
jima su bogovi Jupiter, Venera,
Dijana i Kronos, dok je kupola
oslikana mitološkom scenom
Obitelj Oršić
Dijane i Apolona kako sjede na
oblacima okruženi muzama.
Obitelj Oršić potječe iz Like, ali je U dvorcu je također sačuvana
već dugo vremena u ovim kra- vrijedna entarzirana stolarija.
jevima. Poznato je da su preci U začelnom krilu dvorca naKrste II Oršića bili u srodstvu sa lazi se kapela sv. Josipa koja je
Franjom Tahijem iz Podsuseda dovršena 1774. godine, a zanimi da su apstinirali od vojne pro- ljiva je po naslikanim oltarima.
tiv ustanika Matije Gupca. Krsto
II je završio svoju karijeru kao Kako je od dvorca nastala
podžupan zagrebački. Njegova bolnica?
kuća je današnja tzv. Palača
Rauch u kojoj je danas Povijesni Sadašnji izgled dvorca izmijenmuzej Hrvatske. To mu je bila jen je u nebitnom što se tiče
zimska, a Bistra ljetna reziden- stila i originalnosti i to 1947.
cija. Dvorac u Gornjoj Stubici je godine kada je sredstvima UNItakođer pripadao obitelji Oršić i CEF-a adaptiran za namjenu
građen je u baroknom stilu(sada dječjeg oporavilišta odnosno
Muzej seljačke bune 1573.)
odmarališta. Dvorac nije imao
glavna vrata, nego su ona tada
napravljena prema nacrtima
stručnjaka za barok, također
Poslije francuske revolucije ku- su nedostajali prozori i bile su
pio ga je francuski emigrant otvorene galerije. Prizemni
grof. Carion i uredio ga tako da dio zgrade služio je za gospoje bio najljepši dvorac u Hrvats- darske svrhe, a gornje sobe su
bile za dnevni boravak i spavakom zagorju.
Obitelj Carion
46
GLAS BISTRE
BROJ 27 • GODINA Vii • rujan 2013.
onice. Na primjer sadašnja blagovaonica i igraonica bila je
konjušnica, a ostale prizemne
prostorije spremište poljoprivrednih plodova. Dodavajući
sanitarne uređaje, dovod vode
i kanalizaciju(vlastiti vodovod i
vlastita kanalizacija), te općim
uređenjem dvorac je dobio
današnji izgled(računajući i prozore) koji su svi zamijenjeni, ali
prema obliku starih, s tim što su
sadašnji mnogo funkcionalniji.
Dvorac je 1939.god. zadnja
članica obitelji Carion prodala
zajedno sa imanjem tvorničaru
kože iz Sunje Kolaru za vrijednost od 150.000 dinara (cijena
prema kupoprodajnom ugovoru). Kolar je 1946.god. pred stupanje na snagu odnosno pred
donošenje Zakona o nacionalizaciji prodao gospodarsku zgradu na sjevernom dijelu dvorca,
a ostalo je nacionalizirano i podijeljeno radnom narodu Gornje
Bistre. Kako je od tada zgrada
u društvenom vlasništvu, namjenu su diktirale razne potrebe
u društvu. Tako je jedno vrijeme
bio dom za posrnule djevojke (izolacija za javne djevojke
sa zagrebačkih ulica) dok nije
negdje 1950.god. dobila trajnu
namjenu kao dječje oporavilište
odnosno odmaralište grada Zagreba.
Tu su se oporavljala djeca
čiji roditelji nisu mogli sami
plaćati troškove, pa se djelatnost oporavilišta financirala iz
budžeta grada Zagreba. Tako
je bilo do 1962.god., kada je
rješenjem Narodnog odbora
grada Zagreba osnovana Bolnica
za djecu i omladinu koja se sama
financirala. Sadašnji sadržaj i naziv Bolnica za kronične bolesti
dječje dobi Gornja Bistra nosi od
1969.god.
Ovogodišnji susret motorista u organizaciji Moto kluba ‘Bistra’ u tri dana posjetilo je skoro 3.000 ljubitelja
motora iz zemlje i inozemstva
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
8 191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content