close

Enter

Log in using OpenID

Broj 72 - Centrotrans

embedDownload
InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 8
Broj 72
EUROLINES
Februar 2011. godine
AKTIVNOSTI
Sadržaj
InfoBus
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
• IMPRESSUM - SADRŽAJ
• UVODNIK
Godina 8 Broj 72
Februar 2011. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
2
3
• TROŠKOVI POSLOVANJA
4
• USLOVI RADA U ZIMSKOM PERIODU
6
• AKCENTI SA SJEDNICA UPRAVE DRUŠTVA 12
• ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA 13
VLADE KS
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Čutura Sakib
Osmanović Jasmin
Porča Amerisa
Šehić Avdo
Visković Jelena
DTP: Babić Mira
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
• PLANSKO PREVENTIVNO ODRŽAVANJE
14
• IN MEMORIAM
16
• FISKALIZACIJA
17
• POSLOVANJE U JANUARU
18
• AKTIVNOSTI POSLOVNIH JEDINICA
20
• MEMORIALNI TURNIR “NEDŽAD ZEKIĆ”
24
• OSMJEH CENTROTRANSA
26
• POHVALE I ZAHVALNICE
26
Uvodnik
OPASNOSTI OD SIVE OPSTRUKCIJE
C
Centrotrans Eurolines, koji pripada grupi kompanija iz tzv. realnog
sektora konstantno i svakodnevno
vodi borbu za održanje svog kontinuiteta i svoj opstanak. U svojoj poslovnoj
poziciji Centrotrans nikada nije bio oslonjen
na sredstva iz državnog budžeta već je nasuprot tome svoju poslovnu filozofiju zasnivao
na svom realnom pozicioniranju na tržištu
transportnih usluga, izoštravajući time odnos
prema korisnicima prevoza i kvalitetu usluga
u cjelini. Većina zaposlenika je svjesna da
samo kvalitetan i profitabilan rad daju šanse
za opstanak firme, kontinuitet zaposljenja i
redovnih plaća u njoj. Velika većina je, bar
deklarativno, svjesna da je važan preduslov
za uspješno funkcionisanje svakog poslovnog
sistema – strogo provođenje tehnologije i poslovnih procedura koje garantuju optimalne
poslovne rezultate. Može se konstatovati da
je uspješnost poslovanja jedne firme u direktnoj korelaciji sa nivoom organizacije i produktivnosti, stručnim obrazovanjem kadrova
i primjenom stečenih znanja u praksi. Posebna odgovornost za efikasnost poslovnog
sistema stoji na uspješnosti menadžmenta i
tome koliko oni efikasno organizuju i nadziru
radne procese kao i kako i koliko motiviraju
zaposlenike na efikasan rad.
U okviru naše kompanije evidentni su stalni
napori da se radi efikasnije, sa primjenom
modernijih tehnologija i znanja. Sigurno je
da u mnogo čemu prednjačimo u odnosu na
srodne privredne organizacije u našem okruženju. Ipak moramo konstatovati da u praksi, veoma često mnogi projekti, inicijative,
poslovne aktivnosti i energija koja se u njih
utroši ne daju očekivane rezultate. I pored
svih nastojanja uvijek postoji disproporcija
između očekivanih rezultata kod inicijatora
ideje do krajnje realizacije.
Da bismo jasnije opisali ovaj svojevrsni fenomen navest ćemo nekoliko primjera.
- ISO standardi predstavljaju skup poslovnih procedura baziranog na ekspertskim
znanjima i iskustvu. Stroga primjena ISO
procedura u praksi preduslov je boljeg i
efikasnijeg rada. I pored toga, u praksi se
ove procedure i definisani tehnološki procesi veoma često zanemaruju, ne provode
ili improvizuju. Kod svih vrsta zastoja i neefikasnosti u radu na kraju se opet vraćamo
propisanim procedurama i konstatujemo da
su problemi nastali upravo zbog njihove nedoslijedne primjene.
- Krvotok naše organizacije predstavlja naš
Integralni informacioni sistem – IMIS. Nezamislivo je danas uopšte poslovati bez korištenja ovoga softwerskog paketa. Ipak u praksi,
posebno u sistemu održavanja i servisa vozila, često se dešavaju otstupanja i nekorištenja ovoga softwera, što je nekoliko puta
dovelo do incidentnog stanja u pogledu poslovne informatike. Korisnici ovoga softwera
svoju nedovoljnu educiranost i nestručnost,
pa i lijenost prebacuju na probleme sa IMISom i jedva čekaju da izgovore čarobnu riječ “pao je sistem”, ili “ne mogu da otvorim
taj i taj podatak” pa je prividno pronađeno
opravdanje za sve svoje propuste. Informacioni sistem podrazumijeva skup poslovnih
procedura, baza i informacija koje pomažu
u efikasnijem poslovanju. Ako eventualno ne
rade računari koji podržavaju informacioni
sistem to ne daje za pravo nikome da nužne,
operativne evidencije ne vodi na drugi, klasičan način. Umjesto toga ili traženja odgovarajućeg rješenja za određeni problem mi se
zadovoljavamo sa džoker formulacijom “pao
sistem”. Problem i pored prividnog opravdanja ostaje i onemogućava normalan rad.
- Preduslov za efikasan rad je edukacija
svakog zaposlenika. Edukacija menadžera
posebno. Svaki menadžer mora da zna da
upravlja radnom cjelinom kojom rukovodi
na efikasan način. Preduslov za to svakodnevno ponavljanje procedura iz procesa menadžmenta koje se sastoje od: 1. Planiranja,
2.Davanja jasnih radnih naloga zaposlenicima, 3. Kontrole izvršenja tih radnih zadataka, 4. Analize efekata nakon završenog posla
i na bazi tih iskustava ponovo novi – svakodnevni ciklus koji započinje sa 1. Planiranjem.
Za ovu proceduru «koju svi znamo» čak je
bio organizovan seminar za sve menadžere
početkom 2008. godine. Nažalost, veoma je
mali broj menadžera koji ovaj osnovni alat
svakog menadžera primjenjuju na praksi.
- Program mjera za prevazilaženje krize
u poslovanju je aktuelan već dvije godine
dana. Pisan prepoznatljivim jezikom daje
zadatke i upute svakom zaposleniku na koji
način može štediti i postići veću efikasnost
u radu. I pored toga što je Program jedan
od najvažnijih dokumenata on se veoma često zaboravlja i provodi se samo «na mišiće»
najodgovornijih menadžera firme. Rezultati
su evidentni, ali bi bilo neuporedivo veći da
je ovaj Program shvaćen kao lični obrazac
kako raditi da bi se postigli globalno bolji
rezultati a individualno to rezultira boljom
platom na kraju mjeseca.-Svaki član posade
m
ju
avgusta
sada se
rezimira
rezultat
ovoga
najvažni
jeg peri
oda
u
poslovno
godini
Prema
mr.sc.Muhamed Šaćiragić prvim
anali
je upoznat sa poslovnim procedurama koje
treba da primjenjuje pri obavljanju prevo- z a m a
za. Ljubazan odnos i oslovljavanje putnika, može
puštanje oficijelne muzike, uvodno obraća- se dat
nje putnicima i korištenje mikrofona u toku o c j e
vožnje su stvari koje veoma često izostavlja- na o
mo iz svakodnevne prakse, nesvjesni da to r e l a
smanjuje kvalitet naše usluge. Takav je bio tivno
i odnos naših posada kod zanemarivanja izvršavanja ugovorenih obaveza prikazivanja
filmova za vrijeme trajanja putujućeg festivala ITEF, koji je sigurno jedan od uspješnijih marketinških projekata Centrotrans-a.
Da dalje ne nabrajamo, sve ove situacije predstavljaju «sivi otpor» i opstrukciju
efikasnom radu. Naizgled svi znaju i žele
da provode naloge, procedure i zadatke, ali
eto ne ide, za sve ima neko «ljudsko, razložno» opravdanje. A rezultat je isti pa možda
čak i gori od otvorenog odbijanja da se neki
zadatak i obaveza izvrši. Menadžer koji daje
naloge ima prividan osjećaj da je poduzeo
mjere za organizaciju rada, ali rezultat je isti
kao i da nije ništa uradio. Ako se tome doda
i određeni broj zaposlenika koji uspješno
”fingiraju” da nešto rade, a u stvari ne rade
ništa, onda je slika našeg unutrašnjeg poslovnog ambijenta još lošija. Poseban problem je što tiho izigravanje obaveza, podsjećanje i upozorenja na njihovo izvršenje
izuzetno zamara menadžere – organizatore
posla: Saniranje ove opstrukcije permanentno odvlači pažnju menadžera od angažmana na rješavanju daleko važnijih poslovnih
problema.
Na kraju da postavimo sami sebi pitanje: Možemo li prepoznate indikatore “sive
opstrukcije” kod sebe i u svojoj radnoj sredini. Ako smo u stanju da to učinimo ima
nade da se počnemo efikasnije boriti protiv
ovoga razornog virusa koji sistematski uništava svaku organizaciju.
uspješInfoBus
n o s t i
prethodne sezone. Naime, i pored približno dostignutog ostva-
3
AKTIVNOSTI
TEMA BROJA
– pokazatelj efika
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
„ Ako želiš da ti je dan od dana sretniji, uštedi danas za sutra“
T
ežnja svake kompanije je poslovanje bez gubitka, obavljanje
radnih zadataka sa što manjim
zastojima i nižim troškovima. Veličina
troškova govori o poslovnom uspjehu
preduzeća pa je ona osnovni pokazatelj efikasnosti poslovanja.
Cilj svakog preduzeća nije samo proizvodnja velikih količina proizvoda,
ili pružanje što većeg obima usluga,
nego i ostvarivanje nižih troškova, a
u isto vrijeme pružanje što kvalitetnije usluge. Sva preduzeća nastoje da
prihodi budu veći od rashoda, što bi
rezultiralo pozitivnim poslovnim finansijskim rezultatom. To se postiže između ostalog kroz niske troškove. S druge
strane, činjenica je da samo na neke
troškove poslovanja možemo direktno
ili indirektno uticati, odnosno pokušati
što je moguće više smanjiti, uz naravno
neometan rad Društva, bez narušavanja osnovnih principa poslovanja.
Zbog uticaja globalne ekonomske krize u prethodne dvije godine, čiji su se
efekti znatno osjetili i na tržištu Bosne i
Hercegovine, mnoge firme bile su prinuđene smanjiti obim poslovanja, privremeno ili za stalno prestati sa radom.
Nažalost, veliki broj radnika ostao je
bez posla.
Ekonomska kriza se sa svojim negativnim efektima posebno odrazila na preduzeća u drumskom saobraćaju kroz
povećanje cijene nafte na svjetskom
tržištu. Činjenica je da u ukupnoj strukturi troškova Društva najveći postotak
zauzimaju upravo troškovi nafte koji
nažalost imaju tendenciju rasta.
Krajem 2008. godine ekonomska kriza
nagovještavala je vrlo složene probleme koji bi, da se blagovremeno nisu
rješavali, mogli ozbiljno poremetiti
poslovanje i razvoj Društva, pa je početkom 2009. godine Uprava Društva
pokrenula aktivnosti na izradi Programa mjera stabilizacije poslovanja i realizacije istog, što je znatno dovelo do
smanjenja troškova i pozitivnih rezultata poslovanja.
InfoBus
4
Program mjera
stabilizacije poslovanja
Dosljedna primjena programa mjera
stabilizacije poslovanja je jedan od
glavnih razloga što se i pored negativnog trenda poslovanja i danas uspijeva održati finansijska kontrola Društva.
Program mjera stabilizacije sadržavao
je i sadržava sveobuhvatan pregled,
ciljeve, mjere i zadatke za ublažavanje negativnih efekata krize, smanjenje
svih mogućih troškova čije eliminisanje
treba da bude vodilja za pozitivno poslovno djelovanje. Mnogi od zadatih ciljeva, mjera i zadataka su ispoštovani,
sprovedeni u praksi, čime je ostvaren
osnovni cilj Programa, to jeste, ostvarene su značajne uštede, a da ni u bilo
kojem pogledu nije ugrožena pozicija
Društva, već što je i bilo za očekivati
kreće se uzlaznom putanjom.
Navodimo neke od troškova koji su se
do sada redovno pratili i čije su uštede
evidentne:
1. Smanjenje troškova energije – posebno goriva i maziva, gdje su uštede
ostvarene čak do 2 litra na 100 kilometara
2. Smanje troškova rezervnih dijelova.
Posebna pažnja se daje saglasnosti i
utrošku novih rzervnih dijelova
3. Smanjenje troškova materijala (potrošni materijal, kancelarijski materijal,
utrošak hrane i pića)
4. Smanjenje troškova reprezentacije
5. Smanjenje troškova bankarskih
usluga
6. Smanjenje troškova zakupnina
7. Smanjenje troškova zaposlenika u
skladu sa smanjenjem broja zaposlenika
8. Smanjenje putnih troškova.
Neki od troškova su rasli i pored dosljednje primjene Programa. To su prije svega troškovi energije u okviru kojih
važno učešće imaju troškovi grijanja i
utrošak pogonskog goriva i maziva. S
obzirom da je cijena nafte rasla, neminovno je bilo povećanje pomenutih
troškova.
Kontunuirano praćenje
i reduciranje troškova
Pored troškova koji su se do sada
redovno pratili i znatno reducirali,
neminovno je da se to i u narednom periodu i dalje mora nastaviti, uključujući strogu kontrolu svih
troškova poslovanja.
Imperativ svakog segmenta poslovanja mora biti u svakom procesu
rada maksimalno smanjenje troškova gdje god je to i koliko god je
moguće.
U periodu koji je ispred nas, pored Programa mjera stabilizacije
koji će se i u 2011. godini nastaviti sprovoditi i kontrolisati, a koji
između ostalog sadrži definisane
mjere smanjenja troškova, svi uposlenici između sebe moraju stvoriti
troškovno osviješćenu radnu kulturu gdje će svaki od uposlenika,
počevši od rukovodnog osoblja pa
do ostalih zaposlenika, kontrolisati svoje troškove. Za primjer može
nam poslužiti maksimalno iskorištavanje copy papira, koji za internu
upotrebno obavezno treba koristiti sa obje strane, primjena Skypa,
primjena uređaja za čišćenje instalacije napajanja gorivom, poštovanje procedure „3R“, itd. Smanjenje
troškova mora biti prioritet na listi
Uprave, u protivnom će se to naći
zadnje na listi prioriteta svakog zaposlenika.
Mora se naglasiti da se najveće
uštede ostvaruju uz dosljednu primjenu propisane tehnologije rada!
Rukovodstvo mora davati pozitivne
primjere tako što će demonstrirati
zaposlenicima kako se kompletan
Menadžment svih nivoa brine oko
uštede novca pa čak i na najmanjim stvarima.
AKTIVNOSTI
TEMA BROJA
asnosti poslovanja
Na temu „Smanjenja troškova“
razgovarali smo sa Izvršnim direktorom Zajedničkih funkcija, Edinom Lončarićem.
Po Vašem mišljenju da li Centrotrans Eurolines ima više troškova
već što je to neophodno?
Centrotrans Eurolines inače ima
visoke troškove poslovanja koje
je neophodno smanjiti u svim procesima rada u kojima oni nastaju.
Ovdje posebno mislim na troškove koji uzimaju veliko učešće
u ukupnim troškovima i koji značajno utiču na poslovanje. Međutim, svako smanjenje troškova je
veoma važno i daje svoj rezultat
u poslovanju. Ovo se posebno
pokazalo u godini koja je iza nas
gdje je došlo do smanjenja troškova na svim nivoima i po svim
kategorijama.
Kako se odražava smanjenje troškova na poslovanje Društva?
Smanjenje troškova
je vrlo važno sa strateškog aspekta poslovanja preduzeća.
Naime, sa manjim
troškovima konkurentnost preduzeća na
tržištu je veća i ako
se ova diferencijacija
kombinuje sa kvalitetom usluge za koji se
Centrotrans Eurolines
opredijelio rezultati su
neizostavni.
Lončarić Edin, ID Zajedničkih funkcija
Šta svaki uposlenik
treba učiniti kako bi dao svoj do- koje će obezbijediti uslove za poprinos boljem poslovanju?
većanje plata i ostalih primanja zaS obzirom na politiku preduzeća poslenih. Neophodno je u svakom
da povećava platu zaposlenicima, slučaju voditi brigu o svakoj litri
to je jedino moguće uz zalaganje goriva, svakom rezervnom dijelu,
svakog od zaposlenih. Na račun alatu, gumi, papiru, struji, vodi, posmanjenja troškova, veće produk- trošnim materijalima i svim ostalim
tivnosti i boljeg kvaliteta rada re- troškovima nastojeći da oni budu
alno je očekivati i bolje poslovanje što manji i da se naravno ne ugrozi
proces rada.
U našoj osnovnoj djelatnosti - prevozu putnika, održavanje vozila u
ispravnom stanju mora biti prioritet
kako se ne bismo dovodili u teške i
neugodne situacije koje prouzrokuju kvar na terenu, gdje pored troška opravke kvara postoji sigurno
veći trošak-trošak odliva putnika.
Nezadovoljan putnik – izgubljen
putnik!
U ovom slučaju svo vozno, tehničko i radioničko osoblje mora pred
sebe postaviti zadatak preventivnog
održavanja i djelovanja. U ovom
slučaju oportunitetni trošak preventivnog održavanja sigurno je manji
od neželjenog troška kvara i havarije na cesti.
U ovom segmentu mogućeg smanjenja troškova, vozno osoblje
može dati itekako veliki doprinos.
U slučajevima kada vozno osoblje
obavlja radni zadatak sa vozilom
koje ne duži, obavezno se mora
ophoditi prema njemu kao prema vlastitom, odnosno vozilu koje
duži.
Jedan od osnovnih recepata koji
obezbjeđuju najbolje iskorištenje
resursa autobuske linije i voznog
parka je stroga i dosljedna primjena principa: stalna posada i linija,
zaduženje autobusa, stalno praćenje efekata rada linije, vozila i posade.
Moguće smanjenje troškova može
se tražiti i kod nerentabilnih linija
koje održava Društvo. Potrebno je
preispitati rentabilnost određenih
autobuskih linija, te za linije koje
prihodom ne pokrivaju troškove
eksploatacije razmotriti mogućnost
ustupanja prava korištenja linije
po ugovoru drugom kooperantu ili
dati pod zakup drugom prevozniku, u skladu sa zakonom. Godišnji
troškovi telefona na nivou Društava
iznose 97.118,00 KM, što zasigurno predstavlja veliki trošak koji se
djelimično može umanjiti ili izbjeći
zahvaljujući napretku tehnologije i
internet komunikacije. To se može
postići kroz uspostavljanje Skype
komunikacije među uposlenicama,
što uz zalaganje zaposlenika može
znatno umanjiti troškove u ovom
segmentu. Stoga svaki uposlenik
koji se smatra dobrim domaćinom
ovog Društvu, a koji ima pristup internetu neka u saradnji sa Sektorom
informatike bude primjer, odnosno
instalira Skype i svoju dosadašnju
telefonsku komunikaciju preusmjeri
na komunikaciju putem Skypa.
„ Štedi se sa vrha kace, a ne
sa dna“
Tekst : Porča Amerisa
„Veselite se svakom smanjenju troškova jednako kao što se veselite svakom poslovnom uspjehu“
InfoBus
5
REPORTAŽA
Z
imska sezona, kada je u pitanju drumski saobraćaj,
predstavlja najteži period za
održavanje vozila kao i prijevoz
putnika. U zimskom periodu, niske
temperature, česte i obilne padavine izuzetno nepovoljno utiču na
motorna vozila, posebno kada su
intenzivnije u upotrebi. Sve ovo
zahtjeva veću angažovanost svih
uposlenika Centrotrans Eurolines.
Održavanje i vožnja autobusa kroz
historiju
Ranije nije postojala priprema i
održavanje kakvo sada postoji.
Prije svega misli se na održavanje
puteva, a posebno jer je u vrijeme
saobraćanja prvih autobuskih linija
snijeg znao napadati znatno veći
nego u današnje vrijeme. Mnogo je primjera kako su se vozači
snalazili tokom zimskog perioda.
Nerjetko su vozači ostajali zatrpani
snijegom danima. Posebno su bili
rizični Rogoj, Romanija, Čemerno,
Karaula, Ivan, Jabuka i sl. Tako je
ostala i priča da se neki Nezir oženio kada je zapao u snijeg u Ulogu
te tamo ostao sve do proljeća. Pošto nije bilo adekvatnih grijanja u
autobusima vozači su uzimali šaku
soli i trljali je po šoferšajbama kako
bi se vidjelo voziti, a svi autobusi su
imali, kao zimsku opremu, pijesak,
lopate i lance.
I danas, u vrijeme kada se putevi
daleko bolje održavaju, vožnja u
zimskom periodu, naročito kada
ima snijega i leda za mnoge vozače predstavlja problem, što ne
treba da čudi jer se ona u mnogome razlikuje od načina upravljanja vozilom u drugim godišnjim
dobima. Kako da se vozi i koči po
snijegu, ledu i mokroj podlozi, vozačke su vještine koje se ne uče u
auto školi nego mogu da se steknu
samo iskustvom. Međutim, vozači
kompanije Centrotrans Eurolines
InfoBus
6
su iskusni i naviknuti na vožnju u
svim uvjetima. U razgovoru sa nekim vozačima u gradsko – prigradskom i međunarodnom saobraćaju
provjerili smo kako oni doživljavaju
vožnju u zimskom periodu, šta su
najveći problemi i kako se oni nose
sa njima.
Vožnja u zimskim uslovima na međunarodnim i domaćim linijama
O vožnji u zimskom periodu razgovarali smo sa Klisura Suvadom koji
vozi na međunarodnim linijama.
Ovom prilikom Suvad nam je rekao
slijedeće: „ Iskusan vozač je naviknut na sve uslove vožnje i nema
mjesta za iznenađenja. Vozi se
onako kako nalažu uslovi na putu.
Bitno je samo da je vozilo ispravno i da se vozi sa maksimalnom
opreznošću, ostalo dolazi samo po
sebi. Bitno je još napomenuti da su
putevi u Bosni i Hercegovini veoma
loši, dok su u drugim državama,
posebno u Hrvatskoj, putevi dosta
bolje održavani i samim tim lakše
je i voziti.“ Na pitanje da li je manji broj putnika u zimskom periodu
Klisura je odgovara „putnici putuju
kada imaju potrebu za tim i kada
to njima odgovara, a mi smo tu da
ih prevezemo do krajnjeg odredišta
bez obzira na vremenske uslove“.
Ugodno smo razgovarali i sa Sejadom Memiševićem, također vozačem u MGS-u koji je ovom prilikom
rekao kako zimski uslovi zahtijevaju
veću pažnju i opreznost pri vožnji.
Međutim, prema njegovim riječima, u zimskim uslovima najteže je
voziti po magli koja, osim smanjene vidljivosti, uzrokuje i poledicu
na putevima. „Moram naglasiti da
su putevi u BiH dosta loši, najveći
problem predstavljaju krupni materijali kojima se posipaju putevi što
dovodi do pucanja šoferšajbi i oštećenja prednjih maski. Ove godine
imali smo više problema sa krupnim materijalima već prethodnih
godina. Ovi materijali predstavljaju
veći problem od leda i snijega. Također, bitno je zimsko održavanje
autobusa koje je kod nas dobro
tako da nema problema kada je u
pitanju paljenje autobusa zimi.“
Prilikom naše posjete Službi saobraćaja zatekli smo i vozača Imamović Hamdu. Ovom prilikom
Hamdo nam je rekao kako je sada
dosta lakše voziti, prije svega jer vi-
REPORTAŽA
sina snijega nije kao nekada. „Za
sigurnu vožnju, u zimskom periodu,
najvažnije je da su na vozilu dobre
gume, da je dobro grijanje i da vozač prilagodi vožnju uslovima na
putu i prema visini snijega i mraza.
Na žalost putevi u Federaciji BiH
ne održavaju se adekvatno i nema
nikakve signalizacije odnosno obavještenja o putevima koji bi olakšali vozaču upravljanje vozilom kao
što je slučaj na putevima u Austriji,
Njemačkoj, Sloveniji i sl..“
da su putevi veoma dobro održavani za razliku od linije za Kakanj
gdje dolazi do čestih zastoja i kašnjenja, posebno na relaciji do Ilijaša.“ objašnjava Fahrudin. Na kraju
razgovora Čaluk je naglasio da se
zahvaljujući dobrim autobusima
putnicima pruža sigurna, ugodna i
udobna vožnja.
Begić Mufid koji vozi na liniji za
Vareš ističe kako je ovo planinski
grad tako da se vozači na toj liniji suočavaju sa dosta više snijega
oma bitno da svaki vozač, prije odlaska na liniju, pregleda i pripremi
svoje vozilo. Bitno je napomenuti
da se linija Sarajevo – Vareš vodi
kao jedna od najrizičnijih linija tokom zimskog perioda.
Kada je riječ o vožnji u zimskim
uslovima, zbog lošeg održavanja
saobraćajnica, sa dosta problema
se susreću vozači PGS-a. O ovom
i drugim problemima razgovarali
smo sa vozačima koji voze na linijama unutar BiH.
U pripremi za polazak na liniju za
Kakanj zatekli smo vozača Fahrudina Čaluka. U kratkom razgovoru
Fahrudin je istakao kako je najviše
zastoja i kašnjenja u prijevozu putnika zbog lošeg održavanja puteva. „Zahvaljujući dobro pripremljenim autobusima za zimsku sezonu
nemamo nikakvih problema kada
je u pitanju paljenje autobusa, grijanje i sl. Što se tiče linije za Pale,
koju također vozim, moram istaći
i leda od nekih drugih linija. „Zahvaljujući dobroj pripremi autobusa za zimsku sezonu nismo imali
nikakvih većih problema. Najveći
problemi nastaju zbog neodržavanja puteva tako da na relaciji na
kojoj ja vozim dolazi do čestih saobraćajnih nesreća. Ove godine
više puta smo morali pomagati nastradalima. Na svu sreću mi imamo
dobra vozila tako da smo najbolji
i najsigurniji prijevoznici na relaciji
za Vareš. Ovom prilikom se moram
zahvaliti menadžmentu kompanije
što nam svake godine obezbijedi
nove gume tako da je vožnja u zimskim uslovima uveliko olakšana.“
Na kraju razgovora Mufid nam je
rekao kako je za sigurnu vožnju ve-
Krivaju i magistralnog puta Sarajevo-Tuzla, raspoređena na obroncima triju planina: Zvijezde, Romanije i Konjuha. Velike nadmorske
visine uslovljavaju česte padavine.
Lokalni putevi kojima su povezana
naselja sa centrom općine su uski
sa velikim usponima i oštrim krivinama. Iako ova zima nije obilovala
velikim snijegom, česte padavine i
niske temperature čine puteve veoma teškim za odvijanje saobraćaja.
Najteži period su rani jutarnji sati
kada na put izlaze prvo autobusi
pa tek za njima zimska služba za
održavanje. Na putu za Kamensko,
vozači su prinuđeni stavljati po tri
lanca na točkove kako bi mogli
obaviti linije. Zahvaljujući iskustvu
PJ Olovo zimi
Tekst : Prolaz Aida
Općina Olovo je smještena na
obalama triju rijeka: Bioštice, Stupčanice i Krivaje, a putna mreža je,
pored regionalnog puta niz rijeku
InfoBus
7
REPORTAŽA
i pažnji vozača, do sada nije bilo
udesa i velikih šteta na vozilima u
PJ Olovo.
Raspored turnusa u PJ Olovo je takav da je većina polazaka iz mjesta boravka vozača koji pri niskim
temperaturama dežuraju i pale
autobuse u noćnim satima. Ostali
autobusi se parkiraju u radionici
preko noći, a tu su dežurni radnici
održavanja, dok vikendom dežuraju vozači koji su zaduženi i za kotlovnicu.
Najveću ulogu u bezbijednosti saobraćaja u zimskim uslovima imaju
vozači. Naravno, tu su i mehaničari
i električari koji su, pored pripreme
autobusa, stalno u pripravnosti za
eventualne intervencije na terenu.
Poseban problem je zimsko održaInfoBus
8
vanje puteva. Mašine često kasno
izlaze na čišćenje i to tek nakon što
prođu autobusi.
Prema riječima Fikreta Salibašića,
rukovodioca PJ Olovo potrebno
je posebno spomenuti jedan primjer odnosa vozača prema poslu
i autobusu u zimskom periodu.
Naime, dana 24.01.2011. godine, prvi dan drugog polugodišta,
vozač Ferid Smailhodžić je krenuo
na prvi polazak u mjesto Ligatiće.
Zbog poledice na putu, zastao je
u mjestu Meorača i postavio lance
na točkove. Tom prilikom je pao
na led i osjetio je bol u lijevoj nozi.
Nastavio je put prema Ligatićima,
odvezao đake u školu u Solun i
vratio autobus u Olovo. Nakon
dolaska na autobusku stanicu ru-
kovodilac je angažovao privatno
vozilo i Ferid je prebačen u KCU
u Sarajevu gdje je utvrđen prelom
lijeve potkoljenice na dva mjesta.
Feridu je postavljen gips i upućen
je na kućno liječenje. Na upit kako
je mogao preći 40 km sa slomljenom nogom Ferid je rekao,,valjda
zbog vruće noge i mekanog kvačila» uz nadljudske napore i veliki
rizik obavio je povjereni zadatak.
Dakle, nije dozvolio da đaci ne
odu u školu i nije ostavio autobus
na terenu. Ovakva gesta jednog
vozača zaslužuje svaku pohvalu.
Sa ovakvim uposlenicima PJ Olovo
je spremna da se i dalje uspješno
bori sa vremenskim nepogodama,
te održava linije po snijegu i ledu.
REPORTAŽA
Tokom snježnih dana krug Auto
baze mora uvijek biti očišćen kako
bi se uposlenici i autobusi mogli
nesmetano kretati. Za posao održavanja Auto baze i Autobuske stanice, dugi niz godina, zadužen je
Zukić Mersad. Iz razgovora sa Mersadom saznali smo da se snijeg čisti pomoću kamiona FAP na koji
je montirana grtalica, a Mersad
je tokom zime dežurni 24h. Kada
snijeg napada, kamionom se čisti
cijela Auto baza i put do glavne
ulice „Kurta Schorka“. Nakon što
očisti Auto bazu, Mersed sa kamio-
nom ide na Autobusku stanicu gdje
se čiste i održavaju peroni. Prema
njegovim riječima za čišćenje Auto
baze potrebna su gotovo tri sata
dok se Autobuska stanica očisti za
jedan sat.
„Tako se čisti sada, ali do prije nekih 4-5 godina snijeg smo čistili sa
traktorom na kojem je bila mala grtalica. Morao sam obući bar dvije
jakne, šal, rukavice i kapu i opet
bih bio smrznut jer je za čišćenje
Auto baze trebala cijela noć. Da
bih mogao čistiti po noći Rizo mi je
ugradio svjetla. Naš traktor „Tomo
Vinković“ je i danas u voznom stanju samo što više ne čisti snijeg“
prenio nam je Mersad Zukić.
Uzgajanje povrća u plastenicima je odvojio malo vremena za razgovor s nama. Prema njegovim rijetokom zime
čima broj putnika jeste smanjen u
U plastenicima koji se nalaze u kru- odnosu na ljetnu sezonu ali Cengu naše Auto baze sadnja povrća je trotrans Eurolines ima svoje stalne
počela u septembru 2010. godine. putnike koji koriste naše usluge bez
Tada su u 14 plastenika zasađeni obzira na godišnja doba. „U zimšpinat i salata. Zbog niskih tempe- skom periodu peroni se održavaju
ratura, aktivnosti u plastenicima su uz pomoć grtalice koja dolazi sa
u fazi mirovanja, pa dalji proces Auto baze tako da nemamo većih
rada nije moguće vremenski pla- problema i zastoja u radu. Veći
nirati. Međutim, nakon otopljenja
Autobuska stanica
problem je održavanje čistoće perona, vanjskih prozora, peronskih
oznaka i slično jer na prvi dodir sa
vodom dolazi do zaleđivanja. Također, moram napomenuti da tokom
zime imamo više kašnjenja, a razlog tome su prije svega gužve koje
nastaju zbog padavina. Trudimo se
da putnike na vrijeme obavijestimo
o mogućim kašnjenjima te da se svi
putnici na vrijeme prevezu do krajnjih odredišta.“
Prilikom posjete Autobuskoj stanici
Sarajevo razgovarali smo sa Fahrudinom Hodžićem. Iako je bila velika gužva, kako na peronima tako i
unutar autobuske stanice, Fahrudin
Na kraju razgovora saznajemo da
se tokom zime Autobuska stanica
grije na centralno grijanje te da
svojim putnicima uvijek možemo
ponuditi zaklon od zime, čaj i toplu
riječ.
planirano je okopavanje špinata i
prehranjivanje. Zanimljiva je informacija da temperatura u plastenicima bude i do 15 stepeni dok
je vanjska temperatura u minusu.
Također, tokom zimskog perioda
ne vrši se navodnjavanje jer za to
nema potrebe zbog unutrašnjeg
isparavanja.
Tekst : Prolaz Aida
Održavanje Auto baze i Autobuske
stanice
InfoBus
9
REPORTAŽA
Održavanje čistoče autobusa
U posjeti auto praonici na Auto
bazi, u prvoj smjeni nalazimo Mirsada Durića - Krušku. U razgovoru sa Kruškom mogli smo saznati
nešto više informacija vezanih za
svakodnevno pranje odnosno čišćenje autobusa Centrotrans Eurolinesa. Iz razgovora saznajemo da
prva smijena (do 14 sati) opere 30
do 35 autobusa, dok je u drugoj
smijeni taj broj znatno veći. Pranje
autobusa obavlja se mašinom na
vodu i šamponom. Prema potrebi
vrši se pranje i motora odnosno
hladnjaka autobusa. „Kruško“ još
navodi da su uslovi u zimskom
periodu, periodu minusa, znatno
teži jer voda na autobusima ledi,
a kako Kruško i sam reče: „stalno
smo mokri i nahlađeni“.
Za unutrašnje čišćenje autobusa
jedna od zaduženih je Medina Zilić. Tokom razgovora sa Medinom
saznajemo da unutrašnje čišćenje
prati vanjsko pranje. Također, Medina još navodi da u periodu zime
kada je temperatura znatno ispod
nule pranje otežava to što stakla
lede, iako se peru vrućom vodom.
Autobusi su znatno prljaviji zimi,
za razliku od ljetnog perioda kada
je unutrašnjost autobusa manje
prljava. „Problem nam je što smo
prilikom čišćenja autobusa izložene velikoj hladnoći, prije svega jer
su uvijek sva vrata na autobusima
otvorena kako bi se vozilo moglo
što bolje izračiti. Na žalost, zbog
toga smo često nahlađene.“
I pored hladnoće kojoj su svakodnevno izloženi, „perači“ autobusa,
vozila uvijek održavaju besprijekorno čistim i urednim na zadovoljstvo
korisnika naših usluga.
Centroservis
O uslovima rada u zimskom periodu tokom boravka u CentroserInfoBus
10
visu razgovarali smo sa rukovodiocem servisa Nerminom Džafićem
i servisnim inžinjerom Senadom
Smajlagićem. Saznajemo da se u
zimskom periodu više kvarova javlja na elektro instalacijama zbog
vlage, leda i niskih temperatura.
Ističu da su osnovne operacije servisa da redovno kontrolišu jačinu
rashladne tečnosti kako ne bi došlo do zamrznuća i havarije motora.
Navode da pri ekstremno niskim
temperaturama poseban problem
predstavlja zaleđivanje instalacije
zraka tako da je bilo potrebe za većim brojem izlazaka na teren. Gospodin Nermin nam objašnjava da
tokom zime ima više dežura kako bi
autobusi u potpunosti bili spremni
za vožnju. Također, željeli su istaći
probleme koje imaju u samim radionicama i usporavaju im efikasan
rad, a to su hladnoća, posebno vikendom kada nema grijanja, zatim
pri opravci Webasto grijanja mora
se raditi napolju zbog gasova koji
se tom prilikom ispuštaju tako da je
opravke u zimskim uslovima znatno
teže izvoditi. Jedan od problema u
radionicama nastaju i po ulasaku
autobusa u radionicu sa snijegom
na sebi jer nakon topljenja istog
dolazi do plavljenja dijela radionice oko autobusa. Iz tog razloga,
bilo bi poželjno da prije ulaska u
radionicu snijeg sa autobusa bude
očišćen.
RTO
Prilikom posjete radionici RTO-a
razgovarali smo sa Arslanović Sejadom, brigadirom u radioni. Ugrijali smo se uz pomoć male grijalice
te počeli razgovor na temu uslova
rada u zimskom periodu. Ovom
prilikom Sejad je istakao kako je
tokom zimskog perioda najveći problem sa kojim se suočavaju
uposlenici RTO-a leđenje autobusa. Naime, u vrijeme jačih minusa
dolazi do leđenja zračne instalacije posebno ako se ne ispusti kondenz. Kako bi se zaštitili od zime,
autobusi koji voze jutarnje linije se
parkiraju u garaže, a u radionicu
RTO-a može stati i do 15 autobusa „Veliki problem sa kojim se
susrećemo u zimskom periodu su
defekti na terenu. Najviše defekata
REPORTAŽA
Nabavka i istakanje goriva u zimskom periodu
Na ovu temu napravili smo kratak
i ugodan razgovor sa Tiro Hasanom. Ovom prilikom Tiro nam je
objašnjavao kako i koje gorivo se
nabavlja tokom zime za potrebe
Centrotrans Eurolines voznog parka. „Bitno je naglasiti da se u zimskom periodu prilikom nabavke traži da filtrabilnost goriva bude -20
stepeni da ne bi došlo do zgušnjavanja goriva i leđenja filtera. Ovakva filtrabilnost se zahtijeva samo
u zimskom periodu“. Iz razgovora
saznajemo da tokom ove zime nisu
imali problema kada je u pitanju
istakanje goriva. Međutim, veoma
je bitno da se prilikom prijema goriva kontroliše moguće postojanje
vode u nafti. Kontrola vode se vrši
pomoću paste Nivadon, tako da
će u slučaju postojanja vode pasta
dobiti crvenu boju, a u suprotnom
ostaje bijela, objašnjava nam Tiro.
Iz razgovora smo saznali da tokom
ove zime nije bilo problema sa dobavljačima. Potrošnja nafte se tokom godine uglavnom neznatno
mijenja prema godišnjim dobima.
Grijanje i održavanje kotlovnice
Zadužene za održavanje grijanja
zatičemo u maloj prostoriji pored
kotlovnice. Naime, tkz. „Građevinska grupa“ zadužena je i za loženje
tokom zimskog perioda. Objekti
na Auto bazi se griju pomoću dvije
kotlovnice, a više o ovome razgovarali smo sa Lončarević Radomirom i Imširević Mevludinom.
Kako smo doznali od Mevludina
loženje u ovoj grejnoj sezoni je počelo krajem oktobra 2010. godine.
„Radi se u dvije smjene, a najbitnije
je da ne dođe do zaleđivanja vode
i instalacija na objektima. Naš posao je da se tokom radnog vremena grijanje pali dva puta, a po
potrebi i više puta, odnosno svako
dva sata“. Mevludin nam također
objašnjava kako se tokom jednog
dana potroši od 500 do 600 litara
lož ulja. Sa jednom kotlovnicom se
griju lamele 1 i 2, RTO, Centroservis, pomoćne radionice i tehnička
priprema dok se uz pomoć druge
kotlovnice grije Služba saobraćaja.
Na kraju razgovora Lončarević –
Rale naglašava da im tokom grejne sezone održavanje kotlovnica
nije jedina obaveza, naime tu je i
održavanje radijatora u svim objektima na Auto bazi.
Zimski meni
Kada se kaže zimska ishrana, onda
u pravilu mislimo na sarmu, kupus,
grah sa suhim mesom i sl., a to
znači “tešku” hranu koja se dugo
probavlja i koja je, naravno, opterećena kalorijama. O zimskom
meniju, kada je u pitanju Društvena
ishrana na Auto bazi, razgovarali
smo sa Faikom Okerićem glavnim
kuharom koji nam je ovom prilikom rekao „za zimsku sezonu počinemo sa pripremama već u jesen.
Mi godinama pripremamo domaću
zimnicu, kiselimo kupus, šarenu salatu i pravimo turšiju. Svake godine
ukiseli se najmanje 15 buradi kupusa koji se koristi i za sarmu i drugo
varivo, zatim se pripremi bar 100
kg turšije, a zbog kratkog vremena
trajanja kiseli se samo 4 do 5 buradi kisele salate. U takvoj ishrani
nedostaje sveže povrće poput zelene salate, paradajza i paprika,
a na red dolazi zamrznuto povrće,
koriste se isključivo Ledo proizvodi.
Također, bitno je napomenuti da se
svakodnevno nabavlja svježe meso
i sezonsko povrće“.
Mnogo je teže organizovati zimski
nego ljetni jelovnik zbog odnosa
kalorija koje se uzimaju zavisno
od godišnjeg doba. Iz tog razloga, prema riječima Faika Okerića,
uposlenici Društvene ishrane, trude
se svakodnevno ponuditi što više
vrsta jela. Međutim, najčešće se
kuha grah, sarme, klepe, musaka,
tjestenina, lonac i druge vrste variva.
Na kraju ove naše priče zaključujemo da posao lidera u drumskom
saobraćaju nije nimalo lagan. Da
bi se postalo i ostalo to što jesmo
potrebno je mnogo truda i zalaganja svih uposlenika kompanije.
Pored svih problema sa kojima
se susreću naši uposlenici koji su
najviše izloženi uticajima zime, svi
poslovi se obavljaju na vrijeme i
zadovoljstvo onih zbog kojih i postojimo, korisnika naših usluga,
PUTNIKA.
Tekst : Prolaz Aida
je upravo zbog niskih temperatura
i leđenja o kojem smo već pričali.
Moram istači da najviše problema
imamo sa vozilima PGS-a koji nemaju ugrađen isušivač zraka, a najviše defekata imamo na linijama za
Kakanj i Vareš. Moram reći da je
veliko olakšanje kada dežurni vozači pale autobuse tokom noći da ne
bi zaledili. Još jedan od problema
sa kojima se susrećemo je svakako
hladnoća u radionici RTO-a. Garaža je stalno otvorena tako da ju
je nemoguće zagrijati, posebno je
hladno subotom i nedjeljom kada
nema grijanja pa se radnici snalaze
i griju na razne načine. Tokom zimskog perioda grijanje u autobusima
se mora svakodnevno provjeravati
posebno pri nižim temperaturama
i naravno više kod vozila PGS-a.
Novi autobusi za gradsko prigradski saobraćaj imaju klimu i grijanje
tako da je i njihovo održavanje dosta lakše dok kod ostalih grijanje
radi na principu „motora tajfuna“.
Ovo su samo dodatni poslovi za
uposlenike RTO-a koji se obavljaju
uz redovne, svakodnevne poslove.
InfoBus
11
AKTIVNOSTI
Sa sjednice Uprave društva
prava Društva Centrotrans
Eurolines u toku januara
mjeseca održala je četiri
sjednice sjednica sa ukupno 29
tačaka dnevnog reda na kojima
je razmatrana aktuelna poslovna
problematika. Izdvajamo neke od
tema, koje su bile aktuelne u prethodnom periodu kao i stavove i
zaključke Uprave:
Tekst : Ekić Mirha
PROBLEMATIKA PREVOZA U
KANTONU SARAJEVO
InfoBus
12
Problamatika prevoza u Kantonu
Sarajevo već duži period je tema
razmatranja Uprave Društva i ista
će se nastaviti do konačnog rješenja prevoza putnika u Kantonu
Sarajevo. Menadžment društva i
dalje vodi borbu sa birokratijom
Kantona Sarajevo, odnosno Vladom i Ministarstvom saobraćaja i
komunikacija oko ulaska u Kanton,
odnosno odobrenja prevoza na
području Kantona Sarajevo.
Trenutno se očekuje i potezi Ministarstva saobraćaja i komunikacija
i Vlade Kantona Sarajevo, da riješe
problem prevoza u Kantonu. Ukoliko se to ne desi u skorijoj budućnosti Menadžment Društva će sazvati
konferenciju za štampu i obavijestiti javnost o poduzimanju određenih
mjera i ponovnog uključenja u prevoz Centrotrans – Eurolines-a na
području Kantona.
RASHOD VOZILA
Uprava Društva je na prijedlog Komisije za rashod donijela odluku o
rashodu 8 vozila vlasništvo Društva
, šest autobusa jedno putničko vozilo i teretno vozilo marke MAN.
Prijedlog za rashod je dat iz razloga što su vozila veoma stara i što
su dalja ulaganja u iste ekonomski
neopravdana.
Vozila će se parkirati i sa njih će se
skinuti svi upotrebljivi dijelovi, popisati, te skladištiti u magacin, a za
navedeno je odgovorna Komisija
za rashod vozila. Niko osim zaduženih lica ne smije skidati dijelove
bez odobrenja Izvršnog direktora
tehničke funkcije Društva.
NAGRADA OSMIJEH GODINE
Uprava Društva je razmatrala prijedlog i donijela odluku o ustanovljavanju godišnje nagrade za
zaposlenike Društva pod nazivom
„OSMIJEH GODINE „. Za navedenu nagradu usvojeni su i kriteriji
dodjele nagrade. U predlaganju za
izbor nagrade OSMIJEH GODINE,
učestvovat će svi zaposlenici Društva, koji po svom ubjeđenju mogu
predložiti zaposlenika Društva za
kojeg smatraju da zaslužuje nagradu, a da isti zadovoljava date kriterije. Svim zaposlenicima Društva
dostavljen je obrazac za davanje
prijedloga godišnje nagrade. Popunjen obrazac će se dostaviti pomoćniku Izvršnog direktora Zajedničkih funkcija Društva, koja će iste
sortirati vodeći račune o tome da
li zadovoljavaju kriterije nagrade.
Konačnu odluku o dodjeli nagrade
donijet će Uprava Društva. Dodjela
AKTIVNOSTI
KOŠARKAŠKI TURNIR
„NEDŽAD ZEKIĆ“
Uprava društva je razmatrala prijedlog Generalnog direktora Društva za ustanovljavanje košarkaškog
turnira pod nazivom “ZEKIĆ NEDŽAD“ , u sjećanje na rano preminulog Zekić Nedžada, koji je niz
godina uspješno obavljao poslove
Izvršnog direktora Tehničke funkcije. Rahmetli, Zekić Nedžad je bio
izuzetan sportista koji je, kada se
god ukazala prilika uspješno predstavljao Društvo, na raznim turnirima, natjecanjima, gdje ostvarivao
dobre rezultate.
Održavanje Turnira je održano u
dane 25. i 26. 02.2011. godine,
na kojem će učestvovati:
- Penta iz Pule,
- Lasta iz Beograda,
- Veterani iz Kaknja i
- Centrotrans - Eurolines
INFORMACIJA O POSLOVANJU
DRUŠTVA
Kao što je uobičajeno Uprava
Društva na svojim sjednicama raspravlja i usvaja izvještaj o poslovanju Društva za prethodni mjesec
i utvrđuje vrijednost koeficijenta za
obračun plaća zaposlenika Društva. Za mjesec januar konstatovano je da je Društvo poslovalo sa
gubitkom. Zajedničke funkcije su
dostavile prijedlog koeficijenta u
visini od 0,95, iako i to nije realna
vrijednost u odnosu na poslovanje, trebao je biti manji. Međutim
Uprava Društva vodeći računa o
životnom standardu, te povećanju
životnih troškova i stalnih povećanja cijena, odlučila se za koeficijent
u visini 0,95.
D
ana 15.02.2011. godine,
održan je radni sastanak
između predstavnika Vlade
Kantona Sarajevo i Centrotrans
Eurolines, na kome su bili prisutni
Fikret Musić - premijer Vlade KS,
Haris Lulić – ministar saobraćaja
KS, Safudin Čenigić – generalni direktor Centrotrans Eurolines i
Muhamed Šaćiragić – predsjednik
Nadzornog odbora Centrotrans
Eurolines.
Na sastanku, koji je imao cilj upoznavanje predstavnika nove Vlade
KS sa aktualnom problematikom
u oblasti javnog gradsko-prigradskog saobraćaja, sa naše strane
izloženi su svi problemi koji opterećuju ovu oblast. Na području
Kantona Sarajevo uspostavljen je
neracionalan i skup sistem javnog
gradsko-prigradskog prevoza, što
u krajnjoj liniji izuzetno opterećuje
budžet Kantona Sarajevo.
Stalne su primjedbe korisnika usluge javnog servisa KJKP Gras. Naši
predstavnici su istakli da postoji
preko 60 dokumenata nadležnih
organa (Konkurencijsko vijeće,
Kantonalni sud, Upravne inspekcije, Ministarstvo pravde, Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija) kojim je jasno utvrđeno da je
Ministarstvo saobraćaja Kantona
Sarajevo nelegalno odobravalo
redove vožnje KJKP Gras, i na taj
način mu omogućavalo monopol
na relevantnom tržištu Kantona Sarajevo.
Aktivno je desetak rješenja Kantonalne inspekcije drumskog saobraćaja kojima se KJKP Gras-u
zabranjuje prevoz na nelegalno
registrovanim linijama.
Naši predstavnici su istakli da nisu
poduzimali nikakve akcije u ovom
periodu u želji da se novim strukturama vlasti kantonalne vlade ostavi
prostora i vremena da se riješi ovaj
problem.
Istovremeno su naši predstavnici
dali svoje viđenje ovog problema
sa prijedlozima za njihovo rješavanje.
Premijer Musić i ministar Lulić su
sa razumijevanjem prihvatili argumentaciju i dali obećanje da će
rješavanje nagomilanih problema
u oblasti javnog gradsko-prigradskog saobraćaja na području Kantona Sarajevo u narednom periodu
biti u vrhu prioriteta Vlade KS.
Tekst : Porča Amerisa
nagrade „OSMIJEH GODINE“ je
predviđena na DAN Centrotransa,
koja svečanost je predviđena da se
održi 26.03.2011. godine.
InfoBus
13
AKTIVNOSTI
a
U
InfoBus
14
prethodnim izdanjima Info
bus-a dosta smo pisali o
potrebama i aktivnostima
na uvođenju Plansko preventivnog
održavanja vozila kao preduslova
visoke tehničke ispravnosti u radne
procese organizacionog segmenta
Održavanja Centrotrans-Eurolines.
Imajući u vidu izuzetnu važnost i
sveukupnu problematiku održavanja vozila u Centrotrans-Eurolines,
jasno smo zaključili da je kvalitetno
i blagovremeno održavanje vozila
jedan od osnovnih uslova za obavljanje osnovne djelatnosti Društva-prijevoz putnika u drumskom
saobraćaju. Kako raspolažemo sa
svim resursima (kadrovskim, materijalnim, prostornim itd.) za obavljanje svih nivoa održavanja koje
može zahtijevati jedno prijevozno
sredstvo, očekivani rezultat tih procesa je visoka tehnička ispravnost
vozila iz našega voznog parka.
Svi zaposlenici u održavanju vozila,
a pogotovo novi rukovodioci koji
su imenovani u tom organizacionom dijelu Društva početkom ove
godine, su upoznati sa predstojećim sistemskim promjenama u
procesnim aktivnostima održavanja voznog parka CTS-a koje će
se očitovati i informatički podržati
proširenjem postojeće tehnologije
segmentom obavezujućeg preventivnog i planskog pristupa održavanja vozila. Niz pripremnih aktivnosti
je već urađeno (o čemu smo i ranije
pisali) ili je u toku njihova provedba, a podsjećanja radi, preduslovi
koji se moraju realizirati su:
- Definisati normative koji predstavljaju eksploatacioni period
svakog odabranoga sklopa vozila
u kojem se ne bi trebala vršiti bilo
kakva intervencija,
- Organizaciono ustrojiti i precizirati nadležnosti, odnosno odgovornosti svih funkcionalnih dijelova
zaduženih za pojedine/karakteristične procesne aktivnosti, a koje
- Kako su se s
se odnose na ovaj segment održavanja, uključujući raspoloživi
kadrovski potencijal, informatičku
infrastrukturu i usklađenost snabdjevenosti skladišta neophodnim
rezervnim dijelovima i potrošnim
materijalom.
- Educirati i radno osposobiti sve
zaposlenike ovog segmenta Tehničke funkcije, bez obzira na njihovu poziciju (radnik ili rukovodilac)
da uvođenje PP održavanja prihvate “u hodu” kako bi implementacija istog praktično odmah činila integrativni dio postojeće tehnologije
održavanja.
- Kreirati projektni zadatak i u saradnji sa informatičkom kućom Info-Soft proširiti odgovarajuće module sistema IMIS u kojima će biti
integrisana aplikativna rješenja kao
podrška provedbi PP održavanja.
Niz navedenih aktivnosti je urađeno ili se već radi od čega je značajno istaknuti praktično svakodnevne
edukacije u različitim formama koje
su segmentirane prema pojedinim
funkcionalnim dijelovima i nosiocima karakterističnih radnih procesa,
a koji u bliskoj budućnosti, moraju
podržati tehnološku implementaciju PP održavanja. Bitno je naglasiti
da novo-imenovani rukovodioci
imaju izuzetno pozitivan stav i razumiju potrebu što bržeg uvođenja
PP održavanja, pri čemu je i izražen
njihov doprinos kod provedbe pripremnih aktivnosti u dijelovima za
koje su neposredno i odgovorni.
S druge strane, definisan je projektni zadatak i Info-Soft već kreira informatičku podršku procesu
PP održavanja, čija prva verzija u
IMIS-u bi trebala biti postavljena i
operativna do kraja februara 2011.
godine. Naravno, uslov za praktičnu primjenu softverskog rješenja je
oformljena (unesena u sistem) baza
podataka normativa eksploatacionog perioda odabranih sklopova
vozila koji su, kako smo već ranije
pisali, definisani i odobreni.
TEHNOLOGIJA
ODRŽAVANJA VOZILA
Februar 2011.
10.02.2011. godine obavljena
je edukacija za rukovodno osoblje Tehničke funkcije-održavanje
vozila na temu "Tehnologija održavanja vozila". Cilj ove edukacije
je bio da se svi novoimenovani
rukovodioci u segmentu održa-
Autor: Nenad Miković
vanja upoznaju sa postojećom
tehnologijom
i primijenjenom
dokumentacijom, te sa precizno
naznačenim ovlaštenjima i odgovornostima svakog nosioca u pojedinim dijelovima procesa
AKTIVNOSTI
našli novi rukovodioci I ovom prilikom je posebna pažnja
posvećena značaju shvaćanja potrebe kvalitetnog održavanja vozila
u Društvu, poštivanju svih propisanih proceduralnih aktivnosti, ulozi
novog rukovodstva u segmentima
kontrole i nadzora nad procesima, te vezama i odgovornostima
koje se odnose na primjenjeni Sistem upravljanja kvalitetom koji je
certificiran prema najnovijoj verziji međunarodnog standarda ISO
9001:2008.
Međutim, i dalje je prisutan veliki
broj defekata na terenu, od čega
najviše zabrinjavaju defekti koji
nastaju neposredno nakon tretmana vozila u nekoj od radionica. U
dijelu ocjene odgovornosti za nastale defekte (i samim tim ponovljene opravke na vozilima), novo
rukovodstvo mora dati znatno veći
doprinos što se od njih i očekuje u
narednom periodu. Kvalitetan odnos prema povjerenim zadacima,
visoko-kvalitetna kontrola i nadzor
nad svim procesima u održavanju
uz potpunu eliminaciju povremeno prisutne “linije nezamjeranja”
u konačnici će rezultirati ocjenom
uspješnosti rada novog rukovodstva.
Na kraju, što moramo uvijek naglasiti, borba za svakog putnika
i prihod koji nam po tom osnovu
Primijenjena
dokumentacija
ULAZ U PROCES
OBR. 7.5-01/01
OBR. 7.5-01/02
OBR. 7.5-01/04
OBR. 7.5-02/02
OBR. 7.5-02/03
Planiranje i
priprema
Odgovorni za:
Izradu
Kontrolu
Nadzor
OBR. 7.5-01/01
OBR. 7.5-01/02
OBR. 7.5-01/04
OBR. 7.5-02/02
OBR. 7.5-02/03
Tehnička
priprema
Rukovodilac
Tehničke
pripreme
Pomoćnik
ID TF
Dnevni Plan
rada radionice
Rukovodilac
radionice /PJ
Pomoćnik
ID TF
Prijem vozila
Poslovođa
OBR. 7.5-02/01
Pregled
vozila
Trebovanje
Izlaz mater.
Otvaranje R/N
OBR. 7.5-02/04
Radna i
tehnološka
dokumentacija
NE
Rukovodilac
radionice
Pomoćnik
ID TF
Poslovođa
OBR. 7.5-02/05 Rukovodilac
radionice
OBR. 7.5-02/06
Nalog prat.
radionici
Kontrola
procesa
Pomoćnik
ID TF
Rukovodilac
radionice
Otvaranje
Zapisnika
Podnalog
Rukovodilac
radionice
Korektivne mjere
Poslovođa
Rukovodilac
radionice
Rukovodilac
radionice
Pomoćnik
ID TF
Kontrolor
tehničke
ispravnosti
Rukovodilac
Tehničke
pripreme
Pomoćnik
ID TF
Kontrolor
tehničke
ispravnosti
Rukovodilac
Tehničke
pripreme
Pomoćnik
ID TF
(OBR. 8.5.2-01/01)
Pomoćnik
ID TF
DA
Zatvaranje R/N
Kontrola
izvršenih
radova
OBR. 7.5-02/04
OBR. 7.5-02/04
NE
OBR. 7.5-01/02
Pomoćnik GD
za tehnolog.
i kvalitet
DA
IZLAZ IZ PROCESA
Predaja vozila
PJ saobraćaja
osigurava opstanak na tržištu u nezaobilaznoj je vezi sa visoko-kvalitetnim i maksimalno odgovornim
odnosom svih zaposlenika u segmentu održavanja. Treba uvijek
imati na umu da putnik NE VIDI
angažman zaposlenih u održavanju ali itekako OSJETI kada vozilo
stane na putu radi kvara, kada ne
radi grijanje ili klima, kada nije u
OBR. 7.5-01/02
funkciji audio ili video oprema itd.
U svakom slučaju novom rukovodstvu u održavanju vozila želimo još
uspješniji nastavak njihovog rukovodnog angažmana uz permanentan rast pozitivnih pokazatelja u
svim procesima za koji su nadležni.
Tekst : Miković Nenad
Analizirajući praktično sve segmente u procesu održavanja vozila od
vremena kada je novo rukovodstvo
održavanja preuzelo dužnosti, može
se zaključiti da su ostvareni izvjesni
kvalitetni pomaci i to pogotovo u
aktivnostima Tehničke pripreme,
kvalitetnijem pristupu kontroli izvršenja radova u radionicama, te
sveukupnoj organizaciji i nadzoru
nad procesom održavanja. Evidentno je da se aktivno nastoje smanjiti troškovi r/d kao i ustrojiti funkcionalnija veza sa Centrotrade-om.
ODRŽAVANJE VOZILA CTS-a DIJAGRAM TOKA REALIZACIJE
InfoBus
15
AKTIVNOSTI
P
Tekst : Šaćiragić Muhamed
ovodom druge godisnjice smrti Nedžada Zekića, Izvršnog direktora Tehničke funkcije, uposlenici Centrotrans Eurolines organizovali su odlazak u Sjenicu na mezar i posjetu roditeljima rahmetli Nedžada. Učenjem
Fatihe odali su dužnu počast rahmetli Nedžadu.
InfoBus
16
Podsjećanja radi - Nedžad Zekić je rođen 01.07.1966. godine u Sjenici gdje je završio osnovnu i mašinsku
tehničku školu. Na Univerzitetu u Sarajevu završio je Saobraćajni fakultet, smjer drumski saobraćaj i transport.
U Centrotrans Eurolines Sarajevo došao je 01.10.2002. godine i kao Izvršni direktor Tehničke funkcije i član
Uprave Društva radio je do svoje prerane smrti.
Vrhunski stručnjak u oblasti drumskog saobraćaja, odličan menadžer koji je motivisao i plijenio energijom svoje
saradnike, humanista sa idealističkim pogledima na ljude, izuzetno dinamičan, vedrog duha, iskren, odan do
naivnosti djeteta, bio je omiljen u svakom dijelu Centrotransa i kod svih ljudi koji su ga poznavali.
Nedžad Zekić je čovjek kojeg će svi pamtiti, čovjek koji je uvijek bio spreman pomoći, dati savjet, svojom vedrinom je ozarivao i kao takav ostavio je neizbrisiv trag na svima onima koje je poznavao.
Molimo dragog Allaha da mu podari svoj Rahmet i Magfiret.
AKTIVNOSTI
Naime svako prodajno mjesto ili
mjesto na kome se izvrši usluga
ima obavezu da izda fiskalni račun
tj. da to mjesto fiskalizuje. Po informacijama nadležnih državnih organa proces fiskalizacije bi trebao da
obezbijedi bolju kontrolu poreza na
nivou Federacije BiH. S obzirom da
Centrotrans Eurolines sav svoj promet već evidentira kroz poslovne
knjige, proces fiskalizacije će značiti nove investicije, nove troškove
nabavke opreme, njenog održavanja kao troškove edukacije osoblja.
U zavisnosti od nivoa fiskalizacija
(moguća su izuzeća određenih djelatnosti) koji bude obavezno provesti zavisit će i ulaganje da bi se ovaj
zakon proveo u cjelosti.
U praksi fiskalizacija predstavlja
fiskalni uređaj koji će u momentu
prodaje evidentirati uslugu koja je
nastala i odmah je prijavljuje u poresku upravu. Navedeni uređaj je
jednostavno rečeno kalkulator koji
radi na principu kase ili malog kalkulatora koji bilježi i memoriše sve
ono što se u njega unese a po izvršenoj usluzi printa fiskalni račun.
Navedeni uređaj je preko telekomunikacijskog operatera spojen
sa poreskom upravom u koju šalje
podatke.
Postoji niz problema koji će se javiti
ukoliko se fiskalizacija bude mora-
la provesti i u vozilima, a i niz problema koji će se javiti uvođenjem
fiskalnih uređaja u poslovni sistem.
• Dodatni troškovi koji će nastati uslijed obaveze za fiskalizacijom
svakog prodajnog mjesta mada se
većina prodaje obavlja na autobuskim stanicama i prodajnim mjestima.
• Dodatne edukacije za vozno
osoblje i za ostale zaposlenike.
• Nemogućnost potpune tehničke primjene fiskalnih uređaja u pokretnim sredstvima.
• Velika mogućnost kvarova i
potpuna nemogućnosti primjene
posebno u javnom prigradskom i
gradskom prevozu izazvalo bi velika zagušenja saobraćaja i reakciju
putnika.
• Funkcionisanje sistema u međunarodnom saobraćaju nije pokriveno u potpunosti kako tehnički
tako ni zakonskim i podzakonskim
aktima.
• Operativni problemi sa poreznim stopama (turizam i međunarodni saobraćaj).
• Dupliranje pojedinih poslova i
evidencija.
• Nekoliko puta veći troškovi fiskalizacije već u drugim djelatnostima.
Sa nivoa udruženja koja predstavljaju saobraćajnu djelatnost i
interese svih prevoznika i poslodavaca Ferderacije BiH
pokrenuta je inicijativa
za izuzimanje prevoza
putnika iz procesa
fiskalizacije u prevoznim sredstvima. U narednom periodu
očekujemo
i
konačne
stavove Ministarstva finansija
F BiH tj. da li će biti određenih izmjena u već usvojenim aktima a
koje se tiču naše djelatnosti. Realno je očekivati, s obzirom na
praksu zemalja u okruženju, da
se fiskalizacija u pokretnim sredstvaima uradi na drugi način tj. da
prodaja usluga u pokretnim sredstvima bude izuzeta iz procesa fiskalizacije.
Centrotrans Eurolines je u mjesecu
martu 2011. godine planirao izvršiti sve neophodne pripreme za fiskalizaciju mjesta na kojima se trenutno vrši davanje ili evidentiranje
usluga i prodaja roba (mjesta za
fakturisanje i evidentiranje prometa, prodaja karata na autobuskim
stanicama i turističkim agencijama i blagajnama preduzeća). Za
kvalitetno provođenje navedenog
procesa potreban je optimalan angažman svakog zaposlenika koji
bude imao obavezu za radom na
fiskalnim uređajima.
Za sva neophodna uputstva i edukacije zaposlenici koji budu obavezni da rade sa fiskalnim uređajima
bit će obaviješteni i angažovani na
provedbi ovoga procesa. O svim
neophodnim informacijama u budućnosti će se zaposlenici obavještavati preko svojih rukovodilaca
ili putem nekih drugih sredstva komunikacije u preduzeću.
Tekst : Edin Lonlarić
D
ana 28.12.2009. godine
usvojen je „Zakon o fiskalnim sistemima“ na nivou
F BIH sa datumom primjene od
01.02.2011. Centrotrans Eurolines je već krenuo sa fiskalizacijom
u okviru djelatnosti ugostiteljstva.
Glavna primjena osnovne djelatnosti Centrotrans Eurolinesa bi
po dosadašnjim državnim aktima
trebala da počne 15.04.2011.
ukoliko ne dođe do određenih odlaganja.
InfoBus
17
POSLOVANJE
Januar 2011.godine uspješniji od prošlogodišnjeg
U
mjesecu januaru ostvarena
kilometraža je veća za 3%
od prošlogodišnje. Ostvarena realizacija bilježi rast od 5%
u odnosu na prošlogodišnju, ali je
za 4% manja od planske. Broj prevezenih putnika bilježi kretanja istim
smjerom kao i pređena kilometraža
i ostvarena realizacija. Ovaj mjesec imamo veću cijenu
kola kilometra za 1%, gledano na
januar 2009.godine, ali je pad za
Index 12/09
Index 12/Pl
Pređeni kilometri
103 %
99 %
Ostvarena realizacija
105 %
96 %
Prevezeni putnici
102 %
96 %
KM/Km
101%
97 %
prošlogodišnjeg, a iskorištenost
3% u odnosu na plan. Angažman vozila na nivou Društva vozila je manja od planirane za
je u prosjeku veći za 4% od 1%.
Grafički prikaz procentualnog učešća PJ u ostvarenju pređenih kilometara za januar 2011.
godine
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i
ostvarene realizacije za januar 2011. godine
PGS
MGS
11/10
11/Pl
11/10
11/Pl
Visoko
11/10
11/Pl
Kiseljak/
Fojnica
11/10
11/Pl
Ilijaš
11/10
11/Pl
Olovo
11/10
11/Pl
Pređeni kilometri
105
99
98
96
103
107
91
78
91
78
108
98
Prevezeni putnici
Ostvarena realizacija
101
101
98
95
101
97
100
68
100
68
111
111
110
102
94
87
103
96
97
64
97
64
107
90
Tabelarni pregled pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije po jedinicama
za januar 2011. godine
Gledano po poslovnim centrima, PGS imala negativan index broja Ostvarena realizacija najbolje
možemo konstatovati da je kod prevezenih putnika gledajući upor- pokazatelje ima u PJ MGS, dok
su negativni pokazatelji zabilježini
PJ MGS došlo do rasta broja pre- edne pokazatelje.
vezenih putnika za 1%, u odnosu Upoređujući sa prošlom godinom kod PJ PGS, RJ Fojnica i RJ Ilijaš.
na prošlu godinu i plan. I dalje pređeni kilometri su u porastu, sa PJ Olovo i PJ Visoko su ostvarile
imamo povećanje broja pre- izuzetkom PJ PGS i RJ Fojnica, a realizaciju bolju od prošlogodišnje,
vezenih putnika kod RJ Ilijaš, te i upoređujući sa planom samo je ali su u odnosu na plan zabilježeni
u PJ Olovo i to posmatrajući oba porast kod PJ Visoko, dok je RJ negativni pokazatelji.
uporedna pokazatelja. Jedino je PJ Ilijaš na nivou plana.
InfoBus
18
POSLOVANJE
Pređeni kilometri veći za 3% u odnosu na 2010.godinu, a manji od planiranih za 1%.
Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 5%, a manja za 4% od planske realizacije.
Broj prevezenih putnika veći za 2% u odnosu na 2010.godinu, a za 4% manji od planiranih.
Cijena po kilometru veća od prošlogodišnje za 1%, a 3% manja od planirane.
Prihod veći za 6% od prošlogodišnjeg, a manji za 5% od planiranog.
Rashod veći za 3% od prošlogodišnjeg, a 3% manji od planiranog.
Finansijski pokazatelji poslovanja u januaru 2011. godine
Finansijski posmatrano, prihod je imao
rast za 6% u odnosu na prošlu godinu, ali
zato planirani iznos prihoda nije dostignut
i negativno odstupanje je bilo 5%. Rashod
ima slična kretanja kao i prihod i pozitivno
odstupanje je 3% pozitivno u odnosu na
prošlu godinu, ali je 3% negativno u odnosu
na plan. U ovom mjesecu dolazi do situcije kada kretanje prihoda i rashoda stoje u
zadovoljavajućoj srazmjeri t.j. prihodi rastu
brže od rashoda i to se desilo prema prošloj
godini. Međutim odnos prihoda i rashoda
prema planu još nije dostigao taj odnos.
Grafički prikaz finansijskog poslovanja u januaru 2011. godine
Ukupan broj zaposlenih u mjesecu januaru je na nivou prošlogodišnjeg januara, ali bilježi pad u odnosu na
prethodne mjesece 2010. godine. Nastavlja se kao i u prethodnim mjesecima redovna isplata ličnih primanja
zaposlenika
JANUAR U BROJKAMA
PREDENI KILOMETRI
911.455
PREVEZENO PUTNIKA
294.065
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA 31.12.2010.
457
UKUPAN BROJ AUTOBUSA
135
KOEFICIJENT ISPRAVNOSTI
0,75
POTROŠENO GORIVO U LITRIMA
283.114
BROJ EVIDENTIRANIH ŠTETA
17
EFEKTI UNUTRAŠNJE KONTROLE-BROJ KONTROLA
945
RAČUNARI U UPOTREBI
151
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Međugrad
PJ Prigradski
PJ Ilijaš
PJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
2009. PLAN
2009. PLAN
PJ Olovo
Centroservis
Centrotours
Centrotrans Kakanj
Centrotrans I. Sarajevo
Centrotrade
Tekst: Čutura Sakib
Trend poslovanja za janua u odnosu
InfoBus
19
Tekst : Jasmin Osmanović
PJ
U
PJ Visoko fizički i finansijski
pokazatelji poslovanja, za
mjesec januar 2011 godine, nisu ostvareni u planskim
veličinama i isti su manji za 3 %.
Kada poredimo ostvarene pokazatelje u odnosu na januar 2010 go-
InfoBus
20
njihove poslovne rezultate. Radi se
o PJ Ilijaš, PJ Olovo i PJ PGS, čija
su vozila za potrebe PJ MGS prešla
više od 12.000 kilometara.
Na ove poslovne rezultate je u
značajnoj mjeri utjecalo ukidanje
viznog režima za naše građane,
pogodne vremenske prilike, ali i
zalaganje cjelokupnog kolektiva,
te dobra saradnja sa svim komponentama Tehničke funkcije i Kompanije u cjelini
Nadamo se da će se ovaj trend
nastaviti, te da ćemo u narednim
mjesecima biti svjedoci dodatne
ekspanzije i još boljih rezultata ove
poslovne jedinice.
dine, može se reći da su pređeni
kilometri kao i ostvarena realizacija
u blagom porastu i veći su za 3 %.
Broj putnika koji je prevezen voznim
jedinicama ove poslovne jedinice
je na nivou u odnosu na isti mjesec
prošle godine.
I pored blagog povećanja ostvarene realizacije u odnosu na prošlu
godinu, ostvareno je negativno
poslovanje, u odnosu na plan.
Razlog negativnog poslovanja smatramo, većim troškovima tekućeg
održavanja kao i većom cijenom
goriva u odnosu na isti mjesec
prošle godine, što se odrazilo na
ukupni finansijski rezultat.
Autobuska stanica Visoko u mjesecu
januaru 2011 godine, poslovala je
u planskim veličinama, i finansijski
rezultat u odnosu na isti mjesec
prošle godine je bolji za 9%. Smatramo da je ostvarenju planskih
veličina na A.S.Visoko doprinijelo
znatno povećanje realizacije na
međunarodnim linijama.
Tekst : Akšamović Elmir
MGS
POSLOVANJE
Naime, u tradicionalno „slabijem“
mjesecu
ostvareni
su
zadovoljavajući rezultati i došlo
je do stabilizacije poslovanja PJ
MGS. To je, u svakom slučaju,
ohrabrujuća informacija, pogotovo
ako imamo u vidu činjenicu da se
radi o najznačajnijoj poslovnoj jedinici našeg preduzeća u kojoj je
angažovano najviše uposlenika.
Ostvarena realizacija je veća za
110.000 KM, u odnosu na isti
period prošle godine, odnosno
za 70.000 KM u odnosu na Plan
poslovanja. Vozila ove poslovne
jedinice su prešla 1% kilometara
manje u odnosu na planirane vrijednosti, a prevezeno je 2% više
putnika nego što smo planirali.
Bitno je napomenuti da je ovaj
značajan rezultat ostvaren uz dodatno smanjenje broja uposlenih.
Naime, u odnos na isti mjesec
protekle godine, u okviru PJ MGS
angažovano je sedam uposlenika
manje. Osim toga, za potrebe
ove poslovne jedinice je bilo
angažovano tri vozila manje nego
u istom periodu prošle godine.
Što se tiče rashodovne strane, i tu
je došlo do značajnog poboljšanja.
Troškovi energenata su 2 posto
manji od planiranih, a ostvarene
su i značajne uštede na utrošku
rezervnih dijelova i potrošnih materijalima. Naime, utrošeno je
samo 45% planiranih sredstava za
ove namjene.
Pored navedenog, dobar poslovni
ambijent je omogućio da za ovu
poslovnu jedinicu rade i druge,
manje, poslovne jedinice, što je
nesumnjivo značajno utjecalo na
VISOKO
PJ
P
Početak nove poslovne godine u Poslovnoj jedinici
Međumjesni i međunarodni
saobraćaj (PJ MGS) je obilježen na
najbolji mogući način – odličnim
poslovnim rezultatima.
POSLOVANJE
Nastavljene akcije „Schengen
Day“ i „Linija dana“
Vodeći se geslom da je «Putnik je
najvažnija osoba u Centrotrans
Eurolinesu” Služba marketinga
je odlučila da nizom različitih aktivnosti i akcija nagradi svoje putnike. Prije svega misli se na uvođenje
akcije «Schengen Day» i «Linija
dana», kao i pojavljivanje u finalnoj
emisiji «Zvijezda možeš biti ti». U
toku su pripreme i za uvođenje CTS
klubskih kartica za sve vjerne korisnike domaćeg i međunarodnog
prevoza.
Akcija “Schengen Day”
Akcija «Schengen Day», koja je
započela 15.12.2010. godine
povodom uvođenja bezviznog
režima, nastavljena je i održava
se svakog 15.og u mjesecu. Akcija omogućava određenom broju
putnika da posjete gradove Beč,
Berlin, Frankfurt, Hamburg, Pariz i
mnoge druge evropske metropole
po nevjerovatnim cijenama, koje
su 50% povoljnije od važeće tarife.
Prema podacima sa prodajnih
mjesta, akcija se uspješno odvija,
te su promotivne karte rezervisane
i prodate unaprijed za mjesec februar, mart i april.
Akcija “Linija dana”
Od 07. februara započela je i
akcija “Linija dana” koja vrlo
dinamično i raznoliko promoviše
linijski saobraćaj Centrotrans Eurolines. Naime, prema unaprijed utvrđenom rasporedu linija
za mjesec dana, putnicima je na
raspolaganju svaki dan druga linija, domaća ili međunarodna, na
kojoj se određeni broj autobuskih
karata mogu dobiti čak 70% jeftinije od utvrđene tarife. Ovom akcijom Centrotrans Eurolines održava
svoju tržišnu poziciju lidera u drumskom saobraćaju i zadržava lojalnost svojih putnika koji putuju sigurnim i udobnim autobusima, sada
još i po povoljnijim cijenama.
Promocija firme u finalnoj večeri
“Zvijezda možeš biti ti”
Prema trenutnim podacima, najgledanija emisija zabavnog karaktera među gledaocima svih uzrasta
je talent show “Zvijezda možeš biti
ti” koja se u prethodnom periodu
emitovala na NTV Hayat. Služba
marketinga Centrotrans Eurolines
u suradnji sa Marketingom NTV
Hayat organizovala je prodaju
ulaznica koja je uključivala i prevoz
na finalnu večer.
Tokom finala koje je održano
17.02.2011. u dvorani Mirza
Delibašić, kompanija Centrotrans
Eurolines imala je svoj sponzorski kutak u back stage-u. Naime,
kroz ovu emisiju promovisane su
sve trenutne akcije za domaći i
međunarodni prevoz, turistički
aranžmani, kao i ovogodišnji atraktivni program za apsolventska
i maturalna putovanja.
Pobjednik show-a Mirza Šoljanin,
povodom uručenog nagradnog
putovanja, za naš bilten je rekao
slijedeće: „Zahvaljujem se kompaniji Centrotrans Eurolines na
uručenoj nagradi. Unaprijed se
radujem ljetovanju i jedva čekam
da iskoristim putovanje na Majorcu. Zaista ste me ugodno iznenadili
i još jednom Vam od srca hvala“.
CTS Club Card
Svaka kompanija koja njeguje
odnos prema svojim klijentima, a
Centrotrans Eurolines je zasigurno
takva, nastoji na svaki mogući način
svojim korisnicima usluga olakšati
korištenje usluga. S tim ciljem
Služba marketing Centrotrans Eurolines počela je pripreme za izradu
CTS Club Card. Korisnici CTS Club
Card biće putnici na domaćim i
međunarodnim linijama, a funkcionisat će na principu akumuliranja potrošnje na kartici, na osnovu
koje se ostvaruju određeni popusti
u iznosima od 10%, 15% i 20%.
Ove kartice biće dostupne na svim
prodajnim mjestima Centrotrans
Eurolines.
Tekst : Bjelonja Almina
.
Svečano uručen vaocher pobjedniku emisije „Zvijezda možeš biti
ti“za nagradno putovanje na Majorcu
Ove godine menadžment
kompanije Centrotrans Eurolines je odlučio da nagradi
pobjednika takmičenja putovanjem za dvije osobe na Majorcu. Ovu vrijednu nagradu je
u ime kompanije Centrotrans
Eurolines, pobjedniku show-a
Mirzi Šoljaninu, uručio direktor
turizma Muamer Lutvić i tom prilikom mu zaželio sretan i ugodan
put.
InfoBus
21
POSLOVANJE
AS SARAJEVO
InfoBus
22
N
a AS Sarajevo će uskoro biti
stavljene u funkciju nove
rotacione rampe (automati)
za prolaz na odlazne perone. Stari
automati, koji su postavljeni davno
prije rata i koji više ne mogu da
obavljaju funkciju bit će demontirani. Ovaj projekat će olakšati komunikaciju putnika na prostorima
Autobuske stanice a istovremeno
obezbijediti efikasniju kontrolu prolaska putnika. Rotacione rampe
neće opsluživati posebni uposlenici već će nadzor vršiti dežurni
otpravnik uz efikasniji video nadzor. Postojeći zaposlenici će biti
raspoređeni na druge poslove, ali
se ovim potezom značajno smanjuju troškovi poslovanja Autobuske
stanice.
Postavljanjem i puštanjem u funkciju rotacionih rampi, najveći dio
obaveza i odgovornosti oko prolaza će imati otpravnici koji će
vršiti prodaju peronskih karata ali
i također omogućavati prolaz na
službeni ulaz (putem elektronskih
vrata), putnicima sa mjesečnim kartama, službenom osoblju i drugim
bio rezultat vremenskih uslova, nije
bilo snijega na Olimpijskim planinama.
Na kraju istači da je pozitivna strana u PJ PGS je ta što je evidentno
smanjen broj pritužbi od korisnika
naših usluga, što je sigurno rezultat
prethodnih edukacija, kao i svakodnevni razgovori s voznim osobljem.
licima koja imaju odobrenje za
prolaz na odlazne perone AS Sarajevo. Automati će raditi na principu
očitavanja bar koda koji će svaki
putnik ili pratilac imati otštampan
na autobuskoj karti u zavisnosti od
vrste karte. Automati su postavljeni
u hodniku male čekaonice, a rade
uz podršku posebnog softwara iz
kojeg će se moći vidjeti i određeni
izvještaji o protoku korisnika usluga
AS Sarajevo.
Cijena ove investicije iznosi oko
12.000 KM.
Tekst : Smailhodžić Vedad
Pored smanjene realizacije na
poslovni rezultat je uticalo i
povećanje troškova poslovanja.
Amortizacija novonabavljanih
autobusa je direktno uticala na
povećanje troškova. Navedeni
gubitak se donekle uspio ublažiti
smanjenjem troškova rezervnih
djelova, ali je ipak nedovoljno za
pokrivanje istog. U mjesecu januaru
2011. godine je takođe uvećana
potrošnja goriva po vozilu. Jedan
od razloga jeste angažovanje 4
(četiri) autobusa Man NL-313 čija
je prosječna potrošnja 40 l/100
kilimetara, te 2 (dva) autobusa
Neoplan sa prosječnom potrošnjom
38 l/100 kilometara, a isti prošle
godine nisu bili u funkciji. Po tom
pitanju poduzete su veće kontrole
voznog osoblja, gdje se svaki dan
vrši analiziranje potrošnje goriva
po svakom tankovanju vozila.
Na lošije poslovanje uticao je i
manji broj vanrednih vožnji, što je
Rotacioni automati na AS Sarajevo
Tekst : Hodžić Fahrudin/Burnazović Rizah
PJ PGS
U
mjesecu januaru 2011.u
okviru PJ PGS nije ostvaren planirani poslovni
rezultat kao u pogledu linijskog
tako i vanlinijskog prevoza.
Ukupno poslovanje PJ PGS je
bilo lošije i u odnosu na prošlu
godinu jer je došlo do smanjenja broja putnika. Realizacija
je manja i zbog studentskih
godišnjih karata koje će biti naknadno naplaćene, u koje su
bile sadržane u prihodu 2010.
godine. U januaru je tradicionalno smanjen broj đaka što
takođe utiče na prihod.
POSLOVANJE
OSOBE
A DVIJE
VANJE Z
O
T
JE
L
O
N
NAGRAD
a
c
r
o
l
l
a
M
e
Palma d
1.
201
Voucher za pobjednika emisije
“Zvjezda možeš biti ti”
nija
Spa
C
vanja!
Od sportskih putovanja posebno
ističemo putovanje u Minhen na
utakmicu Bayern Munchen-Hoffenheim, 12.02.2011.g. i putovanje u
Milano 23.02. na nogometnu utakmicu Inter Milan – Bayern Munchen
u okviru 1/8 finala Lige prvaka. U
toku mjeseca februara popunjena
su sva raspoloživa mjesta za putovanje na utakmicu Chelsea-Manchester City koja će biti odigrana u
Londonu 20.03.2011.godine.
U okviru 8-martovskih putovanja biće realizirana putovanja
u Opatiju, Dubrovnik, Veneciju,
Budimpeštu i Istanbul.
Centrotours je u februaru mjesecu
pripremio i putovanje avionom na
Umru u Saudijsku Arabiju koje će
biti realizirano u martu i aprilu ove
godine.
Po izrazito povoljnim cijenama
privrednicima iz BiH ponuđeni su
programi putovanja na IHM - Sajam male privrede u Minhen avionom i autobusom kao i putovanje
na COSMOPROF - Sajam ljepote,
frizerskih i kozmetičarskih usluga u
Bolonji.
Početkom mjeseca iz štampe je
izašao i katalog maturalnih i apsolventskih putovanja koji obuhvata
više od 20 različitih putovanja u
Španiju, Francusku, Italiju, Holandiju, Njemačku, Češku, Poljsku,
Mađarsku i Tursku, Hrvatsku i Crnu
Goru! Učenicima osnovnih škola u
katalogu ponuđena su i putovanja
i izleti unutar Bosne i Hercegovine.
Plakat za ekskurziju
Tekst : Lutvić Muamer
entrotours je u novu 2011.
godinu ušao sa rekordnim
brojem ponuđenih puto-
InfoBus
23
TURNIR
P
rvi memorijalni Košarkaški
turnir „Nedžad Zekić“, čiji
je domaćin bio Centrotrans
Eurolines, održan je u Kulturno
sportskom centru u Vogošči, 25. i
26. februara 2011. godine. Turnir
se igrao u spomen na Izvršnog
direktora Centrotrans Eurolines,
Nedžada Zekića koji nas je prerano napustio prije dvije godine.
Na ovom turniru, koji je prije
svega imao za cilj produbljivanje
poslovne saradnje, druženje i prijateljstvo učestvovale su ekipe: Lasta Beograd, Penta Pula, Veterani
Kakanj i Centrotrans Eurolinesa.
Prvi dan turnira upriličeno je
svečano otvorenje na kojem se
prisutnima obratio predsjednik
nadzornog odbora, Muhamed
Šaćiragić koji je u svom kratkom
obraćanju naglasio da lik i djelo
rahmetli Nedžada Zekića nikada
neće biti zaboravljeno.
Nakon svečanog otvorenja, gen-
Amina Zekić sa poklonom
eralni direktor Društva Safudin
Čengić je u ime svih takmičara
uručio simboličan poklon supruzi
rahmetli Nedžada Zekića, Amini
Zekić. Riječ je o košarkaškoj lopti
sa kojom je rahmetli Nedžad odigrao brojne utakmice u dresu Centrotrans Eurolines.
Bitno je naglasiti da turnir nije bio
InfoBus
24
takmičarskog karaktera, a odigrano je šest utakmica. Nakon
odigrane dvije utakmice, prvi dan
turnira, između ekipa Veterani Kakanj – Centrotrans Eurolines i Lasta
Beograd – Penta Pula, upriličeno
je i druženje ove četiri prijateljske
ekipe.
Na posebnom sastanku sa predstavnicima Laste razmijenjena su
iskustva u vezi međusobne saradnje, održavanja kooperacije,
tehnoloških unapređenja. U konstruktivnom i prijateljskom razgovoru sa menadžmentom kompanije Lasta, analizirani su efekti
rada na zajedničkoj autobuskoj
POSLOVNI SUSRETI
PREZENTACIJA PROIZVODA FIRME “PENTA”
Drugi dan turnira, 26.02.2011.
godine na Auto bazi Sarajevo
održani su poslovni sastanci
sa gostima iz Beograda, Pule i
Kaknja. Nakon obilaska Centroservisa, RTO-a i Centrotradea uprilićena je i prezentacija
proizvoda Pente iz Pule koja se
profilirala među vodeće hrvatske
firme na području sistema automatske identifikacije i prodaje
opreme za autobuske terminale
i transportna sredstva. Ovom
prilikom prezentirana je ponuda
za prodaju, naplatu i kontrolu
karata u javnom gradskom i
prigradskom prijevozu putnika. Prezentaciji su bili prisutni i
predstavnici Transturista Tuzla i
drugih prevozničkih organizacija
iz Federacije BiH.
Predstavnici Laste Beograd, koja
je među prvim firmama koje su
primijenile sistem naplate voznih
karata putem uređaja koje nudi
«Penta», prilikom prezentacije su
iznijeli svoja iskustva. U veoma
korisnoj diskusiju determinisan je
status prevozničkih organizacija u FBiH kao i način i uslovi
uvođenja ovog sistema naplate.
U diskusiji je posebno tretiran
proces fiskalizacije koji je trenutno u fazi uvođenja u Bosni i
Hercegovni.
Sistem BUSCARD (Autobuska
karta) predstavlja integriranu
informatičku cjelinu koja objedinjava više funkcija, a sve u cilju
povećanja kvalitete pružanja usluga korisnicima javnog gradskog i prigradskog prijevoza kao
i povećanja efikasnosti upravljanja
sistemom prijevoza i nadzora na
troškovima.
Funkcije koje su integrirane u BUSCARD su:
• izrada, programiranje i prodaja
karata,
• nadzor upotrebe putničkih kara-
TURNIR
ta u javnom prijevozu u vozilima,
• prikupljanje podataka s opreme
u vozilima i
• generiranje izvještaja i statistika o broju prevezenih putnika po
određenim upitima
• evidencija radnog vremena zaposlenika i kontrola prolaza
• evidencija istakanja goriva i
praćenje troškova po vozilima
• praćenje položaja vozila na digitalnoj karti
• glasovna najava stanica u vozilima
• najava dolaska vozila na stanice
...
Veza između svih ovih funkcija je
beskontaktna RF kartica koja kao
nosilac informacija kruži u sistemu
i omogućava jednostavnu i brzu
identifikaciju svih sudionika unutar
sistema, kako putnika tako i zaposlenika (vozača, kontrolora, administracije i ostalih zaposlenika).
Posebna se vrsta kartica izrađuje
za zaposlenike koju karticu upotrebljavaju u svrhu registracije
radnog vremena, kontrole prolaza
u određene prostore (kancelarije,
skladišta, garaže, pumpnu stanicu...). Karticama se nadzire i istakanje goriva u pumpnoj stanici na
način da je prije početka istakanja
goriva potrebno odložiti karticu
na čitač kartica u sklopu pumpne
stanice i tek tada sistem uključuje
pumpu i mjeri količinu istočenog
goriva pa za tu količinu zadužuje
vlasnika kartice.
Dogovoreni su dalji kontakti i
moguća saradnja.
vodećih kompanija u djelatnosti
prevoza putnika
u Srbiji i Bosni i
Hercegovini što
ima svoju posebnu vrijednost.
Drugi dan turnira odigrane su četiri
utakmice, a igrale su ekipe: Veterani Kakanj - Penta Pula, Lasta
Beograd – Veterani Kakanj, Penta
Pula – Centrotrans Eurolines, Lasta
Beograd – Centrotrans Eurolines.
Nakon završenog turnira organizovano je svečano zatvaranje turnira
i druženje u hotelu Park u Vogošča.
Ovom prilikom generalni direktor
kompanije Centrotrans Eurolines,
Safudin Čengić se zahvalio svim
učesnicima turnira i gostima što su
se odazvali pozivu za učešće i naglasio da je njihov dolazak dokaz
tome koliko je se cijeni djelo rahmetli Nedžada Zekića i sve ono što
je on učinio za Centrotrans Eurolines tokom svog kratkog života.
Ovom prilikom svim učesnicima
dodijeljene su Plakete za učešće na
1. Memorijalnom turniru „Nedžad
Zekić“.
Prilikom preuzimanja Plakete, direktor kompanije Lasta Beograd Velibor Sovrović je naglasio kako će
Nedžad Zekić ostati upamćen kao
veliki čovjek, kolega i prije svega
prijatelj. Na kraju svog obraćanja,
gospodin Sovrović se zahvalio
domaćinu i istakao nadu da će se
ovakva druženja nastaviti, ne samo
u Sarajevu, već i u Beogradu, Puli i
drugim mjestima.
Plakete su dobile i ekipe Penta
Pula, Veterani Kakanj i Centrotrans Eurolines. Iako turnir nije
bio takmičarskog karaktera dodijeljena su specijalna priznanja.
Naime, tajni ekspertni tim, koji je
pomno pratio sve utakmice, odredio je dobitnike posebnih – šaljivih
priznanja, a oni su:
1.Dobitnici priznanja „Najsnažniji
igrač“ su:
-
Predrag Grbin – Lasta Beograd
Kadrić Nermin – Veterani Kakanj
Marinko Ljumović – Lasta Beograd
Ljubović Damir – Penta Pula
2. Priznanje „Kralj trokoraka“ dobio je
- Sovrović Velibor – Lasta Beograd
3. „Najbolji Play šminker“ je
- Radojčić Vladimir – Lasta Beograd
4. „Najprecizniji promašaj“ je
priznanje koje je dobio
- Genjac Jakub – Veterani Kakanj
5.
Priznanje
za
igrača
„Budućnost košarke“ dobio je
- Alić Muris (navršio 57 godina
života) – Centrotrans Eurolines
Centrotrans Eutolines se na kraju
i ovog turnira pokazao kao dobar
domaćin, a sigurni smo da će turnir
„Nedžad Zekić“ postati tradicionalan.
Tekst : Prolaz Aida
liniji Sarajevo – Beograd te razmotrena mogućnost proširivanja
poslovne saradnje. Treba naglasiti da dosadašnju saradnju,
osim svojih pozitivnih rezultata,
karakteriše i izraženo prijateljstvo, tijesna saradnja i prijateljstvo
između menadžmenta i svih zaposlenika Laste i Centrotrans Eurolines,
InfoBus
25
PRIZNANJA
Smailhodžić Ferid, dobitnik priznanja OSMIJEH Centrotransa
InfoBus
26
CARITAS
CENTRA ZA KULTURU DIJALOGA
FONDACIJA AL AMANA
ZAHVALNICE
Tekst : Ekić Mirha
S
mailhodžić Ferid, zaposlenik Društva na poslovima
vozač autobusa u Pj Olovo Tehnička funkcije, . Rođen
04.04.1960. godine u mjestu Čuništa, općina Olovo. U Centrotrans je došao 1986. godine na radno mjesto
automehaničar do ratne 1992. godine. Bio pripadnik ARMIJE
BiH. Nakon ranjavanja u ratu i procjene ljekarske komisije,
dobio je promjenu i počeo raditi na mjestu vozača autobusa.
U dosadašnjem radu nije imao havarija, većih šteta. Odnos
prema poslu, korisnicima usluga i vozilu je izuzetno dobar
tako da smo u prilici na zahtjev korisnika, posebno đaka i prosvjetnih radnika, ga raspoređivati na vanredne prevoze. Odnos
sa kolegama , radnicima na održavanju i pretpostavljenim je
veoma dobar. Nije imao težih povreda radne dužnosti. Uvijek
je radio na izuzetno teškoj putnoj mreži u prevozu đaka i radnika. Jedan svjež primjer odslikava njegov odnos prema radu i
sredstvima rada. Naime, dana 24.01.2011. godine je u mjestu Meorača na liniji Olovo-Ligatići zbog poledice na putu stao
i montirao lance da bi nastavio vožnju. Tom prilikom je pao
i osjetio jak bol u lijevoj nozi. Nastavio je vožnju do Ligatića,
preuzeo đake i odvezao u školu u Solun, a potom vratio autobus u Olovo. Nakon što je otišao ljekaru, ustanovljen je prelom
noge na dva mjesta. Dakle, Ferid je u interesu posla odnosa
prema korisnicima i vozilu, sa slomljenom nogom prešao 40
km, učinio vanljudske napore i izložio se velikim bolovima i
ukupnog dosadašnjeg dugogodišnjeg rada, a
riziku da bi obavio liniju da djeca ne kasne u školu i da nebi
posebno zbog ovog pomenutog posljednjeg
ostavio autobus u šumi na milost i nemilost provalnicima. Zbog
gesta mislim da zaslušuje nagradu.
PRIZNANJA
P
redsjednik Savjeta MZ Kamenica uputio je generalnom
direktoru mr.sc. Čengić Safudinu
Informacija o radu vozača u kojoj se kaže:
Svake godine. pa i ove 2010. pravimo analizu rada i funkcionisanja vaših vozila i vozača koji vrše prevoz na području
naše Mjesne zajednice Kamenica, želja nam je da Vam
ukažemo da su mještani MZ Kamenica prezadovoljni sa
radom Vašeg osoblja.
Teško je povjerovati ali vjerujte za 365 dana u godini da ni
jedan učenik nije zakasnio na čas, kao i radnik na posao,
a to je sve zahvaljujući Vašim vozačima koji voze na našim
linijama a to su:
Zukić Mirsad i Delija Mevluz
Pomenuti vozači ulažu maksimalne napore na održavanju
prevoza đaka i putnika što je rezultiralo redovnom prevozu
bez i jedne ispuštene vožnje na našoj liniji tako da roditelji
šalju djecu sa sigurnošću do škole jer znaju ko vrši prevoz.
S velikim poštovanjem,
Mirsad Balta, predsjednik Savjeta MZ Kamenica
Pohvala Mirjana Sarčević u kojoj se kaže:
“Imala sam priliku u četvrtak, 6.1. putovati sa Vašim autobusom na relaciji Busovača-Zagreb i bila sam
lijepo iznenadjena, mogu reći da mi je ovo bila najugodnija vožnja autobusom do sad! Vozači jako
pristupaćni i kulturni, vožnja još ugodnija! (radi se o autobusu koji je kretao u 7:40 iz Busovače)”
Raska Bračković - Denjalić
“Obraćam Vam se s namjerom da istaknem visoko profesionalni odnos prema poslu Vaših uposlenika koji
su dana 8. januara 2011. godine vozili autobus na relaciji Sarajevo-Munchen sa polaskom u 17 sati iz Sarajeva. Bila je to vanredna linija uvedena zbog velikog broja putnika direktno za Minhen. Vaša posada pokazala je tokom cijelog puta toliku profesionalnost da sam bila ponosna da u BiH postoji jedan takav autobuski
pijevoznik kao “Centrotrans”.Cijelo vrijeme puta brinuli su o svakom putniku ( skupljali ih po stajalištima ),
spavali u propisanim rokovima na za to propisanom mjestu, uvijek u odijelima, sa prilagodjenom muzikom i
bez ikakve međusobne priče i glasnih komentara. I na polasku i dolasku na odredište pozdravili su sve putnike od strane “Centrotransa”, zahvalili se na povjerenju i pozvali ih da opet ukažu povjerenje Vašoj firmi.
Željela sam da znate da je ova posada bila najpozitivniji marketing za “Centrotrans”.
Sa maila “[email protected] “ stiglo je sljedeće: Ranije sam se već obraćala ovim putem i kako sam se
“žalila” na vaše usluge, vrijeme je da se i zahvalim, odnosno da vas pohvalim. Kao što sam ranije navodila, svakodnevno vozarim na relaciji Busovača-Sarajevo i doista smo imali problema sa prevoznim sredstvima (Bosanko, pa neki gradski autobus itd.).
Međutim, zadnjih dana na navedenoj relaciji vozi neki “klasični” autobus i vozač (mislim da se zove Edin,
ali nisam sigurna). Moram istaći da i autobus i vozač istog, vaš uposlenik, su ispunili nasa očekivanja što
se tiče nekih normalnih uvjeta vožnje. Vozača uopće ne poznajem i ne hvalim ga iz nekih privatnih razloga,
već zato što je čovjek doista divan prema putnicima, vožnji...
InfoBus
27
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 494 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content