οικονομικά-υγείας & παραθερισμού

Την 31-1-2012 στις 16:00 ηµέρα Τρίτη διεξήχθη η συγκέντρωση
των αποστράτων στο Πολεµικό Μουσείο όπως είχε ανακοινωθεί για
την ενηµέρωση
των από επιτελείς που διέθεσε ο κ. Α/ΓΕΝ.
Παρέστησαν αρκετοί απόστρατοι και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΕΑΑΝ. ∆υστυχώς ο άσχηµος καιρός απέτρεψε τη µαζική προσέλευσή
των.
Μετά το χαιρετισµό και την εισαγωγή του Προέδρου της ΕΑΑΝ,
στο βήµα ανήλθε ο Υποναύαρχος (ΥΙ) Απ. Μαντίδης ΠΝ, διευθυντής
της ∆ΥΓ του ΓΕΝ ο οποίος κατά τη διάρκεια της οµιλίας και τις
επακόλουθες ερωτήσεις των αποστράτων είχε και την επικουρία του
διευθυντού του ΝΝΑ.
Στα θέµατα που ανεπτύχθησαν, ως κύρια προβλήµατα
λειτουργίας του ΝΝΑ ανεδείχθησαν:
α) Το χρέος που οφείλουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί και κυρίως ο
πρώην ΟΠΑ∆ (στον οποίον είχαν ασφαλισθεί οι απόστρατοι) και ο
διάδοχος αυτού, ΕΟΠΥΥ που περιλαµβάνει τους ασφαλισµένους του
δηµοσίου, του ΙΚΑ, και λοιπών ταµείων.
β) Οι υπέρογκες οφειλές του ΝΝΑ προς τους προµηθευτές αυτού
(περίπου 98 εκατ. ευρώ) εξαιτίας κυρίως του χρέους των ταµείων
των οποίων οι ασφαλισµένοι νοσηλεύονται στο ΝΝΑ.
Στο ΝΝΑ υπάρχουν δύο διαχειρίσεις: α) Των ΕΕ και των µελών
των οικογενειών των που υπάγεται στο ΓΕΝ και είναι ταµειακώς
εντάξει, και β) των λοιπών ασφαλιστικών ταµείων τα οποία
χρεωστούν µεγάλα ποσά, σε αυτά συµπεριλαµβάνεται και ο πρώην
ΟΠΑ∆ στον οποίον ασφαλίζονταν, και νυν ΕΟΠΥΥ, στον οποίο
ασφαλίζονται οι ΕΑ και οι οικογένειές των, ο οποίος χρεωστά το
µεγαλύτερο µέρος του παραπάνω ποσού.
Συνταγογραφήσεις και ιατρικές εξετάσεις.
Οι απόστρατοι και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών των,
υπάγονται πλέον στο νέο οργανισµό περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(τα συνταγολόγια που είχαµε δεν ισχύουν πλεόν)
Η συνταγογράφηση στο Ν.Ν.Α. γίνεται από το θεράποντα ιατρό
κατόπιν προσυννενόησης (ραντεβού) σε συνταγολόγια που διαθέτει
το Ν.Ν.Α. και τα φάρµακα χορηγούνται από το φαρµακείο του Ν.Ν.Α
και στα ιδιωτικά φαρµακεία.
Γίνονται ενέργειες ώστε να δύναται και το φαρµακείο του ΝΝΑ να
χορηγεί φάρµακα µε Η/Ν συνταγογράφηση.
Οι απόστρατοι πρέπει να γνωρίσουν τους γιατρούς της περιοχής
τους που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ, είτε µέσω Internet είτε
από το ΚΕΠ της περιοχής τους και θα εξυπηρετούνται χωρίς καµιά
επιβάρυνση.
Επίσης δύνανται να τηλεφωνούν στο 184 και να γνωρίζουν που
µπορούν να πάνε ανάλογα µε την ειδικότητα του γιατρού που
θέλουν.
1
Το φαρµακείο του ΝΝΑ δε δύναται να χορηγήσει φάρµακα σε
ηλεκτρονική συνταγή. Αυτό µπορεί να γίνει στο φαρµακείο ΝΙΜΤΣ.
Ο ΕΟΠΥΥ εδώ και τρεις µήνες αρνείται να παραχωρήσει δυνατότητες
συνταγογράφησης στους στρατιωτικούς ιατρούς.
Η Η∆ΙΚΑ αναγνωρίζει ένα και µόνο στρατ. φαρµακείο, το ΝΙΜΤΣ
(υπάγεται στο ΓΕΣ), και έχει παραχωρήσει ΑΦΜ µόνο σε αυτό ενώ
τα υπόλοιπα στρατιωτικά φαρµακεία (ΝΝΑ) λειτουργούν ως
παραρτήµατα αυτού.
Πρόκειται προσεχώς όλες οι οδοντιατρικές µονάδες (ΝΝΑ και ΜΤΝ)
να στεγασθούν σε ενιαίο χώρο στο κέντρο της Αθήνας για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιπλοίαρχος Μπακαλάκος ΠΝ
του ΓΕΝ αρµόδιος για τον παραθερισµό, ο οποίος εξήγησε ότι η
µοριοδότηση του παραθερισµού του 2012 θα γίνει σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση (σηµειωτέον ότι η ΕΑΑΝ εργάζεται επί της
ανωτέρω και συντάσσει νέο κανονισµό παραθερισµού ΕΑΑΝ).
Η
απόφαση
του
υπουργού
Εθν.
Αµύνης
υπ.
αρ.
Φ.400/32/82424/Σ.343 που έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ Β΄1139/3-62011 αλλάζει ριζικά τα µέχρι πρότινος ισχύοντα στους ΕΑ και
εστιάζεται κυρίως στους ΕΕ, στις πολυµελείς οικογένειες και στις
οικογένειες µε ανάπηρα άτοµα.
Όσον αφορά την ΕΑΑΝ, θα της παραχωρηθούν οικήµατα και
δωµάτια στο ΘΑΝ και ένας φάρος (στην Αρκίτσα Φθιώτιδος) ενώ
στον ΝΑΣΚΕ επιπλέον δωµάτια στις δευτερεύουσες περιόδους.
Μετά το λόγο έλαβε η οικονοµική οµάδα αποτελούµενη από τον
πρόεδρο του ΜΤΝ Αντιναύαρχο ε.α. Μ. Κανάρη ΠΝ, το Γενικό
∆ιευθυντή αυτού Αρχιπλοίαρχο (Ο) ∆. Μποιλέ ΠΝ και τον ∆ιευθυντή
του Ε’ κλάδου του ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχο (Ο) ∆. Μπαλόπουλο ΠΝ ο
οποίος εξήγησε την πολιτική του ΓΕΝ ως προς την ενοποίηση των
µετοχικών ταµείων η οποία για να γίνει θα πρέπει πρώτα να
εξυγιανθεί το Μετοχικό Ταµείο Στρατού. Τα ταµεία δεν επιθυµούν να
ονοµασθούν
επικουρικά
και
να
υπαχθούν
στο
Υπουργείο
Απασχόλησης. Επ’ αυτού έχουν συµφωνήσει και τα τρία ταµεία.
Ο Πρόεδρος του ΜΤΝ έδωσε µια γενική εικόνα του ταµείου, ο
δε Γενικός ∆ιευθυντής ανέλυσε πλήρως και µε προβολή γραφηµάτων
την κατάσταση του ταµείου, τόνισε ιδιαίτερα το πόσο επιβεβληµένη
ήτο η µείωση των µερισµάτων για να υπάρξει βιωσιµότητα σε βάθος
χρόνου ώστε να έχουν προοπτική λήψης µερισµάτων και οι
επερχόµενες γενεές λαµβανοµένης υπόψη της δραστικής µείωσης
των κοινωνικών πόρων, της αθρόας αποστρατείας, της οικονοµικής
συγκυρίας που έχει αρνητική επίπτωση στην εκµετάλλευση της
ακίνητης περιουσίας, και το σηµαντικότερο όλων, της αναλογίας
ενεργών µελών προς µερισµατούχους.
Παρακάτω δηµοσιεύονται γραφήµατα για την παραστατικότερα
αντίληψη της διαχρονικής κατάστασης του ταµείου.
2
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΣΟ∆Α ΜΤΝ 2006-2011
100%
5,91%
5,35%
41,81%
39,67%
4,61%
5,46%
4,37%
5,70%
90%
80%
70%
39,97%
47,85%
34,85%
25,75%
10,15%
60%
9,87%
50%
10,88%
10,23%
11,33%
9,39%
40%
30%
20%
41,4%
43,65%
2006
2007
44,34%
38,15%
50,91%
58,40%
10%
0%
2008
2009
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
2010
2011
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
3
ΕΞΟ∆Α ΜΤΝ 2006-2011
100%
90%
0.8% 3.0%
0.9% 3.2%
0.8% 3.8%
0.6%
0.5%
14.0%
0.7% 2.7%
0.5%
0.60% 3.30%
0.5% 3.3%
0.5%
0.4%
0.50%
15.9%
23.3%
22.6%
25.0%
25.6%
72.4%
71.1%
70.0%
72.4%
2008
2009
2010
2011
80%
70%
60%
50%
40%
81.7%
79.4%
30%
20%
10%
0%
2006
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
2007
ΒΟΕΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΜΤΝ 2006-2011
(σε χιλιάδες Ευρώ)
Ευρώ)
4