Για το νέο ΠΣ του Τμήματος Λογοθεραπείας διευκρινίζονται τα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13η/25-06-2014 Συνέλευση του
Τ.Ε.Ι.
ΗΠΕΙΡΟΥ,
εγκρίθηκε
η
τροποποίηση
–
συμπλήρωση
του
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας.
Για την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών από το ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Στο νέο Π.Σ. περιγράφονται όλα τα αιτούμενα στοιχεία του Π.Σ.:
o Κωδικός
μαθήματος
(SLT…….),
Τύπος
Μαθήματος
(Υποχρεωτικό ή Επιλογής Υποχρεωτικό)
o Θεωρία (Θ) – Εργαστήριο (Ε) – Άσκηση Πράξης (ΑΠ)
o Εξάμηνο μαθήματος, πιστωτικές μονάδες (ECTS) μαθήματος,
o Ωρες διδασκαλίας (Θ-Ε-ΑΠ)
2. Η εφαρμογή του νέου Π.Σ.
για όλους τους φοιτητές θα
πραγματοποιηθεί από τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ του ακαδημαϊκού έτους
2014-2015
3. Οι αλυσίδες μαθημάτων για το νέο Π.Σ. είναι: Κλινική Άσκηση στη
Λογοπαθολογία 1 > Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία 2 >
Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία 3 > Κλινική Άσκηση στη
Λογοπαθολογία 4.
4. Για φοιτητές που έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα των
οποίων ο κωδικός μαθήματος αλλάζει στο νέο ΠΣ, το μάθημα θα
εμφανίζεται στην καρτέλα τους με το νέο κωδικό μαθήματος και θα
κατοχυρώνεται ο ήδη επιτυχών βαθμός.
5. Στην περίπτωση των μεικτών μαθημάτων (Θ+Ε), των οποίων
καταργείται στο νέο Π.Σ. είτε το θεωρητικό είτε το εργαστηριακό
μέρος, οι φοιτητές οι οποίοι σύμφωνα με το παλαιό Π.Σ. έχουν
περάσει επιτυχώς το ένα από τα δύο μέρη (Θ ή Ε) κατοχυρώνουν το
βαθμό αυτό για ολόκληρο το μάθημα στο νέο Π.Σ.
6. Απαραίτητες προϋποθέσεις
για τη λήψη πτυχίου είναι τα
ακόλουθα:
o Συμπλήρωση 35 Υποχρεωτικών μαθημάτων και 4 Επιλογής
Υποχρεωτικών μαθημάτων [οι φοιτητές που έχουν ήδη
συμπληρώσει τον παραπάνω αριθμό μαθημάτων κατοχυρώνουν τα
μαθήματα αυτά σύμφωνα με το παλαιό Π.Σ. – χωρίς να απαιτείται
καμία τροποποίηση - μεταβολή]
o Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης
*** ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: τα νέα προαπαιτούμενα μαθήματα για την
Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) είναι στο σύνολό τους δεκαπέντε (15). Οι
φοιτητές, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει επιτυχώς όλα ή μερικά από
τα προαπαιτούμενα μαθήματα για την Πρακτική Άσκηση του
παλαιού ΠΣ, τα κατοχυρώνουν για την έγκριση της Π.Α. στο νέο
ΠΣ.
o Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
7. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν περάσει επιτυχώς μαθήματα που
καταργούνται στο νέο Π.Σ.
τα κατοχυρώνουν σύμφωνα με το
παλαιό Π.Σ.
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ- Ι: Αντικαταστάσεις μαθημάτων που προκύπτουν στο νέο
Π.Σ. σε σχέση με το παλιό ΠΣ
ο
Α. Διαμόρφωση προγράμματος ανά έτος
1
έτος
Κωδικός
Εξάμηνο
1
2
3
SLT1030
SLT1080
SLT1040
1
1
1
4
5
SLT1050
1
6
SLT1061
SLT1070
1
1
1
2
3
4
SLT2010
SLT2081
SLT2020
SLT2091
2
2
2
2
5
6
SLT2030
SLT2041
2
2
7
SLT2060
2
Παιδιατρική
Πληροφορική Υγείας
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΛΑΙΑ Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Φωνητική
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας
Λόγου
Νευροανατομία-Νευροφυσιολογία
Ανατομία-Φυσιολογία Παθοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας
Λόγου 2
2
Στατιστική και λογισμικά στις
επιστήμες συμπεριφοράς
8
SLT2070
ΜΑΘΗΜΑ
ΠΑΛΑΙΑ Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Γλωσσική Ανάπτυξη
Γλωσσολογία
Εξελικτική Ψυχολογία
Ανατομία - Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας
Λόγου 1
Τύπος
Επιλογής
ΝΈΟ ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Επιλογής
Υ
Υ
Υ
Γλωσσική Ανάπτυξη
Γλωσσολογία
Εξελικτική Ψυχολογία
Υ
Υ
Υ
Υ
Ανατομία - Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου
Φωνητική
Υ
Υ
Πληροφορική Υγείας
Υ
Υ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
Νευροανατομία-Νευροφυσιολογία
Υ
Υ
Παθοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου
Υ
Υ
Στατιστική και λογισμικά στις επιστήμες συμπεριφοράς
Υ
Υ
Υ
Υ
2ο
έτος
Τύπος
Επιλογής
Κωδικός
Εξάμηνο
ΠΑΛΑΙΑ Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Ακοολογία
Θέματα κλινικής ψυχολογίας – συμπεριφορισμός
1
2
3
SLT3010
SLT3020
SLT3081
3
3
3
4
SLT3030
3
Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας
5
6
7
8
SLT3050
SLT3060
SLT3070
SLT3091
3
3
3
3
Αγγλική Ορολογία
Διατ. της φώνησης
Γλωσσικές διαταραχές στη σχολική ηλικία
ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Υ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Υ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ
Γλωσσικές διαταραχές στη σχολική ηλικία
ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤ. ΨΥΧΟΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υ
Υ
Υ
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη Λογοπαθολογία
Αποκαταστατική Ακοολογία
Φωνολογική ανάπτυξη & διαταραχές
Υ
Υ
Υ
Υ
ΠΑΛΑΙΑ Μαθήματα 4ου εξαμήνου
1
2
3
SLT4050
SLT4030
SLT4060
4
4
4
Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας
Αποκαταστατική Ακοολογία
Φωνολογική Ανάπτυξη & Διαταραχές
4
SLT4070
4
5
6
7
SLT4081
SLT4091
4
4
Κλινική Άσκηση 1
Μαθησιακές Δυσκολίες - Διγλωσσία και
Πολυγλωσσικό περιβάλλον
Κλινική Νευροψυχολογία
8
Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία 1
Μαθησιακές δυσκολίες-διγλωσσία και πολυγλωσσικό
περιβάλλον
Κλινική Νευροψυχολογία
Μεθοδολογία έρευνας στις επιστήμες συμπεριφοράς
Υ
Υ
ΕΥ
ΕΥ
Αγγλική Ορολογία
ΕΥ
3ο
έτος
Κωδικός
Εξάμηνο
1
2
3
SLT5011
SLT5030
SLT5040
5
5
5
4
SLT9011
5
5
6
SLT9021
SLT9031
5
5
7
SLT9041
5
Τύπος
ΜΑΘΗΜΑ
Επιλογής
ΠΑΛΑΙΑ Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Γνωστική Ψυχολογία
Υ
Συμπεριφορική Νευρολογία
Υ
Κλινική Άσκηση 2
Υ
ΝευρογλωσσολογίαΨυχογλωσσολογία
Νοηματική Γλώσσα
Διαταραχές της Ροής της ομιλίας
(τραυλισμός)
ΕΥ
Μεθοδολογία έρευνας στις επιστήμες
EΥ
ΕΥ
EΥ
ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γνωστική Ψυχολογία
Συμπεριφορικη Νευρολογία
Υ
Υ
Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία 2
Υ
Νευρογλωσσολογία-Ψυχογλωσσολογία
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΕΥ
Διαταραχές της ροής της ομιλίας (Τραυλισμός)
Y
συμπεριφοράς
8
9
SLT9111
5
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΑ Μαθήματα 6ου εξαμήνου
ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1
2
SLT6010
SLT6020
6
6
Διατ. επικοιν.ατόμων με αφασίες &
συναφείς διατ.
Εφαρμογές Η/Υ στη λογοπαθολογία
Υ
Υ
3
SLT6031
6
Διατ.επικ.ατόμων με
Τραχηλοκρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
Υ
4
5
6
SLT6040
SLT9051
SLT9061
6
6
6
Κλινική Άσκηση 3
Οργάνωση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας
Διαταραχές της κατάποσης-Δυσφαγία
Υ
ΕΥ
EΥ
7
SLT9091
ΕΥ
ΕΥ
Αφασιολογία: Ο εγκέφαλος, ο λόγος και διαταραχές τους
Εφαρμογές Η/Υ στη Λογοπαθολογία
Διατ.επικ.ατόμων με Τραχηλοκρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία 3
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
Υ
Υ
Υ
Υ
6
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΕΥ
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΥ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΥ
8
SLT9121
6
9
SLT9122
6
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κωδικός
Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Επιλογής
ΠΑΛΑΙΑ Μαθήματα 7ου εξαμήνου
ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1
2
SLT7021
SLT7040
7
7
Θέμ.Ψυχοπαθολ.:Συμβουλευτική στις
διαταρ.επικοινωνίας
Κλινική Άσκηση 4
Υ
Υ
Ψυχοπαθολογία παιδιού & εφήβου
Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία 4
Υ
Υ
3
SLT7031
7
Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές
Ομιλίας
Υ
Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας
Υ
4
5
6
7
SLT7050
SLT9071
SLT9081
7
7
7
Διάγνωση και Θεραπεία διαταραχών
προφορικού λόγου μέσω ΝΤ
Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Κλινική Ηθική και Δεοντολογία
Υ
ΕΥ
ΕΥ
Διάγνωση και Θεραπεία διαταραχών προφορικού λόγου
μέσω ΝΤ
Υ
Κλινική Ηθική και Δεοντολογία
Διαταραχές της κατάποσης-δυσφαγία
ΕΥ
ΕΥ
1
2
SLT8010
SLT8020
8
8
Μαθήματα 8ου εξαμήνου (Σύνολο μαθημάτων
Υποχρ.+Επιλογής Υποχρ.=2)
Πτυχιακή Εργασία
Υ
Πρακτική Άσκηση
Υ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ- ΙΙ: Μαθήματα που καταργούνται εξ ολοκλήρου στο νέο Π.Σ.
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ – Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ –Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ- ΙΙΙ: Μαθήματα των οποίων καταργείται το θεωρητικό ή
εργαστηριακό μέρος στο νέο Π.Σ.
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  καταργείται το
Εργαστήριο
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
&
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

καταργείται
το
Εργαστήριο
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  καταργείται το Εργαστήριο
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1-2-3-4  καταργείται
η
Θεωρία
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  καταργείται το Εργαστήριο
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  καταργείται το Εργαστήριο
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  καταργείται το Εργαστήριο
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ  καταργείται το
Εργαστήριο
ΦΩΝΗΤΙΚΗ  καταργείται το Εργαστήριο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ καταργείται το Εργαστήριο
ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  καταργείται το Εργαστήριο
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 2 
καταργείται το Εργαστήριο
ΠΙΝΑΚΑΣ- ΙV: Μαθήματα προαπαιτούμενα για την Πρακτική
Άσκηση στο νέο Π.Σ.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ Π.Σ.
(16 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
&
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-1
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-2
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΦΑΣΙΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η/Υ
ΣΤΗ
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ
ΤΡΑΧΗΛΟΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -3
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -4
ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΜΕΣΩ ΝΤ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΝΕΟΥ Π.Σ. (15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ
---------------------ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2
ΑΦΑΣΙΟΛΟΓΙΑ:Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΤΡΑΧΗΛΟΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
ΜΕ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4
ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΜΕΣΩ ΝΤ