EMFANIΣΗ 12-2013 ΛΕΒΗΣ Α.Ε.

ΛΕΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε.
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 8, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094027454 ∆ΟΥ : Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΒΡΙΟΥ 2013
η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως (01/01/13-31/12/13)
Αξία
Αναπόσβεστη
Κτήσεως
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρωτης εγκαταστασεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
I.
1.
II.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
0,00
506.281,06
506.281,06
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Εξοδα ερευνών & Ανάπτυξης
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήµατα Τεχνικες εγκαταστασεις λοιπος εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις αποφάσεως 1055503/89
Αποσβέσεις
0,00
506.275,06
506.275,06
Αξία
Ποσά κλειόµενης χρήσεως (01/01/12-31/12/12)
Αξία
Αναπόσβεστη
Κτήσεως
0,00
6,00
6,00
0,00
506.281,06
506.281,06
Αποσβέσεις
0,00
506.275,06
506.275,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.045,91
0,00
164.045,91
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
164.045,91
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχες σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Μείον ¨Οφειλόµενες δόσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
0,00
0,00
0,00
0,00
162.878,77
0,00
162.878,77
162.878,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.167,14
0,00
1.167,14
1.167,14
0,00
0,00
0,00
0,00
163.359,85
0,00
163.359,85
163.359,85
0,00
0,00
0,00
0,00
162.377,10
0,00
162.377,10
162.377,10
∆.
Ι.
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προϊόντα ετοιµα και ηµιτελη
Πρώτες & Βοηθητικές υλες αναλώσιµα ανταλλακτικα&ειδη συσκ.
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
II.
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μειον Προβλέψεις για επισφάλειες
2. Γραµµάτια εισπρακτέα
Γραµµάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγες εισπρακτεες (µεταχρονολογηµενες)
3β Επιταγες εισπρακτεες σε εγγύηση
Επιταγες σε καθυστέρηση
7. Βραχυπρόθεσµες απαιτ.κατά συνδ. Επιχ
12 Λογαριασµοί προκαταβολών & πιστώσεων
Επίδικοι Και Επισφαλείς Πελάτες
11.0 Χρεώστες διάφοροι
III Χρεώγραφα
1. Μετοχές
Μείον Προβλέψεις για υποτίµηση
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆II+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα εποµένων χρήσεων
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Xρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και
εµπράγµατων ασφαλειών
371.589,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.740,28
15.740,28
16.907,42
Ποσά
Κλειόµενης
Χρήσεως (01/01/1331/12/2013)
Αξία
Α.
0,00 Ι.
6,00
6,00
1.
ΙΙ.
1.
0,00
2.
0,00 IV.
0,00
1.
0,00
0,00
3.
982,75
4.
0,00
5.
982,75
6.
982,75 6β
78.068,06
444.654,42
0,00
131.447,98
352.674,56
444.654,42
0,00
0,00
19.640,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653.333,67
1.117.628,81
449.409,60
0,00
99.483,65
64.183,06
0,00
78.188,63 B.
241.855,34
1.
2.
449.409,60 Γ.
0,00 Ι.
0,00
8.
19.640,72
0,00
0,00 ΙΙ.
0,00
1.
0,00
0,00
2.
597.427,53 2α.
1.066.477,85
5.243,20
399,24
4.843,96
5.243,20
399,24
4.843,96
949,20
11.448,39
12.397,59
1.322.973,92
1.961,43
9.159,19
11.120,62
1.324.297,77
0,00
115.504,00
115.504,00
1.456.530,80
2.050,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Γραµµατια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες
Τραπεζες λογ βραχ υποχρεωσεων
Προκαταβολές Πελατών
Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μέρισµα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
2.
3.
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ )
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Λοιποι µεταβατικοι λογαριασµοι Παθητικου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
2.
2.050,00
Ποσά προοριζόµενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Αποθεµατικά για αυξηση µετοχ.Κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIII+ΑΙV+AV+AVI)
3.
4.
5.
6.
10.
11.
∆.
0,00
115.504,00
115.504,00
1.455.391,34
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή λοιπών περιουσιακων στοιχ
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Τακτικό αποθεµατικό
Μείον Ζηµιές από πώληση συµµε. & χρεογράφων
Αποθ. Προς κάλυψη ζηµιών
Εκτακτα αποθεµατικά φορ/ντων κερδών
Αφορ\τα αποθ\κά ειδικών δια τάξεων νόµων
∆ιαφορά από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου
Αφορ\τα αποθ\κά από έσοδα φορολ. Κατ ειδ
Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών πρ. χρήσεων εις νεον
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νεον
∆ιαφορές φορολ.ελεχου
V.
0,00
15.740,28
15.740,28
16.723,03
VI.
1.
113.678,22
0,00
0,00
74.425,34
188.103,56
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(868032 µετοχές των 2,10ευρώ έκαστη)
Καταβληµένο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
καταβληµένο
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και
εµπράγµατων ασφαλειών
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Κλειόµενης
Χρήσεως (01/01/1231/12/2012)
200.000,00
200.000,00
54.437,19
54.437,19
0,00
0,00
29.350,76
-29.622,83
24.118,28
8.967,70
82.291,53
1.604,87
6.202,04
122.912,35
29.350,76
-29.622,83
24.118,28
8.967,70
82.291,53
1.604,87
6.202,04
122.912,35
0,00
61.818,29
0,00
61.818,29
0,00
-49.097,11
0,00
-49.097,11
0,00
439.167,83
0,00
328.252,43
2.897,84
18.004,22
20.902,06
2.897,84
18.004,22
20.902,06
0,00
0,00
152.493,40
209.636,61
7.000,00
15.619,92
0,00
19.760,30
154.520,71
73.064,86
266.302,71
171.902,10
0,00
154.417,75
995.321,45
995.321,45
142.781,77
96.735,04
269.220,77
163.922,50
0,00
205.319,32
1.107.376,31
1.107.376,31
0,00
0,00
0,00
1.455.391,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.456.530,80
0,00
2.050,00
2.050,00
10/6/2014 2:08 µµ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ\86)
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως
01 /01/1331/12/2013
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως01
/01/1231/12/2012
369.400,27
71.537,61
297.862,66
1.474,43
299.337,09
117.730,01
0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
142.232,60
259.962,61
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
39.374,48
Πλεον 1. Εσοδα συµµετοχών
0,00
2. Εσοδα χρεογράφων
0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογρ
0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
10,80
Μείον:
10,80
2.Εξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων
0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
14.571,64
14.571,64
-14.560,84
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
24.813,64
Πλέον Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
149.002,42
2. Εκτακτα κέρδη
0,00
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
0,00
149.002,42
Μειον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
60.375,51
2. Εκτακτες ζηµιές
0,00
4. Εξοδα πρηγ.χρήσεων
2.525,15
62.900,66
86.101,76
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
110.915,40
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
0,00
Μείον:Οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργ
0,00
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
110.915,40
Αθήνα 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
0,00
368.763,87
46.520,98
322.242,89
1.466,63
323.709,52
168.632,22
0,00
133.683,96
302.316,18
21.393,34
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ\88)
Ποσά
κλειόµενης
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως
χρήσεως
01/01/13-31/12/2013 01/01/12-31/12/2012
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες/κέρδη) χρήσεως
110.915,40
31,26
(-) (+)∆ιαφορές Φορ/κου ελέχγου
0,00
14.516,64
(+) Υπόλοιπο Κερδών/Ζηµιών Προηγ.Χρήσεων
-49.097,11
-34.611,73
61.818,29
-49.097,11
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
0,00
2. Λοιποί µη ενσωµατούµενοι στο λειτουρ
κόστος φόροι
Zηµιες εις νέο
0,00
0,00
61.818,29
0,00
-49.097,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.818,29
61.818,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.097,11
-49.097,11
0,00
0,00
0,00
116,18
116,18
0,00
15.433,11
89,28
0,00
0,06
4.269,64
0,00
1.864,85
15.433,11
-15.316,93
6.076,41
89,34
6.134,49
1.038,04
1.038,04
-6.045,15
31,26
0,00
31,26
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Μέρισµα χρήσεως
5. Εκτακτο αποθεµατικό
6. Αφορολόγητο Αποθεµατικό άρθρου 10 Ν.148/67
6α. Αποθεµατικά απο απαλλασσόµενα της
φορολογίας έσοδα
6β. Αποθεµατικό απο έσοδα φορολογηθέντα
κατά ειδικό τρόπο
7.Έκτακτες αµοιβές ∆.Σ.
8. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο
10/6/2014 2:08 µµ