ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΔΙΚΟ

ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπα εξοδα εγκ/σεως
Γ΄ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Εξοδα ερευνων και αναπτυξεως
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γηπεδα-Οικοπεδα
3. Κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων
4. Μηχανήματα
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)ΑΜΑΕ 14360/01/Β/86/6069
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. Αξία
Α΄ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
174.708,75
174.708,75
0,00
173.208,75
173.208,75
0,00
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο
2.423.400,00
80780 ονομ.μετ.Χ 30 ευρω
1.880,00
1.880,00
0,00
1.880,00
1.880,00
0,00
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
648.630,38
0,00
648.630,38
632.070,72
0,00
632.070,72
2. Διαφ.αναπρ.λοιπων περιουσ.στοιχειων
26.537,60
1.877.671,12
982.680,43
894.990,69
1.819.326,99
840.422,85
978.904,14
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
42.448,37
40.103,23
2.345,14
42.423,17
37.078,04
5.345,13
1. Τακτικό αποθεματικό
162.694,73
228.769,38
198.198,09
30.571,29
228.769,38
181.600,71
47.168,67
4. Εκτακτα αποθεματικα
369.115,55
699.344,45
680.789,58
18.554,87
689.118,58
627.360,22
61.758,36
5. Αφορ.αποθ.ειδικων διαταξεων νομων
291.104,81
3.498.743,70
1.903.651,33
1.595.092,37
3.413.588,84
1.688.341,82
1.725.247,02
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ AΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠ.
7. Λοιπές μακρ. Απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
772,88
1.595.865,25
Δ΄ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. Εμπορευματα
772,88
1.726.019,90
5. Προκαταβολες για αγορα εμπορευμ.
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Πελάτες
Μείον προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
-Χαρτοφυλακείου
-Στις τράπεζες για είσπραξη
3α. Επιταγές εισπρακτέες
3β. Επιταγές σε καθυστερηση
10. Πελάτες επισφαλείς
Μείον προβλέψεις
11. Χρεωστές διάφοροι
12 Λογ/μοι διαχ.προκ/λων & πιστωσεων
1.384.480,80
0,00
8.585,30
16.715,00
451.510,12
329,56
2.959.248,60
408.834,36
3.171.408,73
425.597,12
3.384.845,72
1.222.305,68
0,00
1.384.480,80
124.882,58
33.438,19
25.300,30
542.288,96
4.226,59
449.735,83
-409,52
451.180,56
39.832,32
1.160,82
2.448.470,35
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητ. (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔIV)
Ε΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Εσοδα χρησης εισπρακτεα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλοτρια περιουσιακα στοιχεια
2. Χρεωστ.λογ.εγγυησεων & εμπρ.ασφαλ.
2.423.400,00
7,82
155.194,73
369.115,55
291.104,81
933.032,68
805.144,97
4.205.885,37
4.043.967,88
5.876,85
5.876,85
0,00
450.090,00
149.210,04
513.710,00
208.894,32
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.
1. Προμηθευτές
2. Επιταγες πληρωτεες
3. Τράπεζες - βραχ. υποχρ.
5. Υποχρ. Από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερισματα πληρωτεα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
12.174,69
42.649,73
1.969.098,16
92.608,18
37.283,18
26.503,89
266.030,40
3.045.648,27
7.606,43
43.359,43
2.719.287,09
12.579,76
41.003,56
104.818,80
633.640,16
4.284.899,55
Δ΄ ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα
22.213,58
55.722,43
7.279.624,07
8.384.589,86
0,13
2.230.616,29
2.230.616,42
0,13
2.230.616,29
2.230.616,42
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ + ΑΙΙΙ + AIV + AV)
Β΄ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2.762.574,37
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.
1. Ομολογιακα δανεια
2α. Δάνεια Τραπεζών
1.222.305,68
0,00
158.320,77
1.303.720,81
4.226,59
449.326,31
67.252,49
3.544,75
3.208.697,40
3.502,43
807,82
42.581,85
46.084,28
44.275,32
45.083,14
5.665.963,36
6.638.626,26
17.795,46
0,00
17.795,46
7.279.624,07
18.350,39
1.593,31
19.943,70
8.384.589,86
0,13
2.230.616,29
2.230.616,42
0,13
2.230.616,29
2.230.616,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + B + Γ + Δ)
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περ. στοιχείων
2. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε το 2012 βάσει Ν. 2065/92.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 2. Υπάρχουν προσημειώσεις ποσού 2.230.616,29 Ευρώ, επί των ακινήτων της εταιρείας υπέρ Τράπεζας EUROBANK.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών
4.329.608,75
4.433.690,74
Μείον κόστος πωλήσεων
-2.660.213,81
-2.689.123,85
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης
1.669.394,94
1.744.566,89
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης
6.668,77
5.806,25
Σύνολο
1.676.063,71
1.750.373,14
Μείον: 1) έξοδα διοικ. Λειτουργίας
-507.607,90
-580.992,78
Μείον: 2) έξοδα λειτουργίας διάθεσης
-634.553,52
-1.142.161,42
-752.754,16
-1.333.746,94
Μερικά αποτ/τα εκμ/σης
Πλέον πιστωτικοί τόκοι
Μείον χρεωστικοί τόκοι
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ
Πλέον έσοδα από προβλ. πρ. χρήσεων
Πλέον εκτ. και ανοργ. Έσοδα
Μείον εκτ. και ανοργ. Έξοδα
Μείον έκτακτες ζημιές
Μείον έξοδα προηγ. χρήσεων
Μείον προβλέψεις για εκτ. Κινδ.
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
Μείον: αποσβέσεις Παγίων
Μείον: Μείον: οι ενσωματ. στο λειτ. κόστος
Καθαρά κέρδη χρήσης
533.902,29
67,20
-293.653,28
112,22
-378.134,29
-293.586,08
240.316,21
0,00
-21.329,48
576,45
-36.879,79
168.435,50
-168.435,50
-36.303,34
204.012,87
0,00
204.012,87
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης
(+) Υπόλ. Κερδών πρ. χρήσης
(-) Διαφ. φορολ. ελέγου πρ. χρήσεων
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωμ. φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2012
204.012,87
805.144,97
0,00
-49.861,38
-10763,78
948.532,68
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
12.834,72
817.585,30
0,00
-14.511,27
-10763,78
805.144,97
7.500,00
8.000,00
933.032,68
948.532,68
0,00
416.626,20
-378.022,07
38.604,13
0,00
576,45
-15.550,31
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
9.570,42
-13.193,40
0,00
-338,21
-21.808,22
Η διάθεση των κερδών έχει ως εξής:
1. Τακτικο αποθεματικο
2. Μέρισμα
8. Υπολ. κερδών εις νέον
805.144,97
805.144,97
9.570,42
-35.339,83
197.208,42
-197.208,42
-25.769,41
12.834,72
0,00
12.834,72
Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 023763
Λ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
Α.Δ.Τ. Σ 594066
ΝΤΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 074574 - ΑΡ.ΠΤ.0021868-Α΄ ΤΑΞΗΣ