ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τι είναι τόπος προτίμησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Τόπος προτίμησης στελεχών των ΕΔ θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των ΕΔ και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων:
(1) Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια των ίδιων ή των συζύγων τους.
(2) Του τόπου στον οποίο υπηρετούν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους.
(3) Του τόπου στον οποίο έχουν ιδιόκτητη κατοικία οι
ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή διαμένουν οι γονείς τους ή οι
γονείς των συζύγων τους
(4) Του τόπου επιθυμίας επιχειρησιακής αξιοποίησής
τους.
ΝΟΜΟΣ
Ν. 3883/10
αρθρ.1 παρ.ιε
2.
Πως θα πραγματοποιείτε η υποβολή δηλώσεων Τόπου
(Δήμου) Προτίμησης;
Από το έτος 2013 και στο εξής, οι υπεύθυνες δηλώσεις «Τόπου (Δήμου) προτίμησης» θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (συμπλήρωση ειδικού ψηφιακού εντύπου) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση «https//dfp.army.gr» και εναλλακτικά μέσω
της επίσημης ιστοσελίδας του ΓΕΣ: «www.army.gr».
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/άρθρο
10
3.
Ποτέ θα γίνει η έναρξη
ηλεκτρονικής υποβολής
δηλώσεων Τόπου (Δήμου) Προτίμησης;
Έναρξη υποβολής δηλώσεων την 21 Οκτωβρίου
2013 και λήξη την 17 Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με
τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των στελεχών
και ως εξής:
α.
21 Οκτ έως 03 Νοε τα στελέχη των
οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 0 έως 4.
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/άρθρο
10
Α/Α
1.
β.
04 Νοε έως 17 Νοε τα στελέχη των
οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 έως 9.
Μόνο για το τρέχον έτος.
4.
Είναι υποχρεωτική η
υποβολή;
Η υποβολή της «1ης» ηλεκτρονικής δήλωσης Τόπου
(Δήμου) Προτίμησης, είναι υποχρεωτική (καθολική)
για το σύνολο των στελεχών του ΣΞ πλην Ανωτάτων
Αξκών, καθώς και η υποβολή των απαιτούμενων και
προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την επικύρωση
των υποβαλλόμενων προσωπικών – οικογενειακών
στοιχείων καθώς και την υποβολή - επικαιροποίηση
των απαραίτητων δικαιολογητικών των στελεχών
που εντάχθηκαν ή επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία στελεχών με «οξέα κοινωνικά προβλήματα».
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/άρθρο
10
5.
Τα ατομικά μου στοιχεία
στην 1η οθόνη είναι
λάθος. Τι κάνω;
Αναφέρω με ατομική αναφορά και υποβάλλω
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την
υποβολή της δήλωσης του στελέχους (εντός 5 εργάσιμων ημερών). Σε διαφορετική περίπτωση τα
στοιχεία του θεωρούνται σωστά.
Ν. 3883/10 και
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/άρθρο
10
6.
Πότε θεωρούμαι διαζευγμένος;
Αν είμαι τι δικαιολογητικά υποβάλλω;
Όταν υπάρχει Διαζευκτήριο (δικαστική απόφαση) και
όχι όταν βρίσκομαι σε διάσταση.
Υποβάλλω:
Ν. 3883/10
ΥΑ
Φ.400/254513/
Σ.2635/ΦΕΚ Β
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υπο
βολή της δήλωσης του στελέχους ενημερωμένο με τη
μεταβολή διαζεύξεως.
ή
Ληξιαρχική πράξη Γάμου ενημερωμένη με τη μεταβολή διαζεύξεως .
ή
Αντίγραφο Αμετάκλητης δικαστικής απόφασης
διάζευξης επικυρωμένο από το πρωτοδικείο ή γνήσιο
Φ/Α του πρωτοτύπου θεωρημένο από το 1ο Γρ. της
Μονάδος. .
1818/2013
και
ΥΑ
Φ.400/32/82424/
Σ.343 ΦΕΚ Β
1139/2011
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/άρθρο
1,2,4
ή
Αν απ΄ το γάμο υπάρχουν τέκνα πέραν των παραπάνω υποβάλλω Αμετάκλητη δικαστική απόφαση
που ορίζει την επιμέλεια του-ων τέκνου-ων επικυρωμένο από το πρωτοδικείο ή γνήσιο Φ/Α του πρωτοτύπου θεωρημένο από το 1ο Γρ. της Μονάδος.
Τυχόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αναφέρετε στην
παραπάνω δικαστική απόφαση γνήσιο Φ/Α του πρωτοτύπου θεωρημένο από το 1ο Γρ. της Μονάδος.
ή
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της δήλωσης του στελέχους ενημερωμένο με τη
μεταβολή διαζεύξεως και τυχόν επιμέλεια τέκνων .
7.
Εάν διαφωνώ με το
επώνυμο συζύγου ή τα
λοιπά στοιχεία της συζύγου ή ενώ είμαι παντρεμένος δεν υπάρχουν τα
στοιχεία της συζύγου
μου, τι κάνω;
Δεν αναφερόμαστε
στα στοιχεία του επαγγέλματος.
Κάνω κλικ πάνω στο κουτί διαφωνίας. Συμπληρώνω
τα στοιχεία της συζύγου προσέχοντας να γράφω
στην ελληνική γλώσσα και ο τονισμός να είναι στο
σωστό γράμμα.
Υποβάλλω Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου
από την υποβολή της δήλωσης του στελέχους (εντός
5 εργάσιμων ημερών).
Αν δεν αποσταλούν τα παραπάνω δικαιολογητικά τα
δηλωθέντα στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Ο ΑΜΚΑ συμπληρώνετε χωρίς την αποστολή αποδεικτικών, εάν είναι λάθος δεν καταχωρείτε η μεταβολή.
Ν. 3883/10 και
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/άρθρο
10
8.
Εάν η σύζυγός μου ή το
τέκνο μου είναι ανάπηροι;
Στη 2η οθόνη της εφαρμογής στο αντίστοιχο πεδίο
συμπληρώνω με την ένδειξη «ΝΑΙ» και το αντίστοιχο
πεδίο εάν έχει αναπηρία άνω του 67%.
Υποβάλλω:
1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την
υποβολή της δήλωσης του στελέχους.
Ν. 3883/10
ΥΑ
Φ.400/254513/
Σ.2635/ΦΕΚ Β
1818/2013
2. Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά
Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών
επιτροπών ή Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση του
Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ.
2592/1953 (ΦΕΚ Α` 254) ή άλλων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στις ανωτέρω γνωματεύσεις να ανα-
και
ΥΑ
Φ.400/32/82424/
Σ.343 ΦΕΚ Β
1139/2011
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/άρθρο
1,2,4
γράφεται το ανίατο ή δυσίατο νόσημα και το ποσοστό
αναπηρίας). Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα
σωστά δικαιολογητικά, η δήλωση δεν θα λαμβάνεται
υπόψη.
9.
Είμαι διαζευγμένος και
έχω παιδί ΑΜΕΑ ή ανίκανο για εργασία.
Εντάσσομαι στις σχετικές ευεργετικές διατάξεις
(μετάθεση σύμφωνα με
επιθυμία μου κλπ) ;
Τι υποβάλλω;
Εάν είστε διαζευγμένος και έχετε παιδί-α ΑΜΕΑ με
αναπηρία άνω του 67% για να ενταχθείτε στις σχετικές ευεργετικές διατάξεις, θα πρέπει να έχετε με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του πάσχοντος τέκνου.
Υποβάλλω:
1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την
υποβολή της δήλωσης του στελέχους ενημερωμένο
με τη μεταβολή διαζεύξεως και τυχόν επιμέλεια
τέκνων.
2. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση που ορίζει την
επιμέλεια του-ων τέκνου-ων επικυρωμένο από το
πρωτοδικείο ή γνήσιο Φ/Α του πρωτοτύπου θεωρημένο από το 1ο Γρ. της Μονάδος.
Τυχόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αναφέρετε στην
παραπάνω δικαστική απόφαση γνήσιο Φ/Α του πρωτοτύπου θεωρημένο από το 1ο Γρ. της Μονάδος.
Αποστέλλονται μονο εάν δεν εμφαίνετε η επιμέλεια
στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Ν. 3883/10
ΥΑ
Φ.400/254513/
Σ.2635/ΦΕΚ Β
1818/2013
και
ΥΑ
Φ.400/32/82424/
Σ.343 ΦΕΚ Β
1139/2011
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/άρθρο
1,2,4
3. Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά
Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών
επιτροπών ή Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση του
Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ.
2592/1953 (ΦΕΚ Α` 254) ή άλλων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στις ανωτέρω γνωματεύσεις να αναγράφεται το ανίατο ή δυσίατο νόσημα και το ποσοστό
αναπηρίας.). Αν δεν αποσταλούν τα παραπάνω δικαιολογητικά τα δηλωθέντα στοιχεία δεν θα ληφθούν
υπόψη.
10.
Πότε θεωρούμαι μονογονεϊκή οικογένεια; Εάν
είμαι, τι δικαιολογητικά
χρειάζομαι;
Προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτός που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: χηρεία, ελεύθερη συμβίωση χωρίς σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από έναν μόνο γονέα.
Υποβάλλω:
1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την
υποβολή της δήλωσης του στελέχους.
2. Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης, από την οποία
προκύπτει η ανάθεση της γονικής μέριμνας επικυρωμένο από την αρμόδια δικαστική αρχή ή γνήσιο Φ/Α
του πρωτοτύπου θεωρημένο από το 1ο Γρ. της Μονάδος.
Αν δεν αποσταλούν τα παραπάνω δικαιολογητικά τα
δηλωθέντα στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Ν. 3883/10 και
ΥΑ
Φ.411/253437/
Σ.2358/άρθρο 2
παρ.5
Φ.400/254513/
Σ.2635/25 Ιουλ
2013/ Απόφαση
ΑΝΥΕΘΑ
11.
Είμαι διαζευγμένος με
τέκνα.
Μου έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων.
Θεωρούμαι μονογονεϊκή οικογένεια;
Όχι, δεν θεωρείστε μονογονεϊκή οικογένεια.
12.
Επιθυμώ συνυπηρέτηση
και η/ο σύζυγός μου είναι στέλεχος των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Εάν ναι, τι δικαιολογητικά υποβάλλω;
Η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία όταν και οι 2 είναι στελέχη των ΕΔ (αφορά
τους Αξιωματικούς όλων των κατηγοριών, τους Ανθυπασπιστές, τους Μονίμους και Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και
τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες
(ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Τα αντίστοιχα θέματα των λοιπών κατηγοριών στρατιωτικού
προσωπικού ρυθμίζονται από τις ισχύουσες για αυτές διατάξεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).
Ν. 3883/10
ΥΑ
Φ.411/253437/
Σ.2358/άρθρο 2
παρ.5
Φ.400/254513/Σ.
2635/25 Ιουλ
2013/ Απόφαση
ΑΝΥΕΘΑ
Ν. 3883/10
ΥΑ
Φ.411/253437/
Σ.2358/άρθρο 2
παρ.5
Για να υλοποιηθεί απαιτείται και τα 2 στελέχη με αναφορά τους να επιθυμούν συνυπηρέτηση. Η συνυπηρέτηση υλοποιείται σε τόπο ανεξάρτητο από την επιθυμία των ενδιαφερόμενων και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Λαμβάνοντας υπόψη και τα κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλει ο Νόμος( τόπος υπηρέτησης, κλπ).
Υποβάλλονται:
(Μόνο στην περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι του
ΠΝ και ΠΑ. Εάν ανήκει στο ΣΞ δεν απαιτούνται δικαιολογητικά).
1. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας στην
οποία να εμφαίνεται η ταυτότητα του εργοδότη (επωνυμία-φορέας) ο βαθμός (εάν υπάρχει) το πλήρες
ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία εισόδου, η σχέση εργασίας, η διεύθυνση της υπηρεσίας και ότι στην παρούσα φάση είναι ενεργός –η υπάλληλος, εκδοθείσα
εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της
δήλωσης του στελέχους.
2. Επικυρωμένο Φ/Α της αίτησης για συνυπηρέτηση
– απόσπαση που κατατέθηκε στην υπηρεσία του-της
(αφορά μόνο ΠΝ και ΠΑ). Πιθανή απάντηση από την
υπηρεσία του-της στην παραπάνω αίτηση-αναφορά.
Αποστέλλονται όταν περιέλθουν στην κατοχή τους
και όχι αργότερα του.
3. ΑΜΚΑ συζύγου.
13.
Επιθυμώ συνυπηρέτηση
και η σύζυγός μου δεν
είναι ιδιωτική υπάλληλος.
Αν τι δικαιούμαι, τι δικαιολογητικά υποβάλλω;
Η συνυπηρέτηση εξετάζεται όταν ο/η σύζυγος του
στελέχους είναι: αστυνομικός, συνοριακός φύλακας,
ειδικός φρουρός, λιμενικός, πυροσβεστικός υπάλληλος, δικαστικός λειτουργός, υπάλληλος Δημοσίου ή
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
Υποβάλλω:
Ν. 3883/10
άρθρο 5 παρ.1,
2(γ)
ΥΑ
Φ.411/253437/
Σ.2358/άρθρο 2
παρ.5
1.
Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας
στην οποία να εμφαίνεται η ταυτότητα του εργοδότη
(επωνυμία-φορέας) ο βαθμός (εάν υπάρχει) το πλήρες ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία εισόδου, η σχέση
εργασίας, η διεύθυνση της υπηρεσίας και ότι στην
παρούσα φάση είναι ενεργός –η υπάλληλος, εκδοθείσα εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της δήλωσης του στελέχους.
2.
14.
Ο/Η σύζυγός μου είναι
ιδιωτική υπάλληλος. Δικαιούμαι συνυπηρέτηση;
ΑΜΚΑ συζύγου.
ΟΧΙ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Ν. 3883/10
άρθρο 5 παρ.1,
2(γ)
ΥΑ
Φ.411/253437
/Σ.2358/
άρθρο 2 παρ.5
15.
Εάν ολοκληρώσω την
ηλεκτρονική δήλωση και
δεν προσκομίσω εντός
του καθοριζομένου χρονικού διαστήματος τα δικαιολογητικά. Τι θα συμβεί;
Τα όσα έχετε δηλώσει χωρίς την υποστήριξη των
απαραιτήτων δικαιολογητικών δεν θα καταχωρηθούν
στον ατομικό σας φάκελο και ως εκ τούτου δεν θα ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση των μεταθέσεων ή
στην ένταξη σας –ευνοϊκή μεταχείριση σας εάν ανήκετε στην κατηγορία των στελεχών με οξέα κοινωνικά
προβλήματα.
16.
Είμαι μη μονιμοποιημένος ΕΠΟΠ για να μετατεθώ απαιτείται εισήγηση του Συμβούλιου
Μεταθέσεων;
ΟΧΙ. Στα Συμβούλια Μεταθέσεων υποβάλλονται εισηγήσεις αποκλειστικά και μόνο για Αξιωματικούς όλων
των κατηγοριών, τους Ανθυπασπιστές, τους Μονίμους και Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους Εθελοντές
Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους μονιμοποιηθέντες
Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ)
17.
Μπορώ να αλλάξω την
φρουρά προτίμησης μου
αφού την υποβάλλω
ηλεκτρονικά;
1. Η υποβολή της δήλωσης μέσω της εφαρμο-
γής είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί ηλεκτρονικά.
2. Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή, το στέλεχος διαπιστώσει ότι καταχώρησε εσφαλμένα στοιχεία ή επιθυμεί να τροποποιήσει την αρχική
του δήλωση (για πλήρως αιτιολογημένους λόγους),
δύναται να υποβάλει σχετική μη υπηρεσιακή αναφορά με την οποία να γνωστοποιούνται – αποδεικνύονται οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται τροποποίηση της εν λόγω δήλωσης ή προσκόμιση νέων στοιχείων που αλλάζουν τα υποβαλλόμενα δεδομένα
(προσωπικά – οικογενειακά).
3. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται
μόνο για λόγους οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων :
α. Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια των ίδιων ή των συζύγων τους.
β. Του τόπου στον οποίο υπηρετούν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους.
γ. Του τόπου στον οποίο έχουν ιδιόκτητη κατοικία οι
ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή διαμένουν οι γονείς τους ή οι
γονείς των συζύγων τους
δ. Του τόπου επιθυμίας επιχειρησιακής αξιοποίησής
τους.
Ν. 3883/10
ΥΑ
Φ.411/253437/
Σ.2358/άρθρο 2
παρ.5
Ν. 3883/10
άρθρο 6
ΥΑ
Φ.411/253437/
Σ.2358/άρθρο 2
παρ.5
4. Υποβολή της παραπάνω αναφοράς απ’ ευθείας από τις Μονάδες στις Δνσεις Ο-Σ του στελέχους με ταυτόχρονη τηλεφωνική ενημέρωση,
αμέσως μετά την 25 Νοε 2013 και μέχρι 15 Δεκ 2013
ανυπερθέτως.
5. Η αλλαγή του τόπου προτίμησης (μετά την
παραπάνω ημερομηνία ) λαμβάνεται υπόψη για τις
τακτικές μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.
18.
Εάν μου συμβεί σε προσωπικό ή οικογενειακό
επίπεδο ένα γεγονός
σχετικό με υγεία, πως
θα ενημερώσω την Υπηρεσία. Μπορώ να αιτηθώ μετάθεση;
ΝΑΙ. Τα Στελέχη μπορούν με ατομική αναφορά τους
(συνοδευόμενοι με τα κατάλληλα δικαιολογητικά
όπως αυτά αναγράφονται παραπάνω.
Τα Στελέχη σύμφωνα με τον Ν.3883/10 μπορούν να
μετατεθούν έκτακτα για
υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.
(1) Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα.
(2) Όταν καταργείται ή μετεγκαθίσταται στρατόπεδο,
καθώς και όταν καταργείται μονάδα ή Υπηρεσία των
ΕΔ.
(3) Για σοβαρό συμβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος ή μέλος της οικογένειάς του.
(4) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή
πάθησης αυτών ή του στελέχους των ΕΔ από ανίατο
ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από γνωμοδότηση της
Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής.
(5) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό
την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.
(6) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.
19.
Τι λογίζεται ως οικογένεια σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν.3883/10
όσων αφορά τα κοινωνικά κριτήρια για την εκπόνηση των μεταθέσεων;
Ως μέλη της οικογένειας λογίζονται σύμφωνα με το
αρθρο 5 το Ν.3883/10 όσων αφορά τα κοινωνικά κριτήρια , ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι
δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών
εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία,
λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία.
20.
Εάν έχω πρόβλημα
υπογονιμότητας;
Για θέματα υπογονιμότητας όπως απαιτούμενα δικαιολογητικά για ένταξη στην κατηγορία στελεχών με
«οξέα κοινωνικά προβλήματα».
Ν. 3883/10
άρθρο 5 παρ.1
υποπαρ. β
ΥΑ
Φ.411/253437/
Σ.2358/άρθρο 2
παρ.5
Ν. 3883/10
άρθρο 5 παρ 1
υποπαρ α