Α Ι Τ Η Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Μ Ε Λ Ο Υ Σ

Internet: www.syndesmosilios.gr
Blog:
syndesmosilios.blogspot.gr
E-mail: [email protected]
Αθήνα:
Θεσ/νίκη:
Λ. Αλεξάνδρας 197 & Πανόρμου (4ος όροφος), 11522 - Τηλ.: 210 6453806 - Fax: 2106453802
ΛPhillipos Business Center, Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου (2ος όροφος), 57001 - Τηλ./Fax: 2310478992
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ελεύθερος επαγγελματίας (προσ/κή επιχ/ση)
Όνομα
Εταιρεία
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Επωνυμία εταιρείας
Έτος γέννησης
Ειδικότητα
Διακριτικός τίτλος
Έτος ίδρυσης
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου επικοινωνίας
Έδρα
Φορολογικά στοιχεία
Διεύθυνση (οδός/αρ.)
ΑΦΜ
Τ.Κ.
Πόλη
ΔΟΥ
Στοιχεία επικοινωνίας
E-mail
Σταθερό
Κινητό
Fax
Προς τη Διοικούσα Επιτροπή
Με την παρούσα, σας υποβάλλω το αίτημα μου για εγγραφή στα Μητρώα του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Μελετητών - Εγκαταστατών Οικιακών & Κτιριακών Φωτοβολταϊκών, δηλώνοντας ότι αποδέχομαι τους
Όρους Εγγραφής και το Καταστατικό του Συνδέσμου.
Ημ/νία
Υπογραφή
Σφραγίδα
Όροι
Η εγγραφή μέλους προϋποθέτει:
1. Την επαγγελματική ενασχόληση του μέλους με τη μελέτη και εγκατάσταση οικιακών και κτιριακών φωτοβολταϊκών ως κύρια
επαγγελματική δραστηριότητα. 2. Την καταβολή τέλους εγγραφής 10 € και ετήσιας συνδρομής 25 € για την κάλυψη εξόδων σύστασης και
λειτουργίας των εξόδων του Συνδέσμου. Η κατάθεση του τέλους εγγραφής επικυρώνει την ιδιότητα του μέλους.