A ANAKOINOSH

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι ιδιαίτερη χαρά µου να σας προσκαλέσω στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ιδιοπαθών Φλεγµονωδών
Νοσηµάτων του Εντέρου (Ι.Φ.Ν.Ε.), το οποίο θα διεξαχθεί στο Πόρτο Χέλι µεταξύ 8-10 Ιουνίου 2012. Αρχικά θα
ήθελα να ευχαριστήσω δηµόσια το ∆.Σ. της Ε.Ο.Μ.Ι.Φ.Ν.Ε για την τιµητική ανάθεση αυτής της διοργάνωσης.
Τα Ι.Φ.Ν.Ε. έχουν καταλάβει τα τελευταία 15-20 χρόνια ένα σηµαντικό κοµµάτι της κλινικής αλλά και επιστηµονικής ενασχόλησης πολλών εκ των συναδέλφων Γαστρεντερολόγων στη χώρα µας, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ολοένα και το ενδιαφέρον αυτών για συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις µε το γνωστικό αυτό
αντικείµενο. Παράλληλα η ραγδαία εξέλιξη στην κατανόηση της παθογένειας και θεραπευτικής προσέγγισης των παθήσεων αυτών επιτάσσει τη συχνή ενηµέρωση.
Ο στόχος λοιπόν του παρόντος Συνεδρίου περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός επιστηµονικού προγράµµατος,
που θα εστιάσει στην παρουσίαση των τελευταίων δεδοµένων σε ότι αφορά την παθογένεια, διάγνωση και
θεραπευτική των Ι.Φ.Ν.Ε. Παράλληλα, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, θα υπάρξει ένα προσυνεδριακό σεµινάριο, που θα εστιάσει στην πληρέστερη κατανόηση επιµέρους παραµέτρων των Ι.Φ.Ν.Ε.
Γνωρίζοντας τη φιλοσοφία της Ε.Ο.Μ.Ι.Φ.Ν.Ε αλλά και τη µεγάλη επιτυχία που γνώρισαν τα προηγούµενα
Συνέδρια, υποσχόµαστε ως Οργανωτική Επιτροπή να εργαστούµε µεθοδικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα γνωρίζοντας τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, µέσα στην οποία καλούµαστε να διεκπεραιώσουµε
τους στόχους µας. Θα θέλαµε λοιπόν και εσείς από την πλευρά σας να µας υποσχεθείτε ότι θα καταβάλετε
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενεργό συµµετοχή σας στο Συνέδριο αυτό, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Κωνσταντίνος Α. Παπαδάκης
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ε Σ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Ε.Ο.Μ.Ι.Φ.Ν.Ε.
Επίτιµοι Πρόεδροι:
∆ηµήτριος Γ. Καραµανώλης
Γεώργιος Κητής
Επαµεινώνδας Β. Τσιάνος
Επίτιµοι Πρόεδροι:
∆ηµήτριος Γ. Καραµανώλης
Γεώργιος Κητής
Επαµεινώνδας Β. Τσιάνος
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γ. Γραµµατέας:
Ταµίας:
Μέλη:
Ιωάννης Α. Καραγιάννης
Θεόδωρος Ροκκάς
Αδάµ Αδαµόπουλος
Σπυρίδων Μιχόπουλος
Κωνσταντίνος Κατσάνος
Βασίλειος Ξουργιάς
Ελευθερία Ρώµα-Γιαννίκου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Α. Παπαδάκης
Μέλη:
Ευάγγελος Ακριβιάδης
Μαρία Γαζούλη
Ιωάννης ∆ανιηλίδης
Ιωάννης Α. Καραγιάννης
Γεώργιος Καραµανώλης
∆ηµήτριος Γ. Καραµανώλης
Κωνσταντίνος Κατσάνος
Γεώργιος Κητής
Γεώργιος Κολιός
Γεώργιος Κουκλάκης
Ιωάννης Κουντουράς
Ηλίας Κουρούµαλης
Γεράσιµος Μάντζαρης
Ιωάννης Μουζάς
Γεώργιος Μπάµιας
Μαρία Μυλωνάκη
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασιλική Νικολοπούλου
Βασίλειος Ντελής
Εµµανουήλ Πανάγου
Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης
Γρηγόριος Πασπάτης
Σπυρίδων Ποταµιάνος
Θεόδωρος Ροκκάς
Ελευθερία Ρώµα-Γιαννίκου
Σταύρος Σουγιουλτζής
∆ηµήτριος Ταµπακόπουλος
Χαράλαµπος Τζάθας
Μαρία Τζαρδή
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Επαµεινώνδας Β. Τσιάνος
Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Α. Παπαδάκης
Αντιπρόεδρος:
Ιωάννης Κουτρουµπάκης
Γενικός Γραµµατέας:
Κωνσταντίνος Καρµίρης
Ειδικοί Γραµµατείς:
Αγγελική Θεοδωροπούλου
Μαρία Ρουσσοµουστακάκη
Ταµίας:
Σπυρίδων Μιχόπουλος
Μέλη:
Εύα Αναγνωστοπούλου
Εµµανουήλ Αρχαύλης
Βασίλειος Βαλάτας
Εµµανουήλ Βάρδας
Νικόλαος Βιάζης
Εύα Γιανναδάκη
∆ηµήτριος Καραγιάννης
Ανδρέας Καψωριτάκης
Αντώνιος Κογιεβίνας
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Εµµανουήλ Μαραγκουδάκης
Θεοφάνης Μάρης
Κωνσταντίνος Μιµίδης
Βασίλειος Μπαλατσός
Χρυσαυγή Μπαριτάκη
Ηλίας Μπουζάκης
Απόστολος Νταϊλιάνας
Ελένη Οικονοµάκη
Μιχαήλ Οικονόµολυ
∆ηµήτριος Πολύµερος
Ηλίας Σκοτινιώτης
Στυλιανός Σπανουδάκης
Μαρία Τζουβαλά
Νικόλαος Φραγκιαδάκης
Μιχαήλ Ψιστάκης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τόπος Συνεδρίου: AKS Porto Heli Conference Centre, Πόρτο Χέλι
www.akshotels.com / www.aksconference.com
Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής Συνεδρίου: 8 • 10 Ιουνίου 2012
Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.ifne2012.gr
Γλώσσα Συνεδρίου: Όλες οι οµιλίες θα παρουσιασθούν στα ελληνικά, εκτός από αυτές των ξένων οµιλητών οι οποίες θα
παρουσιασθούν στα αγγλικά (δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση)
Έκθεση: Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση φαρµακευτικών προϊόντων για ενηµέρωση των συνέδρων στο
foyer του Συνεδριακού Κέντρου
Μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Επιµόρφωσης: Το συνέδριο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο µε µόρια (C.M.E.
credits), αναγνωρισµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευµένων Ιατρών (U.E.M.S.) στο πλαίσιο της Συνεχιζόµενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης
∆ικαίωµα Συµµετοχής: Η Εγγραφή γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: www.ifne2012.gr
Είδος Συµµετοχής
Έως 13/2/2012
Ειδικευµένοι
Ειδικευόµενοι
*Νοσηλευτές
*Φοιτητές
*Ασθενείς νόσου Crohn
Από 14/2/2012
έως 23/4/2012
170
130
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
150
100
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Από 24/4/2012 έως
και Επί τόπου εγγραφή
200
150
50
30
∆ωρεάν
Το ∆ικαίωµα Συµµετοχής περιλαµβάνει:
Για Ειδικευµένους • Ειδικευόµενους
Εναρκτήρια Τελετή & ∆εξίωση Υποδοχής
Παρακολούθηση Επιστηµονικού προγράµµατος
∆ιαλείµµατα καφέ
Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
Βεβαίωση συµµετοχής
Συνεδριακό Υλικό (Πρόγραµµα • Περιλήψεις,
Τσάντα Συνεδρίου, ταυτότητα εισόδου)
* Μόνο παρακολούθηση • Υλικό Συνεδρίου - Βεβαίωση Συµµετοχής
∆ιαµονή: Οι κρατήσεις δωµατίων γίνονται µέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: www.ifne2012.gr
Ηµερήσιες τιµές δωµατίων µε αµερικάνικο πρωϊνό σε µπουφέ
Ξενοδοχείο
Μονόκλινο
AKS PORTO HELI
Θέα κήπο
90❑
AKS PORTO HELI
Θέα θάλασσα
100 ❑
AKS HINITSA BAY
Θέα κήπο
90 ❑
AKS HINITSA BAY
Θέα θάλασσα
100 ❑
∆ίκλινο
Τρίκλινο
100 ❑
135 ❑
110 ❑
145 ❑
100 ❑
135 ❑
110 ❑
145 ❑
Γραµµατεία Συνεδρίου: Triaena Tours & Congress Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 206, Τ.Κ. 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ.: 210 • 7499300 / 331, Fax: 210 • 7705752
E-mail: [email protected], Web site: http://www.triaenatours.gr
Η µ ε ρ ο µ η ν ί α
Λ ή ξ η ς
Υ π ο β ο λ ή ς
26/03/2012
Ε ρ γ α σ ι ώ ν