close

Enter

Log in using OpenID

Danteova Božanstvena komedija: Pakao

embedDownload
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
Kod kolegija
Naziv kolegija
66945 (DANTEP)
DANTEOVA BOŽANSTVENA KOMEDIJA: PAKAO
FILOLOGIA DANTESCA: INFERNO
Opći podaci
Studijski program
Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni studij)
Nositelj kolegija i
Prof. Elis Deghenghi Olujić
asistent/asistentica
(dr. sc. Eliana Moscarda Mirković, viša asistentica)
Status kolegija
Obvezan
X
Izborni
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave
Zimski semestar
ECTS koeficijent opterećenja studenta
Godina
2.
Ljetni semestar
6
Broj sati po semestru
30 + 15 (2P-1S-0V)
Ciljevi kolegija, metode i ishodi
Temeljni ciljevi ovoga kolegija jesu proučavati Božanstvenu komediju u kontekstu srednjovjekovne talijanske i
europske kulture te analizirati kompozicijske, metričke i poetičke značajke prve kantike Pakla (Inferno).
Nastavne metode:
- metoda usmenog izlaganja (pripovijedanje, objašnjavanje)
- metoda razgovora (rasprava)
- metoda čitanja i rada na tekstu
- metoda pokazivanja ili demonstracije
Specifični ciljevi i ishodi nakon odslušanog kolegija i izvršenih obveza jesu znati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
definirati Danteovu ulogu u kontekstu srednjovjekovne talijanske i europske kulture
prepoznati Danteove etičke, političke, religiozne i poetičke misli
prepoznati ulogu Božanstvene komedije u Danteovom opusu
prepoznati povijesne i eshatološke-kozmičke dimenzije Danteovog alegorijskog epa
čitati, parafrazirati i kritički tumačiti odabrana pjevanja Pakla
prepoznati versifikacijskih značajki Danteovog pjesništva
Preduvjeti, korespodentnost i korelativnost
Preduvjet: odslušani kolegiji talijanske književnosti prve godine preddiplomskog studija.
Kolegij korelira s programima kolegijia: Povijesni pregled talijanske književnosti, Počeci talijanske književnosti i
XIII. stoljeće, Talijanska književnost XIV. stoljeća, Književni seminar 2 i 3 te s kolegijama Stilistika i metrika,
Teorija književnosti, Uvod u filozofiju, Sociologija književnosti.
Sadržaj kolegija
Kolegij uključuje sljedeće sadržaje:
- Danteov život u europskom i talijanskom kulturološkom i civilizacijskom srednjovjekovnom kontekstu
- Danteova naobrazba i ideologija
- Danteova religiozna, etička i politička misao
- Odnos Božanstvene komedije i cjeline Danteova opusa
- Komedija u europskoj i svjetskoj kulturi
- Pregled prve kantike (Pakao) kroz odabrana pjevanja: I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XIX, XXVI, XXXIII i
XXXIV.
Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom)
Samostalni
Multimedija i
Vježbe
Predavanja
Seminari i radionice
zadatci
internet
Obrazovanje na
Laboratorij
Mentorski rad
Terenska nastava
Konzultacije
daljinu
Napomena:
Nastava i provjera znanja izvode se na talijanskom jeziku.
Studentske obveze
- pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
- položiti jedan (1) kolokvij tijekom semestra
- usmeno izlagati jednu (1) zadanu temu
- napisati 1 (jedan) seminarski rad na zadanu temu i predati ga prije izlaska na usmeni ispit (najkasnije
1
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
-
deset dana prije zakazanog ispitnog roka)
položiti završni usmeni ispit
koristiti primarnu i sekundarnu literaturu
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom)
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi
Seminarski rad
Pismeni ispit
Esej
Usmeni ispit
Projekt
Referat
Kontinuirana provjera znanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova
OBVEZE
pohađanje nastave i
aktivnost u nastavi
kolokvij i priprema za
kontinuiranu provjeru
znanja
seminarski rad (analiza
preporučenih pjevanja
prve kantike)
završni ispit: usmeni
(usmena provjera
stečenih kompetencija u
svrhu potvrđivanja
stečenog znanja i
ostvarenih ishoda)
Eksperimentalni rad
Istraživanje
Praktični rad
SATI (procjena)
ISHODI
UČENJA
UDIO U ECTS-u
UDIO U OCJENI
Pohađanje nastave
je obvezatno.
Tolerira se do
četiri (4) izostanka
koje nije potrebno
opravdati.
42
1-6
1,5
maksimalno
25%
50
1-6
1,8
maksimalno
30%
16
3-6
0,6
maksimalno
10 %
60
1-6
2,1
maksimalno
35 %
Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
A = 90  100%
5 (izvrstan)
= 89  100% ocjene
B = 80  89,9%
4 (vrlo dobar)
= 76  88,9% ocjene
C = 70  79,9%
3 (dobar)
= 63  75,9% ocjene
D = 60  69,9%
2 (dovoljan)
= 50  62,9% ocjene
E = 50  59,9%
Popis literature
Obvezna literatura
AUERBACH E., Studi su Dante, Feltrinelli, Milano, 1993.
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Mondadori, Milano, 1991 (ili drugo izdanje).
SINGLETON C. S., La poesia della Divina Commedia, Il Mulino, Bologna, 1978.
REGGIO G., Le più belle pagine della Divina Commedia, Le Monnier, Firenze, 1991.
Poglavlje o Danteu u jednoj od novijih povijesti talijanske književnosti, na primjer:
FERRONI G., Storia della letteratura italiana. Dalle origini al Quattrocento, Einaudi, Torino, 1991, str.163-211.
FERRONI G., Storia e testi della letteratura italiana. La crisi del mondo comunale (1300-1380), Mondadori
Università, Milano, 2002, str. 115-329.
Izborna literatura
BALDUCCI M. A., Classicismo dantesco: miti e simboli della morte e della vita nella Divina Commedia, Le Lettere,
Firenze, 2004.
DALLA VEDOVA N. - VALDES S., (a cura di), La Divina Commedia. Percorsi e contesti, Thema Edizioni, Bologna,
1990.
GETTO G., (a cura di), Letture scelte sulla Divina Commedia, Sansoni, Firenze, 1978.
2
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
MERLANTE R., Il dizionario della Commedia, Zanichelli, Milano, 2004.
MINGUZZI E., La struttura occulta della Divina Commedia, Libri Scheiwiller, Milano, 2007.
SAMBUGAR C. - ERMINI D., Pagine di letteratura italiana ed europea, Profilo storico e antologia, La Nuova Italia,
Firenze, 1994, svezak I.
VITI G., Dante e la Divina Commedia, Le Monnier, Firenze, 1975.
Napomena:
Studenti će biti naknadno obaviješteni o mogućnostima istraživanja mrežnih izvora.
Dodatne informacije o kolegiju
Akademska čestitost:
Studenti su dužni poštivati načela akademske čestitosti koja su regulirana Etičkim kodeksom Sveučilišta (dokument
je dostupan na sljedećoj stranici: www.unipu.hr).
Diskusije često vode do sukoba mišljenja. Teško je izbjeći neslaganja oko tema o kojima osobe imaju snažan stav.
Na predavanju je potrebno postaviti granice prihvatljivoga i neprihvatljivoga ponašanja, a neke od njih su:
1. Svatko ima pravo da mu se obraća s poštovanjem.
2. Svatko ima pravo da ga se sasluša bez prekidanja.
3. Svatko ima pravo osjećati se sigurnim.
4. Nitko nema pravo uznemiravati druge u predavaonici.
Nositeljica kolegija:
Prof. Elis Deghenghi Olujić
_________________________________________
Mrežne stranice: www.deghenghi-olujic.com
E-adresa: elis.olujic@pu.t-com.hr
Telefon: 00385 52 377 523
Konzultacije: ovisno o rasporedu. Termin za
konzultacije određuje se početkom svake akademske
godine.
Asistent/asistentica:
dr.sc. Eliana Moscarda Mirković, viša asistentica
_________________________________________
Mrežne stranice: www.unipu.hr
E-adresa: emoscarda@unipu.hr
Telefon: 00385 52 377 527
Konzultacije: ovisno o rasporedu. Termin za konzultacije
određuje se početkom svake akademske godine.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content