Εργαστηριακή Προσέγγιση ΜοριακέΣ τεχνικέΣ ΓρήγορεΣ δοκιμασίεΣ

Επικ. Καθ. Γ. Βρυώνη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
[email protected]
Διάρροια των ταξιδιωτών

Η πιο συχνή συνδεόμενη με ταξίδι λοίμωξη
 30% - 70% των ταξιδιωτών: ανάλογα εποχής και
χώρας προορισμού

Αίτια ποικίλα
 Βακτήρια: 80%–90% των περιστατικών
 Ιοί: 5%–8%, που μπορεί να αλλάξει με την
ευκολότερη διάγνωση λοιμώξεων από norovirus
 Πρωτόζωα: 10% στους ταξιδιώτες με μακράς
διάρκειας ταξίδια.
 Τροφική δηλητηρίαση (“food poisoning”): αίτιο
τοξίνες, συμπτώματα εμέτων και διάρροιας άμεσα
μέσα σε 12 ώρες από την κατανάλωση
1 in 6
About 1 in 6 (or 48 million) people
gets sick each year from
contaminated food
ΕTEC Escherichia coli,
Campylobacter jejuni,
Shigella spp., και
Salmonella spp.
Enteroadherent and other E. coli
Aeromonas spp.
και Plesiomonas spp.
50%
E. coli O157 infections have been
about in half since 1997.
365 Million
Salmonella infection accounts for
$365 million in direct medical costs
each year.
Μείωση συχνότητας λοιμώξεων από E. coli O157
1996–2010

Λοιμώξεις από Salmonella σταθερές 15 χρόνια
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
Κλασική
διάγνωση
ΚΟΙΝΩΝ
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ
(Salmonella, Shigella, Yersinia)
ΧΡΟΝΟΣ
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
24h
48h
72h
(-)
Mac Conkey Νο 3
Urea
Λακτόζη (-)
Άχροες

ΚIΑ (Kligler)
MC2

 H2S
Λακτόζη(-)
κεκλιμένη κόκκινη
Γλυκόζη (+)
βάση κίτρινη
ορολ. Salmo, Shiga(+)
Προκαταρκτική ταυτοποίηση
Τελική
ταυτοποίηση
ΑΡΙ
 Αντιβιόγραμμα
Λακτόζη (-) (άχροες)
Ταχεία δοκιμή ανίχνευσης VeroToxin
/ O157 Combi
Urea
(όπως MC3)
SS Agar
H S(+)
 KIA
2
XLD Agar
Selenite broth 

‘’
 MC N2
Κόκκινες
Κόκκινες με μαύρο
κέντρο
Urea
KIA (ως MC3)
N2
MC3
XLD
 Urea
 KIA
N2
‘’
‘’
Μοριακή διάγνωση
Πολυπλεκτική PCR:
ανίχνευση & ταυτοποίηση
Ευαισθησία και ειδικότητα ανάλογες
κλασικών τεχνικών
Ανίχνευση μικρού αριθμού παθογόνων 
σημαντικό για Shigella (λοιμ. δόση =10
μικροοργανισμοί)
ανίχνευση σε τρόφιμα$1 vs $10 κλασικής
μεθοδολογίας (Kim JS J Food Prot 2007;70:1656)
Multiplex PCRs for enterovirulent E. coli
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,3,5,7: ST (190bp)
PCR1: ETEC (ST);
EPEC/AEEC (eae);
EAggEC (AA)
PCR2: ETEC
(LT); EPEC
(EAF); DAEC
(DA)
Yuanhai You et al. J Microbiol Methods 2008;5
2,6: eae (917bp)
4,8: AA (630bp)
2,6: EAF (397bp)
3,7: EIEC (603bp)
4,8: LT (322bp)
1,5: DA (750 bp)
Lane 9: molecular size marker
Νεότερες μοριακές τεχνικές
20-40% ΟΓ: αιτιολογία άγνωστη
Μικροσυστοιχίες – microarrays
Microarrays – DNA chips
Ανίχνευση
και ταυτοποίηση:
E. coli, V.
Σύνολο μικρών
στοιχείων ή κηλίδων
cholerae, V. parahaemolyticus,
S. σε
τακτοποιημένων
σε σειρές και στήλες
enterica,
C. jejuni,
Shigellae,
Y.
στερεή
επιφάνεια
(διοξείδιο
της σιλικόνης)
enterocolitica, L. monocytogenes
You F etμορίων-στόχων
al., J Microbiol Methods
2008;75:566
Υβριδισμός
με μόρια
σημασμένα
Ανίχνευση με
καιφθορίζουσα
τυποποίηση χρωστική
ETEC
Wang O et al., JCM 2010;48:2066
Ανάγνωση αποτελέσματος με laser
Salmonella genes σχετιζόμενα με παθογόνο
scanning
συνεστιακό
(confocal)
δράση, σε
αντοχή,
ινίδια (Η
Ag), LPS (O Ag)
μικροσκόπιο
φθορισμού
και πλασμίδια
Huehn S et al., Methods Mol Biol 2009;551:249
Ανάλυση
της εικόνας μέσω Η/Υ
• Εφαρμογές
▫ Ανίχνευση παθογόνων,
▫ Γονοτυπικές - συγκριτικές αναλύσεις
▫ Ανίχνευση μικροβιακής αντοχής
Φασματομετρία μάζας
(matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight,
MALDI-TOF-MS)
Αρχή μεθόδου
• Ιονισμός μακρομορίων, κυρίως
πρωτεϊνών, ενός εύκολα και γρήγορα
προετοιμαζόμενου δείγματος
• Επιτάχυνση των ιόντων προς την
περιοχή του ανιχνευτή κάτω από
ελεγχόμενες συνθήκες και σε
περιβάλλον κενού
• Ανίχνευση και ανάλυση των
προκυπτουσών φασμάτων μάζας που
οδηγεί στην ταυτοποίηση των
μακρομορίων μέσω του
προσδιορισμού του λόγου μάζας
προς φορτίο (χρόνος 2 min).
Clin Microbiol Infect 2010;16:1604
Ποιες οι εφαρμογές της φασματομετρίας μάζας στο κλινικό
μικροβιολογικό εργαστήριο ρουτίνας ;
MALDI-TOF MS:
ταυτοποίηση από καλλιέργεια
Identified species
2 min
BioProfiler
Data interpretation
Generate MALDI-TOF
profile spectrum
Smear a thin-layer onto
a MALDI target plate
Select a colony
Unknown
microrganism
?
Ιογενείς γαστρεντερίτιδες

Norovirus: 3%-17% των
ταξιδιωτών με διάρροια
 εστιατόρια και χώροι μαζικής
Κύρια αιτία μη
βακτηριακής
γαστρεντερίτιδας
21 εκατ. λοιμώξεις:
~ 70,000 νοσηλείες
και 800 θάνατοι
εστίασης, τόποι διακοπών
(κρουαζιερόπλοια: 90%
επιδημιών).
 Συνλοίμωξη ή ασυμπτωματική
λοίμωξη  σωστή αξιολόγηση
της συχνότητας

Διάγνωση:
 RT-PCR (κυρίως)
 Ανίχνευση Ag με EIA / IC
RIDASCREEN Norovirus 3rd
Generation FDA-approved
○ ΌΧΙ σε σποραδικές περιπτώσεις
○ Σε περιπτώσεις επιδημίας σε
κρουαζιερόπλοια (αν αρνητικό
επιβεβαίωση με RT-PCR)
Αποτέλεσμα Δείγμα
Trophozoite stained
with trichrome.
Πρωτόζωα

Giardia

Entamoeba histolytica

Cryptosporidium

Cyclospora
E. histolytica/E.
dispar cyst in iodine
with two visible
nuclei and a
chromatoid body
(arrow).
 Nepal, Peru, Haiti, Guatemala
 Εποχική κατανομή

Dientamoeba fragilis
Modified acid-fast stain
Cyclo Oocysts (8 to10 μm)
Modified acid-fast stain
Crypto Oocysts (4 to 6 μm)
Πρωτόζωα - Διάγνωση
Παρασιτολογική κοπράνων
Δείγμα υπό κανονική κένωση (τουλάχιστον 3)
Διαρροϊκά: τροφοζωίτες
Ημίρρευστα: τροφοζωίτες & κύστεις
Σχηματισμένα: κύστεις
Συντηρητικό (PVA ή 10% φορμαλίνη)
Φυγοκέντρηση (π.χ. 10min στα 500 Χ g αν φορμαλίνη)
ΌΧΙ αν μετά ΕΙΑ ή RDT για ανίχνευση Ag
Επιλογή τεχνικής ανάλογα εμπειρίας, αντιδραστηρίων
και κόστους
Νωπό παρασκεύασμα
Μέσα σε 30min αν διαρροϊκά
Μέσα σε 1 ώρα αν ημίρρευστα
Έως 24 ώρες (ψυγείο) αν σχηματισμένα
Entamoeba
histolytica(lamblia)
/ dispar
Giardia intestinalis
Τρίχρωμη χρώση
Μορφολογία εντερικών πρωτοζώων
Giardia intestinalis (lamblia)
Τρίχρωμη χρώση
Μορφολογία εντερικών πρωτοζώων
Entamoeba histolytica / dispar
Οξεάντοχη χρώση
(τροποποιημένη Kinyoun – χωρίς θέρμανση)
Ταυτοποίηση ωοκύστεων διαφόρων κοκκιδίων
• κυρίως κρυπτοσπορίδιου
• λιγότερο των κυκλόσπορα και ισόσπορα
Πρόσφατα ή συντηρημένων με φορμαλίνη
Cryptosporidium:
oocysts (4 to 6 μm)
Cyclospora cayetanensis :
oocysts (8 to 10 μm)
Άλλοι τρόποι διάγνωσης
Direct fluorescent
antibody (DFA) assay
Υψηλή ευαισθησία και
ειδικότητα
Συμπύκνωση κοπράνων
Giardia intestinalis
Cryptosporidium
oocysts
Enzyme immunoassay (EIA)
Κόπρανα αυτούσια
Όχι συντηρητικό
Όχι συμπύκνωση
Πλεονέκτημα:
screening (πολλά δείγματα)
Οριακά θετικά ή αμφίβολα 
έλεγχος με DFA
Giardia
E. histolytica
Cryptosporidium
Άλλοι τρόποι διάγνωσης
Rapid immunochromatographic
cartridge assays
Sensitivities, specificities, PPV, NPV:
Κόπρανα αυτούσια
G. lamblia, 93.5, 100, 100, and
95.5%,Όχι συντηρητικό
C. parvum,
98.8, 100, 100, and 99.7%,
Όχι συμπύκνωση
False-negative:
Πλεονέκτημα:
G. lamblia were obtained with
απλήwith low parasite numbers
specimens
(n =7)
or specimens
Οριακά
θετικά ήcontaining
αμφίβολα :
trophozoites
only
(n =3)
έλεγχος με
DFA
Giardia
E. histolytica/E. dispar
Cryptosporidium
Sensitivity and specificity :
G. lamblia: 95.9%, 97.4%,
E. histolytica/E. dispar: 96.0%, 99.1%,
C. parvum: 98.3%, 99.7%
Χρόνια Διάρροια σε Ταξιδιώτες






CDI among travelers was more commonly acquired in
low- and medium-income countries, although 20% of all
reported cases occurred in travelers returning from highincome countries.
CDI in travelers occurred in relatively young patients and
was frequently associated with the empiric use of
antibacterial agents, notably fluoroquinolones.
A sizable minority of travelers with CDI had no exposure
to antibacterial agents at all.
The incidence of travel-related CDI is unknown, but may
be higher than previously suspected.
A prospective study among travelers with unexplained
acute or chronic diarrhea is warranted.
Ami Neuberger et al. J Travel Med 2013; 20: 37–43
Διάγνωση C. difficile
Καλλιέργεια
•CCFA
(Cycloserine Cefoxitin Fructose
Egg Yolk άγαρ, 5% κρόκο αυγού)
 Επεξεργασία με καθαρή
αιθυλική αλκόολη 96%
(alcohol shock method)

Επιβίωση των σπόρων και
ελαχιστοποίηση ανάπτυξης
μη σπορογόνων βακτηρίων
 Επώαση:
αναερόβιες συνθήκες,
 35-370C, 48-72 ώρες
 Μετά την απομόνωση Cd 
έλεγχος τοξινών από το
καλλιέργημα

•Brazier’s CCEY
(Cycloserine,
Cefoxitin Egg Yolk άγαρ με 5% κρόκο
αυγού, χολικό οξύ και
υδροξυφαινυλακετοξικό οξύ)
• CCBA
(Cycloserine Cefoxitin Blood
based άγαρ, 1-7% αίμα ίππου)
Αναζήτηση τοξινών Α & Β στα κόπρανα και
γλουταμικής δεϋδρογενάσης- GDH
ΕΙΑ, ανοσοχρωματογραφία, RT-PCR
2 βήματα για τη διάγνωση CDI
1ο ΒΗΜΑ: Μέθοδος διαλογής (screening test)
αναζήτηση GDH στα κόπρανα με ΕΙΑ ή IC
2ο ΒΗΜΑ: Επιβεβαιωτική μέθοδος
κυτταροκαλλιέργεια ή τοξινογόνος καλλιέργεια ή PCR
ή EIA/IC για έλεγχο τοξινών
ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟ
Clinical practice guidelines for Clostridium difficile infection in Adults: 2010 update by the Society for
Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA) Cohen
SH, et al. Infect Control Epidemiol 2010; 31(5):431-455
ESCMID: Data review and reccomendations for diagnosing Clostridium difficile infection Crobach MJT, et
al, Clin Microbiol Infect 2009; 15:1053-66
Cepheid GeneXpert system
• Fully integrated and automated sample
preparation, RT-PCR and detection
• Specimens don’t need to be batched
• <2 mins hands-on time
• Results in <1hr – 6 targets per sample
• Detection of C. difficile toxin B gene
http://www.cepheid.com/
Ιογενείς Αιμορραγικοί πυρετοί
Ιοί από 4 διαφορετικές οικογένειες
Arenaviruses
Filoviruses
Bunyaviruses
Flaviviruses
RNA ιοί
Λιπιδιακό περίβλημα (φάκελο)
Μετάδοση
Τρωκτικά
Αρθρόποδα
Από Α σε Α
Ebola virus
Ιοί
Πηγή μετάδοσης
Arenaviridae
Junin (Α.Π. Αργεντινής)
Τρωκτικά
Machupo (Α.Π. Βολιβίας)
Τρωκτικά
Sabia (Α.Π. Βραζιλίας)
Τρωκτικά
Guanarito (Α.Π. Βενεζουέλας)
Τρωκτικά
Lassa (Π. Lassa)
Τρωκτικά
Bunyaviridae
Crimean- Congo H.F. (Κριμαϊκός Α.Π.)
Κρότωνες
Hantavirus (Α.Π. με νεφρικό σύνδρομο)
Τρωκτικά
Rift Valley fever (Π. Κοιλάδας του Rift)
Κουνούπια
Filoviridae
Ebola
Νυχτερίδες
Marburg
Νυχτερίδες
Flaviviridae
Kyasanur Forest Disease (Π. του δάσους Kyasanur)
Κρότωνες
Omsk H.F. (Α.Π. Omsk)
Κρότωνες
Yellow Fever (Κίτρινος Πυρετός)
Κουνούπια
Dengue (Δάγκειος πυρετός)
Κουνούπια
Δάγκειος πυρετός
Countries or areas at risk of dengue transmission worldwide, 2012
Πριν από 1970: επιδημίες σε
μόνο 9 χώρες.
Σήμερα: > 100 χώρες ενδημικές
σε Αμερική, Αφρική, Α.
Μεσόγειο, ΝΑ Ασία και Δ.
Ειρηνικό.
Αμερική, ΝΑ Ασία, Δ. Ειρηνικός:
μεγαλύτερη προσβολή (> 2.3
εκατ. περιστατικά το 2010).
Επέκταση σε νέες περιοχές και
πιο σοβαρές επιδημίες.
Απειλή για Ευρώπη:
Πρώτη φορά τοπική μετάδοση σε
Κροατία και Γαλλία το 2010
Εισαγόμενη επιδημία σε νησιά
Madeira της Πορτογαλίας το 2012.
Περιστατικά σε Φλόριντα (USA)
και επαρχία Yunnan στην Κίνα
το 2013.
Clinical laboratory course of VHF
Μοριακές: τις πρώτες 2 εβδ.
Ειδικά IgM / IgG: μετά 7η ημ.
Εργαστηριακή διάγνωση Α.Π.
από αίμα, ούρα, ΕΝΥ, εκκρίματα, ιστοί σε BSL4
Άμεση ανίχνευση
Έμμεση ανίχνευση
αντισωμάτων
Ιού (Η.Μ.)
Αντιγόνου
ειδικών IgM
4Χ  ειδικών IgG
• Immunocapture ELISA
• Reverse passive HA
Κυτταροκαλλιέργεια
• 2-10 ημέρες
Γενετικού υλικού
• RT-PCR
• Real time RT-PCR
• Multiplex RT-PCR
• Πιθανά μη ανιχνεύσιμα έως και
2η εβδομάδα της νόσου.
• Σε θανατηφόρες περιπτώσεις
δεν παράγονται αντισώματα 
ανίχνευση αντιγόνου
Δυνατόν παραλλαγή του ιού:
 ιός μη ανιχνεύσιμος με κοινά αντιδραστήρια και primers
29
Ταχεία διάγνωση
Ανίχνευση Ag
PCR
NS1 Ag Δάγκειου
Ταχεία: 15 min
Ευαισθησία: 92.3%
• IgG (+): 86.7%
• IgG (-): 97.3%
Ειδικότητα: 100%
Ebola Zaire virus (ZEBOV), Ebola Sudan virus (SEBOV), MARV,
LASV, RVFV, CCHFV, Hantaan virus (HNTV), Seoul virus (SEOV),
YFV, and KFDV
Palacios G et al, EID, 2006:12,692
Φυματίωση
Μικροβιολογική διάγνωση
Άμεση
• Μικροσκοπική: Ζ-Ν
• Καλλιέργεια: L-J, υγρά θρεπτ. υλικά
• DNA: real-time PCR
Έμμεση
• Ανίχνευση Abs: χωρίς αξία
Ανίχνευση κυτταρικής ανοσίας στη ΤΒ
Mantoux - tuberculin skin test (TST)
IGRAs:
QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT-GIT)®, and
T-Spot.TB®
ΔΕΝ ξεχωρίζουν λανθάνουσα (LTBI) από ενεργό νόσο
Η διάγνωση στηρίζεται και σε άλλα δεδομένα και όχι μόνο
στα αποτελέσματα των TST/IGRA δοκιμασιών
o Μείγμα 200 αντιγόνων από
μυκοβακτηρίδια
o Αντίδραση επιβραδυνόμενης
υπερευαισθησίας
o Υποκειμενικότητα στην
ανάγνωση του
αποτελέσματος
48-72h
Ανίχνευση κυτταρικής ανοσίας έναντι του MTB
• Όχι διάκριση
ενεργού ΤΒ vs λανθάνουσα TB
• Ψ(+) σε
BCG και επαφή ή μόλυνση ΝΤΜ
Μέθοδος
Αντιγόνο
Τι ανιχνεύει
• Ψ(-) σε
Δερμοαντίδραση Mantoux
Purified Proteinανοσοανεπάρκεια
προηγούμενη μόλυνση - όχι
ΤΒνόσηση
(ειδική ανεργία)
Derivative-PPD ενεργόμε
από ΜΤΒ
Tuberculin Skin Test-TST
• Φαινόμενο “booster”
CFP
10
QuantiFERON-TB Gold In Tube
Διάγνωση εν.& λανθ.ΤΒ
(Celestis)  Early Secreted Antigenic
ESAT-6 Target 6 (ESAT-6)
Όχι Ψ(+) αν BCG/ΝΤΜ
FDA έγκριση
 (2007)
Culture Filtrate Protein
10
(CFP-10)
ΤΒ7.7
 ΌΧΙ BCG, M. bovis
T SPOT-TB (Oxford
CFP 10
Διάγνωση εν.& λανθ.ΤΒ
Immunotec)  ΕΞΑΙΡΕΣΗ: M. kansasii, M. szulgai, M. marinum
ESAT-6
Όχι Ψ(+) αν BCG/ΝΤΜ
FDA έγκριση
 (2008)
Κωδικοποιούνται στο Region of Difference 1 (RD1)
 Δράση
 Λύση του φαγοσώματος
 Κυτταρική λύση στα μακροφάγα
Μεθοδολογία
αντιγόνα CFP 10 / ESAT-6
+
CD4+ Τ- λεμφοκύτταρα από ολικό αίμα
QuantiFERON-TB Gold In Tube
 ELISA
24 h
IFN-γ
T SPOT-TB
 ELISPOT (Enzyme Linked
Immunosorbent Spot):
≤4 κηλ. (-), 5-7:? ≥8(+)
Μάρτυρας (-)
Δείγμα
Μάρτυρας (+)
Interferon Gamma Release Assays (IGRAs)
Interferon Gamma Release Assays (IGRAs)
Πλεονεκτήματα
Μία επίσκεψη
Αποτελέσματα σε 24h
(θεωρητικά)
Όχι φαινόμενο booster,
αν χρειαστεί να
επαναληφθεί.
Όχι επηρεασμός
αποτελέσματος από BCG
(bacille Calmette-Guérin)
Μειονεκτήματα
Άμεσος χειρισμός
δείγματος εντός 8-30 h
μετά τη συλλογή του
δείγματος (ζωντανά κυτ.)
Λάθη στη συλλογή,
μεταφορά, μεθοδολογία
ή ερμηνεία
αποτελεσμάτων
Λίγα δεδομένα σε ειδικές
ομάδες πληθυσμού
Κόστος
Ευαισθησία & Ειδικότητα
Ενεργός
Mantoux
Quantiferon
TSPOT
Ευαισθησία
65
80
81
Ειδικότητα
75
79
59
Λανθάνουσα
Mantoux
Quantiferon
TSPOT
Ευαισθησία
71
67
87
Ειδικότητα
88
99
98
Pai et al, 2008; Sester et al, 2010
Εφαρμογή μεθόδων IGRAs
Ειδικότητα: QFT-IT 96%, T-SPOT 93%
Δεν επηρεάζεται από τον εμβολιασμό με BCG και σταθερή
μεταξύ των διαφόρων μελετών
Ειδικότητα TST καλύτερη σε μη-εμβολιασμένα άτομα και μη
σταθερή μεταξύ των διαφόρων μελετών σε εμβολιασμένα
άτομα
Ευαισθησία: QFT-IT 70% (92.6%), T-SPOT 90%
Μη σταθερή μεταξύ
των διαφόρων
μελετών, όπως και του TST
Σε
ανοσοκαταστολή
με  κίνδυνο ΤΒ
Σε
μεγάλα
παιδιά:
(77%)
•IGRA + TST
ίδιες ευαισθησία και ειδικότητα με ενήλικες
(+) ένδειξη
ΤΒ και νόσο ΝΤΜ
Λιγότερα (+) σε•Ότι
εμβ.
με BCG
•Όχι
το ένα καιμελέτη
μετά το
•< 5 πρώτα
ετών ξεχωριστή
(άλλο:
κινδυνος
ΤΒ)
Μη διάκριση ενεργού
από
λανθάνουσα
ΤΒ
απώλεια IGRA+/TST•Συγγενής ΤΒ
et al.HIV(+)
2009; Curr
Opin
Infectή Dis
ΑπροσδιόρισταNyendak
αποτελέσματα
(έως
~20%)
•Πολύ
μικρά
ή κακή
θρέψη
και τα δύο
Nyendak
al. 2009;
Curr Opin με
Infect
Dis
Ανοσοκαταστολή:
το etίδιο
ευαίσθητες
TST
Παιδιά
Medhukar et al., Ann Int Med; 2008: 177
Ποια η θέση των IGRA στην κλινική πράξη;
Σύμφωνα με ECDC
 Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση ενεργού
νόσου, αλλά μπορούν να ενισχύσουν τις υποψίες, όταν δεν
υπάρχουν σαφείς αποδείξεις
 Αρνητική IGRA αποκλείει την πιθανότητα ανάπτυξης ενεργού
νόσου, λόγω της μεγάλης αρνητικής διαγνωστικής αξίας τους
 Θετική IGRA πρέπει να συνεκτιμηθεί με άλλα δεδομένα για το
ενδεχόμενο ανάπτυξης ενεργού νόσου
 Για ανοσοκατασταλμένους ασθενείς προτείνεται η ταυτόχρονη
χρήση της Mantoux και των IGRAs
 Σε χώρες με υψηλή επίπτωση, οι IGRAs δεν προσφέρουν κάτι
 Σε χώρες με χαμηλή επίπτωση, προτείνεται διαδικασία 2βημάτων για τις επαφές ασθενών με διαγνωσμένη νόσο
 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1105_TER_Basics_TB_control.pdf
 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1103_GUI_IGRΑ.pdf
39
Γενικές οδηγίες εφαρμογής IGRAs
Αντί της TST, όχι επιπλέον της TST
Προτιμώνται σε άτομα που
δε θα επιστρέψουν για την ανάγνωση της TST
έχουν εμβολιαστεί με BCG
Όχι σε παιδιά < 5 ετών, εκτός αν γίνει μαζί TST
Αντί της TST, για τη μελέτη πρόσφατων επαφών με
ασθενή με ενεργό ΤΒ
έχουν μεγαλύτερη ειδικότητα της TST
όμως είναι περιορισμένα τα δεδομένα πρόβλεψης
μετάπτωσης σε ενεργό νόσο
επανάληψη δοκιμασίας σε 8-10 εβδομάδες μετά την
έκθεση
με το ίδιο test για αντιστοιχία αποτελεσμάτων
Γενικές οδηγίες εφαρμογής IGRAs πριν ταξίδι αν
υψηλός κίνδυνος ΤΒ
Εναλλακτικά της 2-step TST μία IGRA τεχνική FDAεγκεκριμένη
QuantiFERON TB test (Gold In-Tube versions) ή T-SPOT.TB
Ίδια ειδικότητα με TST σε μη εμβολιασμένα άτομα και πιο
ειδική σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί με BCG
Για ταξιδιώτη που δεν έχει χρόνο πριν την αναχώρηση
ΌΧΙ «ανάμειξη» τεχνικών
Μη συμφωνία αποτελεσμάτων μεταξύ TST και IGRA : 15%
(συνήθως TST –θετικό & ΙGRA-αρνητικό)
Πολλοί λόγοι (ποτέ σίγουρη η αιτία)
Αν ο κλινικός αποφασίσει να γίνουν και τα δύο tests: προτιμότερο
1ο TST
και 2ο IGRA
γιατί: μικρότερη πιθανότητα TST-αρνητικό και IGRA-θετικό
Ποια POC test μπορούν να χρησιμοποιηθούν ;
Παθογόνο /
test
Τεχνική
Δείγμα
Ένδειξη
Εφαρμογή
Σχόλια
Rapid malaria
test
ICT
αίμα
Πυρετό μετά
από ταξίδι
Ευαισθ: 87-100%
Ειδικ: 52-100%
Καλύτερη
ευαισθησία για
P. falciparum
(panmalaria
tests)
Giardia
lamblia
EIA
κόπρανα
Διάρροια μετά
από ταξίδι
Sensitivity: 58–98%
Specificity: 97–98%
Σε συνδυασμό
με
μικροσκοπική
εξέταση
κοπράνων
Ελονοσία
Ελονοσία: κύρια αιτία πυρετού σε ταξιδιώτες από
ενδημικές περιοχές
• 60% of cases are initially
misdiagnosed in North America
• Malaria leads to death
for about 1% of affected travelers

Κόκκινο: όλο το χρόνο
Πως γίνεται η διάγνωση;
Τρεις κατηγορίες:
1. Μικροσκοπική εξέταση
Χρυσός κανόνας
Εκτίμηση παρασιταιμίας
Πλεονεκτήματα
• Μέθοδος φτηνή
• Ευαίσθητη (2-5 πλασμ/μl)
• Ταυτοποίηση είδους
• Διατήρηση παρασκευάσματος
• Βαθμός παρασιταιμίας
Μειονεκτήματα
• Ανάγκη εκπαιδευμένου
προσωπικού
• Χρονοβόρα
Χρώση Giemsa
Πως γίνεται η διάγνωση;
Τρεις κατηγορίες:
1. Μικροσκοπική εξέταση
Χρυσός κανόνας
Εκτίμηση παρασιταιμίας
Χρώση Giemsa
2. Ανοσολογικές τεχνικές
Παχεία σταγόνα ή RDT: όσοι
έχουν παρασιταιμία πάνω από το
όριο ανίχνευσης (100-1000/μl)
3. Μοριακές τεχνικές
4. Ανίχνευση αντισωμάτων
Rapid
Diagnostic
Test
Προηγούμενη έκθεση  Μικρή αξία στη διάγνωση
Επιδημιολογικές μελέτες: αποκλεισμός δοτών αίματος / οργάνων σε μη
ενδημικές περιοχές
RDT για ελονοσία
Ανίχνευση Ag
Στόχος
Είδος
HRP2
pLDH
Aldolase
pLDH-Pf pLDH-pan pLDH-Pvom pLDH-Pv
P. falciparum
X
X
X
X
P. vivax
X
X
X
X
P. ovale
X
X
X
P. malariae
X
X
X
HRP2: Histidine rich protein-2, πρωτεΐνη πλούσια σε ιστιδίνη-2 (>40/μL)
Τροφοζωίτες & ανώριμα γαμετοκύτταρα P. falciparum
Έως και 2 εβδομάδες μετά λήξη επεισοδίου παρασιταιμίας
pLDH: Lactate DeHydrogenase, γαλακτική αφυδρογονάση (> 100/μL)
ασεξουαλικά στάδια όλων των πλασμωδίων (τροφοζωίτες)
Όχι παραμονή θετικών αποτελεσμάτων
RDT για ελονοσία
Ευαισθησία:
ανάλογη παρασιταιμίας
>95% για P. falciparum - 80-100% για P. vivax
Ψευδώς αρνητικά: αν παρασιταιμία < 100παρ/μL
Ψευδώς θετικά: σπάνια σε μη ενδημικές περιοχές
αν ρευματοειδής παράγοντας θετικός
HRP-2 σε ενδημικές μετά Θ για διάστημα >1 μήνα
Προτιμώνται σε μη ενδημικές περιοχές
(PCR είναι η μέθοδος εκλογής)
RDT για ελονοσία – η εμπειρία από την Ελλάδα
The device
SD Bioline Malaria Ag P.f./Pan 05FK60: one of the best performing
assays in the WHO/TDR/FIND/CDC evaluation programme
(WHO summary performance of malaria RDTs Rounds 1-3, 2011)
Blood drop well
Diluent well
Nitrocellulose
membrane
Control line
Non-falciparum
infections line
P. falciparum/
mixed P. falciparum
infections line
Αξιολόγηση RDT (MALWEST 2012)
RDT vs μικροσκοπική
Μικροσκοπική
Εξέταση
RDT
 Sensitivity: 97.44%
+
-
Σύνολο
+
38
6
44
-
1
1267
1268
Σύνολο
39
1273
1312
(95% CI: 86.47-99.57)
 Specificity: 99.53%
(95% CI: 98.98-99.83)
 PPV: 86.36%
(95% CI: 72.64-94.79)
RDT vs PCR
PCR
Εξέταση
RD
T
 Sensitivity: 95.56%
+
-
Σύνολο
+
43
0
43
-
2
910
912
Σύνολο
45
910
955
(95% CI: 84.82-99.33)
 Specificity: 100%
(95% CI: 99.59-100)
 PPV: 100%
(95% CI: 91.7-100)
PCR
1. Multiplex PCR
2. Real time PCR
Πλεονεκτήματα
● Ανίχνευση: 1 πλασμ /μl
αίματος
● Χρήσιμη στις περιπτώσεις
μικρού φορτίου ή μικτής
λοίμωξης
Μειονεκτήματα
● Υψηλή ευαισθησία και
ειδικότητα
● Ανάγκη εξειδικευμένου
προσωπικού, εξοπλισμού,
εκπαίδευσης
● Λίγο πιο ευαίσθητη της
μικροσκοπικής
● Μη μέτρηση παρασιταιμίας
Τρυπανοσωμίαση
Αφρικανική
Trypanosoma brucei ssp. in a thin blood
smear stained with Giemsa.
Trypanosoma brucei
gambiense (Κ. & Δ. Αφρική)
rhodesiense (Α. Αφρική)
Μύγα tsetse (Glossina spp.)
Διάγνωση
Μικροσκοπική εξέταση
•
•
•
•
•
Περιφερικού αίματος
Μυελού των οστών
Παρακέντηση λεμφαδένα
ΕΝΥ (τελευταία φάση ν.)
Βιοψία εσχάρας
Άλλες: μοριακή, card
agglutination, IFA
Trypansoma brucei ssp. in a thick blood
smear stained with Giemsa.
Τρυπανοσωμίαση - Αφρικανική
Epidemiologic
data
mortality
of patients from
non-endemic
countries
Diagnostic
means
of and
Human
Africanrates
Trypanosomiasis
among
patients from
nonwho acquired
Human
Trypanosomiasis
the colonialduring
period
(1902–
endemic
countries
whoAfrican
acquired
Human Africanduring
Trypanosomiasis
the
1966) and
during
the post-colonial
period
colonial
period
(1902–1966)
and during
the(1967–2012).
post-colonial period (1967–2012)
Neuberger A et al., PLOS ONE 2014;9:e88647
Τρυπανοσωμίαση – Αμερικανική
Global distribution of cases of Chagas disease
based on official estimates, 2006–2010
Αμερικανική (ν. Chagas)
Trypanosoma cruzi
Κοριός Triatomidae
Διάγνωση
Οξεία φάση
Μικροσκοπική εξέταση
• Περιφερικού αίματος
• Στιβάδας buffy coat
Χρόνια φάση
Ορολογική: ELISA, IFA
2014
Μυκητιάσεις
Histoplasma spp.

Ενδημική λοίμωξη
 H. capsulatum:
○ ΗΠΑ: Mississippi, Ohio river
valleys
○ Κ. & Ν. Αμερική
 H. duboisii:
○ Κ. & Δ. Αφρική (Μαδαγασκάρη)

25οC
Ευρώπη: περιπτώσεις
εισαγόμενες, αυτόχθονες
Buitrago J Travel Med 2011;
Antinori et al., J Travel Med 2006
37οC
Δίμορφος μύκητας
Μέθοδοι διάγνωσης ιστοπλάσμωσης
Μικροβιολογικές
Μικροσκοπική
Βλαστοκύτταρα
σφαιρικού –
ωοειδούς σχ. τα
εκβλαστώματα
συνδέονται με στενή
βάση με μητρικό κυτ
29/4/2014
Calcofluor white
Μη μικροβιολογικές
Νεότερες
μέθοδοι
Ιστολογική εξέταση
GMS
Καλλιέργεια
Αντιγόνο
Αντισώματα
Μοριακές
Μυκητιασικές
λοιμώξεις
ειδικές
Wright
χρ.: σε
στιβάδα
ομάδες ασθενών
Δείγματα:
Δέρμα
Μυελός των οστών
Αίμα
BAL
ENY
λευκών περιφ. αίματος
55
(φαγοκυτταρωμένα βλαστοκονίδια)
Histoplasma capsulatum
Καλλιέργεια:
•στους 25οC μορφή υφομύκητα,
χνουδωτές, άσπρου-καστανού ή
ροζ αποικίες
•στους 37οC μορφή βλαστομύκητα
Μικροσκοπική:
•στους 25οC μακροκονίδια μεγάλα
σφαιρικά με ανώμαλο παχύ
τοίχωμα και μικροκονίδια στο
αρχικό στάδιο ανάπτυξης
56
Μυκητιάσεις
Penicillium marneffei

Ενδημική λοίμωξη
 Ταϊλάνδη, Βιετνάμ,
Μαλαισία, Χόνγκ-Κόνγκ,ΝΑ
Ινδία, Ταϊβάν, Α. Κίνα
Ευρώπη: περιπτώσεις
εισαγόμενες
 Ασθενείς

 HIV που επισκέφτηκαν
Ταϊλάνδη
Buitrago J Travel Med 2011;
Antinori et al., J Travel Med 2006
Μέθοδοι διάγνωσης πενικιλλίωσης
Μικροβιολογικές
Μικροσκοπική
Καλλιέργεια
Βλαστοκύτταρα
χωρίς εκβλάστηση
Calcuofluor white
Μη μικροβιολογικές
Ακτινολογικός ελ.
Ιστολογική εξέταση
Νεότερες
μέθοδοι
Αντιγόνο
BDG
PCR
Δείγματα:
Δέρμα
Μυελός των οστών
Αίμα
BAL
Πτύελα
Λεμφαδένας
58
Penicillium marneffei
Καλλιέργεια: αποικίες άσπρεςγκρίζες, με την παράταση επώασης
πράσινες. Στους 25οC παραγωγή
κόκκινης χρωστικής
Μικροσκοπική:
•στους 25οC κονιδιοφόροι κλάδοι
ως χρωστήρας (brush) ή θύσανος
(penicillus),
•στους 37οC ωοειδή ή ελλειψοειδή
βλαστοκύτταρα (αναπαράγονται με
διχοτόμηση, σχηματισμός
διαχωριστικού διαφράγματος)